Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Češka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, u Češkoj se svi zahtjevi mogu podnijeti u elektroničkom obliku.

Zahtjevi se mogu podnijeti (a) e-poštom uz certificirani elektronički potpis ili (b) u spremniku podataka, odnosno posebnom elektroničkom repozitoriju za dostavu i izvršenje akata preko javnih tijela. Ti su postupci ekvivalentni standardnim pisanim podnescima. Zahtjevi se mogu podnijeti i običnom e-poštom, bez certificiranog elektroničkog potpisa, ali u tom se slučaju u roku od tri dana mora podnijeti identičan tekst u standardnom pisanom obliku ili na način opisan u prethodno navedenim točkama (a) i (b). Pojedinosti o svim tim postupcima navedene su u odgovoru na šesto pitanje.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Zahtjev se u svakom predmetu može podnijeti elektroničkim putem. Zahtjev za elektronički nalog za plaćanje može se podnijeti isključivo elektroničkim putem.

Postupak elektroničkog naloga za plaćanje poseban je ubrzani postupak. Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev s pomoću elektroničkog obrasca ispunjenog na internetskim stranicama ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ te ga potpisuje certificiranim elektroničkim potpisom. Podnositelj zahtjeva može zahtijevati najviše 1 milijun CZK. Prije izdavanja elektroničkog naloga za plaćanje potrebno je pravilno ispuniti obrazac i platiti sudske pristojbe. Ako su ispunjeni svi uvjeti, sud može izdati elektronički nalog za plaćanje. Sud u njemu nalaže tuženiku da podnositelju zahtjeva plati iznos koji duguje i troškove postupka u roku od 15 dana od primitka naloga ili da u jednakom roku podnese žalbu sudu koji je izdao nalog. Elektronički nalog za plaćanje za koji nije podnesena žalba ima učinak pravomoćne presude. Ako jedan od tuženika podnese žalbu u dopuštenom roku, elektronički nalog za plaćanje u potpunosti se opoziva i sud zakazuje raspravu.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Elektronički zahtjev može se podnijeti u bilo kojem trenutku.

Ako se zahtjev podnosi e-poštom s certificiranim elektroničkim potpisom, mogu se konzultirati internetske stranice ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (ali dostupne su samo na češkom jeziku). Zahtjevi se mogu podnijeti i na e-adresu odgovarajućeg sudskog registra. E-adrese registra dostupne su na https://justice.cz/soudy.

Ako se zahtjevi podnose u spremnik podataka suda, identifikatori spremnikâ podataka za relevantni sud dostupni su na portalu javne uprave na popisu spremnikâ podataka (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds), u odjeljku „tijela državne uprave”, ili na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa https://www.justice.cz/ u podacima za kontakt pojedinih sudova.

Zahtjevi se mogu podnijeti i tako da se izravno ispuni elektronički obrazac s pomoću web aplikacije https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage – vidjeti „podnošenje sudskih zahtjeva”.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Podnesci se općenito mogu dostavljati u bilo kojem obliku, osim ako je zakonski propisan određeni oblik za pojedine podneske. Podnesci prije svega moraju biti razumljivi i jasni.

Pri provođenju određenih elektroničkih postupaka podnositelji zahtjeva mogu se suočiti s ograničenjima zbog tehničkih parametara različitih sredstava komunikacije. Na primjer, pri upotrebi portala ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (vidjeti drugo, treće i šesto pitanje) najveća veličina svih privitaka ograničena je na 10 MB, a dopušteni su formati pdf, rtf, xls, doc i txt. Isto tako, veličina poruka poslanih u spremnike podataka ograničena je na 10 MB, a dopušteni su formati za podatkovne poruke koje se šalju u spremnike podataka pdf, PDF/A, xml (ako odgovara javno dostupnoj XSD shemi koju objavljuje primatelj podatkovne poruke), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn i gml/gfs/xsd. Podnesci koji se dostavljaju na e-adresu trebali bi biti u HTML formatu, PLAIN TEXT formatu s kodiranim tekstom u ISO-8559-2, ISO-8559-1(LATIN-1), Unicode ili UTF-8. Veličina e-poruke, uključujući privitke, ograničena je na 5 MB. Podržani operativni sustavi uključuju: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP i Windows Vista (kod operativnog sustava Windows Vista uočen je problem pri HW pohranjivanju elektroničkih kvalificiranih certifikata (npr. čitač Smart kartica SCR3320) pa se trenutačno s pomoću tog čitača ne mogu potpisivati ni slati elektronički podnesci; podnesak se može potpisati i poslati ako je datoteka pfx (p12) navedena u Java Appletu i ako je unesena lozinka za privatni ključ). Podnositelj zahtjeva koji odluči upotrijebiti portal ePodatelna ili spremnik podataka može pronaći više informacija u uputama i korisničkom priručniku na internetskim stranicama.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Sudovi i sudski izvršitelji postupaju u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka (posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i drugim relevantnim pravnim propisima.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Četiri se različita elektronička postupka mogu upotrijebiti za podnošenje zahtjeva u redovnim građanskim postupcima:

