Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Anglia és Wales
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen, bírósági eljárás indítható az interneten keresztül a Money Claim Online (MCOL) vagy a Possession Claim Online (PCOL) útján. Mindkét rendszert ügyfélszolgálat támogatja, amely segítséget (bár nem jogi tanácsot) tud nyújtani. Az ügyfélszolgálattal a 0845 601 5935 telefonszámon lehet kapcsolatba lépni (az Egyesült Királyság területéről hívást kezdeményezők esetében) és a +44 1604 619 402 telefonszámon (az Egyesült Királyság területén kívülről hívást kezdeményezők esetében).

Ezenkívül a különféle hatáskörökben eljáró londoni Rolls Buildinghez (a High Court Chancery Division, a felsőbíróság kancelláriai kollégiuma, a Commercial and Technology and Construction Courts, kereskedelmi, valamint a műszaki és építésügyi bíróságok, a Mercantile Court, a kereskedelmi bíróság és az Admiralty Court, a haditengerészeti bíróság) nyújtható be kereset, és az ügyeket elektronikusan kezelik a CE Filing rendszer keretében.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Az MCOL a megyei bírósághoz címzett keresetek esetében érhető el előre meghatározott összegre vonatkozóan, amely nem éri el a 100 000 fontot (kb. 125 000 euró), beleértve a bírósági eljárási illetékeket és az esetleges ügyvédek költségeket is. A kereset legfeljebb két személy ellen nyújtható be, és a perbe vont személynek vagy személyeknek Angliában és Walesben kell lakcímmel rendelkezniük. A felperesnek Anglia és Wales területén is rendelkeznie kell kézbesítési címmel.

A PCOL használható a földterület (beleértve az épületeket vagy épületrészeket is) birtokának visszavételére irányuló kereset esetében is. Ez magában foglalja a bérbeadó által a bérlővel szemben a lakás birtoklása tárgyában benyújtott keresetet is, de kizárólag a bérleti díj megfizetésének elmulasztása miatt (ez nem lehet a bérlet megszüntetésére irányuló kereset); vagy a jelzálogjogosultnak a jelzálogkötelezettel szemben érvényesített igényét, de kizárólag a jelzálog alapján esedékes összegek megfizetésének elmulasztása miatt. Ez nem foglalja magában az egyéb jogorvoslati kérelmeket, kivéve a bérleti díj vagy a jelzálogkölcsön, a kamat és a költségek címén esedékes pénzösszegek megfizetését. Az MCOL-hoz hasonlóan minden alperesnek rendelkeznie kell kézbesítési címmel Angliában és Walesben, a hitelezőnek pedig Angliában vagy Walesben címmel kell rendelkeznie, ahova az iratok kézbesíthetők. A felperesnek meg kell adnia az érintett ingatlan irányítószámát, és rendelkeznie kell e-mail címmel.

Mind az MCOL mind az SCOL vonatkozásában a felperesnek be kell töltenie a 18. életévet, ép szellemi képességgel kell rendelkeznie, nem kaphat jogi segítséget a jogi segítségnyújtásról szóló 1988. évi törvény értelmében, és nem járhat el rosszhiszeműen (vagyis nem lehet olyan személy, akinek a High Court [felsőbíróság] bírája megtiltotta, hogy engedély nélkül eljárást indítson bármely észak-ír megyei bíróságon). A kormány vagy a királyság ellen nem indítható kereset.

E keresettípusok esetében nem interneten kell megindítani az eljárást.

A CE Filing rendszer valamennyi kereset esetében elérhető (kivéve a díjcsökkentés iránti kérelmet magukban foglaló kereseteket), amelyet egyébként a Rolls Buildingnél kell benyújtani; a nem a CE Filing rendszer keretében indított ügyekben bármelyik rendszer alkalmazható.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Az MCOL és a PCOL is folyamatosan elérhető. Ha a kereset a bíróság nyitva tartásának napján 9.00 óra előtt megérkezik, a kérelmet még aznap feldolgozzák. Ha a kereset 09.00 óra után érkezik, azt azon a napon dolgozzák fel, amikor a bíróság e napot követően legközelebb nyitva tart. A keresetet általában a feldolgozás napján kinyomtatják és megküldik az alperes részére.

A CE Filing rendszer is a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető, a rutinszerű karbantartás mellett.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Mind az MCOL, mind az PCOL esetében a kérelmezőnek képernyőoldalak sorozatát kell kitöltenie. Minden oldal egy adott szükséges információval foglalkozik – például a felperes teljes neve és címe, az alperes vagy alperes neve és címe, a követelt pénz összege és a követelés részletei.

