Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä. Internetin välityksellä voidaan aloittaa tiettyjä menettelyjä, jotka koskevat vähäisiä vaatimuksia.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Vähäisiä vaatimuksia (tietyt enintään 2 000 euron suuruiset vaatimukset) esittävät kantajat voivat valita asialleen sähköisen käsittelyn. Vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely on vaihtoehtoinen menetelmä, jolla voidaan panna vireille ja käsitellä vähäisiä vaatimuksia koskeva riita-asia. Palvelua tarjoavat alemman oikeusasteen tuomioistuimen (District Court) kansliat, ja tarkoituksena on käsitellä kuluttajariitoja edullisesti ilman lakimiehen palveluja.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Ei. Ainoa rajoitus on se, että kanteen tekstissä saisi olla enintään 1 500 sanaa.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tiedot säilytetään turvallisesti käyttämällä muun muassa palomuureja, SSL-yhteyskäytännöllä (Secure Socket Layer) suojattua tiedonsiirtoa, tietomurtohälytintä tiedostojen hallintasivustossa ja käyttäjätilin suojaamista.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Ei.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Vähäisistä vaatimuksista perittävä tuomioistuinmaksu (25 euroa vuonna 2012) maksetaan luotto- tai pankkikortilla. Maksu on sama sekä sähköisissä että muissa kuin sähköisissä vähäisiä vaatimuksia koskevissa menettelyissä.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kyllä. Jos vaatimusta ei ole ehditty merkitä tuomioistuimen asialuetteloon, sen peruuttamista voidaan pyytää sähköpostitse kirjaajalta (Small Claims Registrar).

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Vastaaja voi toimittaa vastauksensa internetin välityksellä.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Tuomioistuimen kirjaajan on kaikin tavoin pyrittävä asianosaisten väliseen sovintoratkaisuun ennen kuin asialle varataan käsittelyaika tuomioistuimessa.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Vaatimus katsotaan riidattomaksi, ja kantaja voi hakea yksipuolista tuomiota.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Asiakirjoja ei ole mahdollista toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Asianosaiset voivat seurata asian käsittelyn etenemistä verkossa.

Linkkejä

https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Päivitetty viimeksi: 26/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.