Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Portugália
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen, Portugáliában kezdeményezhető bírósági eljárás az interneten keresztül, és ennek érdekében külön információtechnológiai alkalmazásokat hoztak létre: ezek a Citius és a hagyatéki leltározási irányítási rendszer.

Citius

Fő szabály szerint a polgári eljárásokban a beadványokat és a dokumentumokat be lehet nyújtani a http://citius.tribunaisnet.mj.pt/ honlapon elérhető a Citius rendszeren keresztül, az ott meghatározott eljárásokkal és útmutatókkal összhangban.

A Citius rendszer külön modulokat biztosít a bíróknak, ügyészeknek és bírósági tisztviselőknek az eljárás lefolytatására és a közokiratok benyújtására, valamint a jogi képviselőknek a közokiratok benyújtására és az eljárásról való tájékozódásra (a 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet [Portaria] 3. cikke).

A rendszer eléréséhez az ügyvédeknek, ügyvédjelölteknek és jogtanácsosoknak nyilvántartásba kell vetetni magukat a hozzáférés kezeléséért felelős szervnél. A hozzáférés az érintett szakmai testületek vagy kamarák által a tagság érvényességével kapcsolatban adott tájékoztatástól függ.

A nyilvántartásba vételt követően a felhasználók titkos, személyes, nem átruházható kódot kapnak, amely lehetővé teszi számukra a Citius zárt rendszerébe való belépést.

A hagyatéki leltározási eljárások lefolytatására szolgáló platform

Az örökléssel kapcsolatban 2013. szeptember 2. óta azokban az ügyekben, ahol az örökösödési eljárás keretében a vagyonmegosztás vitatott, az érintett felek megválaszthatják a közjegyzőt, akinél el kívánják indítani a hagyatéki leltározást, feltéve, hogy a vagyonmegosztás tekintetében releváns kapcsolat van az öröklés megnyíltának helye, a hagyaték részét képező ingatlanok vagy kereskedelmi létesítmények többségének helye vagy a vagyonmegosztásban közvetlenül érintett felek többségének tartózkodási helye alapján. Az eljárást bizonyos szakaszokban a bíróság elé utalják, hogy a bíró hozzon határozatot, többek között a vagyonfelosztás jóváhagyásáról.

A hagyatéki leltározást a közjegyzők lehetőleg elektronikusan, elektronikus eszközökkel lehetőleg elektronikusan végzik, a 2013. augusztus 26-i 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelettel összhangban (a 117/2019. sz. törvény 2. cikke).

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Citius

Fő szabály szerint immáron valamennyi jogi eljárás, azaz alapkereset, biztosítási intézkedés, kapcsolódó eljárás, egyéni bírósági értesítés és bármely egyéb eljárás, akár egyesített vagy önálló, a fellebbezéseket is beleértve, elektronikus, és azokat a Citius rendszerben dolgozzák fel (a 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 3. cikke).

A bíróság előtt indított ügyekben a Citius rendszer lehetővé teszi az alábbiak kezdeményezését és intézését:

a) polgári jogi megállapítás iránti keresetek, biztosítási intézkedések és egyéni bírósági értesítések, a gyermekvédelmi eljárások, valamint a büntetőügyekkel összefüggésben kezdeményezett polgári kártérítés vagy polgári jogi végrehajtás iránti eljárások kivételével;

b) polgári jogi végrehajtási eljárások és a végrehajtással egyesített valamennyi kapcsolódó eljárás (ebben az esetben a végrehajtási eljárásra a lényegesnek tekintett iratok kinyomtatásával együtt csak azt követően kerül sor, hogy a bírósághoz beérkezett a bíró cselekvésére okot adó kérelem vagy információ).

Ugyanez vonatkozik a fizetési meghagyásos eljárásra. Kérjük, tekintse meg a vonatkozó tájékoztatót.

A hagyatéki leltározási irányítási rendszer

A hagyatéki leltározás iránti kérelem benyújtását, bármely kifogást és valamennyi későbbi intézkedést lehetőség szerint a hagyatéki leltározási irányítási rendszeren keresztül kell megtenni (a 23/2013. sz. törvény 6. cikke).

