Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Románia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

A polgári perrendtartás 199. cikkének (1) bekezdése szerint a keresetet (cererea de chemare în judecată) személyesen vagy képviselő útján, postán, futárszolgálattal, faxon, a szkennelt példány e-mailben való megküldésével vagy elektronikus dokumentumként lehet benyújtani.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Polgári ügyekben a kereseteket a szkennelt példány e-mailben való megküldésével vagy elektronikus dokumentumként lehet benyújtani. Nincs olyan eljárás, amely kizárólag az interneten keresztül érhető el.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Ez az eszköz mindig rendelkezésre áll.

A polgári perrendtartás 199. cikkének (1) bekezdése szerint a személyesen vagy képviselő útján postai úton, futárszolgálattal, fax szolgáltatással, szkennelt és e-mail-ben elküldött vagy elektronikus dokumentumként benyújtott kérelmeket nyilvántartásba veszik és időbélyegzővel látják el, amely az átvétel időpontját mutatja. A nyilvántartásba vételt követően a kérelmet és annak kísérő dokumentumait adott esetben a bírósághoz való benyújtásuk módjának bizonyítékaival együtt a bíróság elnökének vagy az általa kijelölt személynek kell átadni, aki azonnal intézkedik bírósági tanács jogszabályban meghatározott véletlenszerű kijelöléséről.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

A polgári perrendtartás nem írja elő a jogi követelések benyújtásának hivatalos formáját. A polgári eljárás általános szabályai határozzák meg néhány polgári jogi követelés (például kereset, védekezés, viszontkereset) tartalmát.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az adatátvitel és tárolás biztonságát az e-mail rendszerekbe beépített IT eszközök – például tűzfalak, tanúsítványok, vírusirtók, tisztség szerinti belépési ellenőrzések, stb. – segítségével biztosítják, amelyeket a területre vonatkozó bevált gyakorlatok egészítenek ki.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

A polgári perrendtartás 148. cikkének (2) és (5) bekezdései szerint a bírósághoz elektronikus dokumentum formájában is be lehet nyújtani a keresetet, feltéve, hogy annak jogi feltételei teljesülnek. A keresetnek aláírást is tartalmaznia kell. Az aláírás szerepelhet a szkennelt és e-mailben megküldött dokumentumon. Az aláírás akkor lehet elektronikus, ha a kereset elektronikus dokumentum formájában kerül benyújtásra.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Igen, a bírósági illetéket a bírósági illetékbélyegről szóló 80/2013. sz. sürgősségi kormányrendelet szerint kell megfizetni, de azok összege nem különbözik. A bírósági illetékbélyeget a díjfizetésre kötelezett fizeti készpénzben, banki átutalással vagy online az erre elkülönített „Bírósági illetékbélyeg és egyéb illetékbélyegek” helyi költségvetési számlára, amelyet az a helyi igazgatási szerv vezet, amelynek területén a természetes személy lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a jogi személy bejegyzett székhelye található. Amennyiben a bírósági illetékbélyeg fizetésére kötelezett személynek nincs Románia területén lakóhelye, tartózkodási helye vagy adott esetben, székhelye, az illetékbélyeg díját annak a helyi igazgatási szervnek a helyi költségvetésébe kell befizetni, ahol az a bíróság található, ahol a keresetet benyújtották.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen, ugyanazokkal a feltételekkel, amelyek szerint a felperes visszavonhatja a keresetét. A polgári perrendtartás 406. cikke szerint a felperes a tárgyaláson szóban, vagy bármikor máskor írásban visszavonhatja keresetét.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Az alperesnek nem kötelező az internetet használnia.

A polgári perrendtartás 149. cikkének (4) bekezdése és 154. cikkének (6) és (6)(1)bekezdése szerint az idézések és az eljárási dokumentumok kézbesítését a bírósági tisztségviselők vagy más alkalmazottak, illetve a címzett személy szerinti kerületek bíróságainak alkalmazottai vagy ügynökei hivatalból végzik. Az idézést és az egyéb eljárási iratokat a bírósági titkár útján, és faxon, e-mailben/más olyan módon lehet kézbesíteni, amely biztosítja az irat tartalmának továbbítását és az átvétel elismerését, amennyiben az érintett fél e célból megadta a bíróság elérhetőségeit. Megerősítés céljából a bíróság az eljárási irattal együtt megküld egy formanyomtatványt, amely tartalmazza: a bíróság neve, a kézbesítés dátuma, a kézbesített dokumentumok kézbesítéséért és az arra vonatkozó információnyújtásért felelős bírósági titkár neve. A címzett kiegészíti a formanyomtatványt a kézhezvétel napjával, az olvasható nevével és a dokumentum átvételéért felelős személy aláírásával és fax, e-mail vagy más módszerek segítségével megküldi azt a bíróságnak. Amennyiben a keresetet a jogszabály szerint faxon vagy e-mailben küldik meg, a bírósági titkár hivatalból köteles arról másolatokat készíteni, azon felek költségére, amelyek felé fennáll ez a kötelezettség. Az idézéseket és az egyéb eljárási iratokat kézbesítettnek kell tekinteni, ha az alkalmazott rendszerből olyan üzenet érkezett, amely szerint azok a címzett által szolgáltatott információk alapján érkeztek meg hozzá.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

A védekezést az eljárási dokumentumok kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint kell kézbesíteni. Lásd a 9. kérdésre adott választ.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

A polgári perrendtartás 208. cikke szerint a védekezés – megfelelő időben történő – benyújtása elmulasztásának szankciója a benyújtás módjától függetlenül minden esetben ugyanaz. A védekezés benyújtásának elmulasztása következtében, jogszabály ellenkező rendelkezésének hiányában az alperes elveszti a további bizonyítékok beterjesztésére, valamint a nem a közrenddel kapcsolatos kifogások emelésére vonatkozó jogát.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Lásd a 9. kérdésre adott választ.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Lásd a 9. kérdésre adott választ.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Lásd a 9. kérdésre adott választ.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Lásd az 1. és 9. kérdésre adott válaszokat.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

A végrehajtási eljárásban kibocsátott bírósági dokumentumokra ugyanazok az általánosan alkalmazandó kézbesítési szabályok vonatkoznak, mint az eljárási dokumentumokra. Lásd az 1. kérdésre adott választ.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

A bíróságok weboldala (https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) vagy az egyes bíróságokon található információs ügyfélszolgálatok az ügyszám, az ügy tárgya és a felek neve szerint elérhetővé teszik az ítéletek összefoglalóit. A jövőre nézve tervezik a bírósági akták díj ellenében, otthonról történő elérhetővé tételét is.

Utolsó frissítés: 19/11/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.