Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Švedska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Trenutačno se u građanskom postupku tužbeni zahtjev ne može podnijeti putem interneta. Tužbeni zahtjev mora se podnijeti u pisanom obliku s vlastoručnim potpisom podnositelja ili njegova zastupnika. Zbog obveznog potpisivanja tužbeni zahtjev ne može se podnijeti u elektroničkom obliku.

U skraćenim postupcima zahtjev za izdavanje platnog naloga može se podnijeti švedskom izvršnom tijelu (Kronofogdemyndigheten) putem interneta.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Kao što je prikazano u odgovoru na pitanje br. 1, to je moguće samo u skraćenom postupku.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Ne postoji mogućnost pokretanja sudskog postupka putem interneta.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Ne postoji mogućnost pokretanja sudskog postupka putem interneta.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Ne postoji mogućnost pokretanja sudskog postupka putem interneta.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Ne postoji mogućnost pokretanja sudskog postupka putem interneta.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Ne postoji mogućnost pokretanja sudskog postupka putem interneta.

Elektronički zahtjevi za izdavanje platnog naloga upućeni švedskom izvršnom tijelu moraju imati napredni elektronički potpis kako je navedeno u članku 3. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ.

Švedsko izvršno tijelo može odobriti iznimku od obveze potpisivanja osobi od koje se očekuje da će podnijeti brojne zahtjeve na siguran i tehnički prikladan način. Zahtjev za izdavanje platnog naloga upućen sudu u okviru redovnog postupka nije potrebno vlastoručno potpisati. Dovoljan je elektronički zahtjev.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Ne postoji mogućnost pokretanja sudskog postupka putem interneta.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Ne postoji mogućnost pokretanja sudskog postupka putem interneta. Kao što je prikazano u odgovoru na pitanje br. 12, općenito je moguće internetom dostaviti obranu i druga sudska pismena koja ne moraju biti vlastoručno potpisana.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Ne postoji mogućnost pokretanja sudskog postupka putem interneta.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ne postoji mogućnost pokretanja sudskog postupka putem interneta.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Dokumenti koji ne moraju biti vlastoručno potpisani mogu se podnijeti u elektroničkom obliku. To znači da je to u načelu moguće za sve dokumente osim tužbenog zahtjeva. Sud, međutim, može u pojedinim slučajevima odlučiti da dokument dostavljen u elektroničkom obliku pošiljatelj mora potvrditi izvornim potpisanim primjerkom.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Sud može dokument poslati elektroničkim putem te zatražiti potvrdu primitka e-poštom, na primjer, ako se to smatra primjerenim u skladu s važećim odredbama o osobnim podacima itd.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Presuda se šalje poštom, osim ako je stranka zatražila drukčije. Ako je primjereno, na primjer s obzirom na važeće odredbe o osobnim podacima, dokumenti se mogu slati telefaksom ili e-poštom ili u nekom drugom elektroničkom obliku.

15 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Moguće je podnijeti žalbu e-poštom. Ako je potrebno, sud može zatražiti da pošiljatelj potvrdi žalbu izvornim potpisanim primjerkom.

Za sudske pozive vidjeti odgovor na pitanje br. 13.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Zahtjev za izvršenje može dostaviti ovlaštena stranka ili njezin zastupnik, usmenim ili pisanim putem. U slučaju usmenog zahtjeva nužno je da se podnositelj (stranka koja traži izvršenje) obrati švedskom izvršnom tijelu. Podnositelj ili njegov zastupnik moraju potpisati pisani zahtjev. Švedsko izvršno tijelo može, međutim, dopustiti elektroničko podnošenje stranci koja podnosi velik broj zahtjeva.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 02/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.