Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Mađarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, to je moguće. Detaljna pravila o komunikaciji sa sudovima elektroničkim putem dostupna su na internetskim stranicama https://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato i ostalim poveznicama.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Važna promjena u odnosu na prethodne propise o postupcima koji se mogu pokrenuti putem interneta odnosi se na određene parnične i izvanparnične postupke pokrenute 1. siječnja 2018. ili kasnije u skladu s kojom stranke više nemaju samo mogućnost voditi svoje poslove elektroničkim putem, već su to obvezne činiti. Stoga su, u načelu, svi gospodarski subjekti, država, općine, proračunske agencije, javni tužitelji, javni bilježnici, javna tijela, druga upravna tijela koja postupaju u svojstvu klijenata i pravni zastupnici takvih klijenata obvezni voditi poslove elektroničkim putem.

Osim toga, određene vrste predmeta mogu se voditi samo elektroničkim putem neovisno o tome postupaju li stranke u nekom od navedenih svojstava. Na primjer, postupak za upis trgovačkih društava (ili promjenu podataka o trgovačkim društvima) može se pokrenuti samo elektroničkim putem, a u postupcima upisa građana zahtjev se može podnijeti samo elektroničkim putem, ako je, na primjer, podnositelj zahtjeva zatražio pojednostavnjeni postupak upisa (promjena podataka) ili ako organizacija podnosi zahtjev za stjecanje statusa subjekta od javnog interesa, dok tijela koja već jesu subjekti od javnog interesa mogu podnijeti svoje zahtjeve samo elektroničkim putem nakon tog datuma.

Ako podnositelj zahtjeva nije obvezan podnijeti zahtjev elektroničkim putem, on to svejedno može učiniti.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Da, sustav je uvijek dostupan osim u razdobljima zakazanih radova održavanja i u slučajevima nepredviđenih neispravnosti u radu sustava. Rokovi izraženi u danima i radnim danima utvrđeni zakonodavstvom ili koje je utvrdio sud ne uključuju dan na koji je došlo do kvara ili prekida usluge koji je trajao više od četiri sata, kako je utvrđeno u zakonodavstvu, ili ako je riječ o rokovima određenima u mjesecima i godinama, dan isteka roka. U slučaju da rok određen u satima istekne u trenutku trajanja kvara ili prekida usluge, kako je utvrđeno u zakonodavstvu, rok će isteći po isteku prvog sata nakon početka radnog vremena sljedećeg radnog dana. Ako prekid elektroničkih usluga traje dulje od jednog radnog dana, tijelo koje pruža usluge elektroničke dostave mora omogućiti zaprimanje i obradu zahtjeva koje su klijenti podnijeli na način koji ne zahtijeva elektronička sredstva, čak i u slučajevima u kojima se mjerodavnim zakonodavstvom dopušta samo elektronička obrada u toj vrsti postupka.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Ako postoji standardni obrazac za predaju zahtjeva (podnošenje) ili priloga zahtjevu, on se ne može mijenjati. Stoga, ne može se mijenjati ni oblik podataka. Obrasce možete vidjeti na internetskim stranicama https://birosag.hu/ te ih možete ispuniti uz pomoć programa Általános Nyomtatványkitöltő Program (okvirni program za ispunjavanje obrazaca). U skladu s Uredbom Vlade br. 451/2016 od 19. prosinca 2016. o detaljnim pravilima elektroničke dostave i nalogom Nacionalnog ureda za pravosuđe, formati datoteka koji se mogu umetnuti u određene e-datoteke suda su sljedeći: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. Privitci se mogu priložiti obrascu u formatima .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack., .pdf, .asic ili .asice. Važno je da veličina pojedinačnih datoteka koje se prilažu obrascima ne premašuje 150 MB, a ukupna veličina svih privitaka koji se prilažu obrascu ne smije biti veća od 300 MB. Ako je ukupna veličina privitaka koji se prilažu obrascu ili podnose veća od 300 MB, datoteke koje se prilažu mogu se podnijeti na mediju za pohranu, u obliku priloga posebnom obrascu br. 28 namijenjenom u tu svrhu, u broju primjeraka koji je za jedan primjerak veći od broja stranaka u predmetu. Sud prihvaća samo sljedeće medije za pohranu: CD R-, CD R+, DVD R-, DVD R+ i USB uređaj.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

U elektroničkim postupcima sigurnost prijenosa i pohrane podataka osigurana je informacijskim alatima kojima su zaštićeni komunikacijski, dostavni i interni upravni sustavi. Postupci se putem interneta mogu provoditi samo putem „klijentskog pristupnika” (ügyfélkapu), „pristupnika za trgovačka društva” (cégkapu) ili „službenog pristupnika” (hivatali kapu), nakon prethodne registracije. Prijenos i pohrana podataka osigurani su, na primjer, uslugama elektroničke identifikacije, uslugama sigurne dostave i uslugama elektroničkog potpisa, kao i strogim odredbama utvrđenima u Zakonu L. iz 2013. o elektroničkoj informacijskoj sigurnosti državnih i lokalnih vlasti i drugim povezanim zakonodavstvom.

