Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Portugal
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, u Portugalu se zahtjevi mogu podnijeti na internetu te su u tu svrhu uspostavljene posebne aplikacije informacijske tehnologije: platforma Citius i platforma za upravljanje postupkom popisivanja imovine.

Citius

U načelu, u građanskom se postupku podnesci i dokumenti mogu podnijeti putem platforme Citius na poveznici https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx, u skladu s postupcima i uputama koji su ondje utvrđeni.

U okviru platforme Citius pružaju se posebni moduli kako bi suci, javni tužitelji i sudski službenici mogli provoditi postupke i podnositi službene dokumente, a pravni zastupnici podnositi službene dokumente i imati uvid u postupke (članak 3. Provedbene odluke ministra (Portaria) br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Za pristup odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i pravnih savjetnika sustavu potrebna je registracija kod tijela odgovornog za upravljanje pristupom sustavu. Pristup se temelji na informacijama dobivenima od relevantnih strukovnih udruženja o valjanosti registracije člana (članak 5. stavak 2. Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Nakon registracije izdaju se tajne, osobne i neprenosive informacije, čime se omogućuje pristup ograničenom dijelu platforme (članak 5. stavak 3. Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.): https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx.

Platforma za upravljanje postupkom popisivanja imovine

Kad je riječ o nasljeđivanju, u parničnim predmetima postupka nasljeđivanja radi podjele imovine, zainteresirane strane od 2. rujna 2013. mogu odabrati javnobilježnički ured u kojem žele pokrenuti postupak popisivanja imovine, pod uvjetom da postoji relevantna veza s podjelom imovine na temelju mjesta na kojem je nasljedstvo otvoreno, lokacije većine nekretnina ili poslovnih objekata koji čine dio nasljedstva ili mjesta boravišta većine izravno zainteresiranih strana u navedenoj podjeli imovine (članak 1. stavak 2. Pravnog okvira za javnobilježničko popisivanje imovine, objavljenog u prilogu Zakonu br. 117/2019 od 13. rujna 2019.). Postupak se upućuje sudu u određenim fazama kako bi sudac donio odluku te potvrdio podjelu imovine (članak 5. Pravnog okvira za javnobilježničko popisivanje imovine, objavljenog u prilogu Zakonu br. 117/2019 od 13. rujna 2019.).

Napomena: Zakonom br. 117/2019 od 13. rujna 2019. izričito je stavljen izvan snage Zakon br. 23/2013 od 5. ožujka 2013. (Zakon o odobravanju Pravnog okvira za popisivanje imovine). Međutim, pravni okvir za postupak popisivanja imovine, odobren u prilogu Zakonu br. 23/2013 od 5. ožujka 2013., i dalje se primjenjuje na postupke popisivanja imovine koji su bili u tijeku kod javnih bilježnika na datum stupanja na snagu Zakona br. 117/2009 od 13. rujna 2009. i koji se obrađuju u skladu s navedenim okvirom (članak 11. stavci 2. i 3. Zakona br. 117/2009 od 13. rujna 2009.).

Javni bilježnici provode postupke popisivanja imovine po mogućnosti elektroničkim putem, s pomoću elektroničkih sredstava, i u skladu s člankom 2. stavkom 1. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013. na poveznici https://www.inventarios.pt/.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Citius

U načelu, svi sudski postupci, tj. glavni postupci, mjere opreza, sporedni postupci, pojedinačne sudske obavijesti i svi drugi postupci, neovisno o tome jesu li spojeni ili samostalni, uključujući žalbe, sad se vode elektronički i obrađuju na platformi Citius (članak 1. Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Kad je riječ o predmetima pokrenutima pred sudovima, platforma Citius omogućuje pokretanje i obradu:

a) deklaratornih parničnih postupaka, mjera opreza i pojedinačnih sudskih obavijesti, osim postupaka zaštite djece te zahtjeva za naknadu štete u parničnom postupku ili parničnih postupaka izvršenja pokrenutih u vezi s kaznenim postupkom

b) parničnih postupaka izvršenja i svih sporednih postupaka koji su povezani s izvršenjem (u ovom slučaju postupci izvršenja, zajedno s ispisom svih dokumenata koji se smatraju ključnima, trebaju se provesti tek nakon što sud zaprimi zahtjev ili informaciju zbog koje je nužna njegova intervencija).

