Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Češka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, u Češkoj se svi zahtjevi mogu podnijeti u elektroničkom obliku.

Zahtjevi se mogu predati (a) elektroničkom poštom uz certificirani elektronički potpis ili (b) u spremniku podataka, odnosno posebnom elektroničkom repozitoriju namijenjenom dostavi i provedbi akata preko javnog tijela. Ti su postupci ekvivalentni klasičnom pisanom formatu. Zahtjev se može podnijeti i običnom elektroničkom poštom, bez certificiranog elektroničkog potpisa, ali u tom se slučaju nakon podnošenja zahtjeva u roku od tri dana mora dostaviti identičan tekst u klasičnom pisanom obliku ili na način opisan u prethodno navedenim točkama (a) i (b). Pojedinosti o svim tim postupcima navedene su u odgovoru na šesto pitanje.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Zahtjev se može podnijeti elektroničkim putem u svakom slučaju. Elektronički nalog za plaćanje može se izvršiti isključivo elektroničkim putem.

Postupak elektroničkog naloga za plaćanje poseban je skraćeni postupak. Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev s pomoću elektroničkog obrasca ispunjenog na internetskim stranicama ePodatelna, http://epodatelna.justice.cz/, te ga potpisuje certificiranim elektroničkim potpisom. Podnositelj zahtjeva može zahtijevati iznos od najviše 1 milijun CZK, a uvjeti za izdavanje elektroničkog naloga za plaćanje pravilno su ispunjavanje obrasca i plaćanje sudske pristojbe. Ako su ispunjeni svi uvjeti, sud može izdati elektronički nalog za plaćanje. Sud u njemu nalaže tuženiku da plati iznos iz zahtjeva i troškove postupka u roku od 15 dana od primitka naloga ili da podnese žalbu sudu koji je izdao nalog. Elektronički nalog za plaćanje za koji nije podnesena žalba ima učinak pravomoćne presude. Ako jedan od tuženika podnese žalbu u dopuštenom roku, elektronički nalog za plaćanje u potpunosti se opoziva i sud zakazuje raspravu.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Elektronički zahtjev može se podnijeti u bilo kojem trenutku.

Ako se zahtjev podnosi elektroničkom poštom s certificiranim elektroničkim potpisom, mogu se upotrijebiti internetske stranice ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (ali dostupne su samo na češkom jeziku). Zahtjev se može poslati i na adresu e-pošte odgovarajućeg sudskog registra. Adrese e-pošte registra dostupne su na http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Ako se zahtjev podnosi u spremnik podataka suda, identifikatori spremnikâ podataka za relevantni sud dostupni su na portalu javne uprave na popisu spremnikâ podataka (http://seznam.gov.cz/), u odjeljku „Tijela državne uprave”, ili na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa https://www.justice.cz/ u podacima za kontakt pojedinih sudova.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Transakcije se općenito mogu provoditi u bilo kojem obliku, osim ako je zakonski propisan određeni oblik za pojedine akte. Važnije je da podnesci budu razumljivi i jasni.

Pri upotrebi određenih elektroničkih postupaka podnositelji zahtjeva mogu se suočiti s ograničenjima zbog tehničkih parametara koji se primjenjuju za različita sredstva komunikacije. Na primjer, pri upotrebi portala ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (vidjeti drugo, treće i šesto pitanje) najveća veličina svih privitaka ograničena je na 10 MB, a dopušteni su formati pdf, rtf, xls, doc i txt. Isto tako, veličina poruka koje se dostavljaju u spremnike podataka ograničena je na 10 MB, a dopušteni su formati za podatkovne poruke koje se šalju u spremnike podataka pdf, PDF/A, xml (ako odgovara javno dostupnoj XSD shemi koju objavljuje primatelj podatkovne poruke), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn i gml/gfs/xsd. Zahtjevi koji se ponose na adresu e-pošte trebali bi biti u HTML formatu, PLAIN TEXT formatu s kodiranim tekstom u ISO-8559-2, ISO-8559-1(LATIN-1),Unicode ili UTF-8. Veličina poruke e-pošte, uključujući privitke, ograničena je na 5 MB. Podržani operativni sustavi uključuju: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (kod operativnog sustava Windows Vista uočen je problem pri HW pohranjivanju elektroničkih kvalificiranih certifikata (npr. čitač Smart kartica SCR3320) pa se trenutačno s pomoću tog čitača ne mogu potpisivati ni slati elektronički podnesci – podnesak se može potpisati i poslati u datoteci pfx (p12) navedenoj u Java Appletu i unošenjem lozinke za privatni ključ). Podnositelj zahtjeva koji odluči upotrijebiti portal ePodatelna ili spremnik podataka može više informacija saznati iz uputa i korisničkog priručnika koji su dostupni na relevantnim internetskim stranicama.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Sudovi i sudski izvršitelji postupaju u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka (posebno Zakonom br. 101/2000, zbirka zakona, o zaštiti osobnih podataka) i drugim relevantnim pravnim propisima.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Tri se različita elektronička postupka mogu upotrijebiti za podnošenje zahtjeva u redovnim građanskim postupcima:

