Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Litva
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Od 1. srpnja 2013. građanskopravni zahtjevi mogu se podnijeti elektroničkim putem s pomoću litavskog sudskog informacijskog sustava (LITEKO) kojem se može pristupiti iz podsustava javnih elektroničkih usluga (PES) na https://www.teismai.lt/en i http://www.epaslaugos.lt/ odabirom poveznice na portal e-usluga litavskih sudova.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Različiti se zahtjevi u građanskom postupku ili pritužbe na pojedinačne akte ili zahtjevi u administrativnim postupcima mogu podnijeti elektronički. Sudu se mogu podnijeti elektronički dokumenti u vezi s novim i postojećim spisima u papirnatom obliku. Ako se elektronički dokumenti podnose u vezi s postojećim spisom u papirnatom obliku, podnositelj zahtjeva treba dostaviti i zatraženi broj primjeraka u papirnatom obliku (jedan primjerak dodaje se spisu u papirnatom obliku, a po jedan primjerak sud šalje svakoj stranci u postupku).

Od 1. siječnja 2014. elektronički format upotrebljava se isključivo u građanskopravnim predmetima koji se vode na okružnim sudovima i odnose se na izdavanje sudskih naloga, ako je zahtjev za pokretanje sudskog postupka podnesen nakon 1. srpnja 2013. s pomoću informacijskih tehnologija i tehnologija za elektroničku komunikaciju;

1.2. građanskopravnim predmetima koji se vode na okružnim sudovima, ako je postupovni dokument na kojem se temelji sudski postupak podnesen 1. siječnja 2014. ili kasnije s pomoću informacijskih tehnologija i tehnologija za elektroničku komunikaciju;

1.3. građanskopravnim predmetima koji se vode na regionalnim sudovima kao prvostupanjskim sudovima, upravnim predmetima koji se vode na upravnim sudovima kao prvostupanjskim sudovima, ako je postupovni dokument na kojem se temelji sudski postupak podnesen 1. srpnja 2013. ili kasnije s pomoću informacijskih tehnologija i tehnologija za elektroničku komunikaciju;

1.4. svim postupcima koji se vode na sudovima opće nadležnosti i specijaliziranim sudovima na kojima se vode žalbeni ili kasacijski postupci na temelju žalbi podnesenih 1. siječnja 2014. ili kasnije u odnosu na odluke ili presude u predmetima koji su se obrađivali isključivo u elektroničkom formatu.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Usluga je dostupna u svakom trenutku.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Postupovni dokumenti mogu se dostaviti ispunjavanjem obrazaca dostupnih u podsustavu PES-a LITEKO ili učitavanjem postojećih dokumenata u formatima koje sustav podržava: formati tekstualnih dokumenata: doc, docx, odt, rtf, txt.; formati tablica: xls, xlsx, ods; formati prezentacija: ppt, pptx, ppsx, odp; formati slika i teksta u vektorskoj grafici: pdf, application / pdf, ADOC; formati slika s matričnog pisača: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; formati videozapisa: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; formati zvučnih zapisa: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Elektronički podaci povezani sa sudskim postupcima obrađuju se, evidentiraju i pohranjuju s pomoću informacijskih tehnologija i tehnologija za elektroničku komunikaciju u skladu s postupkom koji je propisalo Sudbeno vijeće (Teisėjų taryba) i potvrdio glavni službenik za arhiviranje u Litvi (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Portalu elektroničkih usluga može se pristupiti s pomoću alata dostupnih na portalu e-vlade: upotrebom elektroničkog bankarstva, osobne iskaznice ili elektroničkog potpisa. Sustav ima i funkciju vremenskog žiga.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Građani koji predaju elektroničke dokumente imaju 25 % popusta na sudske pristojbe. Ne moraju ispisivati postupovne dokumente niti ih poštom slati sudu, odlaziti u banku kako bi platili pristojbe niti dostavljati dokaz o plaćanju.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Na zahtjeve koji se predaju na internetu primjenjuju se ista pravila o građanskom postupku kao i na tradicionalne zahtjeve. U članku 139. stavku 1. Zakona o parničnom postupku (Civilinio proceso kodeksas) navodi se da podnositelj zahtjeva ima pravo povući svoj zahtjev ako sud još nije poslao primjerak zahtjeva tuženiku. Zahtjev se u kasnijoj fazi može povući samo ako tuženik na to pristane i ako se zahtjev povuče prije no što prvostupanjski sud donese odluku. Ako još nije registriran, zahtjev se može povući jednostavnim brisanjem. Nakon registracije, zahtjev se iz sustava može povući tek nakon ispunjavanja zahtjeva za povlačenje.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Sudu se mogu podnijeti dokumenti u papirnatom i elektroničkom obliku.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Ako se tijekom građanskog postupka upotrebljava elektronička komunikacija, to nema utjecaj na pravila o parničnom postupku.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ako se tijekom građanskog postupka upotrebljava elektronička komunikacija, to nema utjecaj na pravila o parničnom postupku.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Elektronički dokumenti mogu se podnijeti i u vezi s postojećim datotekama u papirnatom obliku i elektroničkim datotekama.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Da.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Predmeti koji se odnose na izdavanje sudskih naloga, drugi predmeti koje odredi Sudbeno vijeće te informacije povezane sa sudskim postupkom mogu se elektronički obrađivati. Ako je kreirana elektronička datoteka, sve ispisane informacije koje sud zaprima ili šalje digitaliziraju se, a ispisani dokumenti obrađuju se, pohranjuju ili uništavaju u skladu s postupkom koji je propisalo Sudbeno vijeće i potvrdio glavni službenik za arhiviranje u Litvi.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Da, žalba se može podnijeti na internetu u građanskim i upravnim postupcima. Sudske odluke mogu se dostaviti elektroničkim putem i drugim sredstvima predviđenima relevantnim zakonima.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Izmjena Zakona o parničnom postupku kojom se uređuje upotreba informacijskih tehnologija i tehnologija za elektroničku komunikaciju u aktivnostima sudskih izvršitelja stupila je na snagu 1. srpnja 2013., ali još nije uvedena mogućnost pokretanja postupaka izvršenja na internetu. Elektronički informacijski sustav za sudske izvršitelje trebao je biti pokrenut u travnju 2015.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Pravnici i njihovi pomoćnici od 1. srpnja 2013. mogu zaprimati postupovne sudske dokumente putem elektroničkih komunikacija.

Posljednji put ažurirano: 21/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.