Isto se primjenjuje na postupak za izdavanje platnog naloga. Upućujemo na odgovarajući informativni članak.

Platforma za upravljanje postupkom popisivanja imovine

Podnošenje zahtjeva za provedbu postupka popisivanja imovine javnom bilježniku, sva osporavanja i sve naknadne radnje moraju se izvršiti, kad god je to moguće, na Platformi za upravljanje postupkom popisivanja imovine (članak 2. stavak 2. Pravnog okvira za javnobilježničko popisivanje imovine, objavljenog u prilogu Zakonu br. 117/2019 od 13. rujna 2019.).

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

U načelu, opisane usluge dostupne su 24 sata na dan, sedam dana u tjednu.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Citius

Podnesci bi se trebali dostaviti popunjavanjem obrazaca dostupnih na internetskoj stranici navedenoj u odgovoru na 1. pitanje, kojima bi trebalo priložiti:

a) spise s drugim zakonom propisanim informacijama, materijalni sadržaj podneska i ostale informacije koje pravni zastupnik smatra važnima, a koje nije moguće navesti u nekom od polja na obrascu (članak 6. stavak 1. točka (a) Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.)

b) pojedinačno, dokumente koji se moraju priložiti podnesku (članak 6. stavak 1. točka (b) Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Ako se podnesci i dokumenti podnose na taj način, moraju biti elektronički potpisani na platformi Citius upotrebom digitalnog certifikata kojim se trajno jamči profesionalni status potpisnika (članak 6. stavak 3. Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Spisi i dokumenti moraju biti u prijenosnom formatu dokumenta (.pdf), po mogućnosti u inačici PDF/A i, kad je riječ o pisanim dokumentima, imati pretraživ sadržaj (članak 8. točka (a) Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Kad je riječ o zahtjevima za pokretanje postupka izdavanja platnog naloga, spisi trebaju biti na proširivom jeziku za označavanje podataka (.xml). Specifikacije se mogu pronaći na https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx.

Platforma za upravljanje postupkom popisivanja imovine

Zahtjev za postupak popisivanja imovine može podnijeti:

a) zainteresirana strana ili pravni zastupnik ispunjavanjem elektroničnog obrasca za pokretanje postupka popisivanja imovine, koji je dostupan na platformi, i prilaganjem relevantnih dokumenata u skladu s navedenim postupcima i uputama (članak 5. stavak 1. točka (a) Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.)
b) zainteresirana strana u javnobilježničkom uredu, u fizičkom obliku, podnošenjem predloška zahtjeva za postupak popisivanja imovine iz prethodnog članka, zajedno s relevantnim dokumentima (članak 5. stavak 1. točka (b) Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Pristup navedenim internetskim stranicama ostvaruju elektroničkim certifikatom kako slijedi:

