Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Csehország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen, a Cseh Köztársaságban minden keresetet be lehet nyújtani elektronikusan.

A kereseteket a) hitelesített elektronikus aláírással ellátott e-mailben, vagy b) adattárolókba – vagyis az aktusok hivatalos szerveknek való megküldésére és végrehajtására létrehozott speciális elektronikus tárolókba – való megküldéssel lehet benyújtani. Ezek a módszerek egyenértékűek a klasszikus írásbeli beadvánnyal. A kereseteket egyszerű, hitelesített elektronikus aláírás nélküli e-mailen keresztül is be lehet nyújtani, de ez esetben három napon belül klasszikus írásbeli, vagy a fenti a) és b) pontokban meghatározott formában is be kell nyújtani az azonos tartalmú keresetet. Ezen eljárásokat részletesebben a 6. kérdésre adott válasz mutatja be.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

A kereseteket elektronikus úton bármely ügyben be lehet nyújtani. Az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás kizárólag elektronikusan indítható.

Az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás egy különleges gyorsított eljárás. A felperesek az ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ weboldalán található elektronikus formanyomtatvány kitöltésével és annak hitelesített elektronikus aláírásával nyújthatják be keresetüket. A felperesek 1 millió CZK-ig terjedő összeget követelhetnek. Az elektronikus fizetési meghagyás kibocsátása előtt a formanyomtatványt helyesen kell kitölteni, és meg kell fizetni a bírósági illetéket. A feltételek teljesítése esetén a bíróság elektronikus fizetési meghagyást bocsáthat ki. A bíróság ebben felszólítja az alperest, hogy a kézhezvételtől számított 15 napon belül fizesse meg a tartozást és az eljárás költségeit a felperesnek, vagy ugyanezen határidőn belül fellebbezzen az azt kibocsátó bíróságnál. A fellebbezéssel meg nem támadott elektronikus fizetési meghagyás a jogerős ítélettel azonos joghatásokat vált ki. Amennyiben bármely alperes a határidőn belül fellebbezést nyújt be, az elektronikus fizetési meghagyást teljes mértékben törlik és a bíróság elrendeli a tárgyalást.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Elektronikus keresetet bármikor be lehet nyújtani.

A kereset hitelesített elektronikus aláírással ellátott e-mailben való benyújtása esetén a felperesek az ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ weboldalon tájékozódhatnak (az oldal azonban csak cseh nyelven érhető el). A keresetet a megfelelő bírósági hivatal e-mail-címére való megküldéssel is be lehet nyújtani. A hivatalok e-mail-címei megtalálhatók a https://justice.cz/soudy oldalon.

A bírósági adattárolóba megküldött keresetek esetén a megfelelő bíróság adattárolóinak azonosítói a közigazgatási weboldalon, az adattárolókkal rendelkező jogi személyek listájában (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) – a „központi közigazgatási szervek” részben, vagy az Igazságügy Minisztérium https://www.justice.cz/ weboldalán, az egyes bíróságok elérhetőségei között találhatók.

A követeléseket az elektronikus űrlap közvetlen kitöltésével is be lehet nyújtani a https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage webes alkalmazás használatával – lásd: „Keresetek benyújtása a bírósághoz”.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Főszabály szerint a műveletek végrehajtására bármilyen formában sor kerülhet, kivéve, ha egyes műveletekre vonatkozóan jogszabály meghatározott formát ír elő. Mindenekelőtt a kereseteknek érthetőnek és konkrétnak kell lenniük.

Egyes elektronikus eljárások alkalmazása során a felpereseket kötik a különböző kommunikációs formákra vonatkozó műszaki jellemzők. Például az ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ weboldal használatakor (lásd a 2., 3. és 6. kérdéseket) a mellékletek maximális mérete 10 MB, és a támogatott fájl formátumok a pdf, rtf, xls, doc és txt. Hasonló módon az adattárolóknak megküldött üzenetek mérete szintén 10 MB-ra korlátozott, és az adattárolókba küldött üzenetek támogatott formátumai a pdf, PDF/A, xml (amennyiben az megfelel az üzenet címzettje által közzétett, nyilvánosan elérhető XSD sémának), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn és gml/gfs/xsd. Az e-mailben benyújtott beadványokat HTML formátumban, ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1),Unicode vagy UTF-8 kódolt szövegű PLAIN TEXT formátumban kell létrehozni. Az e-mail mérete, csatolmányokkal együtt, maximum 5 MB lehet. A támogatott operációs rendszerek: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP és Windows Vista (Windows Vista esetén problémák merülhetnek fel az elektronikus minősített tanúsítványok egyes HW tárolásával [pl. az SCR3320 intelligens kártya olvasó]; ezen olvasó alkalmazásával jelenleg nem lehet elektronikusan aláírni vagy küldeni beadványokat. A beadványt alá lehet írni és el lehet küldeni, ha a pfx fájl (p12) szerepel a Java Applet-ben, és beírják a privát kulcs jelszavát). Az ePodatelna weboldalt vagy adattárolókat használni szándékozó felperesek a weboldalon található kézikönyvekhez és használati útmutatókhoz fordulhatnak további információért.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

