Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Rumunjska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

U skladu s člankom 199. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku, tužbeni zahtjev (cererea de chemare în judecată) može se podnijeti osobno ili putem zastupnika, poštom, kurirskom dostavom, telefaksom ili ga se može skenirati i poslati e-poštom ili kao elektronički dokument.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Tužbeni zahtjevi u građanskim predmetima mogu se podnijeti tako da ih se skenira i pošalje e-poštom ili u obliku elektroničkog dokumenta. Ni jedan se postupak ne može voditi isključivo na internetu.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Usluga je dostupna u svakom trenutku.

U skladu s člankom 199. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku, tužbeni zahtjev koji se podnosi osobno ili putem zastupnika, poštom, kurirskom dostavom, telefaksom ili skeniran i poslan e-poštom ili u obliku elektroničkog dokumenta registrira se i bilježi štambiljem s datumom primitka. Nakon registracije, tužbeni zahtjev i popratni dokumenti uz, prema potrebi, dokaze o načinu na koji su dostavljeni sudu predaju se predsjedniku suda (ili osobi koju je on za to odredio) koji odmah u skladu sa zakonom nasumičnim odabirom uspostavlja sudsko vijeće.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Zakonom o parničnom postupku nije predviđena primjena standardiziranih obrazaca za pravne zahtjeve. Pravilima običajnog prava koja se odnose na građanski postupak propisan je sadržaj određenih građanskopravnih zahtjeva (npr. tužbeni zahtjev, obrana, protuzahtjev).

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Siguran prijenos i pohrana podataka osiguravaju se s pomoću IT alata ugrađenih u sustav e-pošte, kao što su vatrozidi, certifikati, antivirusni programi, kontrola pristupa modelom grupa i uloga (eng. Role-Based Access Control, RBAC) itd., a tome pridonosi primjena dobrih praksi na terenu.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

U skladu s člankom 148. stavcima 2. i 5. Zakona o parničnom postupku, tužbeni zahtjevi koji se dostavljaju sudovima mogu se podnijeti i u obliku elektroničkih dokumenata ako su ispunjeni pravni uvjeti za to. Tužbeni zahtjevi moraju biti potpisani. Dokument se može potpisati te zatim skenirati i poslati e-poštom. Potpis može biti elektronički ako je tužbeni zahtjev elektronički dokument koji se šalje e-poštom.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Da, sudske pristojbe plaćaju se u skladu s Hitnom vladinom uredbom br. 80/2013 o sudskim biljezima, ali njihovi se iznosi ne razlikuju. Sudske biljege plaća dužnik gotovinom, bankovnom transakcijom ili na internetu, na poseban račun za priljeve u lokalni proračun („Sudski biljezi i druge pristojbe”) otvoren u ime područne upravne jedinice u kojoj fizička osoba ima prebivalište ili boravište ili, ako je to primjenjivo, u kojem pravna osoba ima sjedište. Ako dužnik koji duguje sudsku pristojbu nema ni prebivalište ni boravište ni, ovisno o slučaju, sjedište u Rumunjskoj, sudska pristojba uplaćuje se u lokalni proračun područne upravne jedinice u kojoj se nalazi sud kojem se podnosi predmetna tužba ili zahtjev.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Da, pod istim uvjetima pod kojima se podnositelj zahtjeva može povući iz sudskog postupka. U skladu s člankom 406. Zakona o parničnom postupku, podnositelj zahtjeva može se u bilo kojem trenutku povući iz sudskog postupka usmeno tijekom rasprave ili pisanom molbom.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Tuženik nije obvezan odgovarati putem interneta.

U skladu s člankom 149. stavkom 4. i člankom 154. stavkom 6. i stavkom 6.1 Zakona o parničnom postupku, dostavljanje sudskih poziva i svih postupovnih dokumenata izvršavaju po službenoj dužnosti sudski službenici ili drugi zaposlenici suda te zastupnici ili zaposlenici drugih sudova u okruzima u kojima se nalazi osoba kojoj se isprava dostavlja. Sudske pozive i druge postupovne dokumente službenik suda može dostavljati i telefaksom, e-poštom ili na bilo koji drugi način kojim se osigurava slanje teksta dokumenta i mogućnost potvrde primitka, pod uvjetom da je stranka sudu dostavila odgovarajuće podatke za tu namjenu. Za potrebe potvrde sud uz postupovni dokument šalje i obrazac koji sadržava naziv suda, datum dostave, ime službenika nadležnog za dostavu te informacije o dostavljenim dokumentima. Obrazac ispunjava primatelj navodeći datum primitka, jasno napisano ime i potpis osobe odgovorne za zaprimanje dostave i šalje ga sudu telefaksom, e-poštom ili na neki drugi način. Ako se tužbeni zahtjev u skladu sa zakonom šalje telefaksom ili e-poštom, službenik suda obvezan je pripremiti preslike tužbenog zahtjeva po službenoj dužnosti na trošak stranke koja ima tu obvezu. Sudski pozivi i drugi postupovni dokumenti smatraju se dostavljenima kad se iz korištenog sustava primi poruka da su stigli do primatelja u skladu s informacijama koje je dostavio.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Odgovori na tužbeni zahtjev dostavljaju se istim metodama kao i postupovni dokumenti. Vidjeti odgovor na deveto pitanje.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

U skladu s člankom 208. Zakona o parničnom postupku, kazna u slučaju nepodnošenja odgovora na tužbeni zahtjev u razdoblju propisanom zakonom ista je bez obzira na način na koji se on podnosi. Ako tuženik ne podnese odgovor, gubi pravo na dostavu dodatnih dokaza ili prigovora osim onih povezanih s javnim poretkom, ako zakonom nije propisano drukčije.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Vidjeti odgovor na deveto pitanje.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Vidjeti odgovor na deveto pitanje.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Vidjeti odgovor na deveto pitanje.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Vidjeti odgovore na prvo i deveto pitanje.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Pravosudni dokumenti izdani u okviru postupaka izvršenja podliježu istim općim odredbama kao i dostava postupovnih dokumenata. Vidjeti odgovor na prvo pitanje.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Ne. Međutim, internetske stranice suda (https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) ili informacijski uredi dostupni na određenim sudovima pružaju pristup sažetcima sudskih odluka, a pristupa im se unošenjem broja predmeta, opisa predmeta i imena stranaka. Planira se uvođenje mogućnosti pregleda sudskih spisa kod kuće, uz plaćanje naknade.

Posljednji put ažurirano: 19/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.