Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Portugali
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, asian voi saattaa Portugalissa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä. Käytössä on erityisiä tietojärjestelmiä, joiden avulla asiat käsitellään, kuten Citius-portaali ja pesänselvityksen hallintajärjestelmä, Plataforma de Gestão de Processos de Inventário.

Citius

Pääsääntöisesti oikeudenkäyntiasiakirjat ja niiden liitteet voidaan toimittaa siviilioikeudellisissa menettelyissä sähköisesti Citius-tietojärjestelmän (https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx) kautta. Ne on toimitettava järjestelmän mukaista menettelyä ja siinä annettuja ohjeita noudattaen.

Citius-järjestelmässä on omat erityiset moduulinsa tuomareille, syyttäjille ja oikeuslaitoksen muille virkamiehille asioiden käsittelyä ja virallisten asiakirjojen toimittamista varten. Myös asianajajille on oma moduulinsa, jossa he voivat toimittaa virallisia asiakirjoja ja tehdä menettelyjä koskevia tiedonhakuja (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen (portaria) nro 280/2013 3 §).

Citius-portaalin käyttö edellyttää, että asianajajat (advogados), asianajajaharjoittelijat (advogados estagiários) ja toimistoasianajajat (solicitadores) rekisteröityvät järjestelmän käyttöoikeuksista vastaavaan yhteisöön. Rekisteröityminen tapahtuu kunkin ammattiliiton antamien, ammattipätevyyden vahvistavien tietojen perusteella (26. elokuuta 2013 annetun ministerin määräyksen nro 280/2013 5 §:n 2 momentti).

Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjille annetaan salassa pidettävät, henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, joita ei voi siirtää toisille. Niiden avulla pääsee Citius-järjestelmän suojattuihin palveluihin (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 280/2013 5 §:n 3 momentti): https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx.

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário)

Kun perinnönjaosta tulee riita, asianosaiset ovat voineet valita 2. syyskuuta 2013 lähtien notaarin, jolta he haluavat hakea pesänselvitystä. Edellytyksenä on, että olennainen liittymä perinnönjakoon on olemassa, kun otetaan huomioon paikka, jossa perimys on alkanut, jossa suurin osa perintöön kuuluvista kiinteistöistä tai perintöön kuuluva liikeyritys sijaitsee tai jossa suurimmalla osalla perillisistä on kotipaikka (13. syyskuuta 2019 annetun lain nro 117/2019 liitteessä julkaistun pesänselvitystä koskevan oikeuskehyksen 1 §:n 2 momentti). Menettely saatetaan tietyssä vaiheessa tuomioistuimen käsiteltäväksi: tuomari antaa ratkaisun, johon sisältyy perinnönjaon vahvistava tuomio (13. syyskuuta 2019 annetun lain nro 117/2019 liitteessä julkaistun pesänselvitystä koskevan oikeuskehyksen 5 §).

Huomautus: 13. syyskuuta 2019 annetulla lailla nro 117/2019 kumottiin nimenomaisesti 5. maaliskuuta 2013 annettu laki nro 23/2013 (pesänselvitystä koskevan oikeuskehyksen hyväksymisestä annettu laki). Pesänselvitystä koskevaa oikeuskehystä, joka hyväksyttiin 5. maaliskuuta 2013 annetun lain nro 23/2013 liitteessä, sovelletaan kuitenkin edelleen pesänselvityksiin, jotka olivat 13. syyskuuta 2009 annetun lain nro 117/2009 voimaan tullessa vireillä notaareilla ja jotka käsitellään kyseisen kehyksen mukaisesti (13. syyskuuta 2009 annetun lain nro 117/2009 11 §:n 2 ja 3 momentti).

Notaarien on hoidettava pesänselvitys mieluiten sähköisesti 26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 2 §:n 1 momentin mukaisesti verkko-osoitteessa https://www.inventarios.pt/.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Citius

Kaikki tuomioistuinmenettelyt (kuten pääasiat, turvaamistoimet, välitoimet, tuomioistuimen erilliset tiedoksiannot ja mitkä tahansa muut liitännäiset tai erillisinä käytävät menettelyt, myös muutoksenhakumenettelyt) käsitellään sähköisesti Citius-järjestelmässä (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 280/2013 1 §).