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Fő szabály szerint a bemutatott szolgáltatások napi 24 órában, a hét minden napján elérhetők.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Citius

A beadványokat az 1. kérdésre adott válaszban hivatkozott honlapon elérhető formanyomtatványok kitöltésével kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) a jogszabály által előírt egyéb információkat, a beadvány lényegi tartalmát és a jogi képviselő által relevánsnak tartott olyan egyéb információkat tartalmazó fájlokat, amelyek nem illeszthetők be a formanyomtatvány egyetlen rovatába sem; valamint

b) a beadványhoz kötelezően mellékelendő iratokat.

Az így benyújtott beadványokat és iratokat a Citius rendszerben elektronikus aláírási tanúsítvány használatával elektronikus aláírással kell ellátni, ami garantálja az aláíró szakmai jogállását.

A fájlokat és dokumentumokat ún. Portable Document Format (.pdf) dokumentum formájában (hordozható dokumentumformátumban) kell benyújtani, lehetőség szerint PDF/A változatban és kereshető tartalommal (a 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 8. cikke).

A fizetési meghagyásos eljárások tekintetében a fájlokat ún. Extensive Markup Language (.xml), azaz bővíthető jelölőnyelv formájában kell előterjeszteni; a részletek megtalálhatók a következő oldalon: https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

A hagyatéki leltározási irányítási rendszer

A hagyatéki leltározás iránti kérelmet benyújthatja:
a) az érdekelt fél vagy a jogi képviselő a hagyatéki leltározási eljárás megindítására szolgáló és a rendszerben elérhető elektronikus formanyomtatvány kitöltésével, valamint a releváns dokumentumok csatolásával, összhangban a megadott eljárással és útmutatással;
b) az érdekelt fél fizikai hordozón a közjegyzői irodában, a hagyatéki leltározási kérelemre vonatkozó, az előző cikkben megadott sablon, valamint a releváns dokumentumok előterjesztésével. A 278/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 4. cikke).

A fent említett honlaphoz elektronikus tanúsítvány útján lehet hozzáférni az alábbiak szerint:
a) az állampolgárok a személyazonosító igazolványba beépített elektronikus tanúsítványon keresztül;
b) az ügyvédek és „solicitor”-ok a szakmai jogállásukat igazoló elektronikus tanúsítvánnyal.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az igazságszolgáltatási feladataik ellátása során a bíróságok által gyűjtött személyes adatokat a Citius IT-platformja kezeli, amelyet az igazságügyi szervek pénzügyi igazgatásával foglalkozó és az igazságügyi infrastruktúrát kezelő intézet, (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I. P.) (a továbbiakban: IGFEJ, I. P.) hozott létre és tart fenn az Igazságügyi Minisztérium felügyelete mellett, és amely a jogi rendszer legmagasabb szintű szervének, azaz a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács megbízása alapján alvállalkozói pozícióban jár el (az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének (8) bekezdésével és 28. cikkével összhangban).

Az IGFEJ, I. P. köteles garantálni, hogy minden szükséges technikai és szervezési intézkedés végrehajtásra kerül annak érdekében, hogy az adatokat a rendelettel összhangban kezeljék, és az érintettek jogai védelmet élvezzenek. Az általános adatvédelmi rendelet 37. cikkével összhangban az Igazságügyi Minisztérium közös adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki a felügyelete alá tartozó szervezetek számára, beleértve az IGFEJ, I. P.-t.

Az ügyben eljáró bíró feladata dönteni a bírósági ügyekben szereplő személyes adatokhoz való hozzáférésről és azok továbbításáról. Az ügyben eljáró bíró ezt a döntést az adott ügyre vonatkozó eljárási jogszabályokkal és az általános adatvédelmi rendeletben előírt alábbi rendelkezésekkel összhangban hozza meg: a személyes adatok bíróságok általi kezelése során lehetséges a rendelet alkalmazásának egyes műveletekre és betartandó eljárásokra korlátozása (az általános adatvédelmi rendelet 23. cikke (1) bekezdésének d) és f) pontja); a felügyeleti hatóság nem felügyelheti a bíróságok által igazságügyi kötelezettségeik ellátása során végzett adatkezelési műveleteket (az általános adatvédelmi rendelet 55. cikkének (3) bekezdésében meghatározott korlátozás). A nemzeti eljárási jogban meghatározott fellebbezési eljárás alkalmazandó az ügyben hozott bírósági határozatokra.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Citius

A jogi képviselő által benyújtott beadványokat és iratokat elektronikus aláírási tanúsítvánnyal elektronikusan kell aláírni, amely folyamatosan garantálja az aláíró személyazonosságát és szakmai jogállását.

