Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Pohjois-Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, siviilioikeudellisia tuomioistuinmenettelyjä voidaan panna vireille internetin välityksellä vähäisiä vaateita koskevan verkkopalvelun (Small Claims Online, SCOL) kautta. Se löytyy osoitteesta https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Vähäisiä vaateita koskeva verkkopalvelu (SCOL) soveltuu ilman oikeudenkäyntikuluja alle 3 000 punnan rahavaateisiin, jotka eivät koske henkilövahinkoa, tieliikenneonnettomuutta, kunnianloukkausta, maanomistusta, perintöä tai elinkorkoa tai aviovarallisuutta.

Haastettu henkilö / haastetut henkilöt (vastaaja(t)) voivat oleskella Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun asianmukaisen tiedoksianto-osoitteen määrittämiseksi on annettu postinumero. Jos vastaajan osoite on Englannissa, Skotlannissa tai Walesissa, kantajan on vahvistettava, että kanteen perusteena olevasta asiasta ei ole nostettu kannetta missään muussa tuomioistuimessa. Jos vastaajan osoite on Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, SCOL-palvelua ei voi käyttää.

SCOL-palvelussa hakijan on oltava 18 vuotta täyttänyt, psyykkisesti toimintakykyinen, hän ei saa saada oikeusapua vuoden 1988 oikeusapua koskevan säädöksen mukaisesti eikä hän saa olla haitantekotarkoituksessa kanteita vireille paneva henkilö (High Courtin tuomari on kieltänyt henkilöä panemasta vireille menettelyjä missään Pohjois-Irlannin alemman oikeusasteen siviilituomioistuimessa (County Court) ilman lupaa). Kannetta ei voi nostaa hallitusta tai kuningashuonetta vastaan.

Vähäisiä vaateita koskeva kanne voidaan panna vireille tuomioistuimen kansliassa tai verkossa SCOL-menettelyä käyttäen.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

SCOL-palvelu on tällä hetkellä käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

SCOL-palvelussa hakijaa pyydetään täyttämään useita näkymiä. Kukin näkymä koskee tiettyä vaadittavaa tietoa, kuten hakijan koko nimeä ja osoitetta, vastaajan tai vastaajien koko nimeä ja osoitetta sekä vaadittua rahamäärää ja kanteen yksityiskohtia.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Turvallisuus on äärimmäisen tärkeää. Koska tietyt hakijan toimittamat tiedot voivat olla arkaluonteisia, turvallisuus taataan käyttäjätunnuksella ja salasanoilla. Verkkosivuston turvallisuus on suojattu ja internetin kautta kulkevat tiedot salataan.

Hakijoiden on rekisteröidyttävä verkkosivustolle. Vasta sen jälkeen vähäisiä vaateita koskeva kanne voidaan panna vireille verkossa. Rekisteröitymisen yhteydessä hakijaa pyydetään valitsemaan käyttäjätunnus ja salasana. Salasanan on oltava vähintään 7 merkkiä pitkä, ja siinä on oltava sekä pieniä että isoja kirjaimia ja numeroita.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköistä allekirjoitusta ei vaadita. Hakijan on täytettävä totuusvakuutus (Statement of Truth).

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Internetin välityksellä ja muissa kuin sähköisissä menettelyissä vireille pantujen kanteiden tuomioistuinmaksut eivät poikkea toisistaan. Tuomioistuinmaksut voi maksaa pankki- tai luottokortilla tai ennalta maksuun tarkoitetulta tililtä. Henkilöt, joille myönnetään maksuvapautuksia tai huojennuksia (exemptions or remissions) maksuihin, eivät voi käyttää SCOL-palvelua.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Hakija voi tehdä ilmoituksen vireille pannun kanteen peruuttamisesta. Ilmoitus voidaan toimittaa verkossa tai tuomioistuimen kansliaan. Se muuttaa tapauksen tilan ”käsitellyksi”.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Jos kanne on pantu vireille SCOL-palvelun kautta, vastaaja voi vastata sähköisesti käyttäen haastehakemuksen alussa esitettyjä kannetta koskevia tietoja. Vastaaja voi myös vastata asiasta vastaavaan tuomioistuimen kansliaan. Internetin käyttö ei ole pakollista.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Vastaaja voi vastata kanteeseen verkossa SCOL-palvelua käyttäen kolmella tavalla. Hän voi täyttää seuraavat asiakirjat:

Vastuun ottamista koskeva lomake (Acceptance of Liability), jos vastaaja hyväksyy vaateen ja haluaa sopia asian.

