Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Alankomaat
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Sähköinen asiointi on 1. syyskuuta 2017 lähtien ollut pakollista Keski-Alankomaiden (Midden-Nederland) ja Gelderlandin tuomioistuimissa siviilikanteissa, joissa on kyse yli 25 000 euron vaateista (ks. tuomioistuinlaitoksen verkkosivut).

Sähköinen asiointi on 1. lokakuuta 2019 lähtien ollut mahdollista ainoastaan asioissa, jotka on pantu vireille sähköisesti Keski-Alankomaiden tai Gelderlandin tuomioistuimissa 1. syyskuuta 2017 tai sen jälkeen. Kyseisissä tuomioistuimissa ei ole voinut panna uusia asioita vireille sähköisesti 1. lokakuuta 2019 jälkeen.

Edunvalvoja voi toimittaa selvityksen valvottavan taloudesta (rekening en verantwoording) sähköisesti alioikeuden kantonijaoston sähköisen asiointipisteen (digitaal loket kanton) välityksellä. Selvityksen valvottavan taloudesta (tulot, menot, varallisuus, saatavat ja velat) voi laatia ja toimittaa vuosittain sähköisellä lomakkeella alioikeuden kantonijaostolle, ellei se toisin päätä. Sähköinen asiointi edellyttää sähköistä tunnistautumista (DigID).

Kaikki tuomioistuimet ovat marraskuusta 2017 lähtien kehottaneet edunvalvonnan ammattilaisia käyttämään edunvalvonta-asioissa sähköistä viestintää. Sähköiseen viestintään siirrytään asteittain ja edunvalvontatoimistoittain (ks. tuomioistuinlaitoksen verkkosivut).

Korkeimmassa oikeudessa kassaatiovalitukset siviilioikeudellisissa asioissa, jotka on pantu vireille haasteella, tehdään aina sähköisesti (ks. korkeimman oikeuden verkkosivut).

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Keski-Alankomaiden ja Gelderlandin tuomioistuimissa siviilikanne on pitänyt nostaa 1.9.2017–1.10.2019 välisenä aikana sähköisesti asioissa, joissa oikeudellisen edustajan käyttö on pakollista. Muissa tuomioistuimissa se ei ole mahdollista. Keski-Alankomaiden ja Gelderlandin tuomioistuimissa kyseisellä ajanjaksolla vireille pannut asiat käsitellään periaatteessa sähköisesti (ks. myös kohdat 3–16).