Az MCOL és a PCOL rendszer a képernyő kitöltésével egyidejűleg automatikusan elmenti az információkat . Ha a felperes csak a képernyőoldal egy részét tölti ki, elmentheti ezeket az információkat az egyes képernyőoldalak tetején és alján megjelenő mentési opció kiválasztásával. Az MCOL-ban 28 napig tárolják ezeket az adatokat, hogy a felperesnek elegendő ideje maradjon a szükséges további információk összegyűjtésére. A PCOL a kereset tervezetét határozatlan ideig elmenti, amíg a keresetet a felhasználó be nem nyújtja vagy törli.

A felekre és az ügyvédeikre vonatkozó információkat online formanyomtatványon nyújtják be. A CE Filing rendszer lehetővé teszi a fél részére a dokumentumok oly módon való feltöltését, mintha személyesen nyújtaná be azokat; az egyetlen korlátozás a méret, ha egy dokumentum túl nagy, akkor részletekben kell benyújtania.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

A biztonság kiemelt fontosságú mind az MCOL, mind a PCOL rendszerekben. Mivel a felperes által szolgáltatott információk egy része érzékeny természetű lehet, a biztonságot egyedi felhasználói azonosító és jelszavak biztosítják. A weboldal biztonsági védelemmel is rendelkezik, és titkosítja az interneten továbbított adatokat. Mindazonáltal a feleknek figyelembe kell venniük, hogy az elküldött vagy fogadott e-mailek nem tekinthetők biztonságosnak.

A felperesnek regisztrálnia kell az MCOL és PCOL oldalon, mielőtt online keresetet nyújtana be. A regisztrációt követően felhívják őt arra, hogy válasszon felhasználói azonosítót és jelszót. Az azonosítónak és a jelszónak is legalább 8 és legfeljebb 12 karakter hosszúságúnak kell lennie, és betűk és számok kombinációjából kell állnia.

Az MCOL és a PCOL arra is felhívja a felperest, hogy válasszon ki egy biztonsági kérdést és adjon választ arra, amikor regisztrál. Ez arra az esetre szükséges, ha a hitelező elfelejti a jelszavát. A rendszer elküldi a jelszót, feltéve, hogy a biztonsági kérdésre helyesen válaszoltak. Az egyszer elfelejtett felhasználói azonosítók a továbbiakban elérhetetlenek.

A CE Filing a bíróságok, a felek és bankárjaik közötti adattovábbításra szolgáló biztonságos módszer.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Elektronikus aláírásra nincs szükség, bár az 5. kérdésre adott válaszban leírt bejelentkezési eljárást alkalmazni kell. A kérelem benyújtásának időpontja – a 3. kérdésre adott válaszban kifejtettek szerint – meghatározza a kérelem feldolgozásának napját.

Mivel a CE Filing a dokumentumok benyújtásának módja, nincs szükség elektronikus aláírásra. A benyújtás időpontja vagy a vonatkozó díj befizetésének időpontját vagy a vonatkozó szabályokban meghatározott napot és időpontot jelenti.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Az online benyújtott követelések esetén alacsonyabb illetéket kell fizetni, mint a papír alapon benyújtott követelések esetén, mivel ez a bírósági személyzet szempontjából kevesebb erőforrást igényel. Az MCOL és a PCOL esetében a bírósági eljárási illetéket hitel- vagy betéti kártyával kell megfizetni, és a PCOL a szervezetek és az ügyvédek részére lehetővé teszi a csoportos beszedést is. Az illetékcsökkentés igénylésére jogosultak nem használhatják az MCOL-t vagy a PCOL-t. Illetékcsökkentés igénylése esetén a kérelemhez olyan igazolásra van szükség, amelyet a bíróság alkalmazottjának ellenőriznie kell. Ezért az illetékcsökkentésre vonatkozó kérelmek nem érhetők el online formában. Azoknak a kérelmezőknek, akik úgy vélik, hogy jogosultak lehetnek az illetékcsökkentésre, kapcsolatba kell lépniük a helyi bírósággal, és kérelmüket papír alapon kell benyújtaniuk a keresettel együtt.

