Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Slovenija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, Zakonom o parničnom postupku (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) propisano je da se zahtjevi u građanskom postupku mogu podnijeti u elektroničkom obliku i da se sudski postupci mogu pokrenuti putem interneta.

Preciznije, u članku 105.b propisano je da se zahtjevi u građanskom postupku podnose u pisanom obliku, s tim da se pisanim zahtjevom smatra pisani ili ispisani i vlastoručno potpisani zahtjev (zahtjev u fizičkom obliku) ili zahtjev u elektroničkom obliku potpisan elektroničkim potpisom jednakovrijednim vlastoručnom potpisu. Zahtjev u fizičkom obliku podnosi se poštom, komunikacijskom tehnologijom, izravnom dostavom nadležnom tijelu ili dostavom koju obavlja osoba za posredovanje (komercijalni pružatelj usluga/poslovni ponudnik). Zahtjev u elektroničkom obliku podnosi se pravosudnom informacijskom sustavu, koji automatski potvrđuje primitak zahtjeva.

Neovisno o postojećim zakonskim odredbama (zakonima i provedbenim propisima) koje se odnose na sve građanske i trgovačke postupke, trenutačno se internetom ili elektroničkim putem mogu pokrenuti samo postupci navedeni na internetskom portalu e-pravosuđe (e-Sodstvo): u postupcima izvršenja u elektroničkom se obliku mogu podnijeti zahtjevi za izvršenje i drugi zahtjevi te se mogu izdavati i uručivati sudska pismena, dok je za neke adresate (javne bilježnike, odvjetnike) elektronička dostava obvezna. U elektroničkom se obliku isto tako mogu podnositi zahtjevi i donositi odluke u postupcima u slučaju nesolventnosti te podnositi zahtjevi za upis u zemljišne knjige i izdavati odluke u zemljišnoknjižnim postupcima.

U tu svrhu u Sloveniji postoji internetski portal e-pravosuđe putem kojeg se može podnijeti pisana dokumentacija u elektroničkom obliku: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Podnošenje zahtjeva i dostava dokumenata elektroničkim putem mogući su u parničnim postupcima i drugim građanskim sudskim postupcima, pri čemu se primjenjuju pravila ZPP-a.

Zemljišnoknjižni postupak može se pokrenuti isključivo internetom jer se člankom 125.a Zakona o zemljišnim knjigama (Zakon o zemljiški knjigi, ZZK-1) propisuje obveza elektroničkog podnošenja dokumenata; međutim, podnositelj može prijedlog za upis prava vlasništva u svoju korist temeljem reda prvenstva podnošenja tog zahtjeva u sudski spis podnijeti i osobno zemljišnoknjižnom sudu nadležnom prema mjestu gdje se nalazi nekretnina ako zemljišnoknjižnom sudu dostavi sve dokumente koji su u članku 142. stavku 1. tog Zakona propisani kao osnova za traženi upis i ako istodobno plati propisane sudske pristojbe za takav prijedlog. Podnositelj koji je osobno podnio prijedlog za upis u zemljišne knjige u elektroničkom obliku te javni bilježnik, odvjetnik, poduzeće za promet nekretninama ili ured državnog odvjetnika koji zastupa stranku u nekom zemljišnoknjižnom postupku moraju sve zahtjeve te stranke dostaviti elektroničkim putem (članak 125.a stavak 4. ZZK-a).

Kad je riječ o ostalim postupcima koji se mogu pokrenuti elektroničkim putem, zakonom je još uvijek dopušteno podnošenje zahtjeva u fizičkom (papirnatom) obliku.

Izvršenje: Člankom 29. stavkom 2. Zakona o izvršenju i osiguranju tražbina (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) propisuje se da ministar pravosuđa određuje vrste postupaka izvršenja u kojima se prijedlog za izvršenje i drugi zahtjevi mogu podnijeti u elektroničkom obliku i automatski obraditi u informacijskom sustavu, kao i tijek takvih postupaka. U skladu s navedenim člankom, u Prilogu 5. Pravilnika o obrascima, vrstama postupka izvršenja i postupku automatskog izvršenja navodi se koje zahtjeve podnositelji mogu podnijeti elektroničkim putem na portalu e-pravosuđe (podstranica e-izvršenje/e-Izvršba). Stranke u postupku mogu sve zahtjeve podnijeti u elektroničkom obliku na podstranici e-izvršenje portala e-pravosuđe.