A Citius számítógépes rendszer a következőket biztosítja:

a) a kézbesítés napjának és időpontjának tanúsítása;

b) a feladó rendelkezésére bocsátják a benyújtott beadvány és iratok másolatát, mellékelve hozzá az igazolt kézbesítés dátumát és időpontját;

c) ha lehetetlen a kézbesítés, akkor a feladót üzenetben tájékoztatják arról, hogy a rendszerbe nem lehetett benyújtani a beadványt vagy az iratokat.

A bírók és az ügyészek a hivatalos iratokat minden esetben elektronikus úton, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva nyújtják be a Citius informatikai rendszeren keresztül.

Az olyan ügyekben, amelyekben nem szükséges jogi képviselet, és a fél ügyvéd nélkül jár el, a beadványokat az alábbi módok egyikén is be lehet nyújtani a bíróságnak [a polgári perrendtartás 144. cikkének (7) bekezdése]:

a) személyes kézbesítés a bíróság hivatalához, amely esetben a beadvány az iratok kézbesítésének napjával minősül benyújtottnak;

b) ajánlott postai küldeményként, amely esetben a beadvány a postára adás napjával minősül benyújtottnak;

c) fax útján, amely esetben a beadvány az iratok megküldésének napjával minősül benyújtottnak.

Ha a fél jogi képviselővel jár el és az iratok elektronikus benyújtása igazoltan akadályba ütközött, azokat a fenti módok egyikén is elő lehet terjeszteni.

A hagyatéki leltározási irányítási rendszer

Miután a kérelmet az előírt módon benyújtották, a rendszer vagy a közjegyző a benyújtás tényét az alábbi tartalommal visszaigazolja a kérelmezőnek: 
a) a kérelem benyújtásának napja és ideje;
b) a https://www.inventarios.pt/ honlaphoz való hozzáféréshez szükséges azonosító és útmutatás, amelyen tájékozódni lehet az ügyről;

c) a Multibanco bankautomata adatok a közjegyzői díj első részletének megfizetéséhez, valamint az érintett összeg;
d) az ügyszám, amelyet az ügy a közjegyzői díj első részletének befizetését követően kapni fog.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Citius

Igen, eljárási illetéket kell fizetni.

Először a befizetés céljából kiállítják az „egységes beszedési iratot” (Documento Único de Cobrança – DUC), amely hozzáférhető az IGFEJ honlapján: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

Az egységes beszedési irat az alábbiak szerint fizethető:

  • Multibanco bankautomata vagy otthoni bankolás („az államnak szóló befizetések” alatt [Pagamentos ao Estado]);
  • Multibanco kártyával a bíróság hivatalánál;
  • bankfiókban.

További információért tekintse meg az alábbiakat:

Szolgáltatások – Eljárási költségek: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

Az olyan eljárásokban, amelyekben az elektronikus út igénybevétele nem kötelező, az eljárási illeték összegét lecsökkentik annak 90%-ára, ha a fél minden beadványt elektronikus úton terjeszt elő (az eljárási költségekről szóló szabályozás 6. cikke).

A fizetési meghagyások tekintetében tekintse meg a vonatkozó tájékoztatót.

Portugáliában az eljárási illetékek külföldi banki átutalással is megfizethetők.

Az eljárási illetékek számítására szolgáló kalkulátor elérhető az alábbi honlapon: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

A hagyatéki leltározási irányítási rendszer

A hagyatéki leltározási eljárás költségei magukban foglalják a közjegyző díját és kiadásait. A fizetés Multibanco bankautomata elektronikus átutalása útján történik, a kérelem benyújtásakor generált adatok szerint.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen, az eljárás megszüntethető, illetve a kérelem visszavonható az adott ügyre irányadó nemzeti eljárási szabályok szerint.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Fő szabály szerint a jogi eljárásokban az alperes a beadványokat elektronikus úton nyújtja be a bíróságnak, és a beadványok a bíróságnak való megküldésük napján minősülnek benyújtottnak (a polgári perrendtartás 144. cikke).

Az olyan ügyekben, amelyekben nem kötelező a jogi képviselet, és a fél ügyvéd nélkül jár el, a beadványok személyesen is kézbesíthetők a bíróság hivatalához, vagy azokat ajánlott postai küldeményként vagy fax útján is meg lehet küldeni.

