Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Poljska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Može se pokrenuti postupak koji se naziva elektronički postupak pokrenut nalogom za plaćanje (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU) na internetu. Dužnik ne sudjeluje u prvoj fazi tog postupka. Dužnici mogu iskoristiti pravo na obranu tek nakon izdavanja naloga za plaćanje i nakon što im se on dostavi.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Elektronički postupak pokrenut nalogom za plaćanje može se primijeniti za predmete koji se odnose na novčana potraživanja, bez obzira na vrijednost predmeta spora.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Tužbeni zahtjev u elektroničkom postupku pokrenutom nalogom za plaćanje može se podnijeti e-sudu (e-sąd) u bilo kojem trenutku.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Poseban softver namijenjen e-sudu automatski pretvara tekstualnu datoteku s tužbenim zahtjevom u format i podatkovnu strukturu koju zahtijeva e-sud.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Podaci su zaštićeni s pomoću nekoliko naprednih IT rješenja, uključujući sustav CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA je tehnologija koja se upotrebljava za zaštitu internetskih stranica jer omogućuje prijenos isključivo podataka koje unose ljudi. U ovom slučaju CAPTCHA štiti internetski portal od računa koje bi kreirali strojevi. Sustav provjeru izvršava tako da od korisnika zatraži da upiše tekst prikazan na slici. Tekst je namjerno iskrivljen kako ga se ne bi moglo pročitati s pomoću tehnologije OCR (Optical Character Recognition (skup tehnologija ili softver koji se upotrebljava za prepoznavanje znakova i cijelih tekstova u računalnoj datoteci u grafičkom obliku ili u obliku rasterske slike), ali ljudi ga ipak mogu pročitati. Kod sa slike upisuje se u predviđeno polje malim ili velikim slovima.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Za potpisivanje tužbenih zahtjeva i molbi u okviru elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje upotrebljava se elektronički potpis. Mogu se upotrebljavati sljedeće vrste potpisa:

a) običan elektronički potpis koji se može dobiti besplatno na internetskim stranicama EPU-a.
Najprije morate kreirati račun, a nakon aktivacije računa morate podnijeti zahtjev za izdavanje certifikata certifikacijskom centru EPU-a i pričekati potvrdu o izdavanju certifikata (oko dva sata). Zatim morate preuzeti certifikat. Kako biste mogli pravilno ugraditi certifikat u operativni sustav trebat će vam lozinka, koja se šalje e-poštom. Ako nakon preuzimanja izgubite certifikat, morat ćete predati novi zahtjev za certifikat. Običan elektronički certifikat može se upotrebljavati samo za elektroničke postupke. Certifikat za običan elektronički potpis valjan je jednu godinu;

b) kvalificirani elektronički potpis. Nakon registracije korisničkog računa, automatski ćete se moći koristiti kvalificiranim elektroničkim potpisom. Međutim, najprije morate dobiti vlastiti kvalificirani elektronički potpis.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Sudska pristojba koja se plaća u elektroničkom postupku pokrenutom nalogom za plaćanje može se platiti isključivo elektroničkim putem preko pružatelja usluge plaćanja. Iznosi jednu četvrtinu pristojbe koja se plaća u tradicionalnom postupku nalogom za plaćanje.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

U elektroničkom postupku pokrenutom nalogom za plaćanje, podnositelj zahtjeva može povući tužbeni zahtjev prije no što se postupak završi pravomoćnom odlukom. U tu je svrhu potrebno podnijeti molbu.
Ta bi molba trebala sadržavati izjavu o povlačenju tužbenog zahtjeva podnositelja zahtjeva i broj bankovnog računa. Podnositelj zahtjeva svoj tužbeni zahtjev može u potpunosti povući, a u tom slučaju podnositelj zahtjeva odriče se pravne zaštite za sva potraživanja (u njihovu punom iznosu) uključena u tužbeni zahtjev. Može se povući i samo dio tužbenog zahtjeva, a taj se postupak naziva djelomičnim povlačenjem tužbenog zahtjeva. Pri povlačenju tužbenog zahtjeva podnositelj zahtjeva može se istodobno odreći (odustati od) predmetnog zahtjeva. Molba za povlačenje tužbenog zahtjeva mora uključivati broj bankovnog računa za povrat sudske pristojbe. Sudska pristojba vratit će se ako se tužbeni zahtjev povuče prije izdavanja platnog naloga.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

U elektroničkom postupku pokrenutom nalogom za plaćanje, tuženik ne može odgovoriti na internetu. Prvi dokument koji se dostavlja tuženiku u okviru elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje jest platni nalog. Tuženik može podnijeti žalbu protiv tog naloga podnošenjem prigovora (u tradicionalnom ili elektroničkom obliku).

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

U elektroničkom postupku pokrenutom nalogom za plaćanje, tuženik ne može odgovoriti na tužbeni zahtjev. Žalba protiv platnog naloga može se podnijeti isključivo podnošenjem prigovora sudu (u tradicionalnom ili elektroničkom obliku). U tom slučaju platni nalog više nije izvršiv i nema pravni učinak. Predmet se s e-suda upućuje sudu u mjesnoj nadležnosti u kojoj tuženik ima prebivalište i o njemu se odlučuje u drugom postupku.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Platni nalog koji se izdaje u elektroničkom postupku pokrenutom nalogom za plaćanje postaje pravomoćan dva tjedna nakon njegove dostave tuženiku. Pravomoćan platni nalog izdan u okviru elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje i unesen u IT sustav smatra se nalogom za izvršenje. Platni nalog izdan u okviru elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje sud proglašava izvršivim putem elektroničkog naloga za izvršenje.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

U okviru elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje, molbama koje se podnose elektroničkim putem ne mogu se priložiti dokumenti.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

U okviru elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje, sudska pismena dostavljaju se podnositelju zahtjeva elektroničkim putem. Nakon pokretanja postupka podnošenjem tužbenog zahtjeva na web-mjestu e-suda, podnositelji zahtjeva dobivaju pristup posebnom dijelu web-mjesta e-suda na kojem mogu zaprimati informacije od suda. Sudska pismena dostavljaju se podnositeljima zahtjeva s pomoću sustava za prijenos podataka koji podržava elektronički postupak pokrenut nalogom za plaćanje (elektroničko uručivanje sudskih pismena). Sudska pismena dostavljaju se tuženiku elektronički samo ako je tuženik pristao na taj način dostave sudskih pismena.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

U elektroničkom postupku pokrenutom nalogom za plaćanje sudske odluke donose se u elektroničkom obliku.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Da, samo u elektroničkom postupku pokrenutom nalogom za plaćanje.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ako nalog za izvršenje uključuje sudsku odluku izdanu u okviru elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje, zahtjev za pokretanje postupka izvršenja može se podnijeti elektroničkim putem.
Mora se podnijeti s pomoću sustava za prijenos podataka koji podržava elektronički postupak pokrenut nalogom za plaćanje.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Tijekom elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje, stranke imaju potpun pristup datotekama iz postupka koji se vodi u njihovu predmetu. Pristup se pruža u sustavu za prijenos podataka koji podržava postupak. Dokumenti kojima se može pristupiti mogu se i ispisati. To nije moguće u postupcima osim elektroničkog postupka pokrenutog nalogom za plaćanje.

Posljednji put ažurirano: 01/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.