Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Portugal
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, u Portugalu se zahtjevi mogu podnijeti internetom te su u tu svrhu uspostavljene posebne aplikacije informacijske tehnologije: Citius (informacijska platforma za potporu aktivnostima sudova) i Platforma za upravljanje postupkom popisivanja imovine.

Dodatne informacije dostupne su na sljedećim poveznicama:

https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx

https://www.inventarios.pt/

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Citius

U načelu, svi sudski postupci, tj. glavne pravne radnje, privremene mjere, sporedni postupci, pojedinačne sudske obavijesti i svi drugi postupci, neovisno o tome jesu li spojeni ili samostalni, uključujući žalbe, sad su elektronički i obrađuju se na platformi Citius (članak 1. Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Kad je riječ o predmetima pokrenutima pred sudovima, platforma Citius omogućava pokretanje i obradu:

a) parničnih postupaka, privremenih mjera i pojedinačnih sudskih obavijesti, osim postupaka zaštite djece te zahtjeva za odštetu u parničnom postupku ili parničnih postupaka izvršenja pokrenutih u vezi s kaznenim postupkom;

b) parničnih postupaka izvršenja i svih sporednih postupaka koji su povezani s izvršenjem (u ovom slučaju postupci izvršenja, zajedno s ispisom svih dokumenata koji se smatraju ključnima, trebaju se provesti samo nakon što sud zaprimi zahtjev ili informaciju zbog koje je nužna njegova intervencija).

Isto se primjenjuje na postupak za izdavanje platnog naloga. Upućujemo na odgovarajući informativni članak.

Platforma za upravljanje postupkom popisivanja imovine

Podnošenje zahtjeva za postupak popisivanja imovine javnom bilježniku, sva osporavanja i sve naknadne radnje moraju se izvršiti, kad god je to moguće, na Platformi za upravljanje postupkom popisivanja imovine (članak 2. stavak 2. Pravnog okvira javnobilježničkog popisa priloženog Zakonu br. 117/2019 13. rujna 2019.).

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Opisane usluge dostupne su 24 sata na dan, sedam dana u tjednu (osim ako poslužitelj nije dostupan).

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Citius

Podnesci bi se trebali dostaviti popunjavanjem obrazaca dostupnih na internetskoj stranici navedenoj u odgovoru na pitanje 1., kojima bi trebalo priložiti:

a) datoteke s drugim, zakonom propisanim informacijama, materijalni sadržaj podneska i ostale informacije koje pravni zastupnik smatra važnima, a koje nije moguće navesti u nekom od polja na obrascu (članak 6. stavak 1 točka (a) Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.);

b) pojedinačno, dokumente koji se moraju priložiti podnesku (članak 6. stavak 1. točka (b) Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Ako se podnesci i dokumenti podnose na taj način, moraju biti elektronički potpisani na platformi Citius upotrebom digitalnog certifikata kojim se trajno jamči profesionalni status potpisnika (članak 6. stavak 3. Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Spisi i dokumenti moraju biti u prijenosnom formatu dokumenta (.pdf), po mogućnosti u inačici PDF/A, a u slučaju pisanih dokumenata imati pretraživ sadržaj (članak 8. točka (a) Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Kad je riječ o zahtjevima za pokretanje postupka izdavanja platnog naloga, spisi trebaju biti u formatu jezika za označivanje podataka (.xml), čije se specifikacije mogu pronaći na poveznici https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Platforma za upravljanje postupkom popisivanja imovine