Yleisten tuomioistuinten toimivaltaan kuuluvissa asioissa Citius-järjestelmää voidaan käyttää asian vireillepanoon ja käsittelemiseen

a) tavanomaisissa siviilikanteissa, turvaamistoimia koskevissa menettelyissä ja tuomioistuinten erillisissä tiedoksiannoissa, lukuun ottamatta vaarassa olevien lasten ja nuorten suojelua koskevia menettelyjä ja vahingonkorvaushakemuksia tai rikosoikeudellisia menettelyjä seuraavia luonteeltaan siviilioikeudellisia täytäntöönpanomenettelyjä;

b) siviilioikeudellisissa täytäntöönpanoasioissa ja kaikissa täytäntöönpanoon liittyvissä välitoimissa (tällöin täytäntöönpanomenettely vain aloitetaan ja keskeisinä pidetyt asiakirjat tulostetaan sen jälkeen, kun tuomioistuin on vastaanottanut hakemuksen tai tietoja, jotka edellyttävät tuomarin toimia).

Citius-järjestelmää voidaan käyttää myös maksamismääräysmenettelyissä. Tästä on lisätietoja asiaa koskevalla tietosivulla.

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário)

Pesänselvitystä koskevan hakemuksen ja sitä vastustavan vastineen esittäminen notaarille sekä kaikki myöhemmät toimet on toteutettava pesänselvityksen hallintajärjestelmän kautta aina, kun se on mahdollista (13. syyskuuta 2019 annetun lain nro 117/2019 liitteessä julkaistun pesänselvitystä koskevan oikeuskehyksen 2 §:n 2 momentti).

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Edellä kuvatut palvelut ovat käytettävissä vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Citius

Oikeudenkäyntiasiakirjat esitetään täyttämällä kysymykseen 1 annetussa vastauksessa mainitulla verkkosivulla olevat sähköiset lomakkeet. Lomakkeisiin liitetään

a) tiedostot, jotka sisältävät muut laissa edellytetyt tiedot, oikeudenkäyntiasiakirjojen aineellisen sisällön ja muita tietoja, joita oikeudenkäyntiedustaja pitää merkityksellisinä ja jotka eivät mahdu lomakekenttiin (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 280/2013 6 §:n 1 momentin a kohta);

b) yksittäiset asiakirjat, jotka on liitettävä oikeudenkäyntiasiakirjoihin (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 280/2013 6 §:n 1 momentin b kohta).

Näin toimitetut oikeudenkäyntiasiakirjat ja muut asiakirjat on allekirjoitettava digitaalisesti käyttämällä sähköistä allekirjoitusvarmennetta, jonka avulla osoitetaan allekirjoittajan ammattiasema. Allekirjoitus tapahtuu Citius-järjestelmässä oikeudenkäyntiasiakirjojen toimituksen yhteydessä (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 280/2013 6 §:n 3 momentti).

Mainitut tiedostot ja asiakirjat on esitettävä pdf-muodossa (portable document format), mieluiten pdf/a-tiedostona, jonka sisällöstä voidaan tehdä hakuja (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 280/2013 8 §:n a kohta).

Maksamismääräysmenettelyssä tiedostot voidaan lähettää xml-muodossa (extensive markup language). Tarkemmat ohjeet on annettu sivulla https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx.

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário)

Pesänselvitystä koskevan hakemuksen voi esittää

a) asianosainen tai tämän edustaja täyttämällä pesänselvityksen hallintajärjestelmässä olevan sähköisen lomakkeen, johon on liitettävä tarvittavat asiakirjat järjestelmän mukaisten menettelyjen ja siinä annettujen ohjeiden mukaisesti (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 5 §:n 1 momentin a kohta);
b) asianosainen toimittamalla notaarille paperiversiona mallin mukaan laaditun edellisessä kohdassa tarkoitetun pesänselvitystä koskevan hakemuksen yhdessä tarvittavien liiteasiakirjojen kanssa (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 5 §:n 1 momentin b kohta).

