Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata cseh nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Csehország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen, a Cseh Köztársaságban minden keresetet be lehet nyújtani elektronikusan.

A kereseteket a) hitelesített elektronikus aláírással ellátott e-mailben, vagy b) adattárolókba – vagyis az aktusok hivatalos szerveknek való megküldésére és végrehajtására létrehozott speciális elektronikus tárolókba – való megküldéssel lehet benyújtani. Ezek a módszerek egyenértékűek a klasszikus írásbeli formával. A keresetet egyszerű, hitelesített elektronikus aláírás nélküli e-mailen keresztül is be lehet nyújtani, de ez esetben három napon belül klasszikus írásbeli, vagy a fenti a) és b) pontokban meghatározott formában is be kell nyújtani az azonos tartalmú keresetet. Ezeket a módszereket részletesebben a 6. kérdésre adott válasz mutatja be.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Minden esetben lehetséges a kereset elektronikus úton történő benyújtása. Az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás kizárólag elektronikusan indítható.

Az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás rövidített eljárás. A felperes az ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ weboldalán található elektronikus formanyomtatvány kitöltésével és annak hitelesített elektronikus aláírásával nyújthatja be keresetét. A felperes 1 millió CZK-ig terjedő összeget követelhet és az elektronikus fizetési meghagyás kibocsátásának feltétele közé tartozik a formanyomtatvány helyes kitöltése, valamint a bírósági illeték megfizetése. A feltételek teljesítése esetén a bíróság elektronikus fizetési meghagyást bocsáthat ki. A bíróság ebben felszólítja az alperest, hogy a kézhezvételtől számított 15 napon belül fizesse meg a követelés és az eljárás költségeinek összegét, vagy fellebbezzen az azt kibocsátó bíróságnál. A fellebbezéssel meg nem támadott elektronikus fizetési meghagyás a jogerős ítélettel azonos joghatásokat vált ki. Amennyiben bármely alperes a meghatározott időben fellebbezést terjeszt be, az elektronikus fizetési meghagyást teljes mértékben törlik és a bíróság elrendeli a tárgyalást.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Elektronikus keresetet bármikor be lehet nyújtani.

A kereset hitelesített elektronikus aláírással ellátott e-mailben való benyújtása esetén az ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ weboldalát lehet alkalmazni (az oldal azonban csak cseh nyelven érhető el). A keresetet a megfelelő bírósági hivatal e-mail címére való megküldéssel is be lehet nyújtani. A hivatalok e-mail címét a http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx weboldalon találja.

A bírósági adattárolóba megküldött keresetek esetén a megfelelő bíróság adattárolóinak azonosítói a nyilvános igazgatási weboldalon, az adattárolók tulajdonosainak listáján (http://seznam.gov.cz/) – az „Állami igazgatási testületek” részben, vagy az Igazságügy Minisztérium https://www.justice.cz/ weboldalán, az egyes bíróságok elérhetőségei között találhatók.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Főszabály szerint az ügyletek végrehajtására bármilyen formában sor kerülhet, kivéve, ha egyes aktusokra vonatkozóan jogszabály meghatározott formát ír elő. A legfontosabb, hogy a beadvány érthető és egyértelmű legyen.

Egyes elektronikus eljárások alkalmazása során a felpereseket kötik a különböző kommunikációs formákra vonatkozó műszaki jellemzők. Például az ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ weboldal használatakor (lásd a 2., 3. és 6. kérdéseket) a mellékletek maximális mérete 10 MB, és a támogatott fájl formátumok a pdf, rtf, xls, doc és txt. Hasonló módon az adattárolóknak megküldött üzenetek mérete szintén 10 MB-ra korlátozott, és az adattárolókba küldött üzenetek támogatott formátumai a pdf, PDF/A, xml (amennyiben az megfelel az üzenet címzettje által közzétett, nyilvánosan elérhető XSD sémának), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn és gml/gfs/xsd. Az e-mailben benyújtott üzeneteket HTML formátumban, ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1),Unicode vagy UTF-8 kódolt szövegű PLAIN TEXT formátumban kell létrehozni. Az e-mail mérete, csatolmányokkal együtt maximum 5 MB lehet. A támogatott operációs rendszerek: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (Windows Vista esetén problémák merülhetnek fel az elektronikus hitelesített igazolások egyes HW tárolásával [pl. az SCR3320 intelligens kártya olvasó], ezen olvasó alkalmazásával jelenleg nem lehet elektronikusan aláírni vagy benyújtani dokumentumokat – a benyújtott dokumentumot alá lehet írni és be lehet küldeni, ha a Java Appletben meghatározásra kerül a pfx fájl [12. o.] és megadásra kerül a privát kulcshoz tartozó jelszó). Az ePodatelna weboldal vagy adattároló használata mellett döntő felperes a megfelelő weboldalon található kézikönyvekhez és használati útmutatókhoz fordulhat további információért.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

