Tämän sivun alkukielistä versiota espanja on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Espanja
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Kyllä, osittain.

Sähköisten menettelyjen käyttö on pakollista oikeudenkäyntiavustajille (procurador) ja asianosaisten muille oikeudellisille edustajille lukuun ottamatta tiettyjä alueita, joilla se ei vielä ole mahdollista oikeusalan ammattilaisillekaan.

Yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille sähköisten menettelyjen käyttö on pakollista joillakin alueilla. Toisilla alueilla sähköisten menettelyjen käyttö ei kuitenkaan ole teknisten ongelmien vuoksi mahdollista. Menettelyt ovat kehittämisvaiheessa ja niiden käyttö on mahdollista ja/tai pakollista vain tietyissä menettelyissä.

Luonnollisille henkilöille sähköisten menettelyjen käyttö on ollut vapaaehtoista 1.1.2017 lähtien, joskin eräillä alueilla tämä ei vielä ole teknisten ongelmien vuoksi mahdollista, koska menettelyt ovat kehittämisvaiheessa.

Oikeusministeriöllä on sähköinen oikeusportaali (”Sede Judicial Electrónica”) (linkki oikeuspalveluun), johon sisältyy rekisteri, johon yleisöllä on pääsy internetin välityksellä, ja jossa on saatavilla tietoa keskeisistä resursseista ja osoitteista.

Rekisteröity sähköinen allekirjoitus takaa sisällön aitouden ja toimii todisteena tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta.

Uutuutena Galiciassa oikeusalan ammattilaiset ja yksityishenkilöt voivat jo käynnistää maksumääräysmenettelyjä siviili- tai työoikeudellisissa menettelyissä ja pian se on mahdollista myös suullisissa käsittelyissä.

Andaluciassa luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt voivat toimittaa hakemuksia ja asiakirjoja suullisiin menettelyihin ja siviilioikeudellisiin maksamismääräysmenettelyihin sekä maksumääräysmenettelyihin työtuomioistuimissa.

Baskimaassa menettelyjen käynnistäminen ei ole mahdollista internetin välityksellä.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Sähköistä asiointia voidaan käyttää kaikissa siviilioikeudellisissa menettelyissä, lukuun ottamatta joitakin tiettyjä alueita ja menettelyjä koskevia rajoituksia, ja sen käyttö on melko yleistä maksamismääräysmenettelyissä ja suullisissa menettelyissä.

Asiakirja, joka käynnistää eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn ja vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn, voidaan toimittaa sähköisesti tietyillä alueilla. Toisilla alueilla järjestelmiä ollaan päivittämässä.

Muiden kuin oikeusalan ammattilaisten mahdollisuus sähköiseen asiointiin on vasta toteutumassa. Joillakin alueilla sähköinen asiointi voidaan väliaikaisesti rajoittaa koskemaan maksamismääräysmenettelyjä, suullisia menettelyjä, hakemuksia tai työ- ja sosiaalioikeudellisia asioita. Asiakirjoja ei kuitenkaan voida vielä toimittaa sähköisesti.

Oikeudenkäyntiavustajien ja asianosaisten muiden oikeudellisten edustajien on käytettävä sähköisiä menettelyjä asian vireille saattamisessa koko Espanjan alueella, joitakin poikkeuksia (esim. Baskimaa) lukuun ottamatta.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Palvelu on yleisesti ottaen käytettävissä ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa. Jos oikeustoimi toteutetaan yleisenä vapaapäivänä, se on lainvoimainen vasta seuraavana arkipäivänä.

Lisäksi järjestelmä on joskus pois käytöstä yleisinä vapaapäivinä, erityisesti elokuussa loma-aikaan, teknisten ongelmien tai kunnossapidon vuoksi.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Seuraavat tiedostomuodot ovat suositeltavia: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.

Pakatut .zip-tiedostot voivat sisältää vain seuraavissa tiedostomuodoissa olevia asiakirjoja: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.

