Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Portugali
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, asian voi saattaa Portugalissa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä. Käytössä on erityisiä tietojärjestelmiä, joiden avulla asiat käsitellään: tuomioistuinten toimintaa tukeva tietotekninen sivusto Citius ja pesänselvityksen hallintajärjestelmä (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário).

Edellä mainituista järjestelmistä saa lisätietoja seuraavien linkkien kautta:

https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx

https://www.inventarios.pt/

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Citius

Kaikki tuomioistuinmenettelyt (kuten pääasiat, turvaamistoimet, välitoimet, tuomioistuimen erilliset tiedoksiannot ja mitkä tahansa muut liitännäiset tai erillisinä käytävät menettelyt, myös muutoksenhakumenettelyt) käsitellään nykyään sähköisesti Citius-järjestelmässä (26.8.2013 annetun päätöksen (portaria) nro 280/2013 1 §).

Yleisten tuomioistuinten toimivaltaan kuuluvissa asioissa Citius-järjestelmää voidaan käyttää asian vireillepanoon ja käsittelemiseen

a) tavanomaisissa siviilikanteissa, turvaamistoimia koskevissa menettelyissä ja tuomioistuinten erillisissä tiedoksiannoissa, lukuun ottamatta vaarassa olevien lasten ja nuorten suojelua koskevia menettelyjä ja vahingonkorvaushakemuksia tai rikosoikeudellisia menettelyjä seuraavia luonteeltaan siviilioikeudellisia täytäntöönpanomenettelyjä;

b) siviilioikeudellisissa täytäntöönpanoasioissa ja kaikissa täytäntöönpanoon liittyvissä välitoimissa (tällöin täytäntöönpanomenettely aloitetaan ja keskeisinä pidetyt asiakirjat tulostetaan vasta sen jälkeen, kun tuomioistuin on vastaanottanut hakemuksen tai tietoja, jotka edellyttävät tuomarin toimia).

Citius-järjestelmää voidaan käyttää myös maksamismääräysmenettelyissä. Tästä on lisätietoja asiaa koskevalla tietosivulla.

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä

Pesänselvitystä koskevan hakemuksen ja sitä vastustavan vastineen toimittaminen notaarille sekä kaikki myöhemmät toimet on toteutettava pesänselvityksen hallintajärjestelmän kautta aina, kun se on mahdollista (13.9.2019 annetun lain nro 117/2019 liitteenä julkaistun, notaarin toimittamaa pesänselvitystä koskevan säännöstön (Regime do Inventário Notarial) 2 §:n 2 momentti).

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Edellä kuvatut palvelut ovat käytettävissä vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä (paitsi häiriötilanteissa).

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Citius

Oikeudenkäyntiasiakirjat esitetään täyttämällä kysymykseen 1 annetussa vastauksessa mainitulla verkkosivulla olevat sähköiset lomakkeet. Lomakkeisiin liitetään

a) tiedostot, jotka sisältävät muut laissa edellytetyt tiedot, oikeudenkäyntiasiakirjojen aineellisen sisällön ja muita tietoja, joita oikeudenkäyntiedustaja pitää merkityksellisinä ja jotka eivät mahdu lomakekenttiin (26.8.2013 annetun päätöksen (portaria) nro 280/2013 6 §:n 1 momentin a kohta);

b) yksittäiset asiakirjat, jotka on liitettävä oikeudenkäyntiasiakirjoihin (26.8.2013 annetun päätöksen nro 280/2013 6 §:n 1 momentin b kohta).

Näin toimitetut oikeudenkäyntiasiakirjat ja muut asiakirjat on allekirjoitettava digitaalisesti käyttämällä sähköistä allekirjoitusvarmennetta, jonka avulla osoitetaan allekirjoittajan ammattiasema. Allekirjoitus tapahtuu Citius-järjestelmässä oikeudenkäyntiasiakirjojen toimituksen yhteydessä (26.8.2013 annetun päätöksen nro 280/2013 6 §:n 3 momentti).

Mainitut tiedostot ja asiakirjat on esitettävä pdf-muodossa, mieluiten arkistointiin soveltuvana pdf/a-tiedostona, ja tekstit siten, että sisällöstä voidaan tehdä hakuja (26.8.2013 annetun päätöksen nro 280/2013 8 §:n 1 momentin a kohta).

