Sähköinen asiointi tuomioistuinten kanssa

Ruotsi
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Voiko asian saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi internetin välityksellä?

Riita-asioiden haastehakemusta ei toistaiseksi ole mahdollista tehdä internetin välityksellä. Haastehakemus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on oltava kantajan tai hänen asiamiehensä omakätinen allekirjoitus. Allekirjoitusvaatimuksen vuoksi haastehakemusta ei voi tehdä sähköisesti.

Riita-asiaa koskevassa summaarisessa menettelyssä kruununvoutiviranomaiselle (Kronofogdemyndigheten) tehtävä maksamismääräyksen antamista koskeva hakemus voidaan tehdä internetin välityksellä.

2 Millaisissa asioissa sähköistä asiointia voidaan käyttää? Onko menettelyjä, joissa internetin käyttö on ainoa mahdollisuus?

Kuten vastauksesta kysymykseen 1 käy ilmi, tämä on mahdollista vain riita-asiaa koskevassa summaarisessa menettelyssä.

3 Onko palvelu käytettävissä kaikkina aikoina (eli vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä)? Jos se on käytettävissä ainoastaan tiettyinä kellonaikoina, mitkä nuo ajat ovat?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

4 Onko kanne esitettävä tietyssä tiedostomuodossa?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

5 Millä tavoin tiedot suojataan siirtämisen ja tallentamisen yhteydessä?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

6 Edellytetäänkö käyttäjiltä sähköistä allekirjoitusta ja/tai asiakirjojen lähetys- tai saapumisajankohdan kirjausta?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

7 Veloitetaanko tässä yhteydessä tuomioistuinmaksuja? Millä tavoin mahdolliset maksut voidaan suorittaa? Eroavatko ne maksuista, joita veloitetaan muista kuin sähköisistä menettelyistä?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Kruununvoutiviranomaiselle tehtävä maksamismääräyksen antamista koskeva sähköinen hakemus on allekirjoitettava sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 3 artiklassa tarkoitetulla kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella. Kruununvoutiviranomainen voi sallia poikkeuksen allekirjoitusvaatimukseen henkilölle, jonka odotetaan tekevän suuren määrän hakemuksia turvallisella ja teknisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos maksamismääräystä koskeva asia toimitetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi tavallisena riita-asiana, sähköistä hakemusta ei tarvitse täydentää paperilla olevalla allekirjoituksella.

8 Voidaanko internetin välityksellä vireille pantu kanne peruuttaa?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

9 Jos kantaja nostaa kanteen internetin välityksellä, voiko vastaaja toimittaa vastauksensa internetin välityksellä? Onko internetin käyttö tällöin pakollista?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kuten vastauksesta kysymykseen 12 käy ilmi, internetin välityksellä on yleensä mahdollista toimittaa vastauksia ja muita oikeudenkäyntiasiakirjoja, joita ei tarvitse allekirjoittaa omakätisesti.

10 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja vastaa kanteeseen?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

11 Miten sähköinen menettely etenee, jos vastaaja ei vastaa kanteeseen?

Käytössä ei ole sellaista sähköistä palvelua, jonka kautta asian voisi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

12 Voiko asiakirjoja toimittaa tuomioistuimeen sähköisesti? Jos voi, millaisissa menettelyissä ja millä edellytyksillä tämä on mahdollista?

Sähköisesti voidaan toimittaa asiakirjoja, joita ei tarvitse allekirjoittaa omakätisesti. Näin ollen periaatteessa kaikki asiakirjat haastehakemuksia lukuun ottamatta voidaan toimittaa sähköisesti. Tuomioistuin voi kuitenkin yksittäistapauksessa päättää, että lähettäjän on vahvistettava sähköisesti lähetetty asiakirja allekirjoitetulla asiakirjalla.

13 Voidaanko oikeudenkäyntiasiakirjoja – ja erityisesti tuomioita – antaa tiedoksi internetin välityksellä?

Mikään ei estä sitä, että tuomioistuin lähettää asiakirjan sähköisesti ja sen vastaanotto vahvistetaan esimerkiksi sähköpostin välityksellä, mikäli tätä pidetään asianmukaisena esimerkiksi suhteessa voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön.

14 Voidaanko tuomioistuimen päätöksiä antaa sähköisesti?

Tuomioistuimen päätökset lähetetään postitse, ellei osapuoli ole muuta pyytänyt. Tarvittaessa asiakirja voidaan lähettää faksilla tai sähköpostilla tai saattaa muulla tavoin käytettäväksi sähköisessä muodossa, mikäli se on asianmukaista esimerkiksi suhteessa sovellettavaan tietosuojalainsäädäntöön.

15 Voidaanko muutoksenhakemus tehdä ja sitä koskeva päätös antaa tiedoksi sähköisesti?

Muutoksenhakemus voidaan lähettää sähköpostitse. Tarvittaessa tuomioistuin voi pyytää lähettäjää vahvistamaan muutoksenhakemuksen allekirjoitetulla asiakirjalla.

Tiedoksiantojen osalta ks. vastaus kysymykseen 13.

16 Voidaanko täytäntöönpanomenettely käynnistää internetin välityksellä?

Edunsaaja voi tehdä hakemuksen täytäntöönpanosta itse tai asiamiehen välityksellä suullisesti tai kirjallisesti. Suullinen käsittely edellyttää, että hakija (eli se, joka hakee täytäntöönpanoa) saapuu kruununvoutiviranomaisen luo. Kantajan tai hänen edustajansa on allekirjoitettava kirjallinen hakemus. Kruununvoutiviranomainen voi kuitenkin myöntää useita hakemuksia tekevälle luvan toimittaa asiakirjoja sähköisesti.

17 Voivatko asianosaiset tai heidän oikeudelliset edustajansa seurata verkossa asioiden etenemistä? Jos voivat, miten tämä tapahtuu?

Eivät voi.

Päivitetty viimeksi: 02/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.