Prvo, zahtjev se može podnijeti elektroničkom poštom potpisanom certificiranim elektroničkim potpisom. Certificirani elektronički potpis definiran je u članku 11. Zakona br. 227/2000, zbirka zakona, o elektroničkim potpisima, a riječ je o (a) provjerenom potpisu na temelju kvalificiranog certifikata koji izdaje češki akreditirani pružatelj usluga certifikacije i koji sadržava informacije koje omogućuju jasnu identifikaciju potpisnika (popis akreditiranih pružatelja usluge u Češkoj dostupan je na internetskim stranicama češkog Ministarstva unutarnjih poslova http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) ili (b) provjerenom elektroničkom potpisu na temelju kvalificiranog certifikata koji izdaje pružatelj usluga certifikacije izvan državnog područja Češke, ako se ovjereni certifikat izdaje kao dio usluge navedene na popisu pouzdanih usluga certificiranja kao usluga koju pružatelj usluga certificiranja akreditiran za pružanje tih usluga ili kao usluge koje se pružaju pod nadzorom u skladu s relevantnom uredbom EU-a. Ta vrsta podneska ekvivalentna je klasičnom pisanom obliku. Podnositelj zahtjeva koji želi podnijeti zahtjev na takav način trebao bi se informirati na internetskim stranicama ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/. Zahtjev se može poslati i na adresu e-pošte odgovarajućeg sudskog registra. Adrese e-pošte registra dostupne su na http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx, gdje su navedeni podaci za kontakt za pojedinačne sudove.

Drugo, može se upotrijebiti spremnik podataka, poseban elektronički repozitorij namijenjen dostavi i provedbi akata preko javnog tijela u Češkoj. Spremnici podataka najprije su uređeni Zakonom br. 300/2008, zbirka zakona, o elektroničkim aktima i ovlaštenoj konverziji dokumenta. Ta vrsta podneska ekvivalentna je klasičnom pisanom obliku. Pojedinosti o sustavu spremnika podataka dostupne su na internetskim stranicama http://www.datoveschranky.info/ kojima korisnici pristupaju putem internetskih stranica https://www.mojedatovaschranka.cz/. Svi sudovi raspolažu spremnicima podataka. Identifikatori spremnikâ podataka za pojedinačne sudove dostupni su na portalu javne uprave na popisu spremnikâ podataka (http://seznam.gov.cz/), u odjeljku „Tijela državne uprave”, ili na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa https://www.justice.cz/ u podacima za kontakt pojedinih sudova.

Treće, zahtjev se može podnijeti i jednostavnom elektroničkom poštom bez ovjerenog potpisa. Međutim, u roku od tri dana nakon podnošenja te vrste podneska mora se dostaviti istovjetan tekst u klasičnom pisanom formatu ili na prethodno opisane načine, a u suprotnome će ga sud zanemariti (članak 42. Zakona o građanskom postupku).

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Da, za sudske postupke naplaćuju se pristojbe. Podnositelj zahtjeva može platiti pristojbu po stopi pristojbe na račun predmetnog suda u Češkoj nacionalnoj banci ili, ako iznos nije viši od 5000 CZK, biljegom. Ako se pristojbe ne plate pri podnošenju zahtjeva, sud će pozvati podnositelja zahtjeva da ih plati, odrediti konkretan rok i obavijestiti ga o posljedicama neplaćanja. Nakon isteka roka postupak se zaustavlja.

Pristojbe i način njihova plaćanja za potrebe postupaka pokrenutih na temelju elektroničkih zahtjeva ne razlikuju se od načina plaćanja u slučaju postupaka pokrenutih na uobičajen način. Iznimka je postupak elektroničkog naloga za plaćanje kod kojeg je sudska pristojba malo niža od onih za redovne građanske postupke.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Da. Zahtjev podnesen na internetu može se povući isto kao i zahtjev podnesen na klasičan način. Povlačenje se može izvršiti elektronički ili na klasičan način.