Maksamismääräysmenettelyssä tiedostot lähetetään xml-muodossa. Tarkemmat ohjeet on annettu sivulla https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä

Pesänselvitystä koskevan hakemuksen voi tehdä
a) asianosainen tai tämän edustaja täyttämällä pesänselvityksen hallintajärjestelmässä olevan sähköisen lomakkeen, johon on liitettävä tarvittavat asiakirjat järjestelmän mukaisten menettelyjen ja siinä annettujen ohjeiden mukaisesti (26.8.2013 annetun päätöksen (portaria) nro 278/2013 5 §:n 1 momentin a kohta);
b) asianosainen toimittamalla notaarille paperiversiona edellisessä kohdassa tarkoitetun mallin mukaan laaditun hakemuksen yhdessä tarvittavien liiteasiakirjojen kanssa (26.8.2013 annetun päätöksen nro 278/2013 5 §:n 1 momentin b kohta).

Edellä tarkoitetulle verkkosivustolle saa käyttöoikeuden seuraavilla digitaalisilla varmenteilla:
a) tavalliset kansalaiset henkilökortissa olevalla digitaalisella varmenteella (26.8.2013 annetun päätöksen nro 278/2013 2 §:n 4 momentin a kohta)
b) asianajajat ja toimistoasianajajat ammattipätevyyden vahvistavalla digitaalisella varmenteella (26.8.2013 annetun päätöksen nro 278/2013 2 §:n 4 momentin b kohta).

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Tuomioistuimen tuomiovaltaansa käyttäessään keräämiä henkilötietoja käsitellään Citius-tietojärjestelmässä, jonka on perustanut ja jota hallinnoi oikeusministeriön alainen oikeuslaitoksen varainhoito- ja infrastruktuurivirasto (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.). Virasto toimii (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 4, 8 ja 28 artiklassa tarkoitettuna) henkilötietojen käsittelijänä Portugalin oikeuslaitoksen ylimmälle elimelle eli ylimmälle oikeusneuvostolle (Conselho Superior da Magistratura).

Viraston tehtävänä on ylimmän oikeusneuvoston ohjeiden mukaisesti taata riittävien teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden toteuttaminen sen varmistamiseksi, että henkilötietoja käsitellään asetuksen mukaisesti ja että rekisteröityjen oikeudet suojataan.

Ylin oikeusneuvosto on nimittänyt tietosuojavastaavaksi tuomarin, oikeusministeriö taas tietosuojavastaavan alaisuudessaan toimiville elimille, myös varainhoito- ja infrastruktuurivirastolle, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti (ks. 7.6.2018 annettu määräys (despacho) nro 5643/2018).

Asiaa käsittelevä tuomari päättää oikeudesta tutustua henkilötietoihin sekä näiden tietojen siirtämisestä oikeudenkäyntimenettelyssä. Asiaa käsittelevä tuomari vastaa siitä, että päätös tehdään käsiteltävässä asiassa sovellettavien prosessioikeuden säännösten ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti: Asetuksen soveltaminen henkilötietojen käsittelyyn tuomioistuimissa voidaan rajoittaa tiettyihin toimiin ja noudatettaviin menettelyihin (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 23 artiklan 1 kohdan d ja f alakohta). Valvontaviranomaisella ei ole toimivaltaa valvoa henkilötietojen käsittelytoimia, joita tuomioistuimet suorittavat lainkäyttötehtäviensä yhteydessä (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 55 artiklan 3 kohdassa asetettu rajoitus). Kyseisiin tuomioistuimen päätöksiin sovelletaan Portugalin prosessioikeudessa säädettyjä muutoksenhakusäännöksiä.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Citius

Oikeudenkäyntiasianajajien toimittamat oikeudenkäyntiasiakirjat ja muut asiakirjat on allekirjoitettava sähköisesti käyttämällä digitaalista allekirjoitusvarmennetta, jonka avulla osoitetaan allekirjoittajan henkilöllisyys ja ammattipätevyys (26.8.2013 annetun päätöksen (portaria) nro 280/2013 6 §:n 3 momentti).

