Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Engleska i Wales
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, moguće je pokrenuti sudski postupak putem interneta s pomoću sustava Money Claim Online (MCOL), namijenjenog novčanim tražbinama, ili sustava Possession Claim Online (PCOL), namijenjenog zaštiti posjeda zemljišta i nekretnina. Podršku za oba sustava pruža služba za pomoć korisnicima koja može pružiti pomoć, ali ne i pravni savjet. Službi za pomoć korisnicima možete se obratiti pozivom na broj 0845 601 5935 (za pozive iz Ujedinjene Kraljevine) i +44 1604 619 402 (za pozive izvan Ujedinjene Kraljevine).

Osim toga, zahtjevi u okviru različitih nadležnosti zastupljenih u kompleksu Rolls Building u Londonu (Sud pravičnosti Visokog suda, Trgovački sud, Sud za tehnologiju i građevinarstvo, Trgovački sud za sporove manje vrijednosti i Pomorski sud) mogu se podnositi elektronički s pomoću sustava sudova za elektroničko podnošenje dokumenata (CE Filing), a na isti se način mogu rješavati i predmeti.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

MCOL je dostupan za zahtjeve na razini regionalnih sudova kojima se potražuje fiksan novčani iznos manji od 100 000 GBP (oko 125 000 EUR), uključujući sudske pristojbe i sve odvjetničke troškove. Zahtjev se treba odnositi na najviše dvije osobe, a adresa tuženika mora biti u Engleskoj i Walesu. Tužitelj isto tako mora imati adresu za dostavu pismena u Engleskoj i Walesu.

PCOL se može upotrebljavati za podnošenje zahtjeva za povrat posjeda zemljišta (uključujući nekretnine ili njihove dijelove). To uključuje zahtjeve za zaštitu posjeda zemljišta u pogledu stambene nekretnine koje najmodavac podnosi protiv najmoprimca, isključivo zbog zaostataka u plaćanju najamnine (ali ne i zahtjeve čija je svrha gubitak prava na najam), a može uključivati i zahtjeve koje hipotekarni dužnik podnosi protiv hipotekarnog vjerovnika, isključivo zbog kašnjenja u plaćanju iznosa koji se duguju na temelju hipoteke. PCOL se ne može upotrebljavati za zahtjeve za bilo kakve druge pravne lijekove, već isključivo za zaostatke u plaćanju najamnine ili kašnjenja u plaćanju iznosa koji se duguju na temelju hipoteke te za kamate i troškove. Kao i u slučaju MCOL-a, svi tuženici moraju imati adresu za dostavu pismena u Engleskoj i Walesu, a vjerovnik mora imati adresu u Engleskoj ili Walesu na koju se pismena mogu dostaviti. Tužitelj isto tako mora moći navesti poštanski broj područja na kojem se nalazi posjed koji je predmet zahtjeva za povrat posjeda zemljišta te bi trebao imati e-adresu.

Kako bi mogli upotrebljavati MCOL i PCOL, vjerovnici moraju imati najmanje 18 godina, ne smiju biti narušena mentalnog zdravlja, ne smije im se pružati pravna pomoć u smislu Zakona o pravnoj pomoći iz 1988. i ne smiju biti zlonamjerna stranka (odnosno osoba kojoj je sudac Visokog suda zabranio pokretanje postupka na bilo kojem regionalnom sudu u Engleskoj i Walesu bez dopuštenja). Zahtjevi se ne mogu podnijeti protiv Vlade ili Monarhije.

Te vrste postupaka ne moraju se pokretati putem interneta.

Sustav CE Filing dostupan je za sve vrste zahtjeva (osim onih koji se odnose na zahtjev za smanjenje ili oslobođenje od pristojbi) koji bi se inače obrađivali u kompleksu Rolls Building. Za postupke koji se ne pokreću s pomoću sustava CE Filing može se upotrebljavati bilo koji sustav.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

MCOL i PCOL dostupni su u svakom trenutku. Ako se zahtjev zaprimi prije 9:00 na radni dan suda, obradit će se istog dana. Ako se zahtjev zaprimi nakon 9:00, obradit će se sljedećeg radnog dana suda. Zahtjev se obično ispisuje i šalje poštom tuženiku na dan njegove obrade.

