Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Slovenia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä. Siviiliprosessilain (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) mukaan siviilioikeudellisissa menettelyissä on mahdollista jättää hakemuksia myös sähköisessä muodossa tai järjestää oikeudenkäynti internetin välityksellä.

Lain 105 b §:ssä säädetään tarkemmin, että hakemukset jätetään siviilioikeudellisissa menettelyissä kirjallisesti. Kirjallinen hakemus on kirjoitettu tai tulostettu ja omakätisesti allekirjoitettu (fyysinen hakemus) tai sähköisessä muodossa oleva hakemus, jossa on käsin kirjoitettua allekirjoitusta vastaava sähköinen allekirjoitus. Fyysisessä muodossa oleva hakemus lähetetään postitse, sähköisesti tai viestintäteknologiaa käyttäen, toimitetaan suoraan tai sen toimittaa henkilö, joka toimittaa hakemuksia työkseen (poslovni ponudnik). Sähköisessä muodossa oleva hakemus toimitetaan tuomioistuimen tietojärjestelmään ja järjestelmä ilmoittaa hakijalle automaattisesti hakemuksen vastaanottamisesta.

Voimassa olevista kauppa- ja siviilioikeudellisiin menettelyihin sovellettavista säädöksistä (lait ja johdettu oikeus) huolimatta tällä hetkellä on mahdollista käynnistää internetin kautta tai sähköisessä muodossa ainoastaan menettelyt, jotka on otettu e-Sodstvo-oikeusportaaliin. Täytäntöönpanomenettelyissä on mahdollista jättää täytäntöönpanohakemuksia ja muita hakemuksia sähköisessä muodossa ja laatia ja antaa tiedoksi tuomioistuimen asiakirjoja. Joillekin vastaanottajille sähköinen tiedoksianto on pakollista (notaarit ja asianajajat). Maksukyvyttömyysmenettelyissä hakemusten jättäminen ja päätösten antaminen ja maarekisterimenettelyissä maarekisterihakemusten jättäminen ja päätösten antaminen on mahdollista sähköisessä muodossa.

Sloveniassa on tätä varten e-Sodstvo-portaali, jonka kautta asiakirjoja voidaan toimittaa sähköisessä muodossa: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköisten hakemusten jättäminen ja sähköinen tiedoksianto on mahdollista siviilioikeudenkäynneissä ja muissa siviilioikeudellisissa menettelyissä. Tällöin sovelletaan siviiliprosessilain säännöksiä.

Maarekisterimenettely voidaan käynnistää ainoastaan internetissä, sillä maarekisterilain (Zakon o zemljiški knjigi, ZZK) 125 a §:n mukaan asiakirjat on jätettävä sähköisesti. Hakija voi kuitenkin jättää hakemuksen omistusoikeuden kirjaamisesta edukseen myös kirjauttamalla hakemuksen maarekisterituomioistuimen pöytäkirjaan henkilökohtaisesti virka-aikana siinä tuomioistuimessa, jonka alueella hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee. Maarekisterituomioistuimelle on annettava kaikki lain 142 §:ssä tarkoitetut asiakirjat, joihin pyydetty kirjaus perustuu, ja maksettava hakemukseen sovellettavat maksut. Hakijan, joka on itse jättänyt sähköisen maarekisterihakemuksen, ja notaarin, asianajajan, kiinteistöyhtiön tai syyttäjän, joka edustaa hakijaa maarekisterimenettelyssä, on jätettävä kaikki hakemukset sähköisesti (maarekisterilain 125 a §:n 4 momentti).

Muissa menettelyissä, jotka on mahdollista käynnistää sähköisesti, on lain mukaan edelleen mahdollista jättää hakemus myös paperimuodossa.