A bíróságok és végrehajtók az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet)) és más vonatkozó jogszabályok szerint járnak el.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

A rendes polgári eljárásokban négy különböző elektronikus eljárást lehet alkalmazni a keresetek benyújtásához:

Először, a keresetet be lehet nyújtani hitelesített elektronikus aláírással ellátott e-mailben. A hitelesített elektronikus aláírás definícióját az elektronikus aláírásokról szóló 227/2000. sz. törvény 11. cikke tartalmazza; az elektronikus aláírás a) valamely akkreditált cseh tanúsító szolgáltató által elkészített minősített tanúsítványon alapuló, és az aláíró személyét vitathatatlanul tanúsító hitelesített aláírás (a Cseh Köztársaság akkreditált szolgáltatóinak listáját a cseh Belügyminisztérium weboldalán találja http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx), vagy b) valamely akkreditált, Csehországon kívüli igazolás-kiállító szolgáltató által elkészített minősített tanúsítványon alapuló hitelesített aláírás, ha a minősített tanúsítványt a megbízható tanúsító szolgáltatók listáján szereplő szervezet olyan szolgáltatás keretében bocsátotta ki, amelyre vonatkozóan akkreditálásra került, vagy amelynek szolgáltatását a megfelelő uniós jogszabályok szerint felügyelik. Ez a beadványtípus a klasszikus írásbeli beadvánnyal egyenértékű. Azoknak a felpereseknek, akik így kívánják benyújtani keresetüket, az ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ weboldalát kell felkeresniük. A keresetet a megfelelő bírósági hivatal e-mail-címére való megküldéssel is be lehet nyújtani. A hivatalok e-mail-címét a https://justice.cz/soudy weboldalon a bíróságok elérhetőségeinél találja.

Másodszor, adattárolókat is lehet használni. Ezek a Cseh Köztársaságban az aktusok hivatalos szerveknek való megküldésére és végrehajtására létrehozott speciális elektronikus tárolók. Az adattárolókat elsősorban az elektronikus aktusokról és a dokumentum jóváhagyott átalakításról szóló 300/2008. sz. törvény szabályozza. Ez a beadványtípus a klasszikus írásbeli beadvánnyal egyenértékű. Az adattároló rendszerre vonatkozó részletes információt a http://www.datoveschranky.info/ weboldalon, a felhasználói fiókhoz való hozzáférést pedig a https://www.mojedatovaschranka.cz/ weboldalon találja. Minden bíróság rendelkezik adattárolókkal. Az egyes bíróságok adattárolóinak azonosítói a közigazgatási weboldalon, az adattárolókkal rendelkező jogi személyek listájában (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) – a „központi közigazgatási szervek” részben, vagy az Igazságügy Minisztérium https://www.justice.cz/ weboldalán, az egyes bíróságok elérhetőségei között találhatók.

Harmadszor, a követelést hitelesített aláírás nélküli egyszerű e-mailben is be lehet nyújtani. Ez esetben azonban három napon belül klasszikus írásos formában vagy a fent meghatározott formában is be kell nyújtani az azonos tartalmú beadványokat, különben a bíróság azokat figyelmen kívül hagyja (a polgári perrendtartás 42. cikke).

Negyedszer, a kereseteket és mellékleteiket elektronikus úton is be lehet nyújtani a bíróságokhoz az elektronikus űrlap közvetlen kitöltésével, a https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage webes alkalmazás használatával. A keresetek elkészítéséhez online útmutató áll rendelkezésre – lásd: „Keresetek benyújtása a bírósághoz”. Az online keresetekről szóló útmutató lehetővé teszi a felperesek számára, hogy kitöltsék a kiválasztott elektronikus űrlapokat, és PDF formátumban állítsanak elő keresetlevelet. A kereset megfelelő benyújtásához a felpereseknek telepíteniük kell az Adobe Acrobat Reader programot és „hiteles elektronikus aláírással” kell rendelkezniük.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Igen, a bírósági eljárások illetékkötelesek. A felperes – az illetéktáblában meghatározott összegű – illetéket az érintett bíróság cseh Nemzeti Banknál vezetett számlájára való átutalással, vagy – ha az összeg nem haladja meg az 5 000 CZK-t – illetékbélyegen fizetheti meg. Amennyiben a követelés benyújtásakor nem fizetik meg az illetéket, a határidőt köt ki a felperes számára a fizetésre és tájékoztatja őt a nem fizetés következményeiről. Az eljárást felfüggesztik, ha az illetéket a határidőn belül nem fizették meg.

Az elektronikusan megindított eljárások illetéke és az illetékfizetés módja nem különbözik a klasszikusan megindított eljárásokban való illetékektől és fizetési módoktól. Ez alól az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás kivétel, amelyben a bírósági illeték kevesebb mint a rendes polgári eljárásokban.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen. Az interneten benyújtott dokumentumot ugyanúgy lehet visszavonni, ahogy a klasszikus módon benyújtott dokumentumot. A visszavonásra elektronikus vagy klasszikus módon is sor kerülhet.