Sustav CE Filing isto je tako dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, uz eventualne iznimke radi redovitog održavanja.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Pri upotrebi sustava MCOL i PCOL od tužitelja će se tražiti da ispuni niz polja na nekoliko zaslona. Svaki je zaslon namijenjen određenim potrebnim informacijama, kao što su puno ime i adresa vjerovnika, ime i adresa jednog ili više tuženika, novčani iznos koji se potražuje te pojedinosti o zahtjevu.

Sustavi MCOL i PCOL automatski će spremiti informacije kad se dovrši unos u polja na zaslonu. Ako je dovršen samo dio zaslona, vjerovnik može spremiti te informacije odabirom mogućnosti spremanja koja se pojavljuje na vrhu i dnu svakog zaslona. U sustavu MCOL te se pojedinosti čuvaju 28 dana kako bi se vjerovniku omogućilo dovoljno vremena da prikupi sve dodatne potrebne informacije. Sustav PCOL spremit će nacrt zahtjeva na neograničeno razdoblje, odnosno sve dok korisnik ne podnese zahtjev ili ga izbriše.

Početne informacije o strankama i njihovim odvjetnicima dostavljaju se u putem internetskog obrasca. Sustav CE Filing omogućuje stranci da učitava dokumente kao da to čini na šalteru. Jedino je ograničenje veličina – ako je dokument prevelik, morat će se podnijeti u nekoliko dijelova.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Sigurnost je od ključne važnosti u sustavima MCOL i PCOL. Budući da neke informacije koje daje vjerovnik mogu biti osjetljive prirode, zaštita tih informacija osigurava se s pomoću jedinstvenog korisničkog imena i lozinke. Internetske stranice isto tako imaju sigurnosnu zaštitu i šifriraju podatke koji se prenose internetom. Međutim, stranke bi trebale imati na umu da se sve poslane ili primljene poruke e-pošte ne mogu smatrati sigurnima.

Vjerovnici se moraju registrirati u sustave MCOL i PCOL kako bi mogli podnositi zahtjeve putem interneta. Nakon registracije od njih se traži da odaberu korisničko ime i lozinku. Korisničko ime i lozinka ne smiju imati manje od osam ni više od 12 znakova te moraju biti kombinacija slova i brojki.

Oba sustava od vjerovnika traže da odabere sigurnosno pitanje i da na njega odgovori pri registraciji. Ono može pomoći u slučaju da vjerovnik zaboravi svoju lozinku. Sustav će e-poštom poslati lozinku ako je odgovor na sigurnosno pitanje točan. Ako vjerovnik zaboravi korisničko ime, ono se više ne može dohvatiti.

Sustav CE Filing siguran je način za razmjenu informacija među sudovima te strankama i njihovim bankarima.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Elektronički potpisi nisu potrebni, iako se primjenjuje postupak prijave opisan u odgovoru na pitanje 5. Kako je objašnjeno u odgovoru na pitanje 3., o trenutku podnošenja zahtjeva ovisi kada će se on obrađivati.

Budući da je CE Filing sustav za podnošenje dokumenata, elektronički potpis nije potreban. Vremenom podnošenja smatra se vrijeme plaćanja relevantne pristojbe ili datum i vrijeme kako su utvrđeni u relevantnim pravilima.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Za postupke koji se pokreću internetski naplaćuju se niže pristojbe od onih koji se pokreću ručno jer sudsko osoblje manje troši resurse. Sudske pristojbe za upotrebu sustava MCOL i PCOL plaćaju se kreditnom ili debitnom karticom, a u sustavu PCOL dopušteno je i plaćanje izravnim terećenjem za organizacije i odvjetnike. Osobe koje imaju pravo zatražiti smanjenje ili oslobođenje od pristojbi ne mogu upotrebljavati MCOL ili PCOL. Ako se podnosi zahtjev za smanjenje ili oslobođenje od pristojbi, njemu se prilaže dokaz koji bi trebao provjeriti član sudskog osoblja. Zbog tog se razloga takvi zahtjevi ne mogu podnijeti na internetu. Tužitelji koji smatraju da ispunjavaju uvjete za smanjenje ili oslobođenje od pristojbe moraju se obratiti svojem lokalnom sudu i ručno podnijeti zahtjev zajedno s glavnim zahtjevom.