Zahtjev za postupak popisivanja imovine može podnijeti:
a) zainteresirana strana ili pravni zastupnik, ispunjavanjem elektroničkog obrasca za pokretanje postupka popisivanja imovine koji je dostupan na platformi, i prilaganjem relevantnih dokumenata u skladu s navedenim postupcima i uputama (članak 5. stavak 1. točka (a) Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.);
b) zainteresirana strana u javnobilježničkom uredu, u fizičkom obliku, podnošenjem predloška za zahtjev za postupak popisivanja imovine iz prethodnog članka zajedno s relevantnim dokumentima (članak 5. stavak 1. točka (b) Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Pristup navedenim internetskim stranicama ostvaruju elektroničkim certifikatom kako slijedi:
a) građani putem digitalnog certifikata ugrađenog u njihove osobne iskaznice (članak 2. stavak 4. točka (a) Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.);
b) odvjetnici i pravni savjetnici putem digitalnog certifikata kojim se potvrđuje njihov profesionalni status (članak 2. stavak 4. točka (b) Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Osobne podatke koje sudovi prikupljaju pri obavljanju pravnih funkcija obrađuje informacijska platforma sustava Citius koju je osnovao i kojom upravlja Zavod za financijsko upravljanje i infrastrukturu Ministarstva pravosuđa (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) (IGFEJ, I.P.), koji je u nadležnosti Ministarstva pravosuđa, koje djeluje kao izvršitelj najvišeg tijela u pravnom sustavu tj. Vrhovnog sudbenog vijeća (Conselho Superior da Magistratura) (u skladu s člankom 4., člankom 8. i člankom 28. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)).

IGFEJ, I.P. mora jamčiti provedbu svih odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osigurala obrada podataka u skladu s Uredbom i zaštita prava osoba čiji se podaci obrađuju, kako je navelo Vrhovno sudsko vijeće koje je suca imenovalo službenikom za zaštitu podataka.

S druge strane, u skladu s člankom 37. Opće uredbe o zaštiti podataka Ministarstvo pravosuđa imenovalo je jednog službenika za zaštitu podataka za tijela u okviru svoje odgovornosti, uključujući IGFEJ, I.P. (vide Zakonodavni dekret br. 5643/2018 od 7. lipnja 2018.).

Sudac nadležan za predmet odgovoran je za odlučivanje o pristupu osobnim podacima i njihovu prijenosu u sudskom postupku. Sudac nadležan za predmet odgovoran je za donošenje te odluke u skladu s postupovnim propisima primjenjivima na određeni predmet i Općom uredbom o zaštiti podataka, kako slijedi: obradom osobnih podataka koju provode sudovi omogućuje se ograničavanje primjene Uredbe na posebne radnje i postupke koje treba slijediti (članak 23. stavak 1. točke (d) i (f) Opće uredbe o zaštiti podataka); nadzorno tijelo ne smije nadzirati postupke obrade koje provode sudovi pri obavljanju sudbene funkcije (ograničenje iz članka 55. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka). Žalbeni postupak predviđen nacionalnim postupovnim pravom primjenjuje se na pravne odluke o tom pitanju.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Citius

Podnesci i dokumenti koje podnose pravni zastupnici moraju biti elektronički potpisani upotrebom digitalnog certifikata kojim se trajno jamči identitet i profesionalni status potpisnika (članak 6. stavak 3. Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Platforma Citius osigurava:

a) potvrdu datuma i vremena isporuke (članak 13. točka (a) Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.);

b) da pošiljatelj dobiva primjerak podneska i podnesenih dokumenata s datumom i vremenom potvrđene dostave (članak 13. točka (b) Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.);

c) da se, ako primitak nije moguć, pošiljatelju šalje poruka kojom ga se obavješćuje da podnesak ili dokumente nije bilo moguće dostaviti na platformu (članak 13. točka (c) Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Suci i javni tužitelji uvijek podnose službene dokumente elektronički, putem informacijskog sustava Citius, s priloženim kvalificiranim ili naprednim elektroničkim potpisom (članak 19. Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

U slučajevima koji ne zahtijevaju pravnog zastupnika i u kojima stranka nema odvjetnika podnesci se mogu podnijeti sudu i na jedan od sljedećih načina (članak 144. stavak 7. Zakona o parničnom postupku (Código de Processo Civil)):

a) osobnim uručenjem sudskom službeniku, pri čemu se datum uručenja smatra datumom na koji su podnesci podneseni (članak 144. stavak 7. točka (a) Zakona o parničnom postupku);

b) preporučenom poštom, pri čemu se datum registracije u pošti smatra datumom na koji su podnesci podneseni (članak 144. stavak 7. točka (b) Zakona o parničnom postupku);

c) faksom, pri čemu se datum na koji su dokumenti poslani smatra datumom na koji su podnesci podneseni (članak 144. stavak 7. točka (c) Zakona o parničnom postupku).