A bíróságok és a bírósági végrehajtók a személyes adatok védelmét szabályozó jogszabálynak (különösen a személyes adatok védelméről szóló 101/2000. sz. törvénynek) és más jogszabályoknak megfelelően járnak el.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

A rendes polgári eljárásokban három különböző elektronikus eljárást lehet alkalmazni a kereset benyújtásához:

Először, a keresetet be lehet nyújtani hitelesített elektronikus aláírással ellátott e-mailben. A hitelesített elektronikus aláírás definícióját az elektronikus aláírásokról szóló 227/2000. sz. törvény 11. cikke tartalmazza; az elektronikus aláírás a) valamely akkreditált cseh igazolás-kiállító szolgáltató által elkészített minősített igazoláson alapuló, és az aláíró személyét vitathatatlanul tanúsító hitelesített aláírás (a Cseh Köztársaság akkreditált szolgáltatóinak listáját a cseh Belügyminisztérium weboldalán találja http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx), vagy b) valamely akkreditált külföldi igazolás-kiállító szolgáltató által elkészített minősített igazoláson alapuló hitelesített aláírás, ha a minősített igazolást a megbízható igazoló szolgáltatók listáján szereplő szervezet olyan szolgáltatás keretében bocsátotta ki, amelyre vonatkozóan akkreditálásra került, vagy amelynek szolgáltatását a megfelelő uniós jogszabályok szerint felügyelik. Ez a fajta benyújtás a klasszikus írásbeli formátummal egyenértékű. Annak a felperesnek, aki így kívánja benyújtani keresetét, az ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ weboldalát kell felkeresnie. A követelést a megfelelő bírósági hivatal e-mail címére való megküldéssel is be lehet nyújtani. A hivatalok e-mail címét a http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx weboldal bíróságok elérhetőségei pontjában találja.

Másodszor, alkalmazható adattároló, amely a Cseh Köztársaságban az aktusok hivatalos szerveknek való megküldésére és végrehajtására létrehozott speciális elektronikus tároló. Az adattárolókat elsősorban az elektronikus aktusokról és a jóváhagyott dokumentum átalakításról szóló 300/2008. sz. törvény szabályozza. Ez a fajta benyújtás a klasszikus írásbeli formátummal egyenértékű. Az adattároló rendszerre vonatozó részletes információt a http://www.datoveschranky.info/ weboldalon, a felhasználói fiókhoz való hozzáférést pedig a https://www.mojedatovaschranka.cz/ weboldalon találja. Minden bíróság rendelkezik adattárolóval. Az egyes bíróságok adattárolóinak azonosítói a nyilvános igazgatási weboldalon, az adattárolók tulajdonosainak listáján (http://seznam.gov.cz/) – az „Állami igazgatási testületek” részben, vagy az Igazságügy Minisztérium https://www.justice.cz/ weboldalán, az egyes bíróságok elérhetőségei között találhatók.

Harmadszor, a követelést hitelesített aláírás nélküli egyszerű e-mailben is be lehet nyújtani. Ez esetben azonban három napon belül klasszikus írásos formában vagy a fent meghatározott formában is be kell nyújtani az azonos tartalmú keresetet, különben a bíróság azt figyelmen kívül hagyja (a polgári perrendtartás 42. cikke).

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Igen, a bírósági eljárások illetékkötelesek. A felperes – az illetéktáblában meghatározott összegű – illetéket az érintett bíróság cseh Nemzeti Banknál vezetett számlájára való átutalással, vagy – ha az összeg 5 000 CZK-nál kevesebb – illetékbélyegen fizetheti meg. Amennyiben a követelés benyújtásakor nem fizetik meg az illetéket, a bíróság felszólítja a felperest annak megfizetésére, határidőt köt ki a fizetésre és értesíti őt a nem fizetés következményeiről. A határidő elteltét követően az eljárást felfüggesztik.

Az elektronikusan megindított eljárások illetéke és az illetékfizetés módja nem különbözik a klasszikusan megindított eljárásokban való fizetési módoktól. Ez alól az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás kivétel, amelyben a bírósági illeték kevesebb mint a rendes polgári eljárásokban.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen. Az interneten benyújtott dokumentumot ugyanúgy lehet visszavonni, ahogy a klasszikus módon benyújtott dokumentumot. A visszavonásra elektronikus vagy klasszikus módon is sor kerülhet.