LexNET-järjestelmän kautta ei missään tapauksessa saa toimittaa ääni- tai videotiedostoja tai pakattuja zip-tiedostoja, jotka sisältävät muita kuin edellä mainittuja tiedostomuotoja.

Jos sähköinen tiedosto on niin suuri, että se voi kaataa järjestelmän, kanneasiakirja on toimitettava paperilla; eri asiakirjoja ei kuitenkaan saa yhdistää keinotekoisesti yhdeksi digitaaliseksi asiakirjaksi.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että käytössä olevat sähköiset järjestelmät ovat asianmukaiset. Tiedot suojataan todennusjärjestelmällä. Pääsy tietoihin edellyttää oikeusalan ammattilaisilta ja luonnollisilta henkilöiltä sähköistä allekirjoitusta ja valtuutetuilta viranomaisten edustajilta älykorttia ja digitaalista varmennetta. Järjestelmän on oltava sellainen, että se takaa sisällön aitouden ja toimii todisteena tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Todennusjärjestelmän käyttö on pakollista.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Oikeushenkilöiden hakemuksista veloitetaan maksu, luonnollisten henkilöiden hakemukset ovat maksuttomia.

Maksu on suoritettava sähköisesti internetin välityksellä, ja maksutosite on liitettävä hakemukseen (jos tosite puuttuu, se voidaan kuitenkin toimittaa myöhemmin).

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Jo vireille pantua kannetta ei voida peruuttaa.

Kanteesta voidaan luopua virallisesti toimittamalla sähköisesti asiaa koskeva asiakirja.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Ei ole, vaan kukin osapuoli toimii sen mukaisesti, mitä sen osalta on edellä esitetty.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Menettelyllä ei ole merkitystä. Sähköinen menettely on vain keino toimittaa asiakirjat ja tiedoksiannot asianosaisten oikeudellisille edustajille. Tuomioistuimen soveltama menettely ei määräydy automaattisesti.

Tuomioistuin toimittaa asiakirjat sähköisessä muodossa tai paperilla sen mukaan, mitä sääntöjä on sovellettava ja mitä asianosaiset ovat toivoneet.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Tuomioistuimen soveltama menettely ei määräydy automaattisesti. Tuomioistuin toimittaa asiakirjat sähköisessä muodossa tai paperilla ja antaa ne tiedoksi joko sähköisesti tai paperiversiona sen mukaan, mitä sääntöjä on sovellettava ja mitä asianosaiset ovat toivoneet.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Kyllä, jos asiakirjojen toimittaminen tapahtuu samoin ehdoin kuin kohdassa 1 (menettelyn aloittaminen). Ainoat rajoitukset koskevat asiakirjojen muotoa ja kokoa.

Asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti kaikissa menettelyissä, vaikka yksityishenkilöiden osalta tämä mahdollisuus on vasta toteutumassa. Joillakin alueilla tämä mahdollisuus saattaa olla väliaikaisesti rajoitettu ja toisilla alueilla se ei ole mahdollista teknisten ongelmien vuoksi, koska menettelyt ovat vielä kehittämisvaiheessa.

Baskimaassa oikeudenkäyntiavustajien ja asianajajien on toimitettava kaikki asiakirjat sähköisesti, ensimmäistä toimitettavaa asiakirjaa lukuun ottamatta. Yksityishenkilöt eivät saa hoitaa menettelyjä sähköisesti.

Asiakirjat on ennen toimittamista todennettava oikeusalan ammattilaisen sähköisellä allekirjoituksella.

Alkuperäinen asiakirja on toimitettava, jos tuomioistuin sitä pyytää. Se voidaan toimittaa postitse.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Kyllä. Asiakirjat on toimitettava sähköisesti asianosaisten oikeudellisille edustajille.

Yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille sähköisten menettelyjen käyttö on pakollista joillakin alueilla. Toisilla alueilla sähköisten menettelyjen käyttö ei kuitenkaan ole teknisten ongelmien vuoksi mahdollista, koska menettelyt ovat kehittämisvaiheessa.