a) građani, digitalnim certifikatom koji je uključen u njihove osobne iskaznice (članak 2. stavak 4. točka (a) Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.)
b) odvjetnici i pravni savjetnici digitalnim certifikatom kojim se potvrđuje njihov profesionalni status (članak 2. stavak 4. točka (b) Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Napomena: javni bilježnici zajedno su sa sudovima nadležni za provođenje postupaka popisivanja imovine nakon smrti ili diobe bračne stečevine prema režimu funkcionalne nadležnosti. Postupak se može pokrenuti pred sudom ili u uredu javnog bilježnika, prema odluci stranke koja pokreće postupak ili prema sporazumu svih uključenih stranaka (članak 1083. stavak 2. Zakona o parničnom postupku, kako je izmijenjen Zakonom br. 117/2019 od 13. kolovoza 2019.). Međutim, ako stranka nema poslovnu sposobnost, odrasla je osoba pod pratnjom ili je odsutna ili ako popisivanje imovine ovisi o drugim pravnim postupcima, postupak se obvezno mora pokrenuti na sudu. U javnobilježničkim postupcima popisivanja imovine javni bilježnici izvršavaju svoju nadležnost putem funkcionalne razdiobe zadaća sa sucem i odgovorni su za vođenje i upravljanje postupkom i odlučivanje o deklaratornim sporovima i evidentiranim događajima. Sudac je odgovoran za donošenje odluke kojom se potvrđuje podjela imovine, odlučuje o pitanjima koja javni bilježnik podnese sudovima i razmatra tužbe podnesene protiv odluka javnog bilježnika.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Osobne podatke koje sudovi prikupljaju pri obavljanju pravnih funkcija obrađuje informacijska platforma sustava Citius, koju je osnovao i kojom upravlja Zavod za financijsko upravljanje i infrastrukturu Ministarstva pravosuđa (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) („IGFEJ, I.P.”), u nadležnosti Ministarstva pravosuđa, koji djeluje kao izvršitelj obrade za najviše tijelo u pravnom sustavu, tj. Vrhovno sudbeno vijeće (u skladu s člancima 4., 8. i 28. Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP)).

IGFEJ, I.P. mora jamčiti provedbu svih odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osigurala obrada podataka u skladu s Uredbom te zajamčila zaštita prava osoba čiji se podaci obrađuju, kako je to naznačilo Vrhovno sudbeno vijeće koje je imenovalo suca kao službenika za zaštitu podataka.

U skladu s člankom 37. Opće uredbe o zaštiti podataka Ministarstvo pravosuđa imenovalo je pak jednog službenika za zaštitu podataka za tijela pod njegovim nadzorom, uključujući IGFEJ, I.P. (vidjeti Zakonodavna odluka br. 5643/2018 od 7. lipnja 2018.).

Sudac nadležan za predmet odgovoran je za odlučivanje o pristupu osobnim podacima i njihovu prijenosu u sudskim postupcima. Sudac nadležan za predmet donosi tu odluku u skladu s postupovnim propisima primjenjivima na određeni predmet i s Općom uredbom o zaštiti podataka: obradom osobnih podataka koju provode sudovi omogućuje se ograničavanje primjene Uredbe na posebne radnje i postupke koje treba slijediti (članak 23. stavak 1. točke (d) i (f) Opće uredbe o zaštiti podataka); nadzorno tijelo ne smije nadzirati postupke obrade koje provode sudovi pri obavljanju sudbene funkcije (ograničenje iz članka 55. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka). Žalbeni postupak predviđen nacionalnim postupovnim pravom primjenjuje se na pravne odluke o tom pitanju.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Citius

Podnesci i dokumenti koje podnose pravni zastupnici moraju biti elektronički potpisani digitalnim certifikatom kojim se trajno jamči identitet i profesionalni status potpisnika (članak 6. stavak 3. Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Platforma Citius osigurava:

a) potvrdu datuma i vremena dostave (članak 13. točka (a) Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.)

b) da pošiljatelj dobiva primjerak podneska i podnesenih dokumenata s datumom i vremenom potvrđene dostave (članak 13. točka (b) Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.)

c) da se, ako primitak nije moguć, pošiljatelju šalje poruka kojom se on obavješćuje da podnesak ili dokumente nije bilo moguće dostaviti na platformu (članak 13. točka (c) Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Suci i javni tužitelji uvijek podnose službene dokumente elektronički putem informacijskog sustava Citius, s priloženim kvalificiranim ili naprednim elektroničkim potpisom (članak 19. Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

U slučajevima koji ne zahtijevaju pravnog zastupnika i u kojima stranka nema odvjetnika podnesci se mogu podnijeti sudu i na jedan od sljedećih načina (članak 144. stavak 7. Zakona o parničnom postupku):

a) osobnim uručenjem sudskom službeniku, pri čemu se datum predaje smatra datumom na koji su podnesci podneseni (članak 144. stavak 7. točka (a) Zakona o parničnom postupku)

b) preporučenom pošiljkom, pri čemu se datum registracije u pošti smatra datumom na koji su podnesci podneseni (članak 144. stavak 7. točka (b) Zakona o parničnom postupku)

c) telefaksom, pri čemu se datum na koji su dokumenti poslani smatra datumom na koji su podnesci podneseni (članak 144. stavak 7. točka (c) Zakona o parničnom postupku).

