Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Njemačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Za građanske postupke moguće je elektroničkim putem podnijeti tužbu ili zahtjev sudu kao elektronički dokument. Takva tužba ili zahtjev mora nositi kvalificirani potpis odgovorne osobe ili jednostavni potpis odgovorne osobe ako se podnosi sigurnim sredstvom slanja. Sigurna sredstva slanja definirana su u članku 130.a stavku 4. Zakona o parničnom postupku (Zivilprozessordnung – ZPO).

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

U načelu se tužba ili zahtjev sudu može podnijeti elektroničkim putem, kako je opisano u pitanju 1., u svim građanskim postupcima. Osim toga, neki se postupci mogu voditi isključivo elektroničkim putem. Primjeri uključuju postupak registracije i postupak izdavanja platnog naloga (Mahnverfahren).

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Nije propisan nikakav rok.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Elektronički dokument mora biti prikladan za obradu. Tehnički parametri za slanje i prikladnost za obradu utvrđeni su u Pravilniku o elektroničkom pravosuđu (Elektronische-Rechtsverkehr-Verordnung).

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Tehnički parametri utvrđeni su u Pravilniku o elektroničkom pravosuđu.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Tužba ili zahtjev koji se podnosi kao elektronički dokument mora nositi kvalificirani potpis odgovorne osobe ili jednostavni potpis odgovorne osobe ako se podnosi sigurnim sredstvom slanja (vidjeti pitanje 1.).

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

U načelu, vrsta komunikacijskih tehnologija koja se upotrebljava ne utječe na visinu sudskih pristojbi. Dostupan je niz načina plaćanja: račun, izravno terećenje i elektroničko plaćanje. Dodatne informacije možete dobiti od pravosudnih tijela savezne pokrajine.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Moguće je: primjenjuju se opća pravila.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Bez obzira na oblik u kojem se podnosi tužba, odvjetnici, tijela javne vlasti i pravne osobe javnog prava općenito su obvezni sudu dostaviti odgovor u obliku elektroničkog dokumenta. Stranke u postupku mogu podnositi podneske sudu i u elektroničkom obliku.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Primjenjuju se opća pravila. Trenutačno ne postoji isključivo elektronički građanski postupak.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Primjenjuju se opća pravila. Trenutačno ne postoji isključivo elektronički građanski postupak.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Pismena se pod određenim uvjetima mogu slati sudu u elektroničkom obliku (vidjeti pitanje 1.).

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Sudska pismena, posebno odluke, mogu se dostaviti elektroničkim putem sigurnim sredstvima slanja (članak 173. stavak 1. Zakona o parničnom postupku). Odvjetnici, javni bilježnici, sudski izvršitelji, nadležna tijela, korporacije i institucije javnog prava dužni su osigurati sigurno sredstvo slanja za dostavu. Elektronički dokument može se dostaviti nekoj drugoj osobi samo ako je, kao fizička osoba, pristala na dostavu elektroničkih pismena za predmetni postupak ili ako je, kao pravna osoba, dala opću suglasnost za dostavu elektroničkih pismena (prva i treća rečenica odjeljka 173. stavka 4. Zakona o parničnom postupku).

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Da, sudska odluka može se dostaviti u elektroničkom obliku, kako je opisano u pitanju 13.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Primjenjuju se prethodno opisana opća pravila o slanju i dostavi elektroničkih pismena (vidjeti pitanja 1. i 13.).

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Kako je opisano u pitanju 1., elektronička sredstva mogu se upotrebljavati i za slanje naloga za izvršenje sudskim izvršiteljima i zahtjeva za izvršenje sudovima izvršenja. Određeni pošiljatelji, posebno odvjetnici i tijela, čak su obvezni podnijeti svoje zahtjeve ili naloge elektroničkim putem (članak 753. stavak 5. odjeljak 130.d Zakona o parničnom postupku). Privici se mogu ili moraju podnijeti i elektroničkim putem, osim ako je zakonom propisano da se dokument podnosi u pisanom obliku. Primjerak izvršnog naslova obično se mora poslati u pisanom obliku. Iznimno, ako je izvršni naslov odluka o izvršenju za koju nije potreban nalog za izvršenje, a potraživanje ne premašuje 5 000 EUR, izvršni naslov može se, pod određenim uvjetima, poslati elektroničkim putem. To se, na primjer, primjenjuje na elektronički zahtjev za izvršenje koji se odnosi na zapljenu i prijenos novčane tražbine (odjeljak 829.a Zakona o parničnom postupku). Primjenjuje se i na nalog za izvršenje novčane tražbine koji je podnesen elektroničkim putem (odjeljak 754.a Zakona o parničnom postupku).

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

To u načelu nije moguće. U nekim slučajevima informacije o zemljišnim knjigama / registracijskim predmetima i imenovanjima u građanskim postupcima mogu se pregledati elektroničkim putem.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.