Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Románia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

A polgári perrendtartás 199. cikkének (1) bekezdésével összhangban a kérelem személyesen vagy meghatalmazott útján, postai úton, futárszolgálattal, faxon vagy szkennelve, illetve e-mailben vagy elektronikus úton is benyújtható.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

A kérelmek szkennelve és e-mailben is benyújthatók, illetve polgári ügyekben elektronikusan is benyújthatók. Nincsenek kizárólag az interneten keresztül elérhető eljárások.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Ez a lehetőség mindig rendelkezésre áll.

A polgári perrendtartás 199. cikke értelmében a személyesen vagy meghatalmazott útján, postai úton, futárszolgálattal, faxon vagy szkennelve benyújtott és e-mailben vagy elektronikus dokumentumként elküldött keresetlevelet (cererea de chemare în judecată) nyilvántartásba veszik, és az átvétel dátumával bélyegzik. A nyilvántartásba vételt követően a kérelmet és a kísérő dokumentumokat, valamint adott esetben a bírósághoz való eljuttatásuk módját igazoló bizonyítékokat átadják a bíróság elnökének vagy az általa kijelölt személynek, aki a törvénynek megfelelően azonnal intézkedik a bírói tanács véletlenszerű felállításáról.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

A polgári perrendtartás nem írja elő a jogi igényekre vonatkozó formanyomtatványok használatát. A rendes polgári eljárási szabályok meghatározzák a polgári igazságszolgáltatás elé terjesztett egyes követelések tartalmát (pl. keresetlevél, ellenkérelem, viszontkereset).

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az adatátvitel és -tárolás biztosítása az e-mail-rendszerben alkalmazott informatikai eszközök, például tűzfalak, tanúsítványok, vírusirtók, szerepalapú hozzáférés-szabályozás stb. használatával, valamint az ágazat legjobb gyakorlatainak alkalmazásával történik.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

A polgári perrendtartás 148. cikkének (2) és (5) bekezdésével összhangban a bírósághoz benyújtott kérelmek elektronikus úton is benyújthatók, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező aláírását is. Az aláírás elhelyezhető az e-mailben küldött szkennelt dokumentumon is. Az aláírás lehet elektronikus, ha a kérelem e-mailben küldött elektronikus dokumentum.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Igen, a bírósági illetékeket a bírósági bélyegilletékről szóló 80/2013. számú sürgősségi kormányrendeletnek megfelelően kell megfizetni, de azok összege nem különbözik. A bírósági bélyegilletéket az adósnak készpénzben, banki átutalással vagy online kell megfizetnie a természetes személy lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve adott esetben a jogi személy székhelye szerinti közigazgatási egység „Bírósági bélyegilleték és egyéb bélyegilleték” elnevezésű elkülönített helyi költségvetési bevételi számlájára. Ha az adósnak nem Romániában van lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, a bírósági bélyegilletéket annak a bíróságnak a helyi költségvetési számlájára kell befizetni, ahol a pert megindítják vagy a kérelmet benyújtják.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen, ugyanolyan feltételek mellett, mint amelyek mellett a kérelmező lemondhat a bírósági keresetről. A polgári perrendtartás 406. cikkével összhangban a felperes bármikor lemondhat a keresetről, akár szóban a bírósági tárgyaláson, akár írásbeli kérelemmel.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Az alperes számára nem kötelező az internet használata.

A polgári perrendtartás 149. cikkének (4) bekezdésével, 154. cikkének (6) bekezdésével és (6) bekezdésének 1. pontjával összhangban az idézést és minden eljárási okiratot hivatalból kézbesítenek az érintett bíróság eljárási ügynökei vagy más alkalmazottai, valamint azon más bíróságok eljárási ügynökei vagy alkalmazottai, amelyek illetékességi területén az okirat címzettje lakik. Az idézések és az egyéb eljárási iratok kézbesítését bírósági tisztviselő végezheti, és ez történhet faxon, e-mailben vagy egyéb olyan módon, amely biztosítja a dokumentum tartalmának és átvételi elismervényének a továbbítását, amennyiben az érintett fél a kapcsolattartási adatait e célból a bíróság rendelkezésére bocsátotta. Az eljárási iratok kézbesítéséhez a bíróság kiterjesztett elektronikus aláírását csatolják, amely a bírósági bélyegző és a tárgyalást vezető hivatalnok aláírása helyébe lép, mint az idézés kötelező hivatkozása. Minden bíróság egyetlen kiterjesztett elektronikus aláírással rendelkezik majd az idézésekhez és az eljárási dokumentumokhoz. Ezek akkor tekintendők kézbesítettnek, amikor az alkalmazott kézbesítési rendszertől üzenet érkezik arról, hogy a címzett az általa közölt információknak megfelelően megkapta a küldeményt.

A bírósági határozatok kézbesítése hivatalból e-mailben történik, feltéve, hogy a fél közvetlenül vagy a bíróság kifejezett kérésére az eljárás során megadta a bíróságnak az erre vonatkozó adatokat. A tájékoztatáshoz a bíróság kiterjesztett elektronikus aláírását csatolják, amely a bírósági bélyegző és a tárgyalást vezető hivatalnok aláírása helyébe lép. A bíróság ítéletei akkor tekintendők kézbesítettnek, amikor az alkalmazott kézbesítési rendszertől üzenet érkezik arról, hogy a címzett az általa közölt információknak megfelelően megkapta a küldeményt.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

A védelmet az eljárási iratok kézbesítésével azonos módon kell értesíteni. Lásd a 9. kérdésre adott választ.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

A polgári perrendtartás 208. cikke értelmében a védekezés törvényben meghatározott határidőn belüli benyújtásának elmulasztása esetén a szankció a benyújtás módjától függetlenül azonos. Amennyiben nem nyújtottak be védekezést, a vádlott elveszíti a bizonyításhoz és a védekezéshez való jogát, kivéve – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – a közrendre történő hivatkozással