Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Bugarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

U bugarskom pravu takva mogućnost nije predviđena. Zahtjevi se podnose u pisanom obliku tajništvu suda i trebaju biti napisani na bugarskom jeziku. Zahtjevi se mogu poslati poštom, ali ne telefaksom ili elektroničkom poštom.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Vidjeti odgovor na 1. pitanje.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

U skladu s bugarskim pravom, postupovne radnje stranaka u okviru građanskih i trgovačkih predmeta ne smatraju se valjanima ako se obavljaju elektroničkim putem i potpišu elektroničkim potpisom. Stranke podnose tužbu sudu na temelju zahtjeva napisanog na bugarskom jeziku koji su potpisale. Zahtjev se može predati u ured sudskog službenika relevantnog suda ili se može poslati poštom na adresu suda.

U članku 184. Zakona o parničnom postupku (GPK) navodi se da se u okviru građanskih i trgovačkih predmeta elektronički dokumenti i oni u papirnatom obliku mogu dostaviti kao dokazi. Elektronički dokumenti sudu se mogu dostaviti u papirnatom obliku. Ako to suprotna stranka ospori, oni bi se trebali predati na nekom elektroničkom mediju. U nedostatku opreme i osoblja koji su potrebni da se elektronički dokument predstavi na sudskoj raspravi, sud može od stranke koja je dostavila elektronički dokument zatražiti da drugim strankama dostavi elektronički primjerak.

Postupak za osporavanje elektroničkog dokumenta, a posebno elektroničkog potpisa koji je obvezan element elektroničkog dokumenta, utvrđen je u Zakonu o elektroničkim dokumentima i elektroničkim potpisima.

Jedina odredba Zakona o građanskom postupku o internetskoj postupovnoj radnji odnosi se na zapljenu tražbine dužnika u okviru postupka izvršenja. Taj je pravni okvir dio postupka izvršenja i provodi ga sudski izvršitelj.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

U skladu s člankom 42. stavkom 4. Zakona o parničnom postupku dopušteno je komunikacije stranci u građanskom ili trgovačkom predmetu dostavljati elektroničkom poštom. Smatra se da su komunikacije dostavljene ako su unesene u određeni informacijski sustav i ako je dostava potvrđena kopijom relevantnog elektroničkog zapisa, u skladu s člankom 44. stavkom 3. Zakona.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Vidjeti odgovor na 13. pitanje.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Vidjeti odgovor na 13. pitanje.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

To nije predviđeno bugarskim pravom. Vidjeti zadnji podstavak odgovora na 12. pitanje.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Javni pristup sudskim odlukama dostupan je (bez obveze registriranja) putem internetske stranice Vrhovnog pravosudnog vijeća Republike Bugarske: http://legalacts.justice.bg/. Sudske odluke mogu se pretraživati upotrebom različitih kriterija, kao što su „sud”, „vrsta predmeta”, „godina” „broj predmeta” i „ključne riječi”. Moguće je i napredno pretraživanje upotrebom preciznijih kriterija. Stranka u postupku ili njezin zastupnik može kao rezultat pretraživanja preuzeti sudsku odluku u formatu „.doc”. Odluke se objavljuju čim se donesu i na njih se primjenjuju Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o zaštiti povjerljivih informacija. Odluke se objavljuju na način da se fizičke i pravne osobe navedene u njima ne mogu identificirati. Odluke u predmetima koji se odnose na osobno i zdravstveno stanje pojedinca objavljuju se bez navođenja obrazloženja.

Nadalje, na internetskoj stranici svakog suda mogu se pratiti napredak postupka i povezane sudske odluke. Sudske odluke i informacije o napretku postupka mogu se pronaći na temelju gore navedenih kriterija za pretraživanje, a odluke se objavljuju kako je opisano. Stranka u postupku ili njezin zastupnik može kao rezultat pretraživanja preuzeti sudske odluke u formatu „.doc”.

Posljednji put ažurirano: 25/06/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.