Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Latvija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

U Latviji ne postoji poseban okvir za pokretanje postupka i podnošenje građanske tužbe internetom. Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

Elektronički dokumenti mogu se slati internetom.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ne postoji poseban automatizirani postupak ili web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

U Latviji je moguće slati elektroničke dokumente.

U skladu s Direktivom 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o okviru Zajednice za elektroničke potpise, sudovi moraju prihvatiti dokumente s elektroničkim potpisom.

U nacionalnom latvijskom zakonodavstvu o elektroničkim dokumentima, Zakonu o elektroničkim dokumentima, navedeno je da u svrhe provjere u elektroničkim dokumentima moraju biti navedeni podaci za provjeru dokumenta i identiteta potpisnika. Nadalje, smatra se da je dokument potpisala odgovarajuća osoba ako je potpisan sigurnim elektroničkim potpisom. Pri uporabi elektroničkih dokumenata pružatelji usluga sigurnog elektroničkog potpisa osiguravaju zaštitu podataka u skladu s odredbama Zakona o elektroničkim dokumentima i pravilima o zaštiti osobnih podataka u Latviji. Osoba mora dati posebnu suglasnost za razmjenu pismena sa sudom uz uporabu elektroničkog potpisa. To znači da će sud dokumente koje sastavi slati u elektroničkom obliku.

Važno je napomenuti da se uporabom dokumenata ovjerenih sigurnim elektroničkim potpisom mogu podnijeti sve vrste tužbenih zahtjeva, osim ako je zakonom propisan posebni postupak za pokretanje postupka. Postupak za razmjenu elektroničkih dokumenata ne primjenjuje se na određene vrste ugovora koji se odnose na nekretnine, obiteljsko i nasljedno pravo i određene vrste ugovora o jamstvima.

U zakonodavstvu je ponekad navedeno, uz ostale preduvjete, da određeni dokument postaje pravovaljan samo ako je ovjeren pečatom: u slučaju elektroničkog dokumenta taj je zahtjev ispunjen ako elektronički dokument ima siguran elektronički potpis i vremenski žig ili samo elektronički potpis ako su se stranke u pisanom obliku sporazumjele da se dokumenti mogu potpisivati elektroničkim potpisom u skladu s postupcima iz Zakona o elektroničkim dokumentima.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Ne postoji posebno web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju primjenom ujednačenog postupka.

Sudska pismena mogu se dostaviti elektroničkim putem ako je podnositelj tužbenog zahtjeva naveo u svom zahtjevu da je spreman upotrebljavati elektroničku poštu i ostalu poštu za korespondenciju sa sudom.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Sudska pismena, uključujući presude, mogu se dostaviti elektronički ako je podnositelj tužbenog zahtjeva naveo u svojem zahtjevu da je spreman upotrebljavati elektroničku poštu i ostalu poštu za korespondenciju sa sudom.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Ne postoji posebno web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju primjenom ujednačenog postupka.

Osoba mora dati posebnu suglasnost za razmjenu pismena sa sudom uz uporabu elektroničkog potpisa. To znači da će sud dokumente koje sastavi slati u elektroničkom obliku.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ne postoji posebno web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju primjenom ujednačenog postupka.

Osoba može upotrebljavati elektronički potpisane dokumente u korespondenciji s ovršiteljem.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Ne postoji posebno web-mjesto predviđeno za provođenje takvih postupaka u elektroničkom okruženju primjenom ujednačenog postupka. Tijek postupka može se pratiti na internetu, na pravosudnom portalu na kojem se nalaze javno dostupni podaci.

Stranke mogu na portalu slušati audiosnimku rasprave https://tiesas.lv, odjeljak Manas lietas („Moji predmeti”), ako je sud unio audiodatoteku u sudski informacijski sustav: kada se datoteke unesu u sudski informacijski sustav i podaci se sinkroniziraju, one se prenose u mehanizam za distribuciju podataka na portalu https://tiesas.lv jedanput svaka 24 sata. Kada se registrira na portalu, korisnik može pristupiti podacima samo o onim predmetima u kojima je registriran kao stranka i u tom slučaju može otvoriti i slušati audiodatoteke priložene dokumentima iz predmeta. Stranka u postupku može pristupiti odjeljku Manas lietas („Moji predmeti”) na portalu https://tiesas.lv uporabom e-potpisa ili elektroničke osobne iskaznice ili slanjem zahtjeva sudskom uredu (Tiesu administrācija) tražeći da joj se odobre prava pristupa.

Posljednji put ažurirano: 05/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.