Citius-järjestelmässä on seuraavat toiminnot:

a) Järjestelmä tuottaa todistuksen lähetyspäivästä ja kellonajasta (26.8.2013 annetun päätöksen nro 280/2013 13 §:n a kohta);

b) Lähettäjä saa lähetetyistä oikeudenkäynti- ja muista asiakirjoista kopion, josta ilmenee todistettu lähetyspäivä ja kellonaika (26.8.2013 annetun päätöksen nro 280/2013 13 §:n b kohta);

c) Jos vastaanotto ei onnistu, lähettäjä saa viesti-ilmoituksen siitä, ettei oikeudenkäyntiasiakirjoja tai muita asiakirjoja ole voitu ladata tietojärjestelmään (26.8.2013 annetun päätöksen nro 280/2013 13 §:n c kohta).

Tuomareiden ja syyttäjäviranomaisten toimet toteutetaan aina Citius-järjestelmän kautta ja varmennetaan hyväksytyllä tai kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella (26.8.2013 annetun päätöksen nro 280/2013 19 §).

Kun kyseessä on asia, jossa asianajajan käyttäminen ei ole tarpeen eikä osapuolella ole edustajaa, oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan esittää tuomioistuimelle myös seuraavin tavoin (Portugalin siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 144 §:n 7 momentti):

a) jättämällä ne tuomioistuimen kirjaajalle, jolloin toimituspäivänä pidetään oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämispäivää (siviiliprosessilain 144 §:n 7 momentin a kohta);

b) toimittamalla ne postitse kirjattuna kirjeenä, jolloin oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämispäivänä pidetään postilähetyksen toimituspäivää (siviiliprosessilain 144 §:n 7 momentin b kohta);

c) toimittamalla ne faksilla, jolloin oikeudenkäyntiasiakirjat katsotaan toimitetuiksi lähetyspäivänä (siviiliprosessilain 144 §:n 7 momentin c kohta).

Kun asianosaista edustaa asianajaja, joka on perustellusti estynyt suorittamasta prosessitoimia sähköisen tietojärjestelmän kautta, kyseiset toimet voidaan suorittaa jollakin edellisessä kohdassa mainituista tavoista (siviiliprosessilain 144 §:n 8 momentti).

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä

Kun hakemus on toimitettu edellisessä kohdassa kuvatun mukaisesti, hakija saa pesänselvityksen hallintajärjestelmästä tai notaarilta todistuksen hakemuksen jättämisestä. Todistuksesta ilmenee
a) hakemuksen jättämisen päivä ja kellonaika (26.8.2013 annetun päätöksen (portaria) nro 278/2013 5 §:n 2 momentin a kohta);
b) tunnus ja ohjeet järjestelmän käyttöä varten https://www.inventarios.pt/, jotta hakemuksen tekijä voi seurata menettelyn kulkua (26.8.2013 annetun päätöksen nro 278/2013 5 §:n 2 momentin b kohta)

c) maksuviite notaarinpalkkioiden ensimmäisen erän maksamista varten sekä maksettava määrä (26.8.2013 annetun päätöksen nro 278/2013 5 §:n 2 momentin c kohta);
d) asianumero, joka asialle annetaan notaarinpalkkion ensimmäisen erän maksamisen jälkeen (26.8.2013 annetun päätöksen nro 278/2013 5 §:n 2 momentin d kohta).

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Citius

Kyllä, oikeudenkäyntimaksut on maksettava.

Maksamiseen tarvittavan maksulomakkeen (Documento Único de Cobrança, DUC) saa oikeuslaitoksen varainhoito- ja infrastruktuuriviraston (IGFEJ) verkkosivuilta osoitteesta https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

DUC-lomakkeen mukaisen maksun voi suorittaa

  • maksupäätteellä (Multibanco) tai verkkopankissa (valtiolle suoritettavien maksujen viitteellä Pagamentos ao Estado)
  • tuomioistuimen kansliassa maksukortilla
  • pankissa.

(17.4.2009 annetun päätöksen (portaria) nro 419-A/2009 17 §.)