Edellä mainittua verkkosivustoa käytetään seuraavilla sähköisillä varmenteilla:

a) tavalliset kansalaiset henkilökortissa olevalla sähköisellä varmenteella (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 2 §:n 4 momentin a kohta);
b) asianajajat ja toimistoasianajajat ammattipätevyyden vahvistavalla sähköisellä varmenteella (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 2 §:n 4 momentin b kohta).

Huomautus: Notaareilla on toimivalta suorittaa pesänselvitysmenettelyjä kuolemantapauksen tai aviovarallisuuden jakamisen seurauksena asiakohtaisen toimivaltajärjestelyn nojalla samanaikaisesti tuomioistuinten kanssa. Menettelyt voidaan saattaa tuomioistuimen tai notaarinvirastojen käsiteltäviksi sen mukaan, mitä menettelyn esittänyt osapuoli päättää tai mitä kaikkien asianosaisten osapuolten välillä sovitaan (siviiliprosessilain, sellaisena kuin se on muutettuna 13. elokuuta 2019 annetulla lailla nro 117/2019, 1083 §:n 2 momentti). Jos osapuolella ei kuitenkaan ole oikeuskelpoisuutta, jos osapuoli on huollettava aikuinen tai poissaoleva tai jos pesänselvitys riippuu muista oikeudenkäyntimenettelyistä, menettely on pakollista saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Notaarit harjoittavat toimivaltaansa pesänselvityksissä jakamalla tehtävät asiakohtaisesti tuomarin kanssa. He vastaavat menettelyjen suorittamisesta ja hallinnoimisesta, päätösten tekemisestä ilmoitetuista riidoista ja esille nostetuista tapauksista. Tuomari vastaa varojen jakamisen vahvistamista koskevan päätöksen tekemisestä, notaarin tuomioistuimille esittämistä asioista päättämisestä ja notaarin päätöksiä vastaan nostettujen kanteiden harkitsemisesta.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tuomioistuimen tuomiovaltaansa käyttäessään keräämiä henkilötietoja käsitellään Citius-tietojärjestelmässä, jonka on perustanut ja jota hallinnoi oikeusministeriön alainen oikeuslaitoksen varainhoito- ja infrastruktuurivirasto (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.). Virasto toimii (yleisen tietosuoja-asetuksen 4, 8 ja 28 artiklan mukaisesti) henkilötietojen käsittelijänä ylintä tuomioistuinvaltaa käyttävää elintä eli korkeinta tuomarineuvostoa (Conselho Superior da Magistratura) varten.

Viraston tehtävänä on taata riittävien teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttaminen sen varmistamiseksi, että henkilötietoja käsitellään asetuksen mukaisesti ja että rekisteröityjen oikeudet suojataan, kuten korkein tuomarineuvosto, joka on nimittänyt tuomarin tietosuojavastaavaksi, on määrittänyt.

Oikeusministeriö on puolestaan nimittänyt tietosuojavastaavan alaisuudessaan toimiville elimille, myös varainhoito- ja infrastruktuurivirastolle, yleisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti (ks. asetus nro 5643/2018, annettu 7. kesäkuuta 2018).

Asian käsittelevä tuomari tekee päätöksen tuomioistuinmenettelyssä esille tulevien henkilötietojen tutustuttaviksi antamisesta sekä näiden tietojen siirtämisestä käsiteltävässä asiassa sovellettavien prosessioikeuden säännösten mukaisesti. Tuomari noudattaa myös yleistä tietosuoja-asetusta seuraavasti: käsiteltäessä henkilötietoja tuomioistuimissa voidaan asetuksen soveltaminen rajoittaa tiettyihin toimiin ja noudatettaviin menettelyihin (yleisen tietosuoja-asetuksen 23 artiklan 1 kohdan d ja f alakohta); valvontaviranomainen ei voi valvoa käsittelytoimia, joita tuomioistuimet suorittavat lainkäyttötehtäviensä yhteydessä (yleisen tietosuoja-asetuksen 55 artiklan 3 kohdassa asetettu rajoitus). Näihin tuomioistuimen päätöksiin sovelletaan Portugalin prosessioikeudessa säädettyjä muutoksenhakusäännöksiä.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Citius

Oikeudenkäyntiasianajajien toimittamat oikeudenkäyntiasiakirjat ja muut asiakirjat on allekirjoitettava digitaalisesti käyttämällä sähköistä allekirjoitusvarmennetta, jonka avulla osoitetaan allekirjoittajan henkilöllisyys ja ammattipätevyys (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 280/2013 6 §:n 3 momentti).

