Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Skotlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, mutta vain yksinkertaisen menettelyn osalta. Yksinkertainen menettely on tuomioistuinmenettely, joka on suunniteltu nopeaksi, edulliseksi ja vapaamuotoiseksi tavaksi ratkaista riita-asioita, joiden rahallinen arvo on enintään 5 000 puntaa.

Lisätietoja civil online -palvelusta on saatavilla Skotlannin oikeushallinnon (Scottish Courts and Tribunals) verkkosivustolta seuraavasta linkistä: civil online.

Skotlannin oikeushallinnolla on pitkään ollut tavoitteena lisätä sähköisten palvelujen tarjontaa, mutta toistaiseksi tarjolla on ainoastaan edellä mainittu toiminto. Erilaisten tuomioistuinmenettelyjen aloittaminen internetin välityksellä on keskeinen tavoite, kun sisäisiä järjestelmiä ja menettelyjä tarkistetaan.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköinen asiointi on mahdollista vain yksinkertaisessa menettelyssä. Menettelyjä ei toteuteta yksinomaan internetin välityksellä, ja asian voi edelleen saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi kirjallisesti.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Sähköiset palvelut ovat käytettävissä vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä. Vahvistus kanteen vastaanottamisesta tuomioistuimeen voidaan kuitenkin antaa vain virastoaikana, kun henkilökunta voi tarkistaa kanteen kelpoisuuden ja käsitellä sen.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Kyllä, saatavilla on vakiolomakkeita, jotka ovat tuomioistuimen työjärjestyksen mukaisia. Ne voi täyttää ja toimittaa sähköisesti.

Yksinkertaista menettelyä koskevat säännöt ja lomakkeet ovat saatavilla Skotlannin oikeushallinnon verkkosivustolla kohdassa tuomioistuimen työjärjestys.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Käyttäjien on tunnistauduttava ennen kuin he voivat saada mitään tietoja. Tiedot on salattu siirron ja säilytyksen aikana. Sovelluksen perustana on tason 2 OWASP ASVS 3.0.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköistä allekirjoitusta ei vaadita.

Kanteen ja muiden asiakirjojen toimittamisen aika ja päivämäärä rekisteröidään tapausten hallinnointijärjestelmään.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Tuomioistuinmaksut veloitetaan. Ne perustuvat lainsäädäntöön.

Maksut voi suorittaa verkossa pankki- tai luottokortilla, kun kyse on yksinkertaisessa menettelyssä käsiteltävästä kanteesta, joka nostetaan kansalaisten verkkopalvelun välityksellä.

Muussa kuin sähköisessä menettelyssä tuomioistuinmaksut voidaan maksaa myös käteisellä tai sekillä sekä pankki- tai luottokortilla.

Lisätietoja on saatavilla Skotlannin oikeushallinnon verkkosivustolla kohdassa tuomioistuinmaksut.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Ei, mutta yksinkertaisessa menettelyssä esitetty kanne voidaan hylätä tai asia voidaan sopia tuomioistuimen työjärjestyksen mukaisesti.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Tämä on mahdollista, mutta ei pakollista.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Jos vastaus esitetään sähköisesti, tuomioistuin vahvistaa sähköisesti vastaanottaneensa vastauksen. Se neuvoo mahdollisissa jatkomenettelyissä lähettämällä sähköisen ilmoituksen.

Lisätietoja on saatavilla Skotlannin oikeushallinnon verkkosivustolla kohdassa kanteeseen vastaaminen.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Jos vastausta ei anneta, tuomioistuin ei lähetä ilmoitusta. Kantajan on otettava yhteyttä vastaajaan ja ilmoitettava asian tuloksesta aikanaan.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Kun yksinkertaisessa menettelyssä käsiteltävä kanne pannaan vireille kansalaisten verkkopalvelussa, kaikki tuomioistuimelle sähköisesti toimitettu näyttö esitetään tuomioistuimessa sähköisesti. Tämä koskee ainoastaan verkkopalvelussa vireille pantuja asioita.

Kaikissa muissa tapauksissa tämä on mahdollista vain, kun molemmat osapuolet ja asiaa käsittelevä tuomari hyväksyvät sähköisen muodon.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Ei.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Ei. Jos asia on kuitenkin edennyt täysipainoiseen käsittelyyn ja asian ratkaisemiseen tuomioistuimessa, jäljennös tuomioistuimen lausunnosta voidaan julkaista myös Skotlannin oikeushallinnon verkkosivustolla ja/tai Skotlannin oikeuslaitoksen verkkosivustolla.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Ei.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Ei.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Ei. Joitakin tuomioistuimen lausuntoja on kuitenkin saatavilla verkossa. Lisätietoja on saatavilla Skotlannin oikeushallinnon ja Skotlannin oikeuslaitoksen verkkosivustoilla.

Päivitetty viimeksi: 19/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.