Tämän sivun alkukielistä versiota italia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Italia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä. Se on mahdollista siviilioikeudellisissa menettelyissä kaikissa tuomioistuimissa ja muutoksenhakutuomioistuimissa. Oikeudenkäyntikiellon yhteydessä se on pakollista kaikissa tuomioistuimissa.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Siviilioikeudellisissa hakemus- tai täytäntöönpanomenettelyissä (riita-asioissa ja riidattomissa asioissa) tuomioistuimissa ja muutoksenhakutuomioistuimissa oikeusasiamiesten on toimitettava oikeudenkäyntiasiakirjat ja muut asiakirjat yksinomaan sähköisesti. Tämä koskee myös oikeusviranomaisen nimeämiä tai delegoimia osapuolia. Muissa toimissa sähköinen toimittaminen on aina sallittua.

Oikeudenkäyntikiellot käsitellään kokonaan sähköisesti.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Asiakirjoja voi jättää sähköisesti koska tahansa.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Kyllä, kanne on jätettävä 16. huhtikuuta 2014 annetun määräyksen teknisten vaatimusten mukaisesti. Nämä vaatimukset esitetään verkkosivulla

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Suojattu tiedosto (busta telematica), joka sisältää oikeudellisen asiakirjan ja sen mahdolliset liitteet, koodataan siten, että ainoastaan vastaanottava tuomioistuin voi lukea sisällön.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköistä allekirjoitusta edellytetään, mutta aikaleimaa ei tarvita.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Laissa säädetty vakiomääräinen maksu (contributo unificato) voidaan maksaa sähköisesti verkkomaksuna, joka edellyttää tunnistautumista italialaisella sirukortilla. Maksu on sama kuin muissa, ei-sähköisissä menettelyissä.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kyllä. Tätä varten on olemassa paperiasiakirjaa vastaava sähköinen asiakirja.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Kun kyseessä on vastinekirjelmä, vastaaja voi toimia haluamaan tavalla. Sen sijaan kun asiaa käsitellään, asiakirjat tuomioistuimiin ja muutoksenhakutuomioistuimiin on toimitettava sähköisesti.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Sähköiseen menettelyyn sovelletaan tavanomaisia sääntöjä, joita käytetään myös paperiasiakirjoin toimitettavassa menettelyssä. Vastaaja voi jättää vastineensa sähköisessä muodossa ainoastaan, jos tuomioistuimeen voi jättää asianomaisia asiakirjoja sähköisesti kyseisen tyyppisissä menettelyissä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Sähköiseen menettelyyn sovelletaan tavanomaisia sääntöjä, joita käytetään myös paperiasiakirjoin toimitettavassa menettelyssä.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Ks. vastaukset kohtiin 1 ja 2.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Tiedoksiannot ja ilmoitukset voidaan toimittaa asianajajille ainoastaan internetin välityksellä (varmennetulla sähköpostilla Italian lainsäädännön mukaisesti).

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Kyllä. Tuomioistuimen määräykset laaditaan yksinomaan sähköisessä muodossa (30. kesäkuuta 2014 alkaen).

Siviilituomioistuimet antavat joka kuukausi noin 300 000 alkuperäistä määräystä, jotka ovat sähköisessä muodossa.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutoksenhakemus voidaan tehdä internetin välityksellä. Sitä koskeva päätös annetaan tiedoksi ainoastaan internetin välityksellä (varmennetulla sähköpostilla Italian lainsäädännön mukaisesti).

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Kyllä.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Asioiden etenemistä voi seurata kirjautumalla (italialaisella sirukortilla) valtuutettuun yhteyspisteeseen tai oikeusministeriön sähköisten palvelujen portaaliin.

Linkkejä

https://pst.giustizia.it/PST/

Päivitetty viimeksi: 21/07/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.