Ako stranka ima pravnog zastupnika i opravdano je spriječena podnijeti dokumente elektroničkim putem, može ih podnijeti jednom od navedenih metoda (članak 144. stavak 8. Zakona o parničnom postupku).

Platforma za upravljanje postupkom popisivanja imovine

Nakon što se zahtjev podnese u skladu s navedenim uvjetima, podnositelj će od platforme ili javnog bilježnika dobiti potvrdu o podnošenju u kojoj se navode:
a) datum i vrijeme podnošenja zahtjeva (članak 5. stavak 2. točka (a) Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.);
b) kôd i upute za pristup internetskim stranicama https://www.inventarios.pt/ radi uvida u predmet (članak 5. stavak 2. točka (b) Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.);

c) referentna oznaka u sustavu Multibanco kako bi platio prvi obrok javnobilježničkih troškova te odgovarajući iznos (članak 5. stavak 2. točka (c) Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.);
d) broj koji će se dodijeliti predmetu nakon plaćanja prvog obroka javnobilježničkih troškova (članak 5. stavak 2. točka (d) Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Citius

Da, sudske pristojbe moraju se platiti.

Za plaćanje se najprije mora izdati „jedinstveni dokument za naplatu” (Documento Único de Cobrança – DUC) kojem se može pristupiti na internetskim stranicama IGFEJ-a:https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

DUC se može platiti:

  • sustavom Multibanco ili elektroničkim bankarstvom (opcija „Plaćanja državi” (Pagamentos ao Estado))
  • u tajništvu suda karticom Multibanco
  • u poslovnici vaše banke.

(Članak 17. Provedbene odluke ministra br. 419-A/2009 od 17. travnja 2009.)

Više informacija možete pronaći pod:

Usluge – Troškovi postupka: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

U postupcima u kojima upotreba elektroničkih sredstava nije obvezna, sudske pristojbe smanjene su na 90 % njihove vrijednosti ako stranka sve podneske podnese elektroničkim putem (članak 6. stavak 3. Pravilnika o postupovnim troškovima (Regulamento das Custas Processuais) priložene Uredbi sa zakonskom snagom br. 34/2008 od 26. veljače 2008.).

Za platne naloge upućujemo na odgovarajući informativni članak.

Portugal isto tako prihvaća plaćanje sudskih pristojbi bankovnom doznakom iz inozemstva.

Simulator sudskih pristojbi dostupan je na:

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica

Platforma za upravljanje postupkom popisivanja imovine

Troškovi postupka popisivanja imovine obuhvaćaju javnobilježničke pristojbe i izdatke (članak 15. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.). Plaćanje se izvršava elektroničkim prijenosom u sustavu Multibanco s pomoću referentne oznake koja se generira nakon podnošenja zahtjeva (članak 20. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Da, moguće je odustati od postupka ili povući zahtjev na temelju uvjeta utvrđenih nacionalnim postupovnim pravilima koja se primjenjuju na svaki predmet.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

U načelu, u sudskom se postupku podnesci tuženika sudu podnose elektroničkim putem, a datum na koji se dokumenti dostave smatrat će se datumom na koji su podnesci podneseni (članak 144. stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

U predmetima u kojima pravni zastupnik nije potreban i u kojima stranka nema odvjetnika podnesci se mogu uručiti i osobno sudskom službeniku ili poslati preporučenom poštom ili faksom (članak 144. stavak 7. Zakona o parničnom postupku).

Kad je riječ o postupku popisivanja imovine, vidjeti odgovore na pitanja 4. i 6.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Citius

Ako tuženik želi odgovoriti, zahtjev se i dalje obrađuje elektroničkim putem, neovisno o tome što će se neki dokumenti ispisati.

