Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Slovačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Sudski postupak može se pokrenuti na internetu; točnije, tužbeni zahtjevi i drugi podnesci mogu se podnijeti elektronički ako imaju certificirani elektronički potpis.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Elektronički se mogu podnijeti sve vrste tužbenih zahtjeva i svi podnesci. Ako se podnesak u predmetu podnosi u elektroničkom obliku bez autorizacije (certificirani elektronički potpis), mora ga se naknadno dostaviti u fizičkom obliku ili u elektroničkom obliku uz certificirani elektronički potpis u roku od 10 dana, a u suprotnome će sud zanemariti podnesak. Sud ne poziva izričito podnositelja zahtjeva da izvrši tu naknadnu dostavu.

U izvanparničnim predmetima podnesak se može podnijeti bilo kojem okružnom sudu, koji je obvezan evidentirati zahtjev u svojem registru i bez odlaganja ga proslijediti nadležnom sudu. Taj zahtjev ima iste učinke kao i oni koji se predaju nadležnom sudu.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

U svakom trenutku.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Nije obvezan određeni format, zahtjeve se ocjenjuje s obzirom na njihov sadržaj. Ako u zahtjevu nedostaje određena pojedinost, sud će odlukom zatražiti od stranke da ispravi ili dopuni svoj zahtjev u roku od najmanje 10 dana.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Uvjeti za pohranjivanje i prijenos podataka utvrđeni su u Zakonu br. 543/2005 o pravilima o obradi i uredskim pravilima za okružne sudove, regionalne sudove, Poseban sud i vojne sudove, kako je izmijenjen (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (dalje u tekstu „PaOR”)

(a) Postupak zaprimanja zahtjeva putem interneta uz primjenu certificiranih elektroničkih potpisa uređen je Zakonom br. 215/2002 o elektroničkom potpisu i izmjeni određenih akata, kako je izmijenjen Zakonom 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) i Uredbom Nacionalnog tijela za sigurnost br. 542/2002 o načinu i postupku upotrebe elektroničkih potpisa u poslovnim i upravnim odnosima (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Zahtjev koji je zaprimljen na taj način prosljeđuje se u pisarnicu koja provodi daljnje korake u skladu s člankom 129. PaOR-a. Sudska pisarnica služi se softverskom aplikacijom da bi vodila evidenciju zahtjeva.

(b) Zahtjevi koji se zaprime bez elektroničkih potpisa odmah se prosljeđuju u pisarnicu kako bi ona poduzela daljnje korake u skladu s člankom 129. PaOR-a.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Zahtjev koji se podnese na internetu bez certificiranog elektroničkog potpisa mora se naknadno dostaviti u papirnatom obliku ili u elektroničkom obliku uz certificirani elektronički potpis u roku od 10 dana, a u suprotnome će ga sud zanemariti. Ako se na zahtjevu nalazi certificirani elektronički potpis, ne treba mu ništa dodavati. Točno vrijeme dostave zahtjeva bilježi se i evidentira.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Da, plaćaju se sudske pristojbe za presliku zahtjeva i njegovih popratnih dokumenata koji čine sudski spis i presliku zahtjeva i njegovih popratnih dokumenata koja se dostavlja strankama ako je zahtjev podnesen elektronički i potpisan certificiranim elektroničkim potpisima u skladu sa Zakonom br. 215/2002 o elektroničkom potpisu i izmjeni određenih akata, kako je izmijenjen Zakonom 679/2004 i Uredbom Nacionalnog tijela za sigurnost br. 542/2002 o načinu i postupku upotrebe elektroničkih potpisa u poslovnim i upravnim odnosima, a iznose 0,1 EUR po stranici, ali najmanje 10 EUR po podnesku koji čini tužbeni zahtjev ili zahtjev za pokretanje postupka i njegovim popratnim dokumentima te najmanje 3 EUR za sve druge podneske i njihove popratne dokumente (točka 20.a Priloga Zakonu br. 71/1992 o sudskim pristojbama, kako je izmijenjen (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Da, svi se podnesci mogu povući bez obzira na način na koji su dostavljeni, djelomično ili u potpunosti.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Tuženik ima tu mogućnost, ali nije je obvezan iskoristiti.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Postupak koji se primjenjuje na elektroničke zahtjeve utvrđen je u Zakonu br. 543/2005, kako je izmijenjen, o pravilima o obradi i uredskim pravilima za okružne sudove, regionalne sudove, Poseban sud i vojne sudove.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Postupak koji se primjenjuje na elektroničke zahtjeve utvrđen je u Zakonu br. 543/2005, kako je izmijenjen, o pravilima o obradi i uredskim pravilima za okružne sudove, regionalne sudove, Poseban sud i vojne sudove.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Dokazi su sva sredstva kojima se može potvrditi stanje stvari, a način dokazivanja svaki je način na koji se može utvrditi stanje stvari. Dopušteni su u svim vrstama postupaka. Dokumenti se mogu dostaviti sudu u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 125. Zakona o parničnom postupku (Civilný sporový poriadok).

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

U skladu s člankom 105. Zakona o parničnom postupku pisani dokumenti mogu se dostaviti putem interneta. Dokument koji dostavlja sud smatra se dostavljenim pet dana nakon slanja, čak i ako ga primatelj nije pročitao.

Međutim, dostava putem interneta nije dopuštena u slučaju dostave presuda, drugih sudskih odluka, sudskih poziva za postupak i drugih pisanih dokumenata za koje je zakonski propisana osobna dostava. Presuda se može dostaviti isključivo osobno, dostava putem interneta zabranjena je.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Ne, izricanje presude izvršava se s pomoću računalnih tehnologija te predloška s unaprijed ispisanim državnim grbom Slovačke i sljedećim tekstom: „Odluka se donosi u ime Slovačke Republike”. Pisanu presudu potpisuje predsjednik sudbenog vijeća ili sudac pojedinac.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Žalba se može predati putem interneta. Ako se žalba podnosi u elektroničkom obliku bez certificiranog elektroničkog potpisa, mora je se naknadno dostaviti u papirnatom obliku ili u elektroničkom obliku uz certificirani elektronički potpis u roku od 10 dana. Ako podnositelj žalbe to ne učini, podnesak će se zanemariti. Odluka o žalbi ne može se donijeti putem interneta, već isključivo u papirnatom obliku.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Zahtjev za izvršenje odluke može se podnijeti na internetu. Ako se podnosi elektronički bez certificiranog elektroničkog potpisa, mora ga se naknadno dostaviti u fizičkom obliku ili u elektroničkom obliku uz certificirani elektronički potpis u roku od 10 dana. Ako stranka to ne učini, podnesak će se zanemariti.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Stranke i njihovi pravni zastupnici mogu pregledavati spis predmeta isključivo osobno i samo u prisutnosti člana osoblja suda.

Na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) omogućeno je pretraživanje baze podataka sudskih odluka. Sudske odluke mogu se pretraživati i pregledavati, a odluku se može pronaći na temelju datuma njezina donošenja, suda koji ju je donio, broja spisa, oblika odluke, vrste odluke, područja zakonodavstva, primijenjenih zakonskih odredbi te imena i prezimena suca ili sudskog službenika koji je donio odluku ili pretraživanjem po riječima upotrijebljenima u odluci (tzv. fulltext).

Posljednji put ažurirano: 06/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.