Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, putem interneta mogu se pokrenuti određeni postupci, tj. oni koji se odnose na sporove male vrijednosti.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Podnositelji zahtjeva u pogledu spora male vrijednosti (odnosno zahtjev čija vrijednost iznosi najviše 2000 EUR) mogu svoj zahtjev obraditi elektronički. Postupak za sporove male vrijednosti alternativan je način pokretanja i rješavanja građanskog postupka koji se odnosi na spor male vrijednosti. Tu uslugu pružaju uredi Okružnog suda i osmišljena je u svrhu jeftinog rješavanja potrošačkih sporova bez potrebe za angažiranjem odvjetnika.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Usluga je dostupna u svakom trenutku.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Ne, jedini je uvjet da informacije o zahtjevu ne budu dulje od 1500 riječi.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Informacije su zaštićene upotrebom vatrozida, SSL-a (Secure Socket Layer) za komunikaciju, sustava za otkrivanje neovlaštenog ulaska na stranicu poslužitelja te zaštite korisničkog računa itd.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Ne.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Sudske pristojbe za sporove male vrijednosti plaćaju se kreditnom ili debitnom karticom, a pristojba (2012. iznosila je 25 EUR) ista je za postupke za sporove male vrijednosti koji se vode elektroničkim putem i one tradicionalne.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Da. Ako zahtjev još nije uvršten na dnevni red suda, može ga se povući porukom e-pošte koja se šalje tajniku zaduženom za sporove male vrijednosti i u kojoj se traži povlačenje zahtjeva.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Da, tuženik može odgovoriti putem interneta.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Tajnik zadužen za sporove male vrijednosti mora nastojati riješiti zahtjev prije no što ga se uvrsti na dnevni red rasprava pred sucem.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Zahtjev se smatra nespornim i podnositelj zahtjeva može zatražiti donošenje presude zbog ogluhe.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Ne, dokumenti se sudu ne mogu dostaviti elektroničkim putem.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Ne.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Ne.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Ne.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ne.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Stranke u postupku mogu pratiti status svojeg zahtjeva na internetu.

Poveznice

https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Posljednji put ažurirano: 26/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.