Tuomioistuinlaitos valmistelee uutta sähköistä asiointitapaa siviiliasioissa. Asian edistymistä voi seurata tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilla.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Keski-Alankomaiden ja Gelderlandin tuomioistuimissa sähköinen asiointi on mahdollista vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä siviiliasioissa, jotka on pantu vireille kohdassa 2 mainitulla ajanjaksolla ja joissa oikeudellisen edustajan käyttö on pakollista. Tuomioistuinlaitoksen palvelukeskukseen (rechtsspraakservicecentrum) voi ottaa yhteyttä sähköisesti tai puhelimitse klo 8–20.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Kyllä. Vireillepanoasiakirja toimitetaan tuomioistuinlaitoksen verkkoportaalin välityksellä.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Katso asiaa koskevat määräykset tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilta.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Kyllä. Asiakirjojen toimittaminen edellyttää sähköistä tunnistautumista. Asianajajat käyttävät tunnistautumiseen toimilupaansa (advocatenpas). Kansalaiset voivat käyttää tunnistautumiseen DigID-sovellusta ja yritykset sähköistä tunnistettaan. Laissa säädetään, mitkä tunnistautumismenetelmät ovat sallittuja.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Kyllä. Kaikkiin menettelyihin liittyy tuomioistuinmaksuja. Asianajajilla on käyttötili tuomioistuinlaitoksessa. Sähköisessä asioinnissa myös tuomioistuinmaksut suoritetaan sähköisesti. Ilman maksua asian käsittely ei etene.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kyllä. Laissa ja tuomioistuimen menettelysäännöissä säädetään, miten kanteen voi peruuttaa.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Kyllä. Jos asiassa sovelletaan sähköistä asiointia koskevaa lainsäädäntöä, vastaaja voi vastata sähköisesti. Jos vastaajalla on asianajaja, vastaus on toimitettava sähköisesti. Jos vastaaja ajaa itse asiaansa, hän voi toimittaa vastauksen sähköisesti tai paperilla.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Sähköinen menettely tapahtuu verkossa alusta loppuun. Vastaaja saa sähköpostitse ilmoituksen jokaisesta sähköiseen aineistoon lisätystä asiakirjasta. Hän voi itse lisätä asiakirjoja ja tutustua aineistoon verkossa. Myös tuomioistuimen päätös annetaan tiedoksi sähköisesti.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos asia on annettu vastapuolelle tiedoksi sääntöjen mukaisesti, tuomio voidaan antaa tämän poissa ollessa. Menettelyn eri vaiheista ilmoitetaan vastapuolelle kirjallisesti.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Katso vastaus kysymykseen 1. Viestien ja asiakirjojen toimittaminen sähköpostitse ei ole sallittua, koska toimitustavan turvallisuutta ei voida taata aukottomasti.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei. Oikeudellisia asiakirjoja ei voida antaa tiedoksi internetin välityksellä. Sen sijaan monet tuomiot julkaistaan tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilla, ja niille annetaan nk. ECLI-numero, jonka avulla ne löytyvät helposti. Istunnon puheenjohtaja päättää tavallisesti, julkaistaanko tuomio edellä mainitulla sivustolla. Kaikkia tuomioita ei julkaista verkossa. Mainitulle sivustolle päätyvät ainoastaan sellaiset tuomiot, jotka ovat oikeudenkäytön näkökulmasta merkityksellisiä tai suuren (media)huomion kohteena.

Tuomioista poistetaan henkilöiden nimet heidän yksityisyytensä suojaamiseksi. Sen sijaan yritykset ja henkilöt, jotka osallistuvat oikeudenkäyntiin ammattinsa puolesta, esiintyvät tuomioissa omilla nimillään.

Asioissa, jotka voi tai täytyy hoitaa sähköisesti, tuomio liitetään sähköiseen asiakirja-aineistoon, josta asianosaiset saavat sen tiedoksi.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei. Tuomio voidaan julkaista verkossa vasta sen jälkeen, kun se on annettu tiedoksi asianosaisille, eli vasta sen antopäivän jälkeen. Katso myös vastaus kysymykseen 13.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei. Muutoksenhaku ei ole mahdollista sähköisesti. Muutosta voi hakea sähköisesti ainoastaan asioissa, joissa syytetty ei ole ollut läsnä ja joissa asiointi on tapahtunut sähköisesti.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Ei. Sähköisesti hoidettavissa asioissa ainoastaan asianajajat voivat tutustua asiakirja-aineistoon milloin tahansa.

Joitakin lomakkeita voi ladata pdf-muodossa tuomioistuinlaitoksen sivuilta, mutta nekin on lähetettävä tuomioistuimeen tavallisena postilähetyksenä, jotta ne voidaan ottaa huomioon menettelyssä. Tällaisia lomakkeita ovat muun muassa asiantuntijoiden ja tulkkien ilmoituslomakkeet sekä omaisuuden jakamista, vanhuuseläkkeen jakamista, huoltajuuden, holhouksen ja edunvalvonnan muuttamista, maksukyvyttömyyttä, eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä, eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä ja kantelua muutoksenhakuasioissa koskevat lomakkeet.

Tiedot, joilla voi olla oikeudenkäynnin kannalta merkitystä, samoin kuin tiedot, joilla pyritään takaamaan tuomarien riippumattomuus, tallennetaan keskitetysti, ja kuka tahansa voi tutustua niihin tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilla. Tällaisia verkosta löytyviä rekistereitä ovat holhous- ja edunvalvonta-asioiden keskusrekisteri (Centraal Curateleregister), maksukyvyttömyysrekisteri (Centraal Insolventieregister), aviovarallisuusrekisteri (huwelijksgoederenregister) ja tuomareiden sivutoimirekisteri (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht).

Päivitetty viimeksi: 09/02/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.