Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Liettua
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Syyskuun 1. päivästä 2013 lähtien on ollut mahdollista toimittaa siviiliasioita koskevia haastehakemuksia sähköisesti Liettuan oikeuslaitoksen tietojärjestelmän (Lietuvos teismų informacinės sistemos, LITEKO) välityksellä. Järjestelmään voi kirjautua julkisen sähköisen palvelun alajärjestelmän (Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu, VEP-alajärjestelmä) kautta sivustoilta https://www.teismai.lt/en ja http://www.epaslaugos.lt/. Siellä on linkki Liettuan oikeuslaitoksen sähköisiin palveluihin.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Erilaiset siviilikanteet ja yksittäisiä toimia ja hakemuksia koskevat hallintovalitukset voidaan toimittaa sähköisesti. Asiassa, jossa on käytössä paperimuotoinen asiakirjavihko, voidaan toimittaa sähköisiä asiakirjoja. Tämä koskee sekä uusia että jo vireillä olevia asioita. Jos sähköisiä asiakirjoja toimitetaan jo vireillä olevassa asiassa, jossa on käytössä paperimuotoinen asiakirjavihko, hakijan olisi toimitettava myös riittävä määrä paperikopioita: yksi kopio lisättäväksi asian paperimuotoiseen asiakirjavihkoon sekä niin monta lisäkopiota, että tuomioistuin voi toimittaa yhden kopion jokaiselle asianosaiselle.

Pelkästään sähköiset asiakirjat ovat olleet käytössä 1. tammikuuta 2014 lähtien seuraavantyyppisissä asioissa: 1. siviiliasioissa, joissa alioikeus käsittelee määräyksen antamista ja jotka on pantu vireille 1. heinäkuuta 2013 tai sen jälkeen hyödyntäen sähköistä viestintätekniikkaa;

2. alioikeudessa käsiteltävissä siviiliasioissa, kun käsittelyn perustana oleva oikeudenkäyntiasiakirja on toimitettu 1. tammikuuta 2014 tai sen jälkeen hyödyntäen sähköistä viestintätekniikkaa;

3. siviiliasioissa, jotka alueellinen tuomioistuin käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena, tai hallinto-asioissa, jotka hallintotuomioistuin käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena, kun käsittelyn perustana oleva oikeudenkäyntiasiakirja on toimitettu 1. heinäkuuta 2013 tai sen jälkeen hyödyntäen sähköistä viestintätekniikkaa;

4. kaikissa yleisen tuomioistuimen tai erikoistuomioistuimen käsittelemissä valitusasioissa, kun valitus on tehty 1. tammikuuta 2014 tai sen jälkeen ja sen kohteena oleva tuomio tai ratkaisu koskee asiaa, joka on käsitelty pelkästään sähköisesti.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Tämä palvelu on käytettävissä kaikkina aikoina.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Oikeudenkäyntiasiakirjat voi toimittaa täyttämällä VEP-alajärjestelmässä olevia sähköisiä lomakkeita. Toinen tapa on ladata valmiita asiakirjoja järjestelmän hyväksymässä tiedostomuodossa. Järjestelmä tukee seuraavia tiedostomuotoja: tekstitiedostot – doc, docx, odt, rtf, txt.; taulukkotiedostot – xls, xlsx, ods; esitystiedostot – ppt, pptx, ppsx, odp; vektorigrafiikkaan perustuvat kuva- ja tekstitiedostot – pdf, application/pdf, ADOC; pistematriisiin perustuvat kuvatiedostot – tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; videotiedostot – avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; äänitiedostot – wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Sähköisessä muodossa olevat tiedot, jotka liittyvät oikeudenkäynteihin, käsitellään, kirjataan ja tallennetaan hyödyntäen sähköistä tieto- ja viestintäteknologiaa Liettuan tuomarineuvoston määräämällä tavalla, jonka Liettuan johtava arkistonhoitaja on hyväksynyt.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköisten palvelujen portaaliin voi kirjautua käyttämällä sähköisen hallinnon portaalin hyväksymiä välineitä eli pankkitunnuksia, henkilökorttia tai sähköistä allekirjoitusta. Järjestelmässä on myös aikaleimatoiminto.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Liettuassa asuvat henkilöt, jotka toimittavat sähköisiä asiakirjoja, saavat 25 prosentin alennuksen oikeudenkäyntimaksuista. Heidän ei tarvitse tulostaa oikeudenkäyntiasiakirjoja eikä toimittaa niitä postissa tuomioistuimelle. Heidän ei tarvitse mennä pankkiin maksamaan oikeudenkäyntimaksua eikä toimittaa kuittia maksusta.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Internetin välityksellä vireille pantuihin kanteisiin sovelletaan samoja siviiliprosessisääntöjä kuin tavallisiin kanteisiin. Siviiliprosessilain (Civilinio proceso kodeksas) 139 §:n 1 momentin mukaan kantaja voi peruuttaa kanteensa, jos tuomioistuin ei ole vielä lähettänyt siitä jäljennöstä vastaajalle. Tämän jälkeen kanne voidaan peruuttaa ainoastaan vastaajan suostumuksella ja sillä edellytyksellä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole vielä antanut asiassa päätöstään. Ennen rekisteröintiä kanne voidaan peruuttaa yksinkertaisesti poistamalla se järjestelmästä. Rekisteröinnin jälkeen kanteen poistaminen järjestelmästä edellyttää peruutushakemusta.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Tuomioistuimelle voidaan toimittaa asiakirjoja sekä sähköisessä että paperimuodossa.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Sähköisten viestintävälineiden käyttö siviiliasioissa ei vaikuta siviiliprosessisääntöjen soveltamiseen.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Sähköisten viestintävälineiden käyttö siviiliasioissa ei vaikuta siviiliprosessisääntöjen soveltamiseen.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Sähköisiä asiakirjoja voidaan toimittaa vireillä olevissa asioissa riippumatta siitä, dokumentoidaanko käsittely paperimuodossa vai sähköisesti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Kyllä.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Asiat voidaan dokumentoida sähköisesti, jos käsittely liittyy tuomioistuimen määräyksiin tai jos tuomarineuvosto on määrännyt sähköisestä dokumentoinnista. Samoin oikeudenkäyntiin liittyvät tiedot voidaan käsitellä sähköisesti. Kun asiakirjavihko muodostetaan sähköisesti, kaikki paperimuodossa tuomioistuimeen saapuvat tai sieltä lähetettävät asiakirjat digitoidaan, kun taas paperimuodossa olevat asiakirjat käsitellään, arkistoidaan ja hävitetään Liettuan tuomarineuvoston määräämällä tavalla, jonka Liettuan johtava arkistonhoitaja on hyväksynyt.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä, valitus voidaan tehdä sähköisesti sekä siviili- että hallintoasioissa. Tuomioistuimen tuomiot voidaan antaa sekä sähköisesti että muilla laissa säädetyillä menetelmillä.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Siviiliprosessilain muutos, joka koskee sähköisen tieto- ja viestintäteknologian käyttöä täytäntöönpanoasioissa, on tullut voimaan 1. heinäkuuta 2013. Vielä ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä täytäntöönpanohakemusta internetissä. Täytäntöönpanoasioiden sähköisen tietojärjestelmän oli määrä olla toiminnassa huhtikuusta 2015 lähtien.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Asianajajat ja heidän avustajansa ovat voineet 1. heinäkuuta 2013 alkaen vastaanottaa tuomioistuinmenettelyyn liittyvät asiakirjat sähköisten viestintävälineiden avulla.

Päivitetty viimeksi: 21/10/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.