Prvo, zahtjev se može podnijeti e-poštom potpisanom certificiranim elektroničkim potpisom. Certificirani elektronički potpis definiran je u članku 11. Zakona br. 227/2000 o elektroničkim potpisima, a riječ je o (a) provjerenom potpisu na temelju kvalificiranog certifikata koji izdaje češki akreditirani pružatelj usluga certificiranja i koji sadržava informacije koje omogućuju jasnu identifikaciju potpisnika (popis akreditiranih pružatelja usluge u Češkoj dostupan je na internetskim stranicama češkog Ministarstva unutarnjih poslova http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) ili (b) provjerenom elektroničkom potpisu na temelju kvalificiranog certifikata koji izdaje pružatelj usluga certificiranja izvan Češke, ako je ovjereni certifikat izdan kao dio usluge navedene na popisu pouzdanih usluga certificiranja kao usluge koju je pružatelj usluga certificiranja akreditiran za pružanje ili kao usluge koja se pruža pod nadzorom u skladu s relevantnim propisima EU-a. Ta vrsta podneska ekvivalentna je standardnom pisanom podnesku. Podnositelji zahtjeva koji žele podnijeti zahtjev na takav način trebaju se informirati na internetskim stranicama ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/. Zahtjevi se mogu poslati i na e-adresu relevantnog sudskog registra. E-adrese registara dostupne su na https://justice.cz/soudy u podacima za kontakt pojedinačnih sudova.

Drugo, mogu se upotrebljavati spremnici podataka, posebni elektronički repozitoriji za dostavu i izvršenje akata preko javnih tijela u Češkoj. Spremnici podataka prvenstveno su uređeni Zakonom br. 300/2008 o elektroničkim operacijama i ovlaštenoj konverziji dokumenta. Ta vrsta podneska ekvivalentna je standardnom pisanom podnesku. Pojedinosti o sustavu spremnika podataka dostupne su na internetskim stranicama http://www.datoveschranky.info/, a korisnici pristupaju računima putem internetskih stranica https://www.mojedatovaschranka.cz/. Svi sudovi raspolažu spremnicima podataka. Identifikatori spremnikâ podataka za svaki sud dostupni su na portalu javne uprave na popisu spremnikâ podataka (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds), u odjeljku „tijela državne uprave”, ili na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa https://www.justice.cz/ u podacima za kontakt pojedinih sudova.

Treće, zahtjevi se mogu podnijeti i standardnom e-poštom bez certificiranog potpisa. Međutim, u roku od tri dana od podnošenja tih podnesaka mora se dostaviti istovjetan tekst u standardnom pisanom formatu ili na prethodno opisane načine, a u suprotnome će ga sud zanemariti (članak 42. Zakona o građanskom postupku).

Četvrto, zahtjevi i njihovi prilozi mogu se sudovima podnijeti elektronički tako da se izravno ispuni elektronički obrazac s pomoću web aplikacije https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage. Dostupan je elektronički vodič za podnošenje zahtjeva – vidjeti „podnošenje sudskih zahtjeva”. Podnositelji zahtjeva u njemu mogu saznati kako ispuniti odabrane e-obrasce i generirati zahtjeve u PDF-u. Kako bi mogli pravilno podnijeti sudski zahtjev, podnositelji moraju imati instaliran Adobe Acrobat Reader te imati „certificirani elektronički potpis”.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Da, za sudske postupke naplaćuju se pristojbe. Podnositelj zahtjeva može platiti pristojbu po stopi pristojbe na račun relevantnog suda u Češkoj nacionalnoj banci ili, ako iznos nije viši od 5000 CZK, biljegom. Ako se pristojbe ne plate pri podnošenju zahtjeva, sud će podnositelju zahtjeva odrediti rok za njihovo plaćanje i obavijestiti ga o posljedicama neplaćanja. Ako se pristojbe ne plate unutar roka, postupak se obustavlja.

Pristojbe i načini plaćanja za potrebe postupaka pokrenutih na temelju elektroničkih zahtjeva ne razlikuju se od pristojbi i načina plaćanja u slučaju postupaka pokrenutih na uobičajen način. Iznimka je postupak elektroničkog naloga za plaćanje kod kojeg je sudska pristojba malo niža od onih za redovne građanske postupke.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Da. Zahtjevi podneseni putem interneta mogu se povući isto kao i zahtjevi podneseni na standardni način. Mogu se povući elektronički ili na standardni način.