A hagyatéki leltározási eljárás tekintetében tekintse meg a 4. és 6. kérdésre adott válaszokat.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Citius

Ha az alperes válaszolni kíván, a követelést továbbra is elektronikusan kezelik, bizonyos dokumentumokat azonban ki fognak nyomtatni. A papír alapú dokumentumokra továbbra is szükség van (a bíróknak pl. nem állnak rendelkezésükre az ahhoz szükséges anyagi források, hogy külön monitorokon elemezzék az ügyet és hozzanak határozatot, vagy digitális eljárásokat alkalmazzanak a tárgyalóteremben az ügy tárgyalása során; egyes esetekben a bíróság döntésétől függ, hogy bizonyos dokumentumok részletes elemzése megköveteli-e, hogy azokat kinyomtassák).

A papíralapú ügyiratok között csak azok a beadványok és eljárási iratok szerepelhetnek, amelyek az érdemi határozat szempontjából jelentőséggel bírnak, amint azt a bíró az egyes ügyekben megjelöli az indokolással ellátott határozatban. Az alábbiakról feltételezhető, hogy nem bírnak jelentőséggel (a 280/2013. sz. miniszteri végrehajtási rendelet 28. cikke):

a) a tárgyalás napjának megváltoztatása iránti kérelem;

b) adminisztratív jellegű kapcsolattartás és felszólítások, amelyek kizárólag az eljárás lefolytatásával függnek össze, valamint a válaszok, mint például:

i. a felek idézését vagy a részükre történő kézbesítést elrendelő értesítések;

ii. a tárgyalás kitűzéséről szóló értesítés;

iii. értesítés arról, hogy az ügyet megküldték az ügyésznek;

iv. értesítés a különböző szervezetek, mint például a bűnügyi rendőrhatóságok, nyilvántartó hivatalok, Portugália nemzeti igazságügyi orvostani és kriminalisztikai intézete (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), a büntetés-végrehajtási szervezetért és a társadalmi beilleszkedésért felelős igazgatóság (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) vagy a szociális biztonságért felelős főigazgatóság (Direcção-Geral da Segurança Social) által folytatott vizsgálatokról;

v. az ügyész vagy a bíró hitelesítő pecsétjei;

c) az idézés kézbesítése céljából kijelölt végrehajtó kijelölésének elfogadása;

d) belső kapcsolattartás;

e) nemleges tanúsítványok a közigazgatási szervezetek adatbázisainak megkeresését követően;

f) a végrehajtó speciális intézkedései, közlései vagy értesítései.

A hagyatéki leltározási irányítási rendszer

A közjegyzőnek minden eljárási lépést rögzítenie kell a rendszerben, hogy minden egyes lépést azonosítani lehessen, és hogy a kapcsolódó iratokból és bármely kísérő dokumentumból egy példány rendelkezésre álljon.

Az eljárással érintett bármely személy által nem elektronikus úton benyújtott formális jogi keresetet a közjegyzőnek be kell szkennelnie és rögzítenie kell a kapcsolódó hagyatéki leltározási eljárásra vonatkozó fájlban.

Amennyiben a fent említett dokumentum szkennelése az érdekelt fél által benyújtott beadvány vagy bármely egyéb dokumentum jellegéből adódóan nem lehetséges, a közjegyzőnek a cselekményt annak megjelölésével kell rögzítenie a hagyatéki leltározási rendszerben, hogy a kérdéses dokumentum a közjegyzői irodában megtekinthető.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Ha az alperes nem válaszol, az eljárás az alkalmazandó eljárási szabályokat követi, és a határozat meghozataláig elektronikus úton zajlik. Bizonyos dokumentumokat ki fognak nyomtatni az előző kérdésre adott válaszban foglaltak szerint.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Lásd a 2. és 4. kérdésre adott válaszokat.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Citius

Annak kiderítése érdekében, hogy a jogszabályok mely esetekben teszik lehetővé az online kézbesítést, tekintse meg az „Az iratok kézbesítése – Portugália” című tájékoztatót, és különösen az 5. és 6. kérdésre adott válaszokat.