Fizički spis predmeta mora uključivati samo podneske i postupovne dokumente koji su relevantni za donošenje odluke o meritumu predmeta u skladu s obrazloženom odlukom suca za svaki predmet. Pretpostavlja se da sljedeći dokumenti nisu relevantni (članak 28. stavak 1. Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.):

a) zahtjevi za promjenu datuma rasprave;

b) administrativne obavijesti i obavijesti o izvršenju povezane s organizacijom postupka i odgovori, kao što su:

i. obavijesti kojima se nalaže sudski poziv ili dostava strankama;

ii. obavijesti kojima se određuje raspored rasprava;

iii. obavijesti o slanju predmeta javnom tužitelju;

iv. obavijesti o istražnom postupku koji provode različiti odjeli kao što su tijela kriminalističke policije, matični uredi, Nacionalni institut za sudsku medicinu i forenziku u Portugalu (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), Uprava za zatvorski sustav i društvenu reintegraciju (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) ili Glavna uprava za socijalnu sigurnost (Direcção-Geral da Segurança Social);

v. pečati potvrde javnog tužitelja i suca;

c) prihvaćanje imenovanja izvršitelja koji će dostaviti sudski poziv;

d) unutarnje komunikacije;

e) negativni certifikati koji su rezultat pretraživanja baza podataka u odjelima javne uprave;

f) posebne radnje, komunikacije ili obavijesti izvršitelja.

Platforma za upravljanje postupkom popisivanja imovine

Javni bilježnik mora zabilježiti sve korake postupka na platformi tako da se svaki korak može utvrditi i da se mogu pronaći preslike povezanih i svih popratnih dokumenata (članak 12. stavak 1. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Svaki službeni pravni akt koji podnosi osoba uključena u postupak, a koji nije dostavljen elektroničkim putem, javni bilježnik mora skenirati i unijeti u spis povezanoga postupka popisivanja imovine (članak 12. stavak 2. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Ako prethodno navedeno skeniranje dokumenata nije moguće zbog prirode podnesaka ili bilo kojeg drugog dokumenta koji je podnijela zainteresirana strana, javni bilježnik mora zabilježiti akt na platformi za upravljanje postupkom popisivanja imovine, navodeći da se predmetnom dokumentu može pristupiti u javnobilježničkom uredu (članak 12. stavak 3. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ako tuženik ne odgovori, tužba slijedi primjenjivi postupak i digitalno se obrađuje do svojeg zaključenja. Određeni će se dokumenti ispisati, kao što je objašnjeno u odgovoru na prethodno pitanje.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Vidjeti odgovore na pitanja 2. i 4.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Citius

Kako biste saznali u kojim je slučajevima zakonom dopušteno pružanje usluga internetom, pogledajte informativni članak Dostava pismena – Portugal, posebno odgovore na pitanja 5. i 6.

U slučajevima u kojima je dostava elektroničkim putem dopustiva, ona se obavlja na platformi Citius koja automatski osigurava dostupnost dokumenata i omogućuje njihov pregled na:

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

(Članak 25. stavak 1. Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.)

Platforma za upravljanje postupkom popisivanja imovine

Javni bilježnik obavlja dostavu pravnim zastupnicima stranke koja je već uključena u postupak na platformi za upravljanje postupkom popisivanja imovine, u ograničenom dijelu sustava rezerviranom za pravnog zastupnika. Dostava se smatra obavljenom treći dan nakon što se dokument stavi na raspolaganje u ograničenom dijelu sustava rezerviranom za pravnog zastupnika ili sljedećeg radnog dana ako taj dan nije radni (članak 9. stavak 1. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Kad je dokument dostupan u ograničenom dijelu platforme rezerviranom za pravnog zastupnika, na e-adresu koju je prethodno naveo istodobno se šalje e-poruka kojom ga se obavješćuje da je dokument dostupan na platformi (članak 9. stavak 2. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Ako se dostava obavlja izravno strankama, dokumenti se dostavljaju u tiskanom obliku u skladu s uvjetima iz Zakona o parničnom postupku (članak 9. stavak 3. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.) te se bilježe na platformi za upravljanje postupkom popisivanja imovine, s priloženim elektroničkim potpisom predmetnog službenika (članak 9. stavak 4. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Kako biste saznali u kojim je slučajevima zakonom dopuštena dostava sudske odluke internetom, pogledajte informativni članak „Dostava pismena – Portugal”, a posebno odgovore na pitanja 5. i 6.

