Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Malta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, mutta se ei ole mahdollista kaikissa tuomioistuimissa.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Menettelyt, jotka voidaan käynnistää internet-sovelluksella, ovat seuraavat:

  • menettely vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa (Small Claims Tribunal),
  • menettely hallintotuomioistuimessa (Administrative Review Tribunal),
  • menettely Maltan tai Gozon alioikeudessa (Court of Magistrates).

Pelkästään internetissä toteutettavia menettelyjä ei ole.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Järjestely on aina käytettävissä, mutta pyynnöt ja hakemukset käsitellään tuomioistuimen aukioloaikoina eli klo 9–15 (1. lokakuuta–15. kesäkuuta) ja klo 8–12 (16. kesäkuuta–30. syyskuuta). Jos pyyntö tai hakemus on lähetetty muuna aikana, se katsotaan jätetyksi seuraavana työpäivänä edellä mainittujen aukioloaikojen mukaisesti.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Kun kyseessä on vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa nostettava kanne, verkossa olevaan lomakkeeseen on täytettävä kaikki asian käsittelyssä vaadittavat tiedot.

Hallintotuomioistuimessa tai Maltan tai Gozon alioikeudessa käsiteltävien asioiden osalta on täytettävä ensin sähköiseen lomakkeeseen vaaditut tiedot. Siihen on tämän jälkeen liitettävä skannattu kopio hakemuksesta ja mahdollisista muista asiakirjoista laissa säädetyssä muodossa.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tiedot siirretään salatussa muodossa, ja niiden säilyttämistä säännellään valtiovallan toimenpitein.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Kun menettely aloitetaan vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa, sähköistä allekirjoitusta ei tarvita. Sen sijaan vastaukset vastavaateisiin (ja muuntyyppiset vastaukset) sekä kyseiselle tuomioistuimelle esitettävät muutoksenhaut on allekirjoitettava sähköisesti, koska ne edellyttävät verkkotunnistautumista.

Sähköinen allekirjoitus vaaditaan aina hallintotuomioistuimessa ja Maltan tai Gozon alioikeudessa nostettavissa kanteissa, koska kyseinen palvelu on ainoastaan lakimiesten ja oikeudellisten asiamiesten käytettävissä. He rekisteröityvät palvelun käyttäjiksi tunnistautumalla verkossa.

Asiakirjojen lähetysajankohta kirjautuu järjestelmään automaattisesti, kun vaatimus tai hakemus rekisteröidään.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Kyllä, verkossa toimitetuista asiakirjoista perittävät maksut suoritetaan myös verkossa. Maksut ovat samat kuin ei-sähköisistä asiakirjoista perittävät maksut.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Tätä ei voida tehdä verkossa, vaan henkilön on henkilökohtaisesti käytävä tuomioistuimen kirjaamossa.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Hallintotuomioistuimessa sekä Maltan ja Gozon alioikeudessa ainoastaan kanteen nostaminen on mahdollista internetin välityksellä. Vastauksia kanteisiin ei toistaiseksi voida toimittaa sähköisesti.

Vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa kanteen nostamisen lisäksi myös vastaukset vastavaateisiin (ja muuntyyppiset vastaukset) sekä kyseiselle tuomioistuimelle esitettävät muutoksenhaut voidaan toimittaa sähköisesti.

Vastaajan ei tarvitse vastata internetissä.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Asia otetaan käsittelyyn riippumatta siitä, vastataanko kanteeseen.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Asia otetaan käsittelyyn, vaikka kanteeseen ei ole vastattu määräajan puitteissa.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti, kunhan ne toimitetaan yhdessä sähköisesti tehdyn alkuperäisen vaatimuksen kanssa.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Maltan lainsäädännön mukaan tuomioita koskevaa tiedoksiantoa ei vaadita.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Jokainen alustava tai lopullinen tuomio luetaan ääneen tuomioistuimessa. Siitä annetaan jäljennös istunnossa läsnä oleville osapuolille tai laillisille edustajille. Tuomiosta voidaan antaa jäljennös sähköisesti, kuten jäljempänä selitetään.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Sähköinen hakemus on mahdollinen vain vähäisiä vaatimuksia käsittelevän tuomioistuimen päätöstä koskevassa muutoksenhaussa. Sen sijaan tuomiota ei voida antaa tiedoksi internetin välityksellä.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Tämä ei ole mahdollista.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Oikeusministeriön verkkosivuilla on palvelu, jossa lailliset edustajat ja yleisö voivat tutustua päätöksiin maksutta.

Tämän verkkosivuston lisäksi oikeusalan ammattilaiset voivat tunnistautua sähköisesti eCourts-palveluun osoitteessa https://ecourts.gov.mt/onlineservices/ tutustuakseen oikeustapauksiin sekä tuomioistuimen asiakirjoihin ja määräyksiin.

Päivitetty viimeksi: 09/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.