Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Kreikka
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kreikassa on otettu käyttöön sovellus, jolla oikeusasian voi saattaa sähköisesti Kreikan valtioneuvoston ja Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Käytössä ovat seuraavat: a) tietojen seuranta silloin kuin asiakirjoja on toimitettu Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen sähköisesti ja perinteisesti, b) mahdollisuus seurata asiakirjan käsittelyä sähköisesti, vaikka se olisi toimitettu käsiteltäväksi perinteisesti, Pireuksen ja Thessalonikin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten verkkosivuilla. Lisäksi on otettu käyttöön sovellus, jolla asiakirjan voi saattaa sähköisesti hallintotuomioistuinten (dioikitika dikastiria) käsiteltäväksi. Vastaava sovellus on tarkoitus ottaa piakkoin käyttöön tilintarkastuselimessä (Elenktiko Synedrio).

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköinen asiointi on mahdollista kaikissa siviilioikeudellisissa menettelyissä, joita siirretään asteittain verkkoon. Asian käsittelyä voi seurata sähköisesti kaikissa menettelyissä. Kreikassa ei toistaiseksi ole menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Asian käsittelyä voi seurata sähköisesti vuorokauden ympäri. Asian voi nykyisin saattaa sähköisesti Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi arkipäivinä työaikaan, mutta se on piakkoin mahdollista kaikkina päivinä vuorokauden ympäri.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Sähköisessä asioinnissa järjestelmän käyttäjä (asianajaja) täyttää sähköisen lomakkeen, jonka hän lähettää tuomioistuimeen. Lomakkeeseen liitetään kanteen koko teksti Word-tiedostona. Kun kanne on saatettu vireille, lomake palautetaan lähettäjälle. Lomakkeessa näkyvät vireillepanoa koskevat tiedot, mutta sitä ei voi enää käsitellä, koska se on lukittu.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Pääsy järjestelmään ja järjestelmän käyttö suojataan erityisillä koodeilla ja sähköisellä allekirjoituksella.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköinen allekirjoitus on otettu järjestelmässä käyttöön.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Maksut peritään yleensä sähköisesti. Sähköinen maksaminen sisältyy sovellukseen, jolla asian voi saattaa sähköisesti tuomioistuimen käsiteltäväksi. Maksut ovat samat niin sähköisesti kuin perinteisellä tavalla vireille pannuissa asioissa.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Ei voida. Ainoastaan perinteisellä tavalla vireillepantu kanne voidaan peruuttaa siviiliprosessilain mukaisesti.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastineiden ja muiden asiakirjojen esittämisestä sähköisesti siviilituomioistuimille säädetään presidentin asetuksessa 142/2013. Tämä ei kuitenkaan ole vielä teknisesti mahdollista. Työryhmä tutkii sopivan teknisen kehyksen perustamista. Vastaajan ei ole pakko käyttää internetiä vastineensa antamiseen.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Kaikki asiaa koskevat oikeudelliset ja muut asiakirjat esitetään tuomioistuimelle asian käsittelyssä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos vastaaja ei vastaa kanteeseen millään tavalla, oikeudenkäynti järjestetään ilman hänen läsnäoloaan.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Presidentin asetuksessa 142/2013 säädetään, että (sähköisesti toimitettujen vastineiden lisäksi) muut asiaan liittyvät asiakirjat voidaan esittää sähköisesti siviilituomioistuimille.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei voida vielä. Asiaa selvitetään.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei voida vielä. Asiaa selvitetään.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei voida vielä. Asiaa selvitetään.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei voida.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Katso vastaus kysymykseen 1.

Päivitetty viimeksi: 02/05/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.