Kad je riječ o tužbenom zahtjevu, podnositelj zahtjeva može ga djelomično ili potpuno povući sve dok sudska odluka ne postane pravomoćna. Ako se zahtjev povuče, sud obustavlja postupak u potpunosti ili u dijelu na koji se odnosi povučeni zahtjev. Ako se zahtjev za pokretanje postupka povuče nakon što je sud donio odluku o predmetu, ali odluka još nije pravomoćna, sud će u okviru povučenog zahtjeva odlučiti hoće li povući svoju odluku. Ako se druge stranke opravdano ne slože s povlačenjem zahtjeva, sud će odlučiti da povlačenje zahtjeva ne proizvodi pravne učinke, osim u određenim posebnim postupcima. (članak 96. Zakona o parničnom postupku)

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Tuženik može odgovoriti putem interneta, ali nije obvezan.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Ako tuženik odgovori na elektronički nalog za plaćanje u zakonskom roku, elektronički nalog za plaćanje u potpunosti se ukida, sud zakazuje raspravu te sudski postupak nastavlja na klasičan način, odnosno postupak se vodi na prvostupanjskom građanskom sudu.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ako tuženik ne odgovori na elektronički nalog za plaćanje u zakonskom roku, elektronički nalog za plaćanje ima učinak pravomoćne presude.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Dokumenti se mogu dostaviti sudu u elektroničkom obliku za bilo koju vrstu postupka. Tehničke pojedinosti navedene su u odgovoru na četvrto pitanje.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Sud odluke dostavlja u spremnike podataka subjekata koji su ih uspostavili. Više informacija o spremnicima podataka navedeno je u odgovoru na šesto pitanje.

Sud može dostaviti dokumente i odluke elektroničkom poštom s certificiranim potpisom na adresu e-pošte koju je primatelj dostavio sudu, ako je primatelj zatražio takvu dostavu materijala od suda ili pristao na nju te ako ima akreditiranog pružatelja usluga certifikacije koji je izdao kvalificirani certifikat i vodi evidenciju o tome ili ako je dostavio vlastiti valjani kvalificirani certifikat. Pojedinosti o kvalificiranim certifikatima navedene su u odgovoru na šesto pitanje. Kako bi dostava bila valjana, primatelj mora potvrditi primitak podatkovnom porukom u roku od tri dana od slanja dokumenta (na primjer, na adresu e-pošte relevantnog suda) provjerenim elektroničkim potpisom.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Sudske odluke dostavljaju se u spremnike podataka subjekata koji su ih uspostavili. Više informacija o spremnicima podataka navedeno je u odgovoru na šesto pitanje.

Sudske odluke mogu se dostaviti i elektroničkom poštom s certificiranim potpisom na adresu e-pošte koju je primatelj dostavio sudu, ako je primatelj zatražio takvu dostavu materijala od suda ili pristao na nju te ako ima akreditiranog pružatelja usluga certifikacije koji je izdao kvalificirani certifikat i vodi evidenciju o tome ili ako je dostavio vlastiti valjani kvalificirani certifikat. Pojedinosti o kvalificiranim certifikatima navedene su u odgovoru na šesto pitanje. Kako bi dostava bila valjana, primatelj mora potvrditi primitak podatkovnom porukom u roku od tri dana od slanja dokumenta (na primjer, na adresu e-pošte relevantnog suda) provjerenim elektroničkim potpisom.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Da, žalba se može podnijeti elektroničkim putem kao i zahtjev. Vidjeti šesto pitanje.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Da, postupak izvršenja može se pokrenuti elektroničkim putem kao i zahtjev.

Ako podnositelj zahtjeva odluči da izvršenje plaćanja provede sudski izvršitelj, odgovor na šesto pitanje primjenjuje se mutatis mutandis. Popis sudskih izvršitelja te njihovih adresa e-pošte i identifikatora spremnikâ podataka dostupan je na internetskim stranicama http://www.ekcr.cz/.

U slučaju sudskog izvršenja, može se uputiti na odgovor na šesto pitanje.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Uredi čeških sudova općenito komuniciraju sa strankama i njihovim pravnim zastupnicima elektroničkom poštom ili telefonski radi rješavanja upita o stanju njihovih predmeta.

Isto tako, osnovne informacije o tijeku postupka (bez navođenja osobnih podataka) dostupne su na internetu, na internetskim stranicama InfoSoud: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (samo na češkom jeziku). Informacije o idućim postupcima dostupne su na internetskim stranicama InfoJednání: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Sustavu se pristupa unošenjem naziva suda i broja spisa.

Posljednji put ažurirano: 25/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.