Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Austrija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, sudski postupci mogu se pokrenuti preko interneta u sustavu elektroničke pravosudne platforme (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV). Za to je potrebno registrirati se na jednom od više mogućih mjesta za prijenos podataka preko kojih se unos prosljeđuje pravosudnim tijelima. Za registraciju se plaća naknada. Postoji osnovna naknada od oko 20,00 EUR koja se plaća mjesečno te naknada od otprilike 30 eurocenti po prijenosu podataka. Trošak slanja preporučenog pisma u Austriji iznosi oko 3,00 EUR.

Usto za elektronički prijenos podataka postoji i besplatna usluga učitavanja uz upotrebu e-iskaznice građanina kojom se, za razliku od ERV-a, omogućuje samo jednosmjerna usluga.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

ERV-om se omogućuje elektronička komunikacija između sudova i državnih odvjetništava s jedne i stranaka s druge strane koja se smatra ravnopravnom komunikaciji putem dopisa. ERV je na raspolaganju za sve vrste postupaka. Postupci koji se pokreću isključivo preko interneta ne postoje.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Usluga je dostupna sedam dana u tjednu, od 0 do 24 sata.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Ne samo razlozi tužbe, nego i svi podaci o postupku koji se prilažu uz tužbu moraju se poslati u zadanom obliku XML (ili kao prilog u PDF-u toj datoteci).

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Prijenos podataka ERV-om osiguran je protokolom https. Provjera autentičnosti svih sudionika provodi se certifikatima. Komunikacija između poslužitelja isto se tako temelji na certifikatima. Nadalje, sigurnost se jamči i obveznom registracijom na pristupnom mjestu (vidjeti prethodnu točku 1.).

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Vidjeti prethodnu točku 5. (certifikati). Elektronički potpisi nisu nužni. Samo kod unosa u zemljišne knjige postoji usluga izdavanja vremenskog žiga. Pritom se podnositelju, ako je unos važeći, podnošenje potvrđuje.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Sudski se troškovi kod elektroničkog podnošenja plaćaju izravnom naplatom iznosa s računa. Općenito su naknade kod elektroničkog pokretanja postupka jednake kao kod papirnatog podnošenja. Ipak, u nekim posebnim situacijama postoji popust za elektronički prijenos.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

U tom slučaju (isto tako) ne postoji razlika u usporedbi s neelektroničkom varijantom. Pravila iz Zakona o parničnom postupku u jednakoj mjeri vrijede za postupke koji se vode preko ERV-a. Tužbe se mogu povući elektroničkim putem, čak i ako nisu uložene na taj način.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Da, internet se može upotrijebiti i za odgovor na tužbe, pravne lijekove itd. Upotreba ERV-a općenito nije obvezna; ali odvjetnici, javni bilježnici, banke, osiguravajuća društva, tijela socijalnog osiguranja, financijska agencija (Finanzprokuratur) i odvjetničke komore obvezni su služiti se ERV-om.

U određenim okolnostima i vještaci i tumači obvezni su služiti se ERV-om.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Pravila iz Zakona o parničnom postupku u jednakoj mjeri vrijede za postupke koji se vode preko ERV-a.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Pravila iz Zakona o parničnom postupku u jednakoj mjeri vrijede za postupke koji se vode preko ERV-a.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Da, sve se vrste dokumenata mogu dostaviti sudu preko ERV-a. Čak i u postupcima u pogledu zemljišnih knjiga i trgovačkog registra isprave se mogu dostaviti elektroničkim putem, ako imaju učinak izvornika.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Da, preko ERV-a.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Da, preko ERV-a.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Da, preko ERV-a.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Da, preko ERV-a.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Da, stranke i njihovi pravni zastupnici mogu u centrima za razmjenu podataka dobiti online uvid u pojedine spise svih parničnih i ovršnih postupaka. Međutim, to vrijedi samo ako je riječ o njihovim predmetima. Provjera ovlaštenja za uvid provodi se takozvanim kodom za pristup koji se dodjeljuje svakoj osobi ovlaštenoj za dobivanje uvida.

Posljednji put ažurirano: 11/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.