Ako stranka ima pravnog zastupnika i opravdano je spriječena podnijeti dokumente elektroničkim putem, može ih podnijeti jednom od prethodno navedenih metoda (članak 144. stavak 8. Zakona o parničnom postupku).

Platforma za upravljanje postupkom popisivanja imovine

Nakon što se zahtjev podnese u skladu s navedenim uvjetima, podnositelj će od platforme ili javnog bilježnika dobiti potvrdu o podnošenju u kojoj se navode:

a) datum i vrijeme podnošenja zahtjeva (članak 5. stavak 2. točka (a) Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.)

b) kôd i upute za pristup internetskim stranicama https://www.inventarios.pt/ kako bi mogao pregledavati predmet (članak 5. stavak 2. točka (b) Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.)

c) referentna oznaka u sustavu Multibanco kako bi platio prvi obrok javnobilježničkih troškova te odgovarajući iznos (članak 5. stavak 2. točka (c) Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.)

d) broj koji će se dodijeliti predmetu nakon plaćanja prvog obroka javnobilježničkih troškova (članak 5. stavak 2. točka (d) Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Citius

Da, sudske pristojbe moraju se platiti.

Za plaćanje se najprije mora izdati „jedinstveni dokument za naplatu” (Documento Único de Cobrança – DUC), kojem se može pristupiti na internetskoj stranici IGFIJ-a: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.

DUC se može platiti:

  • u sustavu Multibanco ili elektroničkim bankarstvom (opcija „Plaćanja državi” (Pagamentos ao Estado))
  • u tajništvu suda s karticom Multibanco
  • u poslovnici vaše banke.

(Članak 17. Provedbene odluke ministra br. 419-A/2009 od 17. travnja 2009.)

Više informacija možete pronaći pod:

Usluge – Troškovi postupka: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

U postupcima u kojima upotreba elektroničkih sredstava nije obvezna, sudske pristojbe smanjene su na 90 % njihove vrijednosti ako stranka sve podneske podnese elektroničkim putem (članak 6. stavak 3. Uredbe o troškovima postupka, objavljene u prilogu Zakonodavne uredbe br. 34/2008 od 26. veljače 2008.).

Za platne naloge upućujemo na odgovarajući informativni članak.

Portugal isto tako prihvaća plaćanje sudskih pristojbi bankovnom doznakom iz inozemstva.

Simulator sudskih pristojbi dostupan je na:

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica.

Platforma za upravljanje postupkom popisivanja imovine

Troškovi postupka popisivanja imovine obuhvaćaju javnobilježničke pristojbe i izdatke (članak 15. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.). Plaćanje se provodi elektroničkim prijenosom u sustavu Multibanco s pomoću referentne oznake koja se generira nakon podnošenja zahtjeva (članak 20. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Da, moguće je odustati od postupka ili povući zahtjev na temelju uvjeta utvrđenih nacionalnim postupovnim pravilima koja se primjenjuju na svaki predmet.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

U načelu, u sudskom se postupku podnesci tuženika podnose sudu elektroničkim putem, a datum na koji se dokumenti dostave smatrat će se datumom na koji su podnesci podneseni (članak 144. stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

U predmetima u kojima pravni zastupnik nije potreban i u kojima stranka nema odvjetnika podnesci se mogu uručiti i sudskom službeniku ili poslati preporučenom pošiljkom ili telefaksom (članak 144. stavak 7. Zakona o parničnom postupku).