A fizetendő illeték megegyezik azzal, amelyet akkor kellene fizetniük, ha az ügyet személyesen indították volna, az illetéket vagy bankkártyával vagy számlán keresztül kell megfizetni.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Míg az MCOL és a PCOL útján benyújtott követelések és kérelmek benyújtásuk előtt törölhetők, benyújtásuk után a követelések már nem törölhetők. Az MCOL-on vagy a PCOL-on keresztül indított eljárások ugyanúgy megszüntethetők, mint a nem elektronikusan indított eljárások. A bírósági eljárási illetéket nem lehet visszatéríteni, ha az eljárás megindítását követően megszüntetés iránti kérelmet nyújtanak be.

A CE filing rendszer keretében az ügyet ugyanúgy visszavonhatják, mintha személyesen kezdeményezték volna.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Ha a követelést MCOL-on vagy PCOL-on keresztül nyújtották be, az alperes elektronikus úton válaszolhat a keresetlevél elején megadott bejelentkezési jelszóval. Nem kötelező az interneten keresztül válaszolni.

A CE filing keretében indított ügy más szabály hiányában CE filing ügyként folytatódik,

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Az alperes 5 módon válaszolhat online az MCOL felhasználásával előterjesztett keresetre. Dönthet úgy, hogy:

 • Teljes egészében kielégíti a követelést
 • Teljes egészében elismeri azt
 • Részben elismeri azt
 • Kézbesítési igazolást küld
 • Ellenkérelmet nyújt be
 • Viszontkeresetet nyújt be

Amennyiben az alperes ellenkérelmet nyújt be, az ügyet az alperes lakóhelye szerinti helyi bíróság elé utalják. Viszontkereset benyújtása esetén az ügyet a megfelelő bírósághoz utalják. Mindkét esetben az ügy úgy folytatódik, mintha nem elektronikus formátumban indították volna.

Ha az alperes részleges elismerést tesz, akkor a felperestől megkérdezik, hogy kész-e azt elfogadni. Ha elfogadja, a felperes kérheti a bíróságtól az alperessel szembeni ítélet meghozatalát és a fizetési meghagyás megküldését. Ha nem fogadja el, akkor az ügy peres ügyként folytatódik.

Ha az alperes válaszol a birtoklással összefüggő keresetre, egy példányt kézbesítenek a felperesnek, és elhelyezik a bírósági iratban az első tárgyaláshoz. A PCOL-on keresztül az alperes kitöltheti a válaszlapot, amely egy eszköznyilatkozat, amelyre a tárgyalás előtt szükség van.

A CE filing keretében indított ügy alperesének ugyanazok a lehetőségei vannak, mint a nem CE filing keretében indított ügy alperesének.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Ha az alperes nem válaszol a keresetre, a hitelező mulasztási ítélet meghozatalát kérheti online az MCOL-on keresztül. Az ítélethozatal opció kiválasztásával lehet benyújtani a kérelmet. A felperest felhívják arra, hogy döntsön arról, hogy azt kívánja-e, hogy az alperes a követelést részletekben vagy hogy egy összegben fizesse meg. Ha a felperes az eredeti követelés részeként kamatot is követelt, jogosult kamatot követelni a követelés benyújtásának napjától az ítélethozatal iránti kérelem benyújtásának napjáig. A kereset benyújtásához hasonlóan, ha az ítélethozatal iránti kérelem az MCOL-on keresztül a bíróság nyitva tartásának napján 9.00 óra előtt megérkezik, az a nap végén feldolgozásra kerül. Amennyiben az 09:00 óra után érkezik, azt azon a napon dolgozzák fel, amikor a bíróság e napot követően legközelebb nyitva van, és csak másnap jelenhet meg az MCOL-on.

A PCOL felhasználható arra is, hogy a bíróságtól a birtokba vétel napjának meghatározását kérjék, ha az alperes nem tartotta be a birtoklásra vonatkozó végzés feltételeit. A szükséges igazoló bizonyítékokat ugyanakkor közvetlenül a bírósághoz kell benyújtani, és nem csatolhatók az online kérelemhez.

Ha az alperes a CE filing keretében indított ügyben elmulasztja az eljárásban való részvételt, az a nem CE filing keretében indított ügy eredményével azonos eredményhez vezet.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

A PCOL lehetővé teszi a felperes számára, hogy a következőket elektronikus úton nyújtsa be:

 • Általános levelezés
 • Általános kérelem
 • A tárgyalás elnapolása iránti kérelem
 • A követelés visszavonása iránti kérelem

Az MCOL esetében a felperesek elektronikus úton is megtehetik a következőket:

 • Ítélethozatal iránti kérelem elismerés, részbeni elismerés vagy nem teljesítés esetén
 • Végrehajtási okirat kiadása iránti kérelem

A felperesek és az alperesek e-mailes levelezéseket és kérdéseket nyújthatnak be az MCOL és a PCOL segítségével. Az általános levelezést vagy kérelmeket azonban elektronikus úton nem nyújthatják be.