Sudske odluke unose se u sustav CitiusMagistrados Judiciais te se stavljaju na raspolaganje na platformi Citius.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Da, elektroničkim putem može se dostaviti sljedeće: zahtjevi za odobrenje podnošenja žalbe, izjave o žalbenom razlogu i odgovori te pritužbe protiv odbacivanja žalbe ili protiv obustave postupka odlučivanja o žalbi (članak 15. Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Kad je riječ o dostavi odluke o žalbi, vidjeti odgovor na pitanje 13.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Da, u Portugalu se postupak izvršenja može pokrenuti internetom.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Citius

Svaka stranka u postupku – tužitelj, tuženik, vjerovnik (stranka koja zahtijeva naplatu duga sudskom ovrhom), dužnik (stranka protiv koje je izdan nalog za izvršenje), optuženik, pomoćnik, druge stranke u postupku itd. – može pregledavati spise postupaka u kojima je stranka i koji su u tijeku pred redovnim, upravnim i poreznim sudovima od kuće ili s bilo koje druge lokacije s pristupom internetu, koristeći se svojom osobnom iskaznicom ili mobilnim digitalnim ključem za autentifikaciju. (Članak 27.a Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.)

Takav uvid dostupan je u granicama utvrđenima zakonom u pogledu javnosti postupka (npr. u skladu s pravilima o povjerljivosti sudskih postupaka).

Dokumenti su dostupni na internetu na poveznici:

https://processos.tribunais.org.pt/

Niz općih pitanja i odgovora o korištenju usluge uvida u sudske spise dostupan je na poveznici:

https://processos.tribunais.org.pt/perguntas-frequentes

Platforma za upravljanje postupkom popisivanja imovine

Stranke i njihovi pravni zastupnici mogu imati uvid u postupak popisivanja imovine na platformi za upravljanje postupkom popisivanja imovine (članak 13. stavak 1. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Stranke tom sustavu mogu pristupiti isključivo u tu svrhu s pomoću koda koji su dobile od javnog bilježnika tijekom prvog dostavljanja dokumenata predmetnoj stranci (članak 13. stavak 2. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Primjenjivo zakonodavstvo

Zakon br. 41/2013 od 26. lipnja 2013. – Zakon o parničnom postupku

Provedbena odluka ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013. – Elektronička obrada sudskih predmeta

Zakon br. 117/2019 od 13. rujna 2019. – Pravni okvir javnobilježničkog popisa

Provedbena odluka ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013. – o obradi dokumenata i uvjetima postupka popisivanja imovine

Uredba (EU) 679/2016 od 27. travnja 2016. – Opća uredba EU-a o zaštiti podataka (GDPR)

Provedbena odluka ministra br. 419-A/2009 od 17. travnja 2009. – o postupovnim troškovima, novčanim kaznama i drugim kaznama

Uredba sa zakonskom snagom br. 34/2008 od 26. veljače 2008. – Pravilnik o postupovnim troškovima

Korisne poveznice

Portal Citius

Portal pravosuđe

Glavna uprava za pravosuđe

Glavna uprava za pravosudnu politiku

Zavod za financijsko upravljanje i infrastrukturu Ministarstva pravosuđa

Napomena:

Informacije iz ovog informativnog članka nisu obvezujuće za kontaktnu točku Europske pravosudne mreže u građanskim stvarima, sudove, druge subjekte ni tijela. Potrebno je pročitati važeće zakonodavstvo koje je na snazi. Ove bi informacije mogle podlijegati redovnim ažuriranjima ili promjenama u tumačenju na temelju sudske prakse.

Posljednji put ažurirano: 01/09/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.