Kad je riječ o postupku popisivanja imovine, vidjeti odgovore na 4. i 6. pitanje.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Citius

Ako tuženik želi odgovoriti, zahtjev se i dalje obrađuje elektroničkim putem, neovisno o tome što će se neki dokumenti ispisati. Dokumenti u papirnatom obliku i dalje su potrebni (npr. suci nemaju materijalna sredstva koja im omogućuju analizu predmeta i izradu odluke na odvojenim zaslonima ili pristup digitalnom postupku u sudnici tijekom rasprave; u nekim predmetima sud odlučuje o tome treba li u svrhu detaljne analize ispisati određene dokumente).

Fizički spis predmeta mora uključivati samo podneske i postupovne dokumente koji su relevantni za donošenje odluke o meritumu predmeta u skladu s obrazloženom odlukom suca za svaki predmet. Pretpostavlja se da sljedeći dokumenti nisu relevantni (članak 28. stavak 1. Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.):

a) zahtjevi za promjenu datuma rasprave

b) administrativne obavijesti i obavijesti o izvršenju povezane s organizacijom postupka i odgovori, kao što su:

i. obavijesti kojima se nalaže sudski poziv ili dostava strankama

ii. obavijesti kojima se određuje raspored rasprava

iii. obavijesti o slanju predmeta javnom tužitelju

iv. obavijesti o istražnom postupku koji provode različiti odjeli kao što su tijela kriminalističke policije, matični uredi, Nacionalni institut za sudsku medicinu i forenziku u Portugalu (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), Uprava za zatvorski sustav i društvenu reintegraciju (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) ili Glavna uprava za socijalnu sigurnost (Direcção-Geral da Segurança Social)

v. pečati potvrde javnog tužitelja i suca

c) prihvaćanje imenovanja izvršitelja koji će dostaviti sudski poziv

d) interna komunikacija

e) negativni certifikati koji su rezultat pretraživanja baza podataka u odjelima javne uprave

f) posebne radnje, komunikacije ili obavijesti izvršitelja.

Platforma za upravljanje postupkom popisivanja imovine

Javni bilježnik mora zabilježiti sve korake postupka na platformi tako da se svaki korak može utvrditi i da se mogu pronaći preslike povezanih i svih popratnih dokumenata (članak 12. stavak 1. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Svaki službeni pravni akt koji podnosi osoba uključena u postupak, a nije dostavljen elektroničkim putem, javni bilježnik mora skenirati i unijeti u spis povezanog postupka popisivanja imovine (članak 12. stavak 2. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Ako prethodno navedeno skeniranje dokumenata nije moguće zbog prirode podnesaka ili bilo kojeg drugog dokumenta koji je podnijela zainteresirana strana, javni bilježnik mora zabilježiti akt na platformi za upravljanje postupkom popisivanja imovine te navesti da se predmetnom dokumentu može pristupiti u javnobilježničkom uredu (članak 12. stavak 3. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ako tuženik ne odgovori, tužba slijedi primjenjivi postupak i digitalno se obrađuje do svojeg zaključenja. Određeni će se dokumenti ispisati kako je objašnjeno u odgovoru na prethodno pitanje.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Vidjeti odgovore na 2. i 4. pitanje.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Citius

Kako biste saznali u kojim je slučajevima zakonom dopuštena dostava putem interneta, pročitajte informativni članak „Dostava pismena – Portugal”, posebno odgovore na 5. i 6. pitanje.

U slučajevima u kojima je dostava elektroničkim putem dopustiva, ona se obavlja na platformi Citius, koja automatski osigurava dostupnost dokumenata i omogućuje njihov pregled na

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx.

(Članak 25. stavak 1. Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.)