Ha az elektronikus kézbesítés megengedett, az a Citius rendszeren keresztül történik, amely automatikusan gondoskodik arról, hogy az iratok rendelkezésre álljanak és megtekinthetők legyenek az alábbi linken: http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

A hagyatéki leltározási irányítási rendszer

A közjegyző a felek azon jogi képviselőinek, akik már érintettek az eljárásban, a hagyatéki leltározási rendszeren keresztül kézbesíti az iratokat, a jogi képviselőnek e rendszerben fenntartott zárt fiókjába. Az irat az onnantól számított harmadik napon minősül kézbesítettnek, hogy az irat a jogi képviselő e rendszerben fenntartott zárt fiókjában hozzáférhetővé vált, vagy ha ez munkaszüneti napra esik, a következő munkanapon.

Ha az irat hozzáférhetővé vált a jogi képviselő e rendszerben fenntartott zárt fiókjában, a jogi képviselő ezzel egyidejűleg e-mail értesítést is kap az előzőleg megadott e-mail címére, hogy az irat a rendszerben megtekinthető.

Ha az iratokat közvetlenül a feleknek kézbesítik, azokat a polgári perrendtartásban foglalt szabályok szerint papír alapon kézbesítik, és a hagyatéki leltározási rendszerben nyilvántartásba veszik, az eljáró tisztviselő elektronikus aláírásával ellátva.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Annak kiderítése érdekében, hogy a jogszabályok mely esetekben teszik lehetővé a bírósági határozatok online kézbesítését, tekintse meg az „Az iratok kézbesítése – Portugália” című tájékoztatót, és különösen az 5. és 6. kérdésre adott válaszokat.

A bírósági határozatokat a Citius-Magistrados Judiciais rendszerben hozzák meg, és a határozatokat a Citius rendszerben hozzáférhetővé teszik.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Igen, az alábbi iratok benyújthatók elektronikusan: a fellebbezés engedélyezése iránti kérelem, a fellebbezés indokait kifejtő beadvány és a válaszok, valamint a fellebbezés elutasításával vagy továbbutalásával szembeni panasz.

A fellebbezésről hozott döntés kézbesítése tekintetében lásd a 13. kérdésre adott választ.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Igen, végrehajtási eljárásokat lehet indítani az interneten keresztül.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Citius

A végrehajtási eljárás kivételével, amelyet a felek maguk is nyomon követhetnek, minden egyéb bírósági eljáráshoz csak a jogi képviselők (ügyvédek és jogi tanácsadók), végrehajtók, valamint a fizetésképtelenségi eljárásban a vagyonfelügyelők férhetnek hozzá online.

A végrehajtási eljárást a hitelező és az adós az alábbi linken tekintheti meg: https://processoexecutivo.justica.gov.pt, a személyazonosság előzetes hitelesítését követően a személyazonosító igazolványba integrált elektronikus hitelesítő tanúsítvány útján vagy a hordozható digitális kulccsal. A betekintés a honlapon megadott eljárás és útmutatás szerint történik.

A hagyatéki leltározási irányítási rendszer

A felek és jogi képviselőik a hagyatéki leltározási eljárásról a hagyatéki leltározási rendszerben tájékozódhatnak.

A felek e rendszerhez kizárólag betekintés céljából férhetnek hozzá annak a kódnak a segítségével, amelyet a közjegyző az első iratkézbesítéskor közölt az érintett féllel.

Az alkalmazandó jogszabályok

2013. június 26-i 41/2013. sz. törvény – A polgári perrendtartás

2013. augusztus 26-i 280/2013. sz miniszteri végrehajtási rendelet – A bírósági ügyek elektronikus kezelése

2019. szeptember 13-i 117/2019. sz. törvény – A hagyatéki leltározási eljárás jogi szabályozása

2013. augusztus 26-i 278/2013. sz miniszteri végrehajtási rendelet – az iratkezelésről és a hagyatéki leltározási eljárás feltételeiről

Hasznos linkek

Citius portál

Igazságügyi portál

Igazságügyi igazgatásért felelős főigazgatóság

Igazságügyi politikáért felelős főigazgatóság

Pénzügyi és Igazságügyi Infrastruktúra Intézete

Megjegyzés:

A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartó pontját, a bíróságokat, egyéb szerveket és hatóságokat nem kötik a jelen tájékoztatóban foglalt információk. Továbbra is el kell olvasni a hatályos jogi szövegeket. Azok rendszeres frissítések és az ítélkezési gyakorlat folyamatosan alakuló értelmezésének tárgyát képezik.

Utolsó frissítés: 15/04/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.