Na primjer, osobe koje komuniciraju elektroničkim putem, uz upotrebu ključa za šifriranje koji su dobili od suda, imaju mogućnost podnijeti svoje zahtjeve sudu šifrirane i vlastitim ključem za šifriranje. Ključ za šifriranje šalje se sudu zajedno sa zahtjevom osobe koja komunicira elektroničkim putem i u takvim slučajevima sud elektroničkim putem dostavlja dokumente suda osobi koja komunicira elektroničkim putem koji su šifrirani ključem za šifriranje te osobe.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Zahtjev koji se sudu podnosi elektroničkim putem mora biti ispunjen

  • tako da je potpisnik stavio svoj kvalificirani elektronički potpis ili napredni elektronički potpis ili pečat na temelju kvalificiranog certifikata na elektronički dokument te je stavio vremenski žig, ako je to propisano zakonom
  • tako da potpisnik ovjerava elektronički dokument s pomoću usluge za ovjeravanje dokumenata koja se temelji na identifikaciji ili
  • tako da je elektronički dokument izrađen u okviru usluge u kojoj je davatelj usluga dodijelio dokument osobi kojoj se izdaje dokument tako što ju je identificirao, a vjerodostojnost dodjele dokumenta takvoj osobi potvrđena je informacijama koje se jasno mogu povezati s vlastoručnim potpisom osobe kojoj se izdaje dokument ili na temelju takvih informacija, te je davatelj usluga potvrdio da je dokument jasno dodijelio toj osobi u klauzuli koja je povezana s elektroničkim dokumentom i neodvojiva je od njega te je davatelj usluga na klauzulu i dokument stavio najmanje jedan napredni elektronički pečat i najmanje jedan napredni vremenski žig.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Naplaćuju se jednake sudske pristojbe i naknade bez obzira na to provodi li se postupak elektroničkim putem ili se koriste tiskani dokumenti.

Ako postoji obveza plaćanja pristojbe, osim što je to potrebno navesti u zahtjevu, potrebno je u polje „Pristojbe koje se plaćaju” (na obrascu koji se podnosi) upisati odgovarajući iznos. Na taj će se način pristojba moći platiti u skladu s potvrdom o primitku koja se automatski zaprima nakon predaje obrasca. Pristojba se može platiti s pomoću Sustava za elektroničko plaćanje i namiru (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer – EFER) kojim se omogućuje izvršenje obveze plaćanja na Pravosudnom portalu za plaćanje (Igazságügyi Fizetési Portál) putem virtualnog prodajnog mjesta / sučelja za kućno bankarstvo. Još je jedna metoda plaćanja pristojbi plaćanje bankovnom doznakom na račun regionalnog suda koji je u tu svrhu otvoren pri mađarskoj Državnoj riznici.

