Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Rumunjska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

U skladu s člankom 199. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku zahtjev se može podnijeti osobno ili preko zastupnika, poštom, kurirskom dostavom ili telefaksom ili ga se može skenirati i poslati e-poštom ili elektronički.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Zahtjevi u građanskim predmetima mogu se podnijeti tako da ih se skenira i pošalje e-poštom ili se mogu elektronički dostaviti. Nijedan se postupak ne može voditi isključivo putem interneta.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Usluga je dostupna u svakom trenutku.

U skladu s člankom 199. Zakona o parničnom postupku zahtjev za pokretanje postupka (cererea de chemare în judecată) koji se podnosi osobno ili preko zastupnika, poštom, kurirskom dostavom, telefaksom ili skeniran i poslan e-poštom ili u obliku elektroničkog dokumenta registrira se i označava žigom s datumom primitka. Nakon registracije zahtjev i popratni dokumenti, prema potrebi zajedno s dokazima o načinu na koji su dostavljeni sudu, predaju se predsjedniku suda (ili osobi koju je on za to odredio), koji odmah u skladu sa zakonom nasumičnim odabirom uspostavlja sudsko vijeće.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Zakonom o parničnom postupku nije predviđena primjena standardiziranih obrazaca za pravne zahtjeve. Pravilima običajnog prava koja se odnose na građanski postupak propisan je sadržaj određenih građanskopravnih zahtjeva (npr. zahtjev za pokretanje postupka, obrana, protuzahtjev).

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Za osiguravanje prijenosa i pohrane podataka upotrebljavaju se informatički alati ugrađeni u sustav e-pošte, kao što su vatrozidi, certifikati, antivirusni programi, kontrola pristupa utemeljena na ulogama itd., uz primjenu dobre prakse u tom sektoru.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

U skladu s člankom 148. stavcima 2. i 5. Zakona o parničnom postupku zahtjevi koji se dostavljaju sudovima mogu se podnijeti i elektronički ako su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti. Podnositelj mora potpisati zahtjev. Dokument se može potpisati te zatim skenirati i poslati e-poštom. Potpis može biti elektronički ako je zahtjev elektronički dokument koji se šalje e-poštom.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Da, sudske pristojbe plaćaju se u skladu s Hitnom vladinom uredbom br. 80/2013 o sudskim biljezima, ali njihovi se iznosi ne razlikuju. Dužnik plaća sudske biljege gotovinom, bankovnom transakcijom ili putem interneta na poseban račun za priljeve u lokalni proračun („Sudski biljezi i druge pristojbe”) područne upravne jedinice u kojoj fizička osoba ima prebivalište ili boravište ili, prema potrebi, u kojoj pravna osoba ima sjedište. Ako dužnik u Rumunjskoj nema prebivalište, boravište ni registrirano sjedište, ovisno o slučaju, sudska pristojba uplaćuje se u lokalni proračun područne upravne jedinice u kojoj se nalazi sud kojem se podnosi predmetna tužba ili zahtjev.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Da, pod istim uvjetima pod kojima podnositelj zahtjeva može odustati od sudskog postupka. U skladu s člankom 406. Zakona o parničnom postupku podnositelj zahtjeva može u svakom trenutku odustati od postupka, usmeno za vrijeme rasprave ili pisanom molbom.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Tuženik nije obvezan odgovarati putem interneta.

U skladu s člankom 149. stavkom 4. i člankom 154. stavkom 6. i stavkom 6. točkom 1. Zakona o parničnom postupku sudske pozive i sve postupovne dokumente po službenoj dužnosti dostavljaju zastupnici ili drugi zaposlenici dotičnog suda, kao i predstavnici ili zaposlenici drugih sudova u čijoj nadležnosti boravi primatelj dokumenta koji treba dostaviti. Sudske pozive i druge postupovne dokumente službenik suda može dostavljati i telefaksom, e-poštom ili na bilo koji drugi način kojim se osigurava slanje teksta dokumenta i mogućnost potvrde primitka, pod uvjetom da je stranka u tu svrhu sudu dostavila podatke za kontakt. Dostava postupovnih dokumenata bit će popraćena proširenim elektroničkim potpisom suda, koji će zamijeniti sudski pečat i potpis službenika koji sudjeluje u raspravi kao obvezna upućivanja na pozivu. Svaki će sud imati jedinstveni prošireni elektronički potpis za pozive i postupovne dokumente. Smatraju se dostavljenima kad se iz upotrijebljenog sustava za slanje primi poruka da su isporučeni primatelju prema podacima koje je dostavio.

Dostava sudskih odluka provodit će se e-poštom po službenoj dužnosti, pod uvjetom da je stranka u tu svrhu sudu izravno ili na izričit zahtjev za vrijeme postupka dostavila relevantne podatke. Obavijest će biti popraćena proširenim elektroničkim potpisom suda, koji će zamijeniti sudski pečat i potpis službenika koji sudjeluje u raspravi. Smatra se da su sudske odluke uručene kad se iz sustava za slanje primi poruka da su isporučene primatelju prema podacima koje je naveo.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Odgovori na tužbeni zahtjev dostavljaju se na isti način kao postupovni dokumenti. Vidjeti odgovor na deveto pitanje.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

U skladu s člankom 208. Zakona o parničnom postupku kazna za nepodnošenje odgovora na tužbeni zahtjev u zakonom predviđenom roku ista je bez obzira na način njegova podnošenja. Ako tuženik ne podnese odgovor, gubi pravo na dostavu dokaza i tužbenih razloga, osim tužbenih razloga povezanih s javnim poretkom, ako zakonom nije propisano drukčije.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Vidjeti odgovor na deveto pitanje.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Vidjeti odgovor na deveto pitanje.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Vidjeti odgovor na deveto pitanje.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Vidjeti odgovore na prvo i deveto pitanje.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Pravosudni dokumenti izdani u okviru postupaka izvršenja podliježu istim pravilima običajnog prava koja se primjenjuju na dostavu postupovnih dokumenata. Vidjeti odgovor na prvo pitanje.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Nije primjenjivo. Međutim, sažeci predmeta dostupni su na portalu sudova ili u informacijskim uredima u prostorijama suda, a klasificirani su prema broju spisa, predmetu i imenima stranaka. Planira se građanima omogućiti pregled sudskih spisa kod kuće, uz plaćanje naknade.

Posljednji put ažurirano: 01/09/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.