A CE Filing lehetővé teszi, hogy az összes dokumentumot elektronikusan terjesszék elő.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Ítélet mind MCOL-on, mind PCOL-on kiadható, de azokat a szabályzatokban előírt módon kell kézbesíteni.

A CE Filing esetében a kézbesítésért a küldő fél felel.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

A bíróságnak nincs lehetősége a határozatoknak a felek részére elektronikus úton történő megküldésére.

A CE filing nem befolyásolja az ítéletek kézbesítését.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Fellebbezés nyújtható be PCOL-on keresztül az általános alkalmazás útján, de ezen kívül nem lehet fellebbezést elektronikusan a PCOL-on vagy MCOL-on keresztül benyújtani. A határozatok nem kézbesíthetők interneten keresztül.

A CE filing nem alkalmazható fellebbezési ügyekben.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Ha a felperes mulasztási ítélet meghozatalát kéri azonnali fizetéssel az MCOL-on keresztül, végrehajtási okirat kibocsátását is kérheti, ha az MCOL státusza azt mutatja, hogy az ítéletet meghozták, és ha az alperes elmulasztotta az ítélet feltételeinek teljesítését (ez akkor érvényes, ha az ítélet mulasztás vagy elismerés eredménye). A végrehajtási okirat kibocsátásáért illetéket kell fizetni, amelyet a felperesnek betéti vagy hitelkártya útján kell megfizetnie. Ez az illeték hozzáadódik a tartozás összegéhez. A végrehajtási okirat online igényléséhez a hitelezőnek a felhasználói azonosítójával és jelszavával kell bejelentkeznie a rendszerbe, ki kell választania a követelést és a „végrehajtási okirat” opciót.

Az okiratot ki kell adni:

az ítélet alapján esedékes egyenlegre

vagy ha az ítéletben foglaltakat részletekben kell teljesíteni, akkor legalább 50 fontra vagy havi egy részletre, attól függően, hogy melyik a nagyobb összeg.

A végzés kiadását követően azt elektronikus úton megküldik az alperes lakóhelye szerinti bíróság mellett működő végrehajtónak. A végrehajtók többször megkísérelik behajtani a felperest megillető pénzösszeget.

A végrehajtás egyéb módszerei - amelyek részletei megtalálhatók az angliai és walesi végrehajtási adatlapon - nem állnak rendelkezésre az MCOL-on keresztül.

A PCOL arra is felhasználható, hogy a felperes a bírósághoz kérelmet nyújtson be a birtokbavételre vonatkozó végzés kiadására vonatkozóan. Ez lehetőséget nyújt a földterület birtokbavételére vonatkozó ítélet vagy végzés végrehajtására (ahol a „föld” alatt mind az épületeket, mind a szabadon álló földterületet egyaránt kell érteni). Ha a földterület birtoklói nem távoznak önként, a végrehajtó a végzés alapján jogosult kilakoltatni őket. Illetéket kell fizetni.

A PCOL arra is felhasználható, hogy a bírósághoz kérelmet nyújtsanak be a visszatérítési végzés kiadására vonatkozóan. A visszatérítési végzés csak olyan körülmények között alkalmazható, amikor a végrehajtó sikeresen végrehajtotta a birtokbavételre vonatkozó végzést, és a korábbi birtokos visszanyerte az ingatlan birtoklásának jogát. Ha azonban a kérelem önálló tanúvallomásra vagy dokumentációra kíván támaszkodni, a kérelmet nem lehet online benyújtani. A végrehajtás egyéb módszerei nem kérhetők a PCOL-on keresztül.

A CE Filing keretében nincsenek végrehajtási rendelkezések.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

A felek online megtekinthetik ügyeik állását és az általuk vagy ellenük indított eljárások történetét.

A CPR szabályainak betartásával a CE fájlok az erre a célra szolgáló terminálon keresztül kereshetők.

Kapcsolódó linkek

Money Claim Online

Possession Claim Online

Civil Procedure Rules (a polgári perrendtartásról szóló törvény)

Ministry of Justice (igazságügyi minisztérium)

Utolsó frissítés: 20/04/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.