U slučaju postupaka za upis trgovačkih društava (ili promjene podataka o trgovačkim društvima) pristojbe za postupak i troškovi objave plaćaju se elektroničkim putem prije podnošenja zahtjeva za upis (ili promjenu podataka), uz naznaku broja dokumenta za plaćanje pristojbi i troškova koji se mogu preuzeti s internetskih stranica Informacijskog sustava trgovačkih društava. Pristojbe se moraju platiti doznakom na račun trgovačkog suda koji je u tu svrhu otvoren pri mađarskoj Državnoj riznici, dok se trošak objave plaća na račun riznice ministarstva kojem je na čelu ministar pravosuđa.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Jednom kada je isprava podnesena, tehnički ju je nemoguće povući. Postupci se mogu obustaviti (odnosno drugi zahtjevi i žalbe mogu se povući) isključivo u skladu s pravilima parničnog postupka. Stranke koje se odluče za elektronički postupak imaju jednaka prava i obveze kao i stranke koje podnose zahtjeve u tiskanom obliku.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Elektronička dostava ne ovisi o obliku koji je podnositelj zahtjeva odabrao za vođenje svojih poslova, već o tome je li podnositelj zahtjeva obvezan voditi svoje poslove elektroničkim putem. Ako je tuženik osoba koja je obvezna voditi svoje poslove elektronički u skladu s pitanjem 2., u načelu može potpisati izjavu u vezi sa zahtjevom samo putem interneta i u skladu sa zahtjevima utvrđenima u zakonodavstvu jer u suprotnom njezino podnošenje neće biti valjano. U drugim slučajevima tuženik može slobodno odlučiti želi li dostaviti odgovor u tiskanom obliku ili elektroničkim putem. Ako izabere elektronički postupak (dostavljanje isprava elektroničkim putem), dužan je tijekom postupka komunicirati sa sudom elektroničkim putem, a i sud će toj stranci dostavljati sva sudska pismena elektroničkim putem. Ako je stranka koja u postupku nema pravnog zastupnika ili čiji se zastupnik ne smatra pravnim zastupnikom odabrala elektroničku komunikaciju sa sudom, od suda se naknadno može zatražiti odobrenje prelaska na postupak koji se vodi na temelju tiskanih podnesaka u trenutku kad se tiskani dokumenti podnose. U zahtjevu se mora dokazati da bi zbog promjena okolnosti stranke ili njezina zastupnika nastavak postupka elektroničkim putem predstavljao nerazmjerno opterećenje.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Ista pravila postupka primjenjuju se na elektroničke postupke i postupke koji se vode na temelju tiskanih podnesaka.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Vidjeti odgovore na pitanja 9. i 10.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Ako je u danom predmetu elektronička dostava obvezna za stranku ili ako je stranka izabrala taj oblik dostave, dokument i njegovi privitci moraju se podnijeti s pomoću standardnog obrasca, ako je dostupan, a obrazac koji se upotrebljava u tom slučaju ne može se uređivati. Ako za podneske ili privitke nije dostupan standardizirani obrazac, stranke takve podneske i privitke moraju dostaviti u formatu koji odgovara bilo kojem formatu isprava koji je odobrio predsjednik Nacionalnog ureda za pravosuđe i koji je naveden u pitanju 4., u skladu s tamo navedenim pravilima. (Iznimke od obveze dostavljanja isprava elektroničkim putem određene su zakonodavstvom. Stoga se trenutačno iznimkom od dostavljanja isprava elektroničkim putem smatraju situacije u kojima dokument treba biti predočen i ispitan u tiskanom obliku u postupku, do čega konkretno može doći ako je vjerodostojnost dokumenta sporna.)

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Da, to je moguće. Sudska pismena sud elektroničkim putem dostavlja strankama koje postupak vode elektroničkim putem na temelju pravila opisanih u pitanjima 2. i 9. Sudska pismena dostavljena elektroničkim putem šalju se u pošiljateljev prostor za pohranu dokumenata na internetu u okviru klijentskog pristupnika, službenog pristupnika ili pristupnika za trgovačka društva, gdje se pismeno može zaprimiti otvaranjem internetske poveznice na dokument. Pismeno se smatra dostavljenim nakon što ga se otvori i sustav izradi elektroničku potvrdu o dostavi koja se automatski šalje sudu.

Pošta dostavljena na službenu adresu smatra se dostavljenom u trenutku naznačenom na potvrdi o odbijanju čak i ako davatelj usluga službene adrese potvrdi da je adresat odbio dostavu pošte ili na peti radni dan nakon vremena navedenog na drugoj obavijesti, ako davatelj usluga službene adrese potvrdi da adresat nije preuzeo poštu unatoč tome što je o njoj dvaput obaviješten.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Da, vidjeti odgovor na pitanje 13.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Stranka koja je obvezna komunicirati elektroničkim putem ili koja je prethodno odabrala elektroničku komunikaciju isto tako mora podnijeti žalbu elektroničkim putem, dok sve stranke koje su upotrebljavale tiskane dokumente do podnošenja žalbe mogu prijeći na elektroničku dostavu, čak i u trenutku podnošenja žalbe. Odluka suda o žalbi isto se tako dostavlja elektroničkim putem stranci koja je obvezna komunicirati elektroničkim putem ili je odabrala taj oblik komunikacije, u skladu s pravilima opisanima u pitanju 13.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Da, to je moguće. Ako je elektronička dostava obvezna u skladu sa zakonom, pokretanje postupka na taj način isto je tako, logično, obvezno. Stranka koja nema takvu obvezu isto tako ima pravo pokrenuti postupak elektroničkim putem. Međutim, najprije mora u pisanom obliku prihvatiti uvjete upotrebe sustava dostave Mađarske komore sudskih službenika.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

U određenim postupcima, kao što su postupci o trgovačkim društvima, da.

Posljednji put ažurirano: 15/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.