Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Puola
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Internetin välityksellä on mahdollista panna vireille ns. sähköinen maksamismääräysmenettely (elektroniczne postępowanie upominawcze). Menettelyn ensimmäinen vaihe toteutetaan ilman velallisen osallistumista. Velallinen voi vastustaa menettelyä vasta kun maksamismääräys on annettu hänelle tiedoksi.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköinen maksamismääräysmenettely voidaan panna vireille rahavaateita koskevissa asioissa vaateen arvosta riippumatta.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Sähköinen maksamismääräysmenettely ns. sähköisessä tuomioistuimessa (e-sąd) voidaan panna vireille milloin tahansa.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Hakijan toimittama tekstitiedosto muunnetaan tarvittavaan muotoon automaattisesti tätä varten suunnitellun ohjelman avulla.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tietoturvallisuus varmistetaan mm. käyttämällä CAPTCHA-evästettä (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Sen avulla varmistetaan, että tietojen toimittaja on ihminen eikä tietokone. Eväste suojaa portaalia tietokoneiden perustamilta tileiltä vaatimalla käyttäjää kirjoittamaan kuvassa näkyvän tekstin. Siinä olevia merkkejä on tahallisesti vääristetty niin, että sitä ei voida lukea optisen tunnistuksen avulla, mutta ihminen voi sen ymmärtää. (Optinen tunnistus on tekniikka tai ohjelmisto, jonka avulla voidaan tunnistaa graafisessa tiedostossa bittikarttana esitetyt merkit tai kokonaiset tekstit). Kuvassa näkyvä koodi kirjoitetaan täytettävään kenttään pien- tai suuraakkosin.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköiseen maksamismääräysmenettelyyn toimitetut kanteet ja muut asiakirjat allekirjoitetaan sähköisesti. Tämä voidaan tehdä käyttäen

a) tavallista sähköistä allekirjoitusta, joka on saatavilla sähköisen maksamismääräysmenettelyn sivuilla maksutta. Tätä varten sivustolle on ensin luotava tili. Tilin aktivoinnin jälkeen haetaan varmennetta sähköisen maksamismääräysmenettelyn varmennekeskukselta. Kun ilmoitus varmenteen myöntämisestä tulee (noin kahden tunnin kuluttua), varmenne ladataan omalle koneelle. Varmenteen asentamiseksi käyttöjärjestelmään tarvitaan salasana, joka toimitetaan sähköpostitse. Jos varmenne katoaa, on tehtävä uusi hakemus. Tavallista sähköistä allekirjoitusta voidaan käyttää ainoastaan sähköisessä menettelyssä. Tavallisen sähköisen allekirjoituksen varmenne on voimassa vuoden ajan.

b) hyväksyttyä sähköistä allekirjoitusta. Hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen käyttö on mahdollista automaattisesti heti kun käyttäjätili on rekisteröity. Käyttäjän on kuitenkin ensin itse hankittava hyväksytty sähköinen allekirjoitus.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä tuomioistuinmaksu voidaan maksaa ainoastaan sähköisesti maksupalveluntarjoajan välityksellä. Maksun suuruus on ¼ tavallisessa maksamismääräysmenettelyssä perittävästä maksusta.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Kantaja voi peruuttaa sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä nostamansa kanteen, jos menettelyssä ei ole vielä annettu lainvoimaista päätöstä. Kanne peruutetaan toimittamalla oikeudenkäyntiasiakirja, jossa ilmoitetaan kanteen peruuttamisesta ja pankkitilin numero.
Jos kanne peruutetaan kokonaan, kantaja luopuu kaikkien kanteessa esitettyjen vaateiden ajamisesta niiden koko arvosta. Kanne voidaan myös peruuttaa vain osaksi. Kanteen peruuttamisen yhteydessä kantaja voi samalla luopua kaikista siinä esitetyistä vaateista. Kanteen peruuttamista koskevassa ilmoituksessa on ilmoitettava pankkitilin numero tuomioistuinmaksun palauttamista varten. Tuomioistuinmaksu palautetaan, jos kanne peruutetaan ennen kuin maksamismääräys on annettu.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä vastaaja ei voi toimittaa vastaustaan internetin välityksellä. Tässä menettelyssä ensimmäinen asiakirja, joka annetaan tiedoksi vastaajalle, on maksamismääräys. Vastaaja voi hakea siihen muutosta toimittamalla vastineen joko sähköisesti tai perinteiseen tapaan.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä vastaaja ei voi toimittaa vastaustaan internetin välityksellä. Maksamismääräykseen voidaan hakea muutosta ainoastaan toimittamalla tuomioistuimelle vastine joko sähköisesti tai perinteiseen tapaan. Tällöin maksamismääräys menettää lainvoiman eikä siitä aiheudu oikeusvaikutuksia. Sähköinen käsittely lopetetaan, ja asia siirretään siihen tuomioistuimeen, jonka toimivalta-alueella vastaajalla on kotipaikka. Tämä tuomioistuin käsittelee asian erillisessä menettelyssä.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä annettu maksamismääräys saa lainvoiman kahden viikon kuluttua siitä kun se on annettu tiedoksi vastaajalle. Sähköisessä menettelyssä annettu ja tietojärjestelmään tallennettu lainvoimainen maksamismääräys vastaa täytäntöönpanoasiakirjaa. Tuomioistuin liittää täytäntöönpanolausekkeen tällaiseen maksamismääräykseen sähköisesti.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä ei ole mahdollista liittää asiakirjoja sähköisesti toimitettuihin hakemuksiin.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä oikeudenkäyntiasiakirjat annetaan tiedoksi kantajalle sähköisesti. Kun kantaja aloittaa sähköisen maksamismääräysmenettelyn nostamalla kanteen sähköisen tuomioistuimen verkkosivulla, hän saa pääsyn sivustolla olevaan osioon, jonka kautta hän voi ottaa vastaan tuomioistuimen toimittamia asiakirjoja menettelyssä käytettävän televiestintäjärjestelmän kautta (sähköinen tiedoksianto). Asiakirjat annetaan tiedoksi vastaajalle sähköisesti vain jos tämä on hyväksynyt tällaisen tiedoksiantotavan.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä tuomioistuimen päätökset annetaan sähköisesti.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä, ainoastaan sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Jos täytäntöönpanoasiakirja koskee sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä annettua päätöstä, hakemus täytäntöönpanon aloittamiseksi voidaan toimittaa sähköisesti menettelyssä käytettävän televiestintäjärjestelmän kautta.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Sähköisessä maksamismääräysmenettelyssä osapuolilla on rajoittamaton pääsy heitä koskevan asian asiakirja-aineistoon menettelyssä käytettävän televiestintäjärjestelmän kautta. Asiakirjat voidaan myös tulostaa. Muissa menettelyissä tämä ei ole mahdollista.

Päivitetty viimeksi: 01/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.