Täytäntöönpano: Täytäntöönpanoa ja turvaamistoimia koskevan lain (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) 29 §:n 2 momentissa säädetään, että oikeusministeri määrää, minkä tyyppisissä täytäntöönpanomenettelyissä täytäntöönpanohakemukset ja muut asiakirjat jätetään sähköisesti ja tallennetaan tietojärjestelmään automaattisesti ja mikä on menettelyn kulku. Edellä mainitun artiklan mukaisesti lomakkeita, erilaisia täytäntöönpanotyyppejä ja automatisoitua täytäntöönpanomenettelyä koskevien sääntöjen (Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in avtomatiziranem izvršilnem postopku) liitteessä 5 kerrotaan, mitä hakemuksia voi toimittaa e-Sodstvo-oikeusportaaliin kuuluvan, täytäntöönpanomenettelyille tarkoitetun e-Izvršba-portaalin kautta. e-Izvršba-portaalin kautta hakemukset voidaan jättää sähköisessä muodossa.

Maksukyvyttömyysmenettelyt: Selvittäjän on toimitettava raporttinsa, luettelot todetuista vaatimuksista ja muut asiakirjansa tuomioistuimelle sähköisessä muodossa, laatuvarmenteella vahvistetulla sähköisellä allekirjoituksella varustettuna (yritysten rahoitusoperaatioista, maksukyvyttömyysmenettelystä ja pakollisesta purkamisesta annettu laki, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP, 98 §). Asianosaista maksukyvyttömyysmenettelyssä edustavan asianajajan on toimitettava asianosaisen vaatimukset ja muut hakemukset sähköisessä muodossa, laatuvarmenteella vahvistetulla sähköisellä allekirjoituksella varustettuna (ZFPPIPP:n 123 a §). Muussa tapauksessa tuomioistuin hylkää hakemuksen. Asiakirjat toimitetaan asianosaista maksukyvyttömyysmenettelyssä edustavalle asianajajalle ja maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjälle suojattuun sähköpostiosoitteeseen.

Samoin tuomioistuin antaa alkuperäisen päätöksen tai määräyksen sähköisessä muodossa, laatuvarmenteella vahvistetulla sähköisellä allekirjoituksella varustettuna (ZFPPIPP:n 124 §).

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

e-Sodstvo-tietojärjestelmään on voitava syöttää tietoja työpäivinä klo 8.00-20.00. Yleensä e-Sodstvo-tietojärjestelmä on kuitenkin käytössä ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä paitsi silloin, kun järjestelmään tehdään teknisiä päivityksiä.

Siviiliprosessilain 111 §:n mukaan ajankohtaa, jolloin sähköinen hakemus on toimitettu sähköisesti tietojärjestelmään, pidetään ajankohtana, jolloin se on toimitettu siihen tuomioistuimeen, jolle se on osoitettu. Täytäntöönpanosäädöksenä annetuissa säännöissä sähköisestä asioinnista siviilioikeudellisissa menettelyissä (Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih) todetaan, että jos sähköiseen hakemukseen sovelletaan määräaikaa, hakemus katsotaan saapuneeksi sillä hetkellä, kun se e-Sodstvo-tietojärjestelmän kautta vastaanotetaan palvelimella, jolla kyseisenlaisen siviilioikeudellisen menettelyn sähköistä rekisteriä pidetään (sääntöjen 18 §).

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Jos sähköisen hakemuksen vakioimaton tekstiosuus on alun perin laadittu sähköisenä asiakirjana, se on toimitettava sähköisen hakemuksen toimittamisen yhteydessä PDF/A-muodossa. Sähköisen hakemuksen vakioimaton tekstiosuus, joka on alun perin laadittu paperilla, ja liitteet, jotka on laadittu paperilla, on muunnettava skannaamalla sähköiseen muotoon, jotta ne voidaan toimittaa sähköisesti. Tällä tavoin toimitettavan sähköisen asiakirjan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • asiakirjan on oltava PDF/A-muodossa, mustavalkoisena
  • resoluution on oltava 240–300 pistettä tuumalle
  • jos paperiasiakirja on monisivuinen, kaikki sivut on sisällytettävä samaan PDF-tiedostoon niin, että kukin sivu on omalla sivullaan ilman tyhjiä välisivuja
  • jos asiakirjoja on kaksi tai useampia, kunkin asiakirjan on oltava omana PDF-tiedostonaan.