Citius-järjestelmässä on seuraavat toiminnot:

a) todistus lähetyspäivästä ja kellonajasta (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 280/2013 13 §:n a kohta);

b) lähettäjän mahdollisuus saada lähetettyjen oikeudenkäyntiasiakirjojen ja muiden asiakirjojen kopio, josta ilmenee todistettu lähetyspäivä ja kellonaika (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 280/2013 13 §:n b kohta);

c) jos vastaanotto ei ole onnistunut, lähettäjä saa viesti-ilmoituksen siitä, ettei oikeudenkäyntiasiakirjoja ja muita asiakirjoja ole voitu ladata tietojärjestelmään (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 280/2013 13 §:n c kohta).

Tuomareiden ja syyttäjäviranomaisten toimet toteutetaan aina Citius-järjestelmän kautta ja varmennetaan hyväksytyllä tai kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 280/2013 19 §).

Kun kyseessä on asia, jossa asianajajan käyttäminen ei ole tarpeen eikä osapuolella ole edustajaa, oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan esittää tuomioistuimelle myös seuraavin tavoin (siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 144 §:n 7 momentti):

a) jättämällä ne tuomioistuimen kirjaajalle, jolloin toimituspäivänä pidetään oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämispäivää (siviiliprosessilain 144 §:n 7 momentin a kohta);

b) toimittamalla ne postitse kirjattuna kirjeenä, jolloin oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämispäivänä pidetään postileimassa näkyvää toimituspäivää (siviiliprosessilain 144 §:n 7 momentin b kohta);

c) toimittamalla ne faksilla, jolloin oikeudenkäyntiasiakirjat katsotaan toimitetuiksi lähetyspäivänä (siviiliprosessilain 144 §:n 7 momentin c kohta).

Kun asianosaista edustaa asianajaja, joka on perustellusti estynyt suorittamasta prosessitoimia sähköisen tietojärjestelmän kautta, kyseiset toimet voidaan suorittaa jollakin edellisessä kohdassa mainituista tavoista (siviiliprosessilain 144 §:n 8 momentti).

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário)

Kun hakemus on toimitettu edellisessä kohdassa kuvatun mukaisesti, hakija saa pesänselvityksen hallintajärjestelmästä tai notaarilta todistuksen hakemuksen jättämisestä. Todistuksesta ilmenee seuraavaa:

a) hakemuksen jättämisen päivä ja kellonaika (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 5 §:n 2 momentin a kohta);
b) tunnus ja ohjeet järjestelmän käyttöä varten https://www.inventarios.pt/, jotta hakemuksen tekijä voi seurata menettelyn kulkua (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 5 §:n 2 momentin b kohta);

c) maksuviite notaarinpalkkioiden ensimmäisen erän maksamista varten sekä maksettava määrä (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 5 §:n 2 momentin c kohta);
d) asianumero, joka annetaan asialle notaarinpalkkion ensimmäisen erän maksamisen jälkeen (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 5 §:n 2 momentin d kohta).

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Citius

Kyllä, oikeudenkäyntikulut on maksettava.

Ennen maksamista on täytettävä maksulomake (Documento Único de Cobrança, DUC), joka on saatavilla oikeusministeriön varain- ja omaisuudenhoidosta vastaavan laitoksen (IGFEJ) verkkosivuilla osoitteessa https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.