Lisätietoja:

oikeudenkäyntikuluja koskevat Portugalin oikeuslaitoksen verkkosivut (Serviços ao cidadão – Custas processuais) https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

Menettelyissä, joissa sähköisten järjestelmien käyttö ei ole pakollista, oikeudenkäyntimaksua pienennetään 90 prosentilla, jos asianosainen toimittaa kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat käytettävissä olevien sähköisten järjestelmien kautta (26.2.2008 annetun lain tasoisen asetuksen nro 34/2008 liitteenä julkaistun oikeudenkäyntikuluista annetun asetuksen (Regulamento das Custas Processuais) 6 §:n 3 momentti).

Maksamismääräysmenettelyä koskevat tiedot on annettu sitä koskevalla tietosivulla.

Portugalissa oikeudenkäyntimaksut voidaan maksaa myös ulkomailta pankkisiirrolla.

Oikeudenkäyntimaksujen hahmottamisessa auttava simulaattori on käytettävissä osoitteessa

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä

Pesänselvitysmenettelyn kustannuksiin kuuluvat notaarin palkkiot ja kulut (26.8.2013 annetun päätöksen (portaria) nro 278/2013 15 §). Nämä maksetaan hakemuksen esittämisen yhteydessä luodulla maksuviitteellä (26.8.2013 annetun päätöksen nro 278/2013 20 §).

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Hakemus tai kanne on mahdollista peruuttaa tapauskohtaisesti sovellettavien Portugalin prosessilainsäädännön säännösten mukaisesti.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Tuomioistuinmenettelyissä vastaajan toimittamat asiakirjat toimitetaan tuomioistuimelle yleensä sähköisen tietojärjestelmän kautta. Asiakirjojen toimituspäiväksi katsotaan lähetyspäivä (Portugalin siviiliprosessilain 144 §:n 1 momentti).

Kun kyseessä on asia, jossa asianajajan käyttäminen ei ole tarpeen eikä osapuolella ole edustajaa, oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan esittää tuomioistuimelle myös jättämällä ne tuomioistuimen kirjaajalle tai lähettämällä ne joko postitse kirjattuna kirjeenä tai faksilla (siviiliprosessilain 144 §:n 7 momentti).

Pesänselvitysmenettelyä koskevat tiedot on annettu kohdissa 4 ja 6.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Citius

Jos vastaaja vastustaa vaatimusta, käsittely jatkuu sähköisenä mutta tietyt oikeudenkäyntiasiakirjat tulostetaan.

Paperiversio on tulostettava vain niistä oikeudenkäyntiasiakirjoista, päätöksistä ja muista asiakirjoista, jotka ovat olennaisia pääasian asiakysymyksen ratkaisemisen kannalta. Tuomari ilmoittaa nämä asiakirjat menettelykohtaisesti perustellussa päätöksessä. Muun muassa seuraavien asiakirjojen ei oleteta olevan välttämättömiä (26.8.2013 annetun päätöksen (portaria) nro 280/2013 28 §:n 1 momentti):

a) istuntopäivän muuttamista koskevat pyynnöt;

b) prosessinjohtotoimet ja niiden täyttämiseksi toteutetut toimet eli pelkästään prosessin kulkua ohjaavat toimet ja niihin saadut vastaukset, kuten

i) haastamista tai asianosaisille tiedoksiantoa koskevat määräykset,

ii) istuntopäivän määrääminen,

iii) menettelyn siirtäminen syyttäjäviranomaiselle,

iv) toimenpideilmoitukset eri viranomaisilta, kuten rikospoliisilta, rekisterinpitäjiltä, oikeuslääketieteellisen ja rikosteknisen tutkinnan laitokselta (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.), rikosseuraamusvirastolta (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) ja sosiaaliturvalaitokselta (Direcção-Geral da Segurança Social),

v) syyttäjän ja tuomarin tarkastusleimat;

c) haastemiehen nimeämisen hyväksyntä haasteen tiedoksiantoa varten;

d) sisäinen viestintä;

e) valtionhallinnon yksiköiden sähköisissä tietokannoissa tehtyjen hakujen perusteella annettavat todistukset siitä, ettei merkintöjä ole;

f) ulosottomiehen toimet, ilmoitukset tai tiedoksiannot.