Platforma za upravljanje postupkom popisivanja imovine

Javni bilježnik obavlja dostavu pravnim zastupnicima stranaka koji su već uključeni u postupak na platformi za upravljanje postupkom popisivanja imovine, u ograničenom dijelu sustava rezerviranom za pravnog zastupnika. Dostava se smatra obavljenom treći dan nakon što se dokument stavi na raspolaganje u ograničenom dijelu sustava rezerviranom za pravnog zastupnika ili sljedeći radni dan ako taj dan nije radni (članak 9. stavak 1. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Kad je dokument dostupan u ograničenom dijelu platforme za pravnog zastupnika, na e-adresu koju je prethodno naveo istodobno se šalje e-poruka kojom se on obavješćuje da je dokument dostupan na platformi (članak 9. stavak 2. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Ako se dostava obavlja izravno strankama, dokumenti se dostavljaju u tiskanom obliku u skladu s uvjetima iz Zakona o parničnom postupku (članak 9. stavak 3. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.) te se bilježe na platformi za upravljanje postupkom popisivanja imovine, s priloženim elektroničkim potpisom predmetnog službenika (članak 9. stavak 4. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Kako biste saznali u kojim je slučajevima dopuštena dostava sudske odluke putem interneta, pročitajte informativni članak „Dostava pismena – Portugal”, posebno odgovore na 5. i 6. pitanje.

Sudske odluke donose se u sustavu Citius – Magistrados Judiciais i dostupne su na platformi Citius.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Da, elektroničkim putem može se dostaviti sljedeće: zahtjevi za odobrenje podnošenja žalbe, izjave o žalbenim razlozima i odgovori te pritužbe protiv odbacivanja žalbe ili protiv obustave postupka odlučivanja o žalbi (članak 15. Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Kad je riječ o dostavi odluke o žalbi, vidjeti odgovor na 13. pitanje.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Da, u Portugalu se postupak izvršenja može pokrenuti putem interneta.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Citius

Osim kad je riječ o postupku izvršenja, u koji same stranke imaju uvid, u sve ostale sudske postupke uvid putem interneta imaju samo pravni zastupnici (odvjetnici i pravni savjetnici), izvršitelji i, u postupcima u slučaju nesolventnosti, upravitelji u slučaju nesolventnosti (članak 27. Provedbene odluke ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013.).

U postupak izvršenja uvid ima vjerovnik ili dužnik na https://justica.gov.pt/Servicos/Consultar-o-meu-processo-executivo nakon prethodne autentifikacije digitalnim certifikatom integriranim u osobne iskaznice ili mobilnim digitalnim ključem. Uvid je moguć u skladu s postupcima i uputama navedenima na internetskim stranicama.

Platforma za upravljanje postupkom popisivanja imovine

Stranke i njihovi pravni zastupnici mogu izvršiti uvid u postupak popisivanja imovine na platformi za upravljanje postupkom popisivanja imovine (članak 13. stavak 1. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Stranke tom sustavu mogu pristupiti isključivo radi uvida s pomoću koda koji su dobile od javnog bilježnika pri prvom dostavljanju dokumenata predmetnoj stranci (članak 13. stavak 2. Provedbene odluke ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013.).

Mjerodavno zakonodavstvo

Zakon br. 41/2013 od 26. lipnja 2013. – Zakon o parničnom postupku

Provedbena odluka ministra br. 280/2013 od 26. kolovoza 2013. – Elektronička obrada sudskih predmeta

Zakon br. 117/2019 od 13. rujna 2019. – Pravni okvir za javnobilježničko popisivanje imovine

Provedbena odluka ministra br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013. – o obradi dokumenata i uvjetima postupka popisivanja imovine

Uredba (EU) br. 679/2016 od 27. travnja 2016. – Opća uredba o zaštiti podataka (OUZP)

Provedbena odluka ministra br. 419-A/2009 od 17. travnja 2009. – o troškovima postupka, kaznama i drugim sankcijama

Zakonodavna uredba br. 34/2008 od 26. veljače 2008. – Uredba o troškovima postupka

Druge poveznice

Portal Citius

Portal pravosuđe

Glavna uprava za pravosuđe

Glavna uprava za pravosudnu politiku

Zavod za financijsko upravljanje i infrastrukturu Ministarstva pravosuđa

 

Napomena

Informacije iz ovog informativnog članka nisu obvezujuće za kontaktnu točku Europske pravosudne mreže u građanskim stvarima, sudove, druge subjekte ni tijela. Potrebno je pročitati važeće zakonodavstvo koje bi moglo podlijegati redovnim ažuriranjima ili promjenama u tumačenju na temelju sudske prakse.

Posljednji put ažurirano: 22/02/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.