DUC-lomakkeen mukaisen maksun voi suorittaa

  • maksupäätteellä (Multibanco) tai verkkopankissa (valtiolle suoritettavien maksujen viitteellä ”Pagamentos ao Estado”);
  • tuomioistuimen kansliassa maksukortilla;
  • pankissa.

(17. huhtikuuta 2009 annetun määräyksen nro 419-A/2009 17 §.)

Lisätietoja saa seuraavalta verkkosivulta:

Oikeusministeriön oikeudenkäyntikuluja koskeva verkkosivu https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

Menettelyissä, joissa sähköisten järjestelmien käyttö ei ole pakollista, tuomioistuinmaksua pienennetään 90 prosenttia, jos asianosainen toimittaa kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat käytettävissä olevien sähköisten järjestelmien kautta (oikeudenkäyntikuluista annetun asetuksen (Regulamento das Custas Processuais), sellaisena kuin se on julkaistuna 26. elokuuta 2008 annetun asetuksen nro 34/2008 liitteessä, 6 §:n 3 momentti).

Maksamismääräysmenettelyä koskevat tiedot on annettu sitä koskevalla tietosivulla.

Portugalissa oikeudenkäyntikulut voidaan maksaa myös ulkomailta käsin pankkisiirrolla.

Tuomioistuinmaksujen laskuri on käytettävissä osoitteessa

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica.

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário)

Pesänselvitysmenettelyn kustannuksiin kuuluvat notaarin palkkiot ja kulut (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 15 §). Nämä maksetaan hakemuksen esittämisen yhteydessä luodulla maksuviitteellä (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 20 §).

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Hakemus tai vaatimus on mahdollista peruuttaa tapauskohtaisesti sovellettavien Portugalin prosessilainsäädännön säännösten mukaisesti.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Tuomioistuinmenettelyissä vastaajan toimittamat asiakirjat esitetään tuomioistuimelle yleensä sähköisen tietojärjestelmän kautta. Asiakirjojen toimituspäiväksi katsotaan lähetyspäivä (siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 144 §:n 1 momentti).

Kun kyseessä on asia, jossa asianajajan käyttäminen ei ole tarpeen eikä osapuolella ole edustajaa, oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan esittää tuomioistuimelle myös jättämällä ne tuomioistuimen kirjaajalle tai lähettämällä ne joko postitse kirjattuna kirjeenä tai faksilla (siviiliprosessilain 144 §:n 7 momentti).

Pesänselvitysmenettelyä koskevat tiedot on annettu kohdissa 4 ja 6.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Citius

Jos vastaaja vastustaa vaatimusta, käsittely jatkuu sähköisenä mutta tietyt oikeudenkäyntiasiakirjat tulostetaan. Paperiset oikeudenkäyntiasiakirjat ovat edelleen välttämättömiä. (Tuomareilla ei esimerkiksi ole teknistä laitteistoa, jotta he voisivat tutkia asiaa ja laatia ratkaisun erillisillä päätteillä tai tutustua menettelyn sähköiseen aineistoon istuntosalissa asian käsittelyn aikana. Toisinaan tuomioistuimen on myös ratkaistava, tarvitaanko paperiversiota, jotta tietty oikeudenkäyntiasiakirja saadaan tutkittua huolellisesti.)

Paperiversio on tulostettava vain niistä oikeudenkäyntiasiakirjoista, päätöksistä ja muista asiakirjoista, jotka ovat olennaisia pääasian asiakysymyksen ratkaisemisen kannalta. Tuomari ilmoittaa nämä asiakirjat menettelykohtaisesti perustellussa päätöksessä. Muun muassa seuraavien asiakirjojen ei oleteta olevan välttämättömiä (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 280/2013 28 §:n 1 momentti):

a) istuntopäivän muuttamista koskevat pyynnöt;

b) prosessinjohtotoimet ja niiden täyttämiseksi toteutetut toimet eli pelkästään prosessin kulkua ohjaavat toimet ja niihin saadut vastaukset, kuten

i) haastamista tai asianosaisille tiedoksiantoa koskevat määräykset;

ii) istuntopäivän määrääminen;

iii) menettelyn siirtäminen syyttäjäviranomaiselle;