Luonnollisille henkilöille asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti niillä alueilla, joilla sähköinen asiointi on otettu käyttöön, mutta se edellyttää todentamista.

Jos asianosaiset ovat toimittaneet hakemuksensa ja asiakirjat sähköisesti, myös tuomioistuimen päätökset annetaan tiedoksi sähköisesti.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Kyllä. Asiakirjat on toimitettava sähköisesti asianosaisten oikeudellisille edustajille.

Yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille sähköisten menettelyjen käyttö on pakollista joillakin alueilla. Toisilla alueilla sähköisten menettelyjen käyttö ei kuitenkaan ole teknisten ongelmien vuoksi mahdollista, koska menettelyt ovat kehittämisvaiheessa.

Luonnollisille henkilöille asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti niillä alueilla, joilla sähköinen asiointi on otettu käyttöön, mutta se edellyttää todentamista.

Jos asianosaiset ovat toimittaneet hakemuksensa ja asiakirjat sähköisesti, myös tuomioistuimen päätökset annetaan tiedoksi sähköisesti.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Kyllä. Asiakirjat on toimitettava sähköisesti asianosaisten oikeudellisille edustajille.

Yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille sähköisten menettelyjen käyttö on pakollista joillakin alueilla. Toisilla alueilla sähköisten menettelyjen käyttö ei kuitenkaan ole teknisten ongelmien vuoksi mahdollista, koska menettelyt ovat kehittämisvaiheessa.

Luonnollisille henkilöille asiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti niillä alueilla, joilla sähköinen asiointi on otettu käyttöön, mutta se edellyttää todentamista.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Kyllä, samoin ehdoin kuin 1 kohdassa (menettelyn aloittaminen).

Monilla alueilla asiakirjojen toimittaminen sähköisesti on pakollista asianosaisten oikeudellisille edustajille.

Yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille sähköisten menettelyjen käyttö on pakollista joillakin alueilla. Toisilla alueilla sähköisten menettelyjen käyttö ei kuitenkaan ole teknisten ongelmien vuoksi mahdollista, koska menettelyt ovat kehittämisvaiheessa.

Luonnollisille henkilöille asiakirjojen toimittaminen sähköisesti on vapaaehtoista niillä alueilla, joilla sähköinen asiointi on otettu käyttöön, mutta se edellyttää todentamista.

Baskimaassa täytäntöönpanomenettelyn käynnistäminen internetin välityksellä ei ole mahdollista ja täytäntöönpanohakemus on esitettävä paperiversiona.

Oikeusministeriöllä on sähköinen oikeusportaali (”Sede Judicial Electrónica”) (linkki oikeuspalveluun), johon sisältyy rekisteri, johon yleisöllä on pääsy internetin välityksellä, ja jossa on saatavilla tietoa keskeisistä resursseista ja osoitteista.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Tämä on mahdollista vain joillakin Espanjan alueilla.

Asianosaisia edustavat oikeusalan ammattilaiset voivat seurata oikeustapauksia sähköisesti Aragoniassa, Navarrassa, Cantabriassa ja Valencian itsehallintoalueella.

Eräillä muilla alueilla, kuten Baleaareilla ja Kataloniassa, tätä mahdollisuutta toteutetaan parhaillaan ja se on oikeusalan ammattilaisten käytettävissä lähiaikoina.

Andalusiassa asianosaisilla ja oikeusalan ammattilaisilla on oikeus tutustua tiettyihin tietoihin, jotka koskevat osapuolia, käsittelyn etenemistä ja istuntojen päivämääriä.

Baskimaassa oikeusalan ammattilaiset pääsevät tutustumaan ainoastaan oikeuskäsittelyjen videotallenteisiin.

Muilla alueilla tällaista mahdollisuutta ei ole suunnitteilla edes oikeusalan ammattilaisille.

Yksityishenkilöt eivät toistaiseksi voi seurata oikeusmenettelyn käsittelyä verkossa.

Päivitetty viimeksi: 18/11/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.