Jos sähköinen asiakirja ei täytä näitä vaatimuksia, sähköinen hakemus katsotaan epätäydelliseksi (säännöt sähköisestä asioinnista siviilioikeudellisissa menettelyissä).

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

e-Sodstvo-tietojärjestelmä on suojatussa valtion HKOM-verkossa, ja tietoja säilytetään HKOM-verkon keskuspalvelimella.

Oikeus tutustua tietoihin kuuluu oikeuksiin, joiden käyttöä Slovenian korkeimman oikeuden tietotekniikkakeskus sääntelee sähköisestä asioinnista siviilioikeudellisissa menettelyissä annettujen sääntöjen mukaisesti. e-Sodstvo-tietojärjestelmän ja sen alaisuuteen kuuluvien kolmen tietojärjestelmän käyttäjien on ennen sähköistä asiointia rekisteröidyttävä järjestelmän turvallisuusohjelmaan. Käyttäjäryhmiä erotellaan sen perusteella, mikä on niiden rooli tietojärjestelmässä (tavalliset käyttäjät, rekisteröidyt käyttäjät ja valtuutetut käyttäjät). Käyttöoikeudet (sähköinen asiointi) sivustolla ja sen alasivustoilla määräytyvät sen perusteella, mihin ryhmään käyttäjä kuuluu.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Sähköinen hakemus on aina vahvistettava hakijan sähköisellä allekirjoituksella (digitaalinen laatuvarmenne). e-Sodstvo-tietojärjestelmä kirjaa jokaiseen vastaanotettuun sähköiseen hakemukseen aikaleiman, ja hakija saa automaattisen sähköisen varmenteen ajasta, jolloin hakemus on vastaanotettu e-Sodstvo-järjestelmään.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Oikeudenkäyntimaksuista säädetään oikeudenkäyntimaksuja koskevassa laissa (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), jonka mukaan Slovenian tuomioistuimissa maksetaan oikeudenkäyntimaksuja kyseisen lain mukaisesti. Laissa ei periaatteessa tehdä eroa sähköisten ja ei-sähköisten menettelyjen välillä, mutta se kannustaa sähköiseen asiointiin täytäntöönpanomenettelyissä, sillä sähköisessä muodossa toimitetuista hakemuksista oikeudenkäyntimaksu on 20 % pienempi kuin fyysisessä muodossa (paperilla) toimitetuista hakemuksista.

Täytäntöönpanomenettely:

Hakijalle annetaan hakemuksen sähköisen toimittamisen yhteydessä määräys suorittaa maksu kahdeksan päivän kuluessa. Tili- ja viitenumero ilmoitetaan määräyksessä. Oikeudenkäyntimaksun maksamismääräystä pidetään tiedoksiannettuna, kun hakija tai hänen edustajansa on jättänyt hakemuksen sähköisesti.

Jos hakija ei maksa oikeudenkäyntimaksua maksumääräyksen mukaisesti kahdeksan päivän kuluessa eivätkä maksusta vapauttamisen, maksun lykkäyksen tai osamaksun ehdot täyty, hakemusta pidetään peruttuna. Poikkeuksena on täytäntöönpanohakemuksen jättäminen sähköisessä muodossa virallisen asiakirjan perusteella, jolloin maksuvelvollisuus syntyy, kun pyyntö syötetään tietojärjestelmään. Hakija ei saa maksumääräystä, vaan tiedot, joiden avulla oikeudenkäyntimaksun voi suorittaa. Jos hakija ei kahdeksan päivän määräajassa maksa oikeudenkäyntimaksua viralliseen asiakirjaan perustuvasta täytäntöönpanopyynnöstä, josta vastaa virallisten asiakirjojen keskusosasto COVL (centralni oddelek za verodostojno listino), katsotaan, että täytäntöönpanohakemusta ei ole jätetty.