iv) viranomaisten välisten toimenpiteiden toteuttamisesta määrääminen (rikospoliisi, rekisterinpitäjät, oikeuslääketieteen ja rikospaikkatutkinnan kansallinen virasto (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.), rikosseuraamusvirasto (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) ja sosiaaliturvalaitos (Direcção-Geral da Segurança Social));

v) syyttäjän ja tuomarin tarkastusleimat;

c) ulosottomiehen nimeämisen hyväksyminen tiedoksiantoa varten;

d) sisäinen viestintä;

e) julkishallinnon yksiköiden sähköisissä tietokannoissa tehtyjen hakujen perusteella annettavat todistukset siitä, ettei merkintöjä ole;

f) ulosottomiehen toimet, ilmoitukset tai tiedoksiannot.

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário)

Notaarin on kirjattava pesänselvityksen hallintajärjestelmään kaikki menettelyn aikana toteutetut toimet siten, että jokainen toimi pystytään yksilöimään. Näin myös toimiin liittyvistä asiakirjoista ja mahdollisista liiteasiakirjoista saadaan kopiot (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 12 §:n 1 momentti).

Notaarin on vietävä kaikkien asiaan osallistuneiden osapuolten muulla tavoin kuin sähköisesti toimittamat asiakirjat tietojärjestelmään tiedostoina ja kirjattava ne asianomaiseen pesänselvitysmenettelyyn (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 12 §:n 2 momentti).

Ellei edellisessä kohdassa tarkoitettu tietojärjestelmään vieminen ole mahdollista menettelyasiakirjojen tai asianosaisen esittämän muun asiakirjan luonteen vuoksi, notaarin on kirjattava toimi pesänselvityksen hallintajärjestelmään. Tällöin on lisättävä merkintä siitä, että kyseiseen asiakirjaan voi tutustua notaarin toimipaikassa (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 12 §:n 3 momentti).

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Ellei vastaaja vastusta vaatimusta, kanteen käsittelyä jatketaan sovellettavan menettelyn mukaisesti, ja käsittely säilyy sähköisenä loppuun asti. Osa oikeudenkäyntiasiakirjoista tulostetaan edelliseen kysymykseen annetun vastauksen mukaisesti.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Ks. vastaukset kysymyksiin 2 ja 4.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Citius

Tietosivulla ”Asiakirjojen tiedoksianto – Portugali” ja erityisesti sen kohdissa 5 ja 6 on annettu tarkemmat tiedot siitä, milloin haastaminen tai tiedoksianto voi tapahtua laillisesti internetin kautta.

Kun sähköinen tiedoksianto on sallittua, se tehdään Citius-järjestelmän kautta. Tiedoksianto tapahtuu järjestelmässä automaattisesti, ja tiedoksiannettavaan asiakirjaan voi tutustua osoitteessa

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx.

(26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 280/2013 25 §:n 1 momentti.)

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário)

Notaarin tiedoksiannot asiaan jo osallisina olevien osapuolten asianajajille suoritetaan pesänselvityksen hallintajärjestelmän kautta. Tähän käytetään kyseisen asianajajan henkilökohtaista tiliä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä siitä, kun tiedoksianto on ladattu asianajajan henkilökohtaiselle tilille, tai tätä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä, ellei kolmas päivä ole arkipäivä (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 9 §:n 1 momentti).

Samalla kun tiedoksianto ladataan järjestelmään asianajajan tilille, asianajajalle lähetetään tämän aiemmin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ilmoitus tiedoksiannosta (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 9 §:n 2 momentti).

Tiedoksiannot suoraan asianosaisille tehdään paperisilla asiakirjoilla siviiliprosessilaissa (Código de Processo Civil) säädetyllä tavalla (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 9 §:n 3 momentti). Ne dokumentoidaan pesänselvityksen hallintajärjestelmän kautta asiasta vastaavan virkamiehen sähköisellä allekirjoituksella varmennettuina (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 9 §:n 4 momentti).