Vastaajan on täytettävä asiakirja ja palautettava se, jos hän myöntää velan ja aikoo maksaa jäljellä olevan määrän. Asiakirjassa on erikseen mainittava, jos maksuajalle tarvitaan pidennystä, joko esittämällä viikossa/kuukaudessa lyhennettävä määrä tai tietty päivämäärä, jona loppuvelka voidaan suorittaa.

Ilmoitus kanteen riitauttamisesta (Notice of Dispute) – jos vastaaja haluaa riitauttaa hänelle esitetyn vaateen.

Jos vastaaja ei hyväksy vaatimusta, hänen on täytettävä ja toimitettava ilmoitus kanteen riitauttamisesta ja esitettävä perustelut sille, miksi asia on riitautettava. Kun asiakirja on tarkistettu, asia siirretään alkuperäiseen hakemukseen merkittyyn tuomioistuimen kansliaan (tavallisesti paikallisen tuomioistuimen kanslia) luetteloitavaksi (tämä tarkoittaa merkitsemistä kalenteriin) ja käsiteltäväksi. Hakijan on toimitettava jäljennökset mahdollisista asian perustelemiseen käytettävistä asiakirjoista asiasta vastaavan tuomioistuimen kansliaan viimeistään 10 päivää ennen tuomioistuinkäsittelyä.

Ilmoitus kanteen riitauttamisesta ja vastakanne – jos vastaaja haluaa riitauttaa häntä vastaan nostetun kanteen ja esittää kantajaa vastaan vastakanteen. Tämä asiakirja on maksullinen, ja maksu perustuu määrään, jota vastaaja vaatii. Tästä hakemuksesta vastaajan on maksettava sähköisesti pankki- tai luottokortilla. Jos vastaajalla ei ole pankki- tai luottokorttia, hänen on toimitettava tämä asiakirja siviilioikeudelliseen käsittelykeskukseen (Civil Processing Centre), ja suoritettava maksu käteisellä, postiosoituksella tai sekillä. Sekki on osoitettava Pohjois-Irlannin oikeusvirastolle.

Kun asiakirja on tarkistettu siviilioikeudellisessa käsittelykeskuksessa, asia siirretään alkuperäiseen hakemukseen merkittyyn tuomioistuimen kansliaan (tavallisesti paikallisen tuomioistuimen kanslia) luetteloitavaksi ja käsiteltäväksi. Hakijan on toimitettava jäljennökset mahdollisista asian perustelemiseen käytettävistä asiakirjoista asiasta vastaavan tuomioistuimen kansliaan viimeistään 10 päivää ennen tuomioistuinkäsittelyä.

Jos vastaaja toimittaa vastineen, asia siirretään vastaajan paikalliseen tuomioistuimeen. Jos vastaaja toimittaa vastakanteen, asia siirretään toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Molemmissa tapauksissa asian käsittely etenee samalla tavalla kuin muulla kuin sähköisellä tavalla vireille pantu asia.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos vastaaja ei vastaa palautuspäivään mennessä, hakija voi hakea yksipuolista määräystä rahamääräisenä tai ei-rahamääräisenä (Liquidated or Unliquidated Default Decree). Yksipuolista määräystä koskeva hakemus voidaan täyttää ja toimittaa verkossa.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Yleistä verkkopalvelua asiakirjojen toimittamiseksi tuomioistuimelle ei ole käytössä, mutta tietyissä tapauksissa tuomioistuin voi ilmoittaa ottavansa vastaan tiettyjä asiakirjoja sähköisesti. Asiakirjat voidaan hyväksyä toimitettavaksi rikosoikeudellisen suojatun sähköpostin (Criminal Justice Secure eMail, CJSM) tilien välillä, eli yhdestä CJSM-sähköpostiosoitteesta toiseen. Pohjois-Irlannin oikeusviraston ja muiden organisaatioiden välistä sähköistä tietojenvaihtoa Pohjois-Irlannin lastenhuoltolakiin (Children (Northern Ireland) Order 1995) liittyvissä asioissa koskevassa pöytäkirjassa esitetään hyväksyttyjen asiakirjojen vaihtoa koskevat parametrit.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Ei.

Linkkejä

Pohjois-Irlannin oikeushallinto (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Päivitetty viimeksi: 19/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.