Jos kyseessä on jokin muu sähköinen hakemus kuin viralliseen asiakirjaan perustuva täytäntöönpanohakemus, oikeudenkäyntimaksun suorittamiseen pätevät samat säännöt kuin yleensäkin. Siinä tapauksessa, että viralliseen asiakirjaan perustuva täytäntöönpanopyyntö esitetään fyysisessä muodossa (paperilla) eikä hakija maksa oikeudenkäyntimaksua pyyntölomakkeessa esitettyjen tietojen perusteella, tuomioistuin lähettää hakijalle maksumääräyksen.

Maarekisterimenettely: Jos maarekisterihakemuksesta tai muusta sähköisestä hakemuksesta on maksettava oikeudenkäyntimaksu, hakemuksen sähköisen toimittamisen yhteydessä annetaan määräys suorittaa maksu kahdeksan päivän kuluessa. Tili- ja viitenumero ilmoitetaan määräyksessä. Oikeudenkäyntimaksun maksamismääräystä pidetään tiedoksiannettuna, kun hakija tai hänen edustajansa on jättänyt hakemuksen sähköisesti. Jos hakija ei maksa oikeudenkäyntimaksua maksumääräyksen mukaisesti kahdeksan päivän kuluessa, hakemusta pidetään peruttuna.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Sähköisesti toimitettujen pyyntöjen ja hakemusten perumiseen sovelletaan samoja sääntöjä kuin paperilla toimitettujen pyyntöjen ja hakemusten perumiseen. Automatisoiduissa täytäntöönpano-, maksukyvyttömyys- ja maarekisterimenettelyissä peruminen on mahdollista myös sähköisesti.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Kuten kohdassa 1 mainittiin, voimassa olevista säädöksistä huolimatta sähköinen asiointi ei ole mahdollista kaikissa siviilioikeudellisissa menettelyissä.

Lomakkeita, erilaisia täytäntöönpanotyyppejä ja automatisoitua täytäntöönpanomenettelyä koskevissa säännöissä on luettelo hakemuksista ja muista asiakirjoista, jotka voidaan täytäntöönpanomenettelyssä toimittaa sähköisesti. Jos vastapuoli haluaa täytäntöönpanomenettelyssä toimittaa vastauksensa tai sähköisen hakemuksen e-Sodstvo-portaalin e-Izvršba-sivujen (sähköinen täytäntöönpano) kautta, sen on täytettävä e-Sodstvo-tietojärjestelmän ulkopuolisille valtuutetulle käyttäjille asetetut ehdot (avoin suojattu sähköposti, slovenialaisen varmentajan antama digitaalinen laatuvarmenne, joka on kytketty veronumeroon) ja muut ehdot siitä riippuen, mistä käyttäjäryhmästä on kyse (säännöt sähköisestä asioinnista siviilioikeudellisissa menettelyissä, 12 §).

Ks. kohdan 2 vastaus, jossa on tietoa velvollisuuksista, jotka koskevat joitakin sähköisessä muodossa asiakirjoja toimittavia ja maksukyvyttömyysmenettelyyn osallistuvia.

Maarekisterimenettelyssä ja joissakin täytäntöönpanomenettelyissä on mahdollista toimittaa myös vastine tai hakea muutosta internetin kautta. Joidenkin osallistujien (asianajajat, notaarit, valtiolliset elimet, kiinteistöyhtiöt) on maarekisterimenettelyissä toimitettava kaikki asiakirjat sähköisessä muodossa.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Jos vastapuoli ei anna vastinetta, sähköinen menettely etenee aivan kuten kirjallinen menettely. Kun vastaajalle tai velalliselle asetettu määräaika on kulunut umpeen, tuomioistuin tekee päätöksen.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Ks. kohta 10 – sama kysymys.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Siviiliprosessilaissa (16 a §) säädetään, että sähköinen asiakirja vastaa kirjallista asiakirjaa, jos tuomioistuin pystyy käsittelemään sähköisessä muodossa olevia tietoja ja niiden myöhempi käyttö on mahdollista, ja että sähköisessä muodossa olevien tietojen todistusarvoa ei saa kiistää pelkästään siksi, että tiedot ovat sähköisessä muodossa. Samoin säädetään myös laissa sähköisestä asioinnista ja sähköisistä allekirjoituksista (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, 13 §:n 1 momentti).