Pristojbe koje se naplaćuju iste su kao da je postupak pokrenut na šalteru, a plaćaju se kreditnom karticom ili na račun.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Iako je moguće izbrisati zahtjeve koji su u pripremi u sustavima MCOL i PCOL prije nego što se podnesu sudu, nakon podnošenja zahtjevi se ne mogu izbrisati. Moguće je opozvati postupke pokrenute putem MCOL-a ili PCOL-a nakon njihova pokretanja, i to na isti način kao kad je riječ o postupcima koji nisu pokrenuti elektronički. Sudske pristojbe ne mogu se vratiti ako je zahtjev za opoziv postupka podnesen nakon što je pokrenut postupak.

Predmet se u sustavu CE Filing može povući na isti način kao da je pokrenut na šalteru.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Ako je zahtjev podnesen putem MCOL-a ili PCOL-a, tuženik može odgovoriti elektroničkim putem s pomoću lozinke za prijavu na prednjoj strani obrasca zahtjeva. Odgovaranje putem interneta nije obvezno.

Ako se ne primjenjuje nikakvo pravilo, postupak pokrenut putem sustava CE Filing nastavit će se voditi u tom sustavu.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Tuženik može putem interneta odgovoriti na zahtjev podnesen putem MCOL-a na pet načina. Može učiniti sljedeće:

 • u cijelosti platiti tražbinu
 • u cijelosti priznati zahtjev
 • djelomično priznati zahtjev
 • potvrditi primitak pismena
 • osporiti zahtjev
 • podnijeti protuzahtjev u odnosu na tužitelja.

Ako tuženik u svojem odgovoru ospori zahtjev, predmet se prosljeđuje njegovu lokalnom sudu. Ako se podnese protuzahtjev, predmet se prosljeđuje odgovarajućem sudu. U oba će se slučaja postupati kao da je postupak pokrenut u neelektroničkom obliku.

Ako tuženik djelomično prizna zahtjev, vjerovnika će se pitati je li spreman prihvatiti to priznanje. Ako prihvati, tužitelj može zatražiti od suda da donese presudu protiv tuženika i pošalje nalog za plaćanje. Ako ne prihvati, postupak će se nastaviti kao da je riječ o osporavanju zahtjeva.

Ako tuženik odgovara na zahtjev za zaštitu posjeda zemljišta, primjerak se dostavlja tužitelju i stavlja u sudski spis za početnu raspravu o predmetnom zemljištu. U PCOL-u tuženici mogu ispuniti obrazac za odgovor koji čini izjavu o imovinskom stanju te ga je potrebno ispuniti prije rasprave o zemljištu.

Tuženici u predmetima koji se rješavaju u sustavu CE Filing imaju iste mogućnosti kao tuženici u predmetima koji se ne rješavaju na taj način.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ako tuženik ne odgovori na zahtjev, vjerovnik može putem MCOL-a zatražiti donošenje presude zbog ogluhe putem interneta. Zahtjev se može podnijeti odabirom mogućnosti „donošenje presude”. Od vjerovnika se traži da odluči želi li da tuženik platiti tražbinu u obrocima ili želi jednokratnu isplatu. Ako je vjerovnik potraživao kamate u okviru izvornog zahtjeva, ima pravo potraživati kamate od datuma pokretanja postupka do datuma podnošenja zahtjeva za donošenje presude. Kao i u slučaju pokretanja postupka, ako se zahtjev za donošenje presude zaprimi putem MCOL-a prije 9:00 na radni dan suda, obradit će se istog dana. Ako se zahtjev zaprimi nakon 9:00, obradit će se sljedećeg radnog dana suda i možda neće biti vidljiv u MCOL-u do sljedećeg dana.

PCOL se može upotrijebiti za podnošenje zahtjeva sudu za utvrđivanje datuma za povrat posjeda zemljišta ako tuženik nije ispunio uvjete iz naloga za povrat. Međutim, potrebni dokazi kojima se potkrjepljuje zahtjev moraju se podnijeti izravno sudu i ne mogu se priložiti elektroničkoj prijavi.

Nesudjelovanje tuženika u postupku koji je pokrenut u sustavu CE Filing ima iste posljedice kao nesudjelovanje u postupku koji se ne rješava na taj način.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Putem sustava PCOL moguće je poduzeti sljedeće radnje elektronički:

 • dostaviti opću korespondenciju
 • podnijeti opći zahtjev
 • zatražiti odgodu održavanja rasprave
 • povući zahtjev.

Putem sustava MCOL moguće je poduzeti sljedeće radnje elektronički:

 • zatražiti donošenje presude na temelju priznavanja ili djelomičnog priznavanja ili zbog ogluhe
 • podnijeti zahtjev za izdavanje naloga za izvršenje.

