Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Sjeverna Irska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, moguće je pokrenuti sudski parnični postupak putem interneta upotrebom sustava Small Claims Online (SCOL) namijenjenog sporovima male vrijednosti, kojem se može pristupiti na poveznici https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Sustav Small Claims Online (SCOL) dostupan je za novčane tražbine koje iznose manje od 3000 GBP, ne računajući sudske pristojbe, i koje se ne odnose na osobne ozljede, prometne nezgode, klevetu (u pisanom ili usmenom obliku), pravo na zemljište, nasljeđe ili rentu ili bilo kakvu imovinu iz braka.

Tuženik (ili tuženici) može boraviti u Ujedinjenoj Kraljevini ako tužitelj dostavi valjani poštanski broj kako bi se omogućilo utvrđivanje odgovarajuće adrese za dostavu pismena. Ako tuženik ima adresu u Engleskoj, Škotskoj ili Walesu, tužitelj mora potvrditi da razlog za pokretanje postupka na koji se poziva nije predmet koji je podnesen nekom drugom sudu. Međutim, ako se adresa tuženika nalazi izvan Ujedinjene Kraljevine, SCOL se ne može upotrijebiti.

Kad je riječ o upotrebi SCOL-a, tužitelji moraju imati najmanje 18 godina, ne smiju biti narušena mentalnog zdravlja, ne smije im se pružati pravna pomoć u smislu Zakona o pravnoj pomoći iz 1988. i ne smiju biti zlonamjerna stranka (odnosno osoba kojoj je sudac Visokog suda zabranio pokretanje postupka na bilo kojem regionalnom sudu u Sjevernoj Irskoj bez dopuštenja). Zahtjevi se ne mogu podnijeti protiv Vlade ili Monarhije.

Sporovi male vrijednosti mogu se pokrenuti na sudu ili putem interneta s pomoću postupka u okviru sustava SCOL.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Sustav SCOL trenutačno je dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Pri upotrebi sustava SCOL od tužitelja će se tražiti da ispuni niz polja na nekoliko zaslona. Svaki je zaslon namijenjen određenim potrebnim informacijama, kao što su puno ime i adresa tužitelja, ime i adresa tuženika, novčani iznos koji se potražuje te pojedinosti o zahtjevu.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Sigurnost je od ključne važnosti. Budući da neke informacije koje daje tužitelj mogu biti osjetljive prirode, zaštita tih informacija osigurava se s pomoću jedinstvenog korisničkog imena i lozinke. Internetske stranice isto tako imaju sigurnosnu zaštitu i šifriraju podatke koji se prenose internetom.

Tužitelji se moraju registrirati na internetskim stranicama kako bi mogli podnositi zahtjeve za pokretanje spora male vrijednosti putem interneta. Tijekom registracije od njih se traži da odaberu korisničko ime i lozinku. Lozinka ne smije imati manje od sedam znakova te mora biti kombinacija velikih i malih slova i brojki.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Elektronički potpisi nisu nužni. Tužitelj mora ispuniti izjavu o istinitosti.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Ne postoji razlika između sudskih pristojbi koje se plaćaju za zahtjeve podnesene putem interneta i onih koje se plaćaju za neelektroničke postupke. Sudske pristojbe mogu se platiti kreditnom ili debitnom karticom ili putem računa s unaprijed uplaćenim sredstvima. Osobe koje imaju pravo zatražiti smanjenje ili oslobođenje od pristojbi ne mogu upotrebljavati SCOL.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Tužitelj može izdati obavijest o povlačenju zahtjeva; ta se obavijest može izdati putem interneta ili posredstvom suda, nakon čega se predmetu dodaje status „obrađen”.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Ako je zahtjev podnesen putem SCOL-a, tuženik može odgovoriti elektroničkim putem upotrebom pojedinosti o zahtjevu navedenih na prednjoj strani obrasca zahtjeva ili može odgovoriti nadležnom sudu. Odgovaranje putem interneta nije obvezno.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Tuženik može putem interneta odgovoriti na zahtjev podnesen putem SCOL-a na tri načina. Može ispuniti sljedeće dokumente:

izjavu o preuzimanju odgovornosti – ako priznaje tražbinu i želi je namiriti.