Keresetét a felperes a bíróság ítéletének jogerőssé válásáig egészben vagy részben visszavonhatja. Amennyiben a keresetet visszavonják, a bíróság – egészében, vagy a visszavont kereset mértékéig – felfüggeszti az eljárást. Amennyiben az eljárást megindító keresetet a bíróság ítélethozatalát követően vonják vissza, de az ítélet még nem emelkedett jogerőre, a visszavont kereset mértékéig a bíróság dönt, hogy visszavonja-e a határozatát. Amennyiben a másik felek indokoltan nem értenek egyet a kereset visszavonásával, a bíróság – egyes különös eljárások kivételével – elutasíthatja a visszavonást. (A polgári perrendtartás 96. szakasza)

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Az alperes az interneten keresztül is kommunikálhat, de nem köteles így eljárni.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Amennyiben az alperes az elektronikus fizetési meghagyást megfelelő időben megfellebbezi, azt teljes mértékben törlik, a bíróság tárgyalást tartását rendeli el és a bírósági eljárás a szokásos módon folyik, vagyis első fokú rendes polgári bírósági eljárásra kerül sor.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Amennyiben az alperes az elektronikus fizetési meghagyást megfelelő időben nem fellebbezi meg, a fizetési meghagyás a jogerős ítélettel megegyező joghatást vált ki.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

A dokumentumokat bármely típusú eljárásban be lehet nyújtani a bírósághoz elektronikusan. A technikai részleteket részletesebben a 4. kérdésre adott válasz mutatja be.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A bíróság az adattárolókat alkalmazó szervezeteknek az adattárolóba kézbesíti a dokumentumokat. Az adattárolókról részletesebben a 6. kérdésre adott válaszban olvashat.

A bíróság hitelesített aláírással ellátott e-mailben is kézbesítheti a dokumentumokat és ítéleteket a címzett által a bíróság tudomására hozott e-mail-címre, feltéve, hogy a címzett kérte a dokumentumok bíróság által történő ilyen módú kézbesítését, vagy ahhoz hozzájárult és feltéve, hogy meghatározta azt az akkreditált hitelesítő szolgáltatót, amely elkészítette a minősített tanúsítványt és azt nyilvántartja, vagy benyújtotta saját, érvényes, hitelesített tanúsítványát. A minősített tanúsítványokat részletesebben a 6. kérdésre adott válasz mutatja be. Ahhoz, hogy a kézbesítés joghatásai érvényesüljenek, a címzettnek a dokumentum megküldését követő 3 napon belül hitelesített elektronikus aláírással ellátott üzenetben meg kell erősítenie a kézhezvételt (pl. a megfelelő bíróság e-mail-címére).

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Az adattárolókat alkalmazó szervezeteknek az adattárolóba kézbesítik a bírósági határozatokat. Az adattárolókról részletesebben a 6. kérdésre adott válaszban olvashat.

A bíróság hitelesített aláírással ellátott e-mailben is kézbesítheti a bírósági határozatokat a címzett által a bíróság tudomására hozott e-mail-címre, feltéve, hogy a címzett kérte a dokumentumok bíróság által történő ilyen módú kézbesítését, vagy ahhoz hozzájárult és feltéve, hogy meghatározta azt az akkreditált hitelesítő szolgáltatót, amely elkészítette a minősített tanúsítványt és azt nyilvántartja, vagy benyújtotta saját, érvényes, hitelesített tanúsítványát. A minősített tanúsítványokat részletesebben a 6. kérdésre adott válasz mutatja be. Ahhoz, hogy a kézbesítés joghatásai érvényesüljenek, a címzettnek a dokumentum megküldését követő 3 napon belül hitelesített elektronikus aláírással ellátott üzenetben meg kell erősítenie a kézhezvételt (pl. a megfelelő bíróság e-mail-címére).

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Igen, fellebbezni a kereset benyújtásához hasonló módon elektronikusan is lehet. Lásd a 6. kérdést.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Igen, a kereset benyújtásához hasonló módon elektronikusan is sor kerülhet a végrehajtási eljárás megindítására.

Amennyiben a felperes bírósági végrehajtó által kívánja a végrehajtást, a 6. kérdésre adott válasz értelemszerűen alkalmazandó. A bírósági végrehajtók listája azok e-mail-címével és adattároló-azonosítójával együtt a http://www.ekcr.cz/ weboldalon található.

Bírósági végrehajtás esetében lásd a 6. kérdésre adott választ.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

A cseh bírósági titkárságok általában e-mailben vagy telefonon tartják a kapcsolatot a felekkel és azok jogi képviselőivel az ügy státuszára vonatkozó kérdések kezelése érdekében.

Az InfoSoud alábbi weboldalán megtalálhatók az eljárás során felmerült eseményekre vonatkozó alapvető információk (személyes adatok nélkül): http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (kizárólag cseh nyelven érhető el). A jövőbeli eljárásokra vonatkozó információt az InfoJednání weboldalán talál: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. A rendszerhez való hozzáféréshez meg kell adni a bíróság nevét és az ügyszámot.

Utolsó frissítés: 19/11/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.