Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Škotska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, samo kad je riječ o zahtjevima koji se rješavaju u okviru jednostavnog postupka. Jednostavni postupak sudski je postupak osmišljen kako bi se osigurao brz, jeftin i neformalan način rješavanja sporova u kojima novčana vrijednost nije veća od 5000 GBP.

Više informacija o sustavu Civil Online, namijenjenom pokretanju parničnog postupka putem interneta, dostupno je na internetskim stranicama Škotske sudske službe na sljedećoj poveznici koja vodi na sustav Civil Online.

Dugoročni je cilj Škotske sudske službe pružanje širokog raspona usluga elektroničkim putem, ali trenutačno je pokretanje jednostavnog postupka jedina dostupna usluga. Pokretanje različitih sudskih postupaka putem interneta ključni je cilj i trenutačno se revidiraju unutarnji sustavi i postupci.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Trenutačno je na taj način moguće pokrenuti samo jednostavni postupak, ali ti se postupci ne vode isključivo putem interneta, već se takvi postupci i dalje mogu pokrenuti na sudu u papirnatom obliku.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Internetska usluga dostupna je 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Međutim, potvrda da je sud prihvatio zahtjev ograničena je na radno vrijeme suda, kad je osoblje dostupno za provjeru nadležnosti i obradu zahtjeva.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Da, postoje standardni obrasci koji su u skladu s pravilima suda i koji se mogu ispuniti i podnijeti elektroničkim putem.

Pravila o jednostavnom postupku i obrasci za jednostavne postupke dostupni su na internetskim stranicama Škotske sudske službe u odjeljku o pravilima suda.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Korisnici moraju proći provjeru vjerodostojnosti prije nego što dobiju pristup bilo kakvim podacima. Podaci se šifriraju za potrebe prijenosa i pohrane. Aplikacija je izrađena u skladu s drugom razinom standarda ASVS 3.0 OWASP-a.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Elektronički potpis nije nužan.

Vrijeme i datum zahtjeva i drugih podnesenih dokumenata bilježe se u sustavu upravljanja predmetima.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Naplaćuju se sudske pristojbe koje su propisane u zakonodavstvu.

Pristojbe se mogu platiti elektroničkim putem kreditnom ili debitnom karticom pri podnošenju zahtjeva za pokretanje jednostavnog postupka putem sustava Civil Online.

Ako se primjenjuje postupak koji se ne pokreće elektronički, pristojbe se mogu platiti i gotovinom ili čekom te debitnom ili kreditnom karticom.

Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama Škotske sudske službe u odjeljku o sudskim pristojbama.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Ne, ali zahtjev u okviru jednostavnog postupka može se odbaciti ili riješiti u skladu s pravilima suda.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Moguće je, ali nije obvezno.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Ako se odgovor podnosi elektroničkim putem, sud šalje elektroničku potvrdu o primitku odgovora i obavješćuje adresata o svakom daljnjem postupanju slanjem elektroničkih obavijesti.

Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama Škotske sudske službe u odjeljku o odgovaranju na zahtjeve.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ako odgovor nije podnesen, sud ne šalje nikakvu obavijest. Tužitelj će se pravodobno obratiti tuženiku kako bi ga obavijestio o ishodu predmeta.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Ako je predmet koji se rješava u okviru jednostavnog postupka pokrenut putem sustava Civil Online, svi dokazi podneseni sudu elektroničkim putem iznijet će se sudu u elektroničkom obliku. To se primjenjuje samo na postupke pokrenute putem sustava Civil Online.

U svim drugim vrstama predmeta to je moguće samo ako se obje stranke i sudac koji odlučuje o predmetu slažu s takvim vođenjem predmeta.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Ne.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Ne. Međutim, ako se u predmetu održala potpuna rasprava i ako je sud donio odluku u predmetu, primjerak mišljenja suda može se naknadno objaviti na internetskim stranicama Škotske sudske službe i/ili internetskim stranicama škotskih pravosudnih tijela.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Ne.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ne.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Ne. Međutim, neka su mišljenja suda dostupna na internetu. Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama Škotske sudske službe i škotskih pravosudnih tijela.

Posljednji put ažurirano: 19/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.