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tietosivulla ”Asiakirjojen tiedoksianto – Portugali” ja erityisesti sen kohdissa 5 ja 6 on annettu tarkemmat tiedot siitä, milloin tuomioistuimen ratkaisut voidaan antaa tiedoksi laillisesti internetin kautta.

Tuomioistuimen ratkaisut annetaan Citius-Magistrados Judiciais -järjestelmässä, ja ne tulevat saataville Citius-portaaliin.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä, sähköisesti voi esittää muutoksenhakemuksen, väitteitä ja vastaväitteitä sekä vastustaa muutoksenhaun hylkäämistä ja muutoksenhaun raukeamista (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 280/2013 15 §).

Ks. kysymykseen 13 annettu vastaus muutoksenhakua koskevan päätöksen tiedoksiannosta.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Kyllä, täytäntöönpanomenettely voidaan käynnistää internetin välityksellä.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Citius

Asianomaiset voivat hakea itse täytäntöönpanomenettelyjä koskevia tietoja. Muissa tuomioistuinmenettelyissä tietojen haku verkossa on mahdollista vain oikeudellisille edustajille (asianajajat ja toimistoasianajajat), ulosottomiehille ja konkurssimenettelyissä pesänhoitajille (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 280/2013 27 §).

Hakija tai vastaaja voi hakea täytäntöönpanomenettelyn tietoja sähköisesti osoitteessa https://justica.gov.pt/Servicos/Consultar-o-meu-processo-executivo. Henkilöllisyys on varmennettava henkilökortissa olevalla digitaalisella varmenteella tai digitaalisella avaimella (chave móvel digital). Tietojen haku tapahtuu kyseisen verkkosivuston mukaisen menettelyn ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário)

Asianosaiset ja oikeudelliset edustajat voivat hakea pesänselvitystä koskevia tietoja pesänselvityksen hallintajärjestelmästä (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 13 §:n 1 momentti).

Asianosaiset pääsevät pesänselvityksen hallintajärjestelmään ainoastaan tiedonhakua varten koodilla, jonka notaari on antanut ensimmäisen kyseiselle asianosaiselle osoitetun tiedoksiannon yhteydessä (26. elokuuta 2013 annetun määräyksen nro 278/2013 13 §:n 2 momentti).

Sovellettava lainsäädäntö

Laki nro 41/2013, annettu 26. kesäkuuta 2013 – siviiliprosessilaki (Código de Processo Civil)

Määräys nro 280/2013, annettu 26. elokuuta 2013 – sähköiset tuomioistuinmenettelyt (Portaria – Tramitação electrónica dos processos judiciais)

Laki nro 117/2019, annettu 13. syyskuuta 2019 – pesänselvitystä koskeva säännöstö (Regime do Inventário Notarial)

Määräys nro 278/2013, annettu 26. elokuuta 2013 – pesänselvitykseen liittyvien asiakirjojen käsittely ja menettelyn kulku (Portaria – Processamento dos actos e os termos do processo de inventário)

Asetus (EU) N:o 679/2016, annettu 27. huhtikuuta 2016 – EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Määräys nro 419-A/2009, annettu 17. huhtikuuta 2009 – oikeudenkäyntikuluista, sakoista ja muista seuraamuksista (Portaria – Custas processuais, multas e outras penalidades)

Asetus nro 34/2008, annettu 26. helmikuuta 2008 – oikeudenkäyntikuluja koskeva asetus (Regulamento das custas processuais)

Linkkejä

Citius-portaali

Oikeusministeriön sivusto

Direcção-Geral da Administração da Justiça (oikeushallinnon keskusvirasto)

Direcção-Geral da Política de Justiça (oikeuspolitiikan keskusvirasto)

Oikeuslaitoksen varainhoito- ja infrastruktuurivirasto (Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça)

 

Huomautus:

Näillä tietosivuilla esitetyt tiedot eivät sido siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyspisteitä, tuomioistuimia tai muita viranomaisyksiköitä. Näistä tiedoista huolimatta on syytä perehtyä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Säännöksiä ajantasaistetaan usein ja myös oikeuskäytäntö kehittyy ajan myötä.

Päivitetty viimeksi: 22/02/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.