Täytäntöönpano- ja turvaamismenettelyissä asiakirjoja ja todisteita voidaan toimittaa sähköisessä muodossa. Kun ei ole kyse sähköisistä hakemuksista vaan sähköisistä asiakirjoista (liitteistä), sovelletaan sähköisiä asiakirjoja koskevien sääntöjen 19 §:n 1 ja 2 momenttia soveltuvin osin. Ks. myös vastaus 4.

Asiakirjoja voidaan esittää myös sähköisessä muodossa. Sähköinen hakemus on sähköinen asiakirja, joka sisältää asianosaisen hakemuksen siviilioikeudellisessa menettelyssä (säännöt sähköisestä asioinnista siviilioikeudellisissa menettelyissä). Samoissa säännöissä määritellään myös, että sähköinen liite on sähköiseen muotoon muutettu asiakirja, joka on sähköisen hakemuksen liitteenä.

Käyttäjä jättää sähköisen hakemuksen valitsemalla e-Sodstvo-portaalissa sähköisten hakemusten jättämiseen tarkoitetun toiminnon ja täyttämällä hakemuksen vakioidussa tekstiosuudessa vaaditut tiedot verkkolomakkeen kenttiin. Jos sähköiseen hakemukseen on lain mukaan tai hakijan niin halutessa sisällytettävä perusteluja, käyttäjä luo perusteluja varten erillisen sähköisen asiakirjan (sähköisen hakemuksen vakioimaton tekstiosuus), jonka on täytettävä sähköisestä asioinnista siviilioikeudellisissa menettelyissä annettujen sääntöjen 19 §:n vaatimukset, ja liittää tämän sähköisen asiakirjan e-Izvršba-hakemukseen. Käyttäjä allekirjoittaa hakemuksen sähköisellä allekirjoituksellaan. Sama koskee soveltuvin osin myös sähköisiin hakemuksiin liitettäviä sähköisiä asiakirjoja. Ks. myös edelliset vastaukset.

Koska maarekisterimenettelyssä sähköiseen muotoon muunnettu asiakirja saa alkuperäisen asiakirjan luonteen (todistusvoima), oikeusvarmuuden takia ainoastaan notaari (julkista luottamusta nauttivana henkilönä) voi muuntaa yksityisiä asiakirjoja (sopimuksia) sähköiseen muotoon. Notaarin on säilytettävä tällaiset asiakirjat asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti, kunnes niiden maarekisterikirjaus saa lainvoiman. Asianosainen/hakija voi itse muuntaa sähköiseen muotoon muita asiakirjoja, joihin kirjaus perustuu (tuomioistuimen ja muiden valtiollisten elinten) päätökset.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Sähköisestä asioinnista siviilioikeudellisissa menettelyissä annettujen sääntöjen mukaan sähköistä tuomioistuimen päätöstä pidetään alkuperäisenä tuomioistuimen päätöksenä. Kun tuomioistuimen päätös annetaan tiedoksi sähköisesti, tuomioistuimen päätös lähetetään sähköisenä asiakirjana. Kun tuomioistuimen päätös annetaan tiedoksi postitse, sähköinen tuomioistuimen päätös lähetetään tulostettuna asiakirjana.