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä

Notaarin on kirjattava pesänselvityksen hallintajärjestelmään kaikki menettelyn aikana toteutetut toimet siten, että jokainen toimi pystytään yksilöimään. Näin myös toimiin liittyvistä asiakirjoista ja mahdollisista liiteasiakirjoista saadaan kopiot (26.8.2013 annetun päätöksen (portaria) nro 278/2013 12 §:n 1 momentti).

Notaarin on vietävä kaikkien asiaan osallistuneiden osapuolten muulla tavoin kuin sähköisesti toimittamat asiakirjat tietojärjestelmään tiedostoina ja kirjattava ne asianomaiseen pesänselvitysmenettelyyn (26.8.2013 annetun päätöksen nro 278/2013 12 §:n 2 momentti).

Ellei edellisessä kohdassa tarkoitettu tietojärjestelmään vieminen ole mahdollista menettelyasiakirjojen tai asianosaisen esittämän muun asiakirjan luonteen vuoksi, notaarin on kirjattava toimi pesänselvityksen hallintajärjestelmään. Tällöin on lisättävä merkintä siitä, että kyseiseen asiakirjaan voi tutustua notaarin toimipaikassa (26.8.2013 annetun päätöksen nro 278/2013 12 §:n 3 momentti).

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Ellei vastaaja vastusta vaatimusta, kanteen käsittelyä jatketaan sovellettavan menettelyn mukaisesti ja käsittely säilyy sähköisenä loppuun asti. Osa oikeudenkäyntiasiakirjoista tulostetaan edelliseen kysymykseen annetun vastauksen mukaisesti.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Ks. vastaukset kysymyksiin 2 ja 4.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Citius

Tietosivulla ”Asiakirjojen tiedoksianto – Portugali” ja erityisesti sen kohdissa 5 ja 6 on annettu tarkemmat tiedot siitä, milloin haastaminen tai tiedoksianto voi laillisesti tapahtua internetin kautta.

Kun sähköinen tiedoksianto on sallittua, se tehdään Citius-järjestelmän kautta. Tiedoksianto tapahtuu järjestelmässä automaattisesti, ja tiedoksi annettavaan asiakirjaan voi tutustua osoitteessa

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

(26.8.2013 annetun päätöksen (portaria) nro 280/2013 25 §:n 1 momentti.)

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä

Notaarin tiedoksiannot asiaan jo osallisina olevien osapuolten asianajajille suoritetaan pesänselvityksen hallintajärjestelmän kautta. Tähän käytetään kyseisen asianajajan henkilökohtaista tiliä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä siitä, kun tiedoksianto on ladattu asianajajan henkilökohtaiselle tilille, tai tätä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä, ellei kolmas päivä ole arkipäivä (26.8.2013 annetun päätöksen (portaria) nro 278/2013 9 §:n 1 momentti).

Samalla kun tiedoksianto ladataan järjestelmään asianajajan tilille, asianajajalle lähetetään tämän aiemmin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ilmoitus tiedoksiannosta (26.8.2013 annetun päätöksen nro 278/2013 9 §:n 2 momentti).

Tiedoksiannot suoraan asianosaisille tehdään paperisilla asiakirjoilla Portugalin siviiliprosessilaissa (Código de Processo Civil) säädetyllä tavalla (26.8.2013 annetun päätöksen nro 278/2013 9 §:n 3 momentti). Ne dokumentoidaan pesänselvityksen hallintajärjestelmän kautta asiasta vastaavan virkailijan sähköisellä allekirjoituksella varmennettuina (26.8.2013 annetun päätöksen nro 278/2013 9 §:n 4 momentti).

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tietosivulla ”Asiakirjojen tiedoksianto – Portugali” ja erityisesti sen kohdissa 5 ja 6 on annettu tarkemmat tiedot siitä, milloin tuomioistuimen ratkaisut voidaan laillisesti antaa tiedoksi internetin kautta.

Tuomioistuinratkaisut tallennetaan Citius-Magistrados Judiciais -järjestelmään, ja niihin voi tutustua Citius-järjestelmässä.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä, sähköisesti voi hakea muutoksenhakulupaa, esittää muutoksenhakuperusteita ja antaa vastauksia niihin sekä vastustaa muutoksenhaun tutkimatta jättämistä tai palauttamista alempaan tuomioistuimeen (26.8.2013 annetun päätöksen (portaria) nro 280/2013 15 §).