Tužitelji i tuženici mogu dostaviti elektroničku korespondenciju i postavljati upite putem MCOL-a i PCOL-a. Međutim, ne mogu dostaviti opću korespondenciju ili podnositi zahtjeve elektroničkim putem.

Sustav CE Filing omogućuje elektroničko podnošenje svih dokumenata.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Presude se mogu izdati putem sustava MCOL i PCOL, ali se moraju dostaviti na način propisan pravilima.

Kad je riječ o predmetima u sustavu CE Filing, za dostavu je odgovorna izvorna stranka.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Suci nemaju mogućnost slati odluke strankama elektroničkim putem.

Upotreba sustava CE Filing ne utječe na donošenje presuda.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Žalba protiv općeg zahtjeva može se podnijeti putem PCOL-a i to je jedini slučaj u kojem se može podnijeti žalba putem sustava PCOL ili MCOL. Odluke se ne mogu dostaviti putem interneta.

Sustav CE Filing ne primjenjuje se u žalbenim postupcima.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ako vjerovnik zatraži presudu zbog ogluhe s neposrednim plaćanjem putem MCOL-a, može zatražiti nalog za izvršenje kad iz statusa u MCOL-u postane vidljivo da je presuda donesena i u slučaju u kojem tuženik nije ispunio obveze u skladu s uvjetima presude (to se primjenjuje bez obzira na to je li presuda donesena zbog ogluhe ili na temelju priznavanja). Naplaćuje se pristojba za izdavanje naloga koju će vjerovnik morati platiti debitnom ili kreditnom karticom. Ta se sudska pristojba dodaje dugovanom iznosu. Kako bi zatražio izdavanje naloga na internetu, vjerovnik se mora prijaviti u sustav s pomoću svojeg korisničkog imena i lozinke, odabrati zahtjev i odabrati mogućnost „nalog za izvršenje”.

Nalog se izdaje za:

preostali dugovani iznos na temelju presude

ili, ako se tražbina u skladu s presudom isplaćuje u obrocima, za minimalni iznos od 50 GBP ili jedan mjesečni obrok, ovisno o tome koji je iznos veći.

Nakon izdavanja nalog se elektroničkim putem šalje sudskim izvršiteljima na tuženikovu lokalnom sudu. Izvršitelji će u nekoliko navrata pokušati osigurati povrat novca vjerovnika.

Druge vrste izvršenja, o kojima se može saznati više u informativnom članku o izvršenju za Englesku i Wales, nisu dostupne putem MCOL-a.

PCOL se može upotrijebiti za podnošenje zahtjeva sudu za izdavanje naloga za izvršenje naloga za povrat posjeda zemljišta. Riječ je o načinu za izvršenje presude ili naloga za povrat posjeda zemljišta (pri čemu pojam „zemljište” obuhvaća nekretnine i otvoreno zemljište). Ako stanari odnosno korisnici zemljišta ne napuste zemljište dobrovoljno, sudski izvršitelj na temelju naloga ima ovlasti za njihovo prisilno iseljenje. Mora se platiti pristojba.

PCOL se može upotrijebiti i za podnošenje zahtjeva sudu za odobrenje izdavanja ponovljenog naloga za povrat posjeda. Ponovljeni nalozi za povrat posjeda zemljišta primjenjuju se samo u okolnostima u kojima je sudski izvršitelj uspješno izvršio nalog za povrat, nakon čega je dotični stanar odnosno korisnik zemljišta ponovno stekao posjed nad zemljištem. Međutim, ako je namjera tuženika da se zahtjev temelji na zasebnoj izjavi svjedoka ili dokumentaciji, zahtjev nije moguće podnijeti elektroničkim putem. Putem PCOL-a ne mogu se zatražiti drugi načini izvršenja.

Sustav CE Filing ne upotrebljava se za postupke izvršenja.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Stranke imaju uvid u status svojeg predmeta na internetu i mogu pregledavati povijest predmeta koje su pokrenuli ili koji su pokrenuti protiv njih.

Podložno pravilima iz Uredbe o zajedničkim odredbama, datoteke iz sustava CE Filing mogu se pretraživati putem terminala predviđenog za tu svrhu.

Druge poveznice

Money Claim Online

Possession Claim Online

Pravila o parničnom postupku

Ministarstvo pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 20/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.