Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Latvia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Latviassa ei ole erityisjärjestelyjä oikeudellisten menettelyjen aloittamiseksi tai siviilikanteen nostamiseksi internetin välityksellä. Käytössä ei myöskään ole erityistä menettelyä tai sivustoa sähköistä asiointia varten.

Sen sijaan sähköisiä asiakirjoja voidaan lähettää internetin välityksellä.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Latviassa voidaan lähettää sähköisiä asiakirjoja.

Sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista 13 päivänä joulukuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/93/EY mukaisesti tuomioistuinten on hyväksyttävä sähköisesti allekirjoitetut asiakirjat.

Latvian sähköisiä asiakirjoja koskevassa laissa (Elektronisko dokumentu likums) säädetään, että sähköisissä asiakirjoissa on oltava todentamistiedot ja tieto allekirjoittajan henkilöllisyydestä. Lisäksi niissä on oltava turvallinen sähköinen allekirjoitus. Sähköisiä asiakirjoja käytettäessä tietoturvallisuus varmistetaan käyttämällä palveluntarjoajien sähköisiä allekirjoituspalveluja sähköisiä asiakirjoja koskevan lain ja Latvian tietosuojasääntöjen mukaisesti. Tuomioistuimen kanssa asioivan henkilön on annettava erikseen suostumuksensa sähköisen allekirjoituksen käyttämiseen, minkä jälkeen tuomioistuin toimittaa hänelle laatimansa asiakirjat sähköisessä muodossa.

Lisäksi minkä tahansa oikeusasian vireillepanossa voidaan käyttää turvallisella sähköisellä allekirjoituksella varustettuja asiakirjoja, ellei laissa säädetä vireillepanoa koskevista erityismenettelyistä. Sähköisten asiakirjojen vaihtoa koskevaa menettelyä ei sovelleta tietyntyyppisiin kiinteistö-, perhe- tai perintöoikeudellisiin sopimuksiin eikä takaussopimuksiin.

Joskus lainsäädännössä edellytetään, että muiden vaadittujen ominaisuuksien vuoksi asiakirja on lainvoimainen vain, jos siihen on kiinnitetty sinetti. Sähköinen asiakirja täyttää tämän vaatimuksen, jos siinä on turvallinen sähköinen allekirjoitus ja aikaleima. Jos osapuolet ovat sopineet kirjallisesti, että sähköiset asiakirjat voidaan allekirjoittaa sähköisellä allekirjoituksella sähköisistä asiakirjoista annetun lain mukaisia menettelyjä noudattaen, pelkkä sähköinen allekirjoitus riittää.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

Tuomioistuimen asiakirjoja voidaan antaa tiedoksi sähköisesti, jos hakija on ilmoittanut hakemuksessaan, että hän suostuu käyttämään myös sähköpostia asioidessaan tuomioistuimen kanssa.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tuomioistuimen päätöksiä, kuten muitakin tuomioistuimen asiakirjoja, voidaan antaa tiedoksi sähköisesti, jos hakija on ilmoittanut hakemuksessaan, että hän suostuu käyttämään myös sähköpostia asioidessaan tuomioistuimen kanssa.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

Tuomioistuimen kanssa asioivan henkilön on annettava erikseen suostumuksensa sähköisen allekirjoituksen käyttämiseen, minkä jälkeen tuomioistuin toimittaa hänelle laatimansa asiakirjat sähköisessä muodossa.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa.

Ulosottoviranomaisten kanssa asioitaessa voidaan käyttää sähköisesti allekirjoitettuja asiakirjoja.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Sähköistä asiointia varten ei ole käytössä erityistä menettelyä tai sivustoa. Asian etenemistä voidaan kuitenkin seurata tuomioistuinten internet-portaalin välityksellä yleisesti saatavilla olevien tietojen osalta.

Asianosaiset voivat kuunnella oikeuden istunnon äänitystä tuomioistuinportaalin sivulta Manas lietas (”Omat oikeustapaukseni”), jos äänitiedosto on tallennettu tuomioistuimen tietojärjestelmään. Kun tiedostot on tallennettu ja niiden tiedot synkronoitu, ne siirretään kerran vuorokaudessa tuomioistuinportaalin tiedonjakelupalveluun. Rekisteröidyt käyttäjät voivat tutustua ainoastaan niitä asioita koskeviin tietoihin, joiden asianosaisiksi heidät on rekisteröity. He voivat avata ja kuunnella näiden asioiden asiakirja-aineistoon liitetyt äänitiedostot. Asianosaiset saavat pääsyn portaalin sivulle Manas lietas (”Omat oikeustapaukseni”) joko käyttämällä sähköistä allekirjoitusta tai sähköistä henkilökorttia tai lähettämällä hakemuksen oikeushallinnolle (Tiesu administrācija).

Päivitetty viimeksi: 05/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.