Podnositelji zahtjeva mogu ih djelomično ili potpuno povući sve dok sudska odluka ne postane pravomoćna. Ako se zahtjev povuče, sud obustavlja postupak u potpunosti ili u dijelu na koji se odnosi povučeni zahtjev. Ako se podnesak za pokretanje postupka povuče nakon što je sud donio odluku o predmetu, ali odluka još nije pravomoćna, sud će odlučiti hoće li povući svoju odluku u dijelu koji se odnosi na povučeni podnesak. Ako se druge stranke opravdano ne slože s povlačenjem zahtjeva, sud će odlučiti da povlačenje ne proizvodi pravne učinke, osim u određenim posebnim postupcima (članak 96. Zakona o parničnom postupku).

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Tuženik može odgovoriti putem interneta, ali nije obvezan.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Ako se tuženik žali na elektronički nalog za plaćanje u zakonskom roku, on se u potpunosti ukida, sud zakazuje raspravu te sudski postupak nastavlja na klasičan način, odnosno postupak se vodi na prvostupanjskom građanskom sudu.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ako se tuženik ne žali na elektronički nalog za plaćanje u zakonskom roku, nalog za plaćanje ima učinak pravomoćne presude.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Dokumenti se mogu dostaviti sudu u elektroničkom obliku za bilo koju vrstu postupka. Tehničke pojedinosti navedene su u odgovoru na četvrto pitanje.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Sudovi odluke dostavljaju u spremnike podataka subjekata koji su ih uspostavili. Više informacija o spremnicima podataka navedeno je u odgovoru na šesto pitanje.

Sudovi mogu dostaviti dokumente i odluke e-poštom s certificiranim potpisom na e-adresu koju je primatelj dostavio sudu, ako je primatelj zatražio takvu dostavu materijala od suda ili pristao na nju te ako ima akreditiranog pružatelja usluga certifikacije koji je izdao kvalificirani certifikat i vodi evidenciju o tome ili ako je dostavio vlastiti valjani kvalificirani certifikat. Više informacija o kvalificiranim certifikatima navedeno je u odgovoru na šesto pitanje. Kako bi dostava bila valjana, primatelj mora potvrditi primitak podatkovnom porukom u roku od tri dana od slanja dokumenta (na primjer, na e-adresu predmetnog suda) s provjerenim elektroničkim potpisom.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Sudske odluke dostavljaju se u spremnike podataka subjekata koji su ih uspostavili. Više informacija o spremnicima podataka navedeno je u odgovoru na šesto pitanje.

Sudske odluke mogu se dostaviti i e-poštom s certificiranim potpisom na e-adresu koju je primatelj dostavio sudu, ako je primatelj zatražio takvu dostavu materijala od suda ili pristao na nju te ako ima akreditiranog pružatelja usluga certifikacije koji je izdao kvalificirani certifikat i vodi evidenciju o tome ili ako je dostavio vlastiti valjani kvalificirani certifikat. Više informacija o kvalificiranim certifikatima navedeno je u odgovoru na šesto pitanje. Kako bi dostava bila valjana, primatelj mora potvrditi primitak podatkovnom porukom u roku od tri dana od slanja dokumenta (na primjer, na e-adresu predmetnog suda) s provjerenim elektroničkim potpisom.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Da, žalba se može podnijeti elektroničkim putem kao i zahtjev. Vidjeti šesto pitanje.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Da, postupak izvršenja može se pokrenuti elektroničkim putem kao i zahtjev.

Ako podnositelj zahtjeva odluči da izvršenje plaćanja provede sudski izvršitelj, odgovor na šesto pitanje primjenjuje se mutatis mutandis. Popis sudskih izvršitelja te njihovih e-adresa i identifikatora spremnikâ podataka dostupan je na internetskim stranicama http://www.ekcr.cz/.

U slučaju sudskog izvršenja, pogledajte odgovor na šesto pitanje.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Uredi čeških sudova općenito komuniciraju sa strankama i njihovim pravnim zastupnicima e-poštom ili telefonski radi rješavanja upita o stanju njihovih predmeta.

Isto tako, osnovne informacije o tijeku postupka (bez navođenja osobnih podataka) dostupne su na internetu, na internetskim stranicama InfoSoud: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (samo na češkom jeziku). Informacije o idućim postupcima dostupne su na internetskim stranicama InfoJednání: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Sustavu se pristupa unošenjem naziva suda i broja spisa.

Posljednji put ažurirano: 19/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.