Keresetét a felperes a bíróság ítéletének jogerőssé válásáig egészben vagy részben visszavonhatja. Amennyiben a keresetet visszavonják, a bíróság – egészében, vagy a visszavont kereset mértékéig – felfüggeszti az eljárást. Amennyiben az eljárást megindító keresetet a bíróság ítélethozatalát követően vonják vissza, de az ítélet még nem emelkedett jogerőre, a visszavont kereset mértékéig a bíróság dönt, hogy visszavonja-e a határozatát. Amennyiben a másik felek indokoltan nem értenek egyet a kereset visszavonásával, a bíróság – egyes különös eljárások kivételével – elutasíthatja a visszavonást. (A polgári perrendtartás 96. szakasza)

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Az alperes az interneten keresztül is kommunikálhat, de nem köteles így eljárni.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Amennyiben az alperes az elektronikus fizetési meghagyásra megfelelő időben válaszol, az elektronikus fizetési meghagyást teljes mértékben törlik, a bíróság tárgyalást tartását rendeli el és a bírósági eljárás a szokásos módon folyik, vagyis első fokú rendes polgári bírósági eljárásra kerül sor.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Amennyiben az alperes az elektronikus fizetési meghagyásra megfelelő időben nem válaszol, az elektronikus fizetési meghagyás a jogerős ítélettel megegyező joghatást vált ki.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

A dokumentumokat bármely típusú eljárásban meg lehet küldeni a bíróságnak elektronikusan. Az e módszerekre vonatkozó műszaki leírást részletesebben a 4. kérdésre adott válasz mutatja be.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A bíróság az adattárolókat alkalmazó szervezeteknek az adattárolóba kézbesíti a dokumentumokat. Az adattárolókról részletesebben a 6. kérdésre adott válaszban olvashat.

A bíróság hitelesített aláírással ellátott e-mailben is kézbesítheti a dokumentumokat és ítéleteket a címzett által a bíróság tudomására hozott címre, feltéve, hogy a címzett kérte a dokumentumok bíróság által történő ilyen módú kézbesítését, vagy ahhoz hozzájárult és feltéve, hogy meghatározta azt az akkreditált aláírás-hitelesítő szolgáltatót, amely elkészítette a minősített igazolást és azt nyilvántartja, vagy benyújtotta saját, érvényes, hitelesített igazolását. A minősített igazolásokról részletesebben a 6. kérdésre adott válaszban olvashat. Ahhoz, hogy a kézbesítés joghatásai érvényesüljenek, a címzettnek a dokumentum megküldését követő 3 napon belül hitelesített elektronikus aláírással ellátott üzenetben meg kell erősítenie a kézhezvételt (pl. a megfelelő bíróság e-mail címére).

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Az adattárolókat alkalmazó szervezeteknek az adattárolóba kézbesítik a dokumentumokat. Az adattárolókról részletesebben a 6. kérdésre adott válaszban olvashat.

A bíróság a bírósági határozatokat is kézbesítheti hitelesített aláírással ellátott e-mailben a címzett által a bíróság tudomására hozott címre, feltéve, hogy a címzett kérte a dokumentumok bíróság által történő ilyen módú kézbesítését, vagy ahhoz hozzájárult és feltéve, hogy meghatározott egy akkreditált aláírás hitelesítő szolgáltatót, amely elkészítette a minősített igazolást és azt nyilvántartja, vagy benyújtotta saját, érvényes, hitelesített igazolását. A minősített igazolásokról részletesebben a 6. kérdésre adott válaszban olvashat. Ahhoz, hogy a kézbesítés joghatásai érvényesüljenek, a címzettnek a dokumentum megküldését követő 3 napon belül hitelesített elektronikus aláírással ellátott üzenetben meg kell erősítenie a kézhezvételt (pl. a megfelelő bíróság e-mail címére).

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Igen, fellebbezni a kereset benyújtásához hasonló módon elektronikusan is lehet. Lásd a 6. kérdést.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Igen, a kereset benyújtásához hasonló módon elektronikusan is sor kerülhet a végrehajtási eljárás megindítására.

Amennyiben a felperes bírósági végrehajtó által kívánja elérni a teljesítés kikényszerítését, a 6. kérdésre adott válasz értelemszerűen alkalmazandó. A bírósági végrehajtók listája azok e-mail címével és adattároló-azonosítójával együtt a http://www.ekcr.cz/ weboldalon található.

Bírósági végrehajtás esetében a 6. kérdésre adott válasz hivatkozható.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

A cseh bírósági titkárságok általában e-mailben vagy telefonon tartják a kapcsolatot a felekkel és azok jogi képviselőivel az ügy státuszára vonatkozó kérdések kezelése érdekében.

Az InfoSoud alábbi weboldalán az eljárás folyamatára vonatkozó (személyes adatok nélküli) általános információ található: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (kizárólag cseh nyelven érhető el). A jövőbeli eljárásokra vonatkozó információt az InfoJednání weboldalán talál: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. A rendszerhez való hozzáféréshez meg kell adni a bíróság nevét és az ügyszámot.

Utolsó frissítés: 25/03/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.