Ks. kysymykseen 13 annettu vastaus muutoksenhakua koskevan päätöksen tiedoksiannosta.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Kyllä, täytäntöönpanomenettely voidaan käynnistää internetin välityksellä.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Citius

Jokainen oikeudenkäynnin asianosainen – muun muassa kantaja, vastaaja, velkoja (asianosainen, joka perii velkaansa oikeusteitse), velallinen (asianosainen, jota vastaan täytäntöönpanomääräys on annettu), syytetty, avustaja ja muu asianosainen – saa tutustua sellaisen yleisessä, hallinto- tai verotuomioistuimessa vireillä olevan oikeudenkäynnin pöytäkirjaan, jonka asianosainen hän on. Pöytäkirjaan voi tutustua missä tahansa paikassa, jossa on internetyhteys. Järjestelmään tunnistaudutaan henkilökortilla tai mobiililaitteessa olevalla digitunnuksella (26.8.2013 annetun päätöksen (portaria) nro 280/2013 27-A §)

Tutustuminen on mahdollista menettelyn julkisuutta koskevan lainsäädännön sallimissa rajoissa (mm. oikeudenkäynnin luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti).

Asiakirjoihin voi tutustua verkko-osoitteessa

https://processos.tribunais.org.pt/

Tuomioistuimen pöytäkirjoihin tutustumista koskevia yleisiä kysymyksiä ja vastauksia niihin on verkko-osoitteessa

https://processos.tribunais.org.pt/perguntas-frequentes

Pesänselvityksen hallintajärjestelmä

Asianosaiset ja oikeudelliset edustajat voivat hakea pesänselvitystä koskevia tietoja pesänselvityksen hallintajärjestelmästä (26.8.2013 annetun päätöksen (portaria) nro 278/2013 13 §:n 1 momentti).

Asianosaiset pääsevät pesänselvityksen hallintajärjestelmään ainoastaan tiedonhakua varten tunnuksella, jonka notaari on antanut kyseiselle asianosaiselle osoitetun ensimmäisen tiedoksiannon yhteydessä (26.8.2013 annetun päätöksen nro 278/2013 13 §:n 2 momentti).

Sovellettava lainsäädäntö

Portugalin siviiliprosessilaki (Código de Processo Civil) eli laki nro 41/2013 (26.6.2013)

Sähköisistä tuomioistuinmenettelyistä (26.8.2013) annettu päätös nro 280/2013Portaria. Aspetos da tramitação eletrónica dos processos judiciais

Lain nro 117/2019 (13.9.2019) liite: pesänselvitystä koskeva säännöstö – Regime do inventário notarial

Pesänselvitykseen liittyvien asiakirjojen käsittelystä ja menettelyn ehdoista (26.8.2013) annettu päätös nro 278/2013Portaria. Processamento dos actos e os termos do processo de inventário

EU:n yleinen tietosuoja-asetus – asetus (EU) 2016/679 (27.4.2016)

Oikeudenkäyntikuluista, sakoista ja muista seuraamuksista (17.4.2009) annettu päätös nro 419-A/2009Portaria. Custas processuais, multas e outras penalidades

Lain tasoisen asetuksen nro 34/2008 (26.2.2008) liite: oikeudenkäyntikuluja koskeva asetus – Decreto-Lei. Regulamento das custas processuais

Hyödyllisiä linkkejä

Citius

Portugalin oikeuslaitos

Direcção-Geral da Administração da Justiça (tuomioistuinvirasto)

Direcção-Geral da Política de Justiça (oikeuspolitiikan keskusvirasto)

Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (oikeuslaitoksen varainhoito- ja infrastruktuurivirasto)

Huom.

Näillä tietosivuilla esitetyt tiedot eivät sido siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyspisteitä, tuomioistuimia tai muita viranomaisyksiköitä. Voimassa olevaan lainsäädäntöön on syytä tutustua. Säännöksiä ajantasaistetaan usein, ja myös oikeuskäytäntö kehittyy ajan myötä.

Päivitetty viimeksi: 31/08/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.