Tužitelj bi trebao ispuniti i podnijeti taj dokument ako prihvaća da duguje predmetni novčani iznos i namjerava platiti nepodmireni iznos. Trebao bi navesti je li mu potrebno dodatno vrijeme za plaćanje navodeći je li u mogućnosti platiti određeni iznos tjedno/mjesečno ili puni iznos do određenog datuma;

obavijest o sporu – ako tuženik želi osporiti zahtjev koji je podnesen protiv njega.

Ako se ne slaže sa zahtjevom, tuženik bi trebao ispuniti i podnijeti obavijest o sporu u kojoj navodi razloge zbog kojih smatra da bi taj predmet trebalo osporiti. Nakon provjere dokumenta predmet se prosljeđuje sudu navedenom u izvornom zahtjevu (obično je to lokalni sud) radi uvrštavanja na popis predmeta (odnosno izrade rasporeda rasprava) i održavanja rasprave. Tuženik mora nadležnom sudu dostaviti preslike svih dokumenata kojima namjerava potkrijepiti svoj predmet najmanje deset dana prije datuma sudske rasprave;

obavijest o sporu i protuzahtjev – ako tuženik želi osporiti zahtjev koji je podnesen protiv njega i podnijeti protuzahtjev protiv podnositelja zahtjeva. Za taj će se dokument naplatiti pristojba koja se izračunava ovisno o iznosu koji tuženik potražuje. Pristojbu za taj zahtjev morat će platiti kreditnom ili debitnom karticom na internetu. Ako nema kreditnu ili debitnu karticu, morat će taj dokument dostaviti centru za početnu obradu parničnih predmeta i izvršiti uplatu gotovinom, poštanskim nalogom ili čekom. Ako se pristojba plaća čekom, kao primatelj plaćanja naznačuje se „Northern Ireland Courts and Tribunals Service” (Sudska služba Sjeverne Irske).

Nakon provjere dokumenta u centru za početnu obradu parničnih predmeta taj se predmet prosljeđuje sudu navedenom u izvornom zahtjevu (obično je to lokalni sud) radi uvrštavanja na popis predmeta i održavanja rasprave. Tuženik mora nadležnom sudu dostaviti preslike svih dokumenata kojima namjerava potkrijepiti svoj predmet najmanje deset dana prije datuma sudske rasprave.

Ako tuženik u svojem odgovoru ospori zahtjev, predmet se prosljeđuje njegovu lokalnom sudu. Ako se podnese protuzahtjev, predmet se prosljeđuje odgovarajućem sudu. U oba će se slučaja postupati kao da je postupak pokrenut u neelektroničkom obliku.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ako tuženik nije odgovorio na zahtjev u roku za odgovor, tužitelj može podnijeti zahtjev za izdavanje odluke o neispunjenju obveza u pogledu utvrđenog ili neutvrđenog iznosa. Zahtjev za izdavanje odluke o neispunjenju obveza može se ispuniti i podnijeti na internetu.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Ne postoji sveobuhvatna internetska usluga koja omogućuje podnošenje dokumenata sudu elektroničkim putem, no u određenim okolnostima sud može odlučiti da će prihvatiti određenu dokumentaciju ako se podnese elektroničkim putem. Dokumenti se prihvaćaju ako se šalju upotrebom sigurnih računa elektroničke pošte u okviru sustava kaznenog pravosuđa, tj. ako se šalju s jedne takve e-adrese na drugu. U Protokolu za elektroničku razmjenu informacija između Sudske službe Sjeverne Irske i drugih organizacija u postupcima na temelju Uredbe o djeci (Sjeverna Irska) iz 1995. navode se pojedinosti o parametrima za razmjenu dogovorene dokumentacije.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Ne.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Ne.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Ne.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ne.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Ne.

Druge poveznice

Sudska služba Sjeverne Irske: https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Posljednji put ažurirano: 19/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.