Huomattakoon, että säädöksistä huolimatta kauppa- ja siviilioikeudellisissa menettelyissä ei tällä hetkellä ole käytännössä mahdollista lähettää asiakirjoja sähköisesti muissa kuin maarekisteri-, maksukyvyttömyys- ja täytäntöönpanomenettelyissä. Täytäntöönpanomenettelyissä myös oikeudelliset asiakirjat on toimitettu ja annettu tiedoksi asianajajille ja täytäntöönpanijoille sähköisessä muodossa 10.4.2014 alkaen.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Kyllä. Tuomarijaoston puheenjohtaja allekirjoittaa sähköisessä muodossa annetun tuomion tai päätöksen omalla sähköisellä allekirjoituksellaan ja laatuvarmenteella vahvistetulla tuomioistuimen sähköisellä allekirjoituksella. Jos tuomarijaoston puheenjohtajan sähköinen allekirjoitus, jossa mainitaan myös tuomioistuin, on vahvistettu laatuvarmenteella, tuomioistuimen sähköistä allekirjoitusta ei tarvita. Tietojärjestelmässä automaattisesti käsiteltävissä tuomioissa voi olla allekirjoituksen ja leiman sijaan niiden kuva.

Päätös, joka on annettu fyysisessä tai sähköisessä muodossa, voidaan antaa asianosaiselle tiedoksi oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sähköisenä (skannattuna) jäljennöksenä tai sähköisessä muodossa. Ks. myös lisähuomautus kohdassa 13.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kuten on jo mainittu, voimassa olevista säädöksistä huolimatta sähköisten hakemusten jättäminen tai sähköinen muutoksenhaku ei ole mahdollista kaikissa menettelyissä. Se on kuitenkin mahdollista täytäntöönpano-, maksukyvyttömyys- ja maarekisterimenettelyissä, jos hakija täyttää e-Sodstvo-tietojärjestelmän käyttäjille asetetut ehdot. Ks. myös edelliset vastaukset.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Kyllä. Sähköinen täytäntöönpano on mahdollista e-Sodstvo-portaalin kautta. Portaalin e-Izvršba-osion kautta hakija voi jättää viralliseen asiakirjaan perustuvan täytäntöönpanopyynnön rekisteröidyn käyttäjän ja ulkopuolisen valtuutetun käyttäjän ominaisuudessa. Täytäntöönpanoasiakirjaan perustuvan täytäntöönpanopyynnön ja turvaamistoimia koskevan pyynnön hakija voi kuitenkin jättää e-Izvršba-järjestelmän kautta ainoastaan ulkopuolisen valtuutetun käyttäjän ominaisuudessa. Huomattakoon, että kyseessä on täytäntöönpano- ja turvaamistoimia koskeva menettely, josta säädetään Slovenian lainsäädännössä (ZIZ).

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Asianosaisilla on oikeus tutustua tietojärjestelmässä sähköisessä muodossa oleviin asiakirjoihin ja kopioida niitä, kunhan asianosainen todistaa henkilöllisyytensä laatuvarmenteella vahvistetulla sähköisellä allekirjoituksella.

Käyttäjä, joka on jättänyt sähköisen hakemuksen e-Izvršba-sivujen kautta, voi paikallistuomioistuimissa (okrajno sodišče) vireille pannuissa täytäntöönpano- ja turvaamistoimia koskevissa menettelyissä katsella omia asiakirjojaan sekä prosessitoimia koskevia asiakirjoja asiassa, jossa käyttäjä on jättänyt sähköisen hakemuksen, jossa hänet on mainittu osallisena. Lomakkeita, erilaisia täytäntöönpanotyyppejä ja automatisoitua täytäntöönpanomenettelyä koskevissa säännöissä kerrotaan, mitä tietoja kuhunkin käyttäjäryhmään kuuluvat käyttäjät saavat katsella.

Tietojen katselu on mahdollista myös maarekisterimenettelyissä. Täytäntöönpanomenettelystä poiketen lainvoimaisia maarekisterikirjauksia voivat katsella kaikki rekisteröidyt käyttäjät (eivät siis ainoastaan hakijat ja muut osalliset). Ainoastaan prosessitoimet (hakemus, tuomioistuimen päätös ym.) ovat kaikkien nähtävillä mutta eivät liitteet. Tarkoituksena on suojata osallisten henkilötietoja.

Linkkejä

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Päivitetty viimeksi: 10/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.