Postupak u slučaju nesolventnosti: Stečajni upravitelj obvezan je podnositi sudu izvješća, popise provjerenih tražbina i druge dokumente u elektroničkom obliku, potpisane sigurnim elektroničkim potpisom verificiranim kvalificiranim certifikatom (članak 98. Zakona o financijskom poslovanju, postupcima u slučaju nesolventnosti i prinudnom prestanku/Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). Odvjetnik koji zastupa stranku u postupku u slučaju nesolventnosti obvezan je podnijeti prijavu tražbina i ostale zahtjeve te stranke u elektroničkom obliku, potpisane sigurnim elektroničkim potpisom verificiranim kvalificiranim certifikatom (članak 123.a ZFPPIPP-a); u protivnom, sud takav zahtjev odbija. Odvjetniku koji zastupa stranku u postupku u slučaju nesolventnosti i stečajnom upravitelju svi se dokumenti dostavljaju elektroničkim putem na sigurnu adresu e-pošte.

Isto tako, izvornu odluku ili nalog u postupku u slučaju nesolventnosti sud izdaje u elektroničkom obliku, a sudac potpisuje sigurnim elektroničkim potpisom verificiranim kvalificiranim certifikatom (članak 124. ZFPPIPP-a).

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

U okviru informacijskog sustava e-pravosuđe mora se omogućiti obavljanje pravnih poslova elektroničkim putem svakog radnog dana od 8:00 do 20:00. Korisnici informacijskog sustava e-pravosuđe mogu, u načelu, svoje pravne poslove provoditi elektroničkim putem u bilo koje vrijeme svakog dana u tjednu jer se navedena ograničenja primjenjuju u slučaju tehničke nadogradnje sustava.

Člankom 112. ZPP-a propisuje se da se, kada se zahtjev šalje elektroničkim putem, vrijeme njegove predaje informacijskom sustavu uzima kao vrijeme dostave sudu kojemu je upućen. Pravilnikom o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem, koji ima svojstvo provedbene uredbe, propisuje se da se, ako se na zahtjev podnesen elektroničkim putem primjenjuje neki vremenski rok, smatra da je taj zahtjev podnesen u trenutku njegova zaprimanja na poslužitelju s kojega se pokreće modul e-registra za odgovarajuću vrstu građanskog sudskog postupka na koju se predmetni zahtjev podnesen putem informacijskog sustava e-pravosuđe odnosi (članak 18. Pravilnika).

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Ako je nestandardizirani dio teksta zahtjeva podnesenog elektroničkim putem izvorno sastavljen kao dokument u elektroničkom obliku, mora se priložiti pravnom poslu koji se provodi elektroničkim putem u obliku zapisa PDF/A. Korisnik mora nenormirani dio teksta zahtjeva podnesenog elektroničkim putem koji je izvorno sastavljen kao pisani dokument, kao i sve njegove priloge pretvoriti u elektronički oblik skenirajući ga kako bi ga priložio pravnom poslu koji se provodi elektroničkim putem. Tako dobiveni dokument u elektroničkom obliku mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

  • mora biti crno-bijel te u obliku zapisa PDF/A,
  • razlučivost mora biti od 240 tpi do 300 tpi,
  • ako se pisani dokument sastoji od nekoliko stranica, sve stranice moraju se nalaziti u jednoj PDF datoteci, bez praznih stranica među njima,
  • ako su priložena dva ili više dokumenata, svaki dokument mora biti u zasebnoj PDF datoteci.

Ako neki od dokumenata u elektroničkom obliku priložen pravnom poslu koji se provodi elektroničkim putem ne ispunjava te zahtjeve, zahtjev podnesen elektroničkim putem smatra se nepotpunim (članak 19. Pravilnika o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem).

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Informacijski sustav e-pravosuđe smješten je na sigurnoj vladinoj mreži (HKOM), a podaci se pohranjuju na središnji poslužitelj mreže HKOM-a.

Prava pristupa tim podacima predmet su jednog dijela sustava prava koji uređuje centar za informacijsku tehnologiju pri Vrhovnom sudu Republike Slovenije (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) u skladu s Pravilnikom o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem. Svi korisnici informacijskog sustava e-pravosuđe i drugih triju podstranica moraju se prije provođenja pravnih poslova elektroničkim putem registrirati u sigurnosnom sustavu. Skupine korisnika razlikuju se prema stupnju identifikacije u informacijskom sustavu (obični korisnici, registrirani korisnici i kvalificirani korisnici). Broj korisničkih prava (pravnih poslova koji se provode elektroničkim putem) koja se mogu ostvariti na tom portalu i njegovim podstranicama ovisi o vrsti skupine korisnika kojoj određeni korisnik pripada.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Svi zahtjevi podneseni elektroničkim putem moraju biti potpisani elektroničkim potpisom podnositelja (kvalificirani digitalni certifikat). Informacijski sustav e-pravosuđe svakom zaprimljenom zahtjevu podnesenom elektroničkim putem dodjeljuje vremensku oznaku, a podnositelj automatski prima elektroničku potvrdu u kojoj se navodi vrijeme predaje toga zahtjeva informacijskom sustavu e-pravosuđe.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Opći propis kojim se uređuje plaćanje sudskih pristojbi jest Zakon o sudskim pristojbama (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), u kojem je utvrđeno da se sudske pristojbe u postupcima pred slovenskim sudovima plaćaju u skladu s odredbama tog zakona. Tim se zakonom u načelu ne razlikuje elektronički od neelektroničkog načina podnošenja zahtjeva, ali njime se u postupku izvršenja potiče podnošenje zahtjeva u elektroničkom obliku jer je pristojba za podnošenje takvog zahtjeva 20 % niža od pristojbe za podnošenje zahtjeva u fizičkom (papirnatom) obliku.

Postupak izvršenja:

Nakon podnošenja zahtjeva u elektroničkom obliku izdaje se nalog za plaćanje kojim se podnositelju nalaže da u roku od osam dana od dana dostave naloga plati sudsku pristojbu doznačivanjem predmetnog iznosa na odgovarajući račun uz navođenje referentnog broja navedenog na nalogu. Nalog za plaćanje sudske pristojbe smatra se dostavljenim u trenutku kada podnositelj ili njegov zastupnik podnesu zahtjev u elektroničkom obliku.

Ako podnositelj u roku od osam dana od dana dostave naloga za plaćanje ne plati sudsku pristojbu u skladu s tim nalogom te ako nisu ispunjeni uvjeti za izuzeće od plaćanja, odgodu plaćanja ili obročno plaćanje sudskih pristojbi, smatra se da je zahtjev povučen. Jedina se iznimka odnosi na elektronički zahtjev za izvršenje na temelju vjerodostojne isprave, pri čemu obveza plaćanja pristojbe nastaje u trenutku zaprimanja zahtjeva u informacijski sustav. Podnositelju se ne izdaje nalog za plaćanje, no dobiva sve potrebne informacije za plaćanje sudske pristojbe. Ako podnositelj elektroničkog zahtjeva za izvršenje na temelju vjerodostojne isprave, za koju odgovornost snosi Središnji odjel za vjerodostojne isprave (centralni oddelek za verodostojno listino, COVL), ne plati utvrđeni iznos sudske pristojbe u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, smatrat će se da zahtjev nije podnesen.

Nema razlike između plaćanja sudskih pristojbi općenito i plaćanja sudskih pristojbi za zahtjeve podnesene elektroničkim putem koji nisu zahtjevi za izvršenje na temelju vjerodostojne isprave. Ako se zahtjev za izvršenje na temelju vjerodostojne isprave podnosi u fizičkom (papirnatom) obliku i ako podnositelj ne plati sudsku pristojbu u skladu s uputama navedenima na obrascu zahtjeva, sud mu šalje nalog za plaćanje.

Zemljišnoknjižni postupak: Ako se sudska pristojba mora platiti za prijedlog za upis u zemljišne knjige ili neki drugi zahtjev podnesen elektroničkim putem, nakon podnošenja zahtjeva elektroničkim putem izdaje se nalog kojim se podnositelju nalaže da u roku od osam dana od dana dostave naloga plati sudsku pristojbu doznačivanjem predmetnog iznosa na odgovarajući račun uz navođenje referentnog broja navedenog na nalogu. Nalog za plaćanje sudske pristojbe smatra se dostavljenim u trenutku kada podnositelj ili njegov zastupnik podnesu zahtjev u elektroničkom obliku. Ako podnositelj u roku od osam dana od dana dostave naloga za plaćanje ne plati sudsku pristojbu u skladu s tim nalogom, smatra se da je zahtjev povučen.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Na povlačenje prijedloga ili zahtjeva podnesenog u elektroničkom obliku primjenjuju se ista pravila kao na povlačenje zahtjeva podnesenog u pisanom obliku. U okviru postupaka izvršenja, postupaka u slučaju nesolventnosti i zemljišnoknjižnih postupaka koji se provode putem računala, podneseni se zahtjev može povući i elektroničkim putem.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Kako je spomenuto u točki 1., usprkos postojanju pravnih odredbi za podnošenje zahtjeva elektroničkim putem, takvo podnošenje zahtjeva još uvijek nije moguće u svim parničnim postupcima.

Pravilnik o obrascima, vrstama postupka izvršenja i postupku automatskog izvršenja sadržava popis zahtjeva i drugih dokumenata koji se u postupku izvršenja mogu slati elektroničkim putem. Ako dužnik u postupku izvršenja želi odgovor ili zahtjev podnijeti elektroničkim putem na portalu e-pravosuđe (podstranica e-izvršenje), mora ispunjavati uvjete primjenjive na vanjske kvalificirane korisnike informacijskog sustava e-pravosuđe (otvoren siguran elektronički poštanski pretinac, kvalificirani digitalni certifikat slovenskog tijela za izdavanje certifikata povezan s poreznim brojem), zajedno s drugim uvjetima koji ovise o tome kojoj skupini korisnika pripada (članak 12. Pravilnika o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem).

Informacije o obvezama koje se primjenjuju na neke sudionike kad je riječ o podnošenju dokumenata u elektroničkom obliku, kao i obvezama stranaka u postupku u slučaju nesolventnosti potražite u odgovoru pod točkom 2.

Prigovor ili neki drugi pravni lijek može se podnijeti internetom i u zemljišnoknjižnom postupku te određenim vrstama postupka izvršenja. Neki sudionici zemljišnoknjižnog postupka (odvjetnici, javni bilježnici, državna tijela i poduzeća za promet nekretninama) moraju sve dokumente podnijeti elektroničkim putem.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

U slučaju izostanka odgovora suprotne strane, postupak u elektroničkom obliku provodi se na isti način kao i postupak u pisanom obliku. Nakon isteka roka utvrđenog za odgovor tuženika ili dužnika, sud donosi odluku.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Vidjeti točku 10. – isto pitanje.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Člankom 16.a ZPP-a propisuje se da je elektronički dokument jednakovrijedan pisanom dokumentu ako su podaci koji se nalaze u elektroničkom dokumentu prikladni za obradu na sudu te ako su dostupni i prikladni za višekratnu uporabu, kao i da se ne može smatrati da ti podaci nemaju dokaznu vrijednost zbog toga što su u elektroničkom obliku. Isto je propisano i u Zakonu o elektroničkom poslovanju i elektroničkom potpisu (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, članak 13. stavak 1.).

Dokumenti i dokazi mogu se u postupcima izvršenja i osiguranja tražbina podnositi u elektroničkom obliku. Kad je riječ o ispunjavanju tehničkih zahtjeva, ako se oni ne odnose na zahtjev podnesen elektroničkim putem nego na neki dokument u elektroničkom obliku (privitak), odredbe članka 19. stavaka 1. i 2. Pravilnika o dokumentima u elektroničkom obliku primjenjuju se mutatis mutandis. Vidjeti i odgovor pod točkom 4.

Dokumenti se mogu podnositi i u elektroničkom obliku. Zahtjev podnesen elektroničkim putem dokument je u elektroničkom obliku koji sadržava zahtjev neke stranke u građanskom sudskom postupku (Pravilnik o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem). Istim je pravilnikom definiran i „privitak u elektroničkom obliku”, tj. pisani dokument pretvoren u elektronički oblik i priložen zahtjevu podnesenom elektroničkim putem.

Korisnik podnosi zahtjev elektroničkim putem tako da na portalu e-pravosuđe odabere odgovarajući pravni posao koji se provodi elektroničkim putem za podnošenje zahtjeva elektroničkim putem i unese potrebne informacije iz standardiziranog dijela teksta zahtjeva u odgovarajuća polja internetskog obrasca na zaslonu. Ako zahtjev podnesen elektroničkim putem sadržava i obrazloženje, zbog zakonske obveze ili želje podnositelja, korisnik od teksta obrazloženja (nenormirani dio teksta zahtjeva podnesenog elektroničkim putem) izrađuje zaseban dokument u elektroničkom obliku koji ispunjava pretpostavke navedene u članku 19. Pravilnika o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem te taj dokument u elektroničkom obliku prilaže pravnom poslu e-izvršenja. Korisnik ga potpisuje vlastitim sigurnim elektroničkim potpisom. Isto se primjenjuje na privitke koji se u elektroničkom obliku prilažu zahtjevu podnesenom elektroničkim putem. Vidjeti i prethodne odgovore.

Kako bi se osigurala pravna sigurnost te zbog činjenice da dokument pretvoren u elektronički oblik zadržava prirodu (dokaznu vrijednost) izvornika, za zemljišnoknjižne postupke utvrđeno je posebno pravilo prema kojem privatne dokumente (ugovore) u elektronički oblik može pretvoriti samo javni bilježnik, kao osoba od javnog povjerenja. Isto tako, javni je bilježnik obvezan, u skladu s pravilima o javnobilježničkim aktima, taj dokument čuvati sve dok uknjižba ne postane pravomoćna. Stranka/podnositelj može druge dokumente koji tvore osnovu uknjižbe (sudske odluke i druge odluke državnih tijela) osobno pretvoriti u elektronički oblik.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

U skladu s odredbama Pravilnika o pravnim poslovima koji se u građanskim sudskim postupcima provode elektroničkim putem, sudska odluka u elektroničkom obliku smatra se izvornom sudskom odlukom. U slučaju dostave sudske odluke elektroničkim putem, kao dokument u elektroničkom obliku šalje se primjerak sudske odluke u elektroničkom obliku. U slučaju uručenja sudske odluke poštom, šalje se tiskani primjerak sudske odluke u elektroničkom obliku.

*Potrebno je naglasiti da u praksi te usprkos donesenim pravnim odredbama trenutačno još nije moguće elektroničkim putem slati dokumente u građanskim i trgovačkim predmetima, uz iznimku postupaka u slučaju nesolventnosti i zemljišnoknjižnih postupaka. Od 10. travnja 2014. sudski se dokumenti u elektroničkom obliku, tj. elektroničkim putem dostavljaju i odvjetnicima i izvršiteljima.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Da. Presudu ili odluku donesenu u elektroničkom obliku potpisuje predsjednik sudskog vijeća vlastitim sigurnim elektroničkim potpisom i sigurnim elektroničkim potpisom suda, verificiranima kvalificiranim certifikatom. Ako je sigurni elektronički potpis predsjednika sudskog vijeća ovjeren kvalificiranim certifikatom koji sadržava i oznaku suda, sigurni elektronički potpis suda nije potreban. Presude obrađene automatski u informacijskom sustavu mogu umjesto pečata i potpisa imati faksimil.

Odluka donesena u fizičkom ili elektroničkom obliku može se dostaviti strankama kao ovjereni primjerak, kao elektronički (skenirani) primjerak ili u elektroničkom obliku. Vidjeti i napomenu na 13. odgovor.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Kao što je već navedeno, usprkos postojanju pravnih odredbi, zahtjevi, uključujući žalbe, ne mogu se podnositi elektroničkim putem u svim postupcima, no podnošenje elektroničkim putem moguće je u postupcima izvršenja, postupcima u slučaju nesolventnosti i zemljišnoknjižnim postupcima ako podnositelj ispunjava uvjete primjenjive na korisnike informacijskog sustava e-pravosuđe. Vidjeti i prethodne odgovore.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Da, putem portala e-pravosuđe moguće je provesti i izvršenje elektroničkim putem (e-izvršenje). Podnositelj može, kao registrirani i vanjski kvalificirani korisnik, na portalu e-pravosuđe (podstranica e-izvršenje) podnijeti zahtjev za izvršenje na temelju vjerodostojne isprave. Podnositelj može, samo kao vanjski kvalificirani korisnik, na podstranici e-izvršenje podnijeti zahtjev za izvršenje na temelju izvršne isprave te zahtjev za osiguranje tražbina. Važno je napomenuti da je riječ o postupcima izvršenja i osiguranja tražbina koji se provode u skladu s nacionalnim propisima (ZIZ).

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Stranke imaju pravo pregledati i kopirati spis koji je u elektroničkom obliku u informacijskom sustavu, pri čemu stranka svoj identitet dokazuje kvalificiranim certifikatom za elektronički potpis.

U postupcima izvršenja i osiguranja tražbina pred lokalnim sudovima (okrajna sodišča) korisnici koji su podnijeli zahtjev elektroničkim putem na podstranici e-izvršenje mogu pregledavati vlastite dokumente, kao i postupovne akte koji se odnose na predmet za koji su podnijeli zahtjev elektroničkim putem i u kojem se spominju kao sudionici. Pravilnikom o obrascima, vrstama postupka izvršenja i postupku automatskog izvršenja propisuje se što sve korisnici iz određenih skupina korisnika mogu pregledavati.

Pregled spisa dopušten je i u zemljišnoknjižnom postupku. Postupak izvršenja i zemljišnoknjižni postupak razlikuju se u tome što u okviru zemljišnoknjižnog postupka, sve dok upis u zemljišne knjige ne postane pravomoćan, spis smiju pregledavati svi registrirani korisnici (tj. ne samo podnositelji i drugi sudionici). Zbog zaštite osobnih podataka sudionika svima su na uvid dostupni samo postupovni akti (zahtjev, sudska odluka itd.), ali ne i privici, tj. dokumenti.

Korisne poveznice

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Posljednji put ažurirano: 10/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.