Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Nizozemska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Od 1. rujna 2017. građanskopravni zahtjevi s obveznim pravnim zastupanjem (zahtjevi od više od 25 000 EUR) podnose se okružnim sudovima u središnjoj Nizozemskoj i Gelderlandu u elektroničkom obliku (vidjeti internetske stranice De Rechtspraak).

Od 1. listopada 2019. elektroničko vođenje postupka moguće je samo za predmete koji su pokrenuti u elektroničkom obliku pred okružnim sudovima u središnjoj Nizozemskoj i Gelderlandu nakon 1. rujna 2017. Od 1. listopada 2019. pred tim sudovima više nije moguće pokrenuti nove postupke u elektroničkom obliku.

Upravitelji / stečajni upravitelji mogu elektronički podnositi izvještaje i razrješnice putem kantonskog digitalnog ureda za upravno pravo (Digitaal loket kanton). Godišnji izvještaji i razrješnice (pregled prihoda, troškova, imovine, potraživanja i dugova za prethodnu godinu) mogu se ispuniti na elektroničkom obrascu te dostaviti kantonskom sudu u elektroničkom obliku, osim ako potonji odluči drukčije. Za podnošenje obrasca potrebna je digitalna identifikacija (DigID lozinka).

Od studenoga 2017. od upravitelja se traži da kad je riječ o stečajnim predmetima sa sudovima komuniciraju u elektroničkom obliku. To se uvodi postepeno, pojedinačno za svaki ured (vidjeti internetske stranice De Rechtspraak).

Na Vrhovnom sudu (Hoge Raad) kasacijske žalbe u vezi s građanskopravnim predmetima uvijek se podnose u elektroničkom obliku (vidjeti internetske stranice Hoge Raad der Nederlanden).

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Od 1. rujna 2017. do 1. listopada 2019. elektronički postupci bili su obvezni kad je riječ o građanskopravnim zahtjevima s obveznim pravnim zastupanjem podnesenima na okružnim sudovima u središnjoj Nizozemskoj i Gelderlandu. Na drugim se sudovima postupci ne mogu pokrenuti u elektroničkom obliku. U načelu, postupci koji su u prethodno navedenom razdoblju pokrenuti pred okružnim sudovima u središnjoj Nizozemskoj i Gelderlandu vodit će se u elektroničkom obliku. (Vidjeti i točke 3. – 16.).

Nizozemska pravna služba (de Rechtspraak) nastoji osigurati novi digitalni pristup za građanskopravne predmete. Izvješća o napretku bit će dostupna na internetskim stranicama De Rechtspraak.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Elektronički postupci za građanskopravne zahtjeve s obveznim pravnim zastupanjem koji se vode na okružnim sudovima u središnjoj Nizozemskoj i Gelderlandu u razdoblju iz točke 2. dostupni su 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Službi za korisnike centra za pravne usluge (rechtsspraakservicecentrum) može se pristupiti elektroničkim putem i telefonski od 8 do 20 sati.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Da, postupak se podnosi dostavljanjem uvodnog dokumenta (procesinleiding) putem internetskog portala pravne službe.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Pogledajte pravilnik na internetskim stranicama De Rechtspraak.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Da, elektronička identifikacija potrebna je za dostavljanje dokumenata. Pravnici se u tu svrhu služe svojim odvjetničkim propusnicama, a građani mogu upotrijebiti svoju DigID lozinku ili elektroničku akreditaciju (za poduzeća). Zakonom su propisana dopuštena identifikacijska sredstva.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Da, u svim se postupcima plaćaju sudske pristojbe. Pravnici održavaju tekući račun povezan s pravosudnim sustavom. Sudske pristojbe za elektroničke postupke plaćaju se elektroničkim putem. Ako se pristojbe ne plate, (daljnji) napredak u pokretanju postupka nije moguć.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Da, način povlačenja zahtjeva propisan je zakonom i pravilnikom pravosudnog sustava.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Da, ako se primjenjuje zakonodavstvo o elektroničkim postupcima, tuženik može odgovoriti na internetu. Ako tuženik ima odvjetnika, odgovor se mora podnijeti na internetu. Ako tuženik ima pravo djelovati u vlastito ime, prihvaćaju se i odgovori u papirnatom obliku.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Elektronički postupci u potpunosti se odvijaju na internetu. Tuženik prima obavijest e-poštom o svakom novom dokumentu učitanom u elektronički spis predmeta. Tuženici mogu učitati vlastite dokumente i pregledati svoj predmet elektroničkim putem. Sudske presude dostavljaju se elektroničkim putem.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ako je predmet pravilno uručen drugoj stranci, a ta stranka ne odgovori, može se donijeti presuda zbog ogluhe. Drugu stranku se o postupovnim koracima obavješćuje u pisanom obliku.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Vidjeti odgovor na prvo pitanje. Dostava poruka i dokumenata e-poštom nije dopuštena jer se ne može zajamčiti odgovarajuća razina sigurnosti.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Ne, sudski dokumenti ne mogu se uručiti ili dostaviti internetom. Međutim, brojne se presude objavljuju na internetskim stranicama De Rechtspraak i dodjeljuje im se ECLI broj koji omogućuje njihovo jednostavno preuzimanje. Predsjednik sudskog vijeća obično odlučuje o tome je li potrebno određenu presudu objaviti na prethodno navedenim internetskim stranicama. Ne objavljuju se sve presude na internetu, već samo one koje su važne za pravosudni sustav ili one za koje postoji znatan (medijski) interes.

Imena osoba koje su navedene u presudi anonimiziraju se kako bi se sačuvala njihova privatnost. Poduzeća i pojedinci povezani sa sudom u stručnom svojstvu ne anonimiziraju se.

Ako se postupak može ili mora voditi u elektroničkom obliku, presuda se uključuje u elektronički spis predmeta i na taj se način dostavlja strankama.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Ne, presude se na internetu objavljuju nakon što se o njima obavijeste stranke te stoga i nakon datuma donošenja presude. Vidjeti i odgovor na 13. pitanje.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Ne, nije moguće podnijeti žalbu u elektroničkom obliku. Prigovor se može podnijeti elektronički samo u postupcima koji se vode u odsutnosti u elektroničkom obliku.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ne.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Ne, u postupcima koji se vode u elektroničkom obliku samo zastupnici mogu pristupiti dokumentima iz predmeta u bilo kojem trenutku.

Određeni se obrasci mogu preuzeti s internetskih stranica De Rechtspraak u formatu PDF, ali ti se dokumenti moraju poslati i običnom poštom sudovima kako bi ih se uključilo u postupak. Ti dokumenti obuhvaćaju obrasce za podjelu imovine i raspodjelu starosne mirovine, obrasce za promjenu roditeljske odgovornosti, skrbništvo nad odraslom osobom, fiducijarno upravljanje imovinom i mentorstvo, obrasce za izjave vještaka i tumača, obrasce za prijavu nesolventnosti, obrasce za postupak europskog platnog naloga, obrasce za europske postupke za sporove male vrijednosti i obrasce za pritužbe u žalbenim postupcima.

Informacije koje mogu biti relevantne za pravne postupke, kao i informacije kojima se jamči neovisnost sudaca evidentiraju se u središnjem registru i dostupne su javnosti na internetskim stranicama De Rechtspraak. Na internetu se mogu pretraživati: središnji registar za skrbništvo nad odraslim osobama (Centraal Curateleregister), središnji registar nesolventnosti (Centraal Insolventieregister), registar bračne stečevine (huwelijksgoederenregister) i registar dodatnih funkcija pravosudne vlasti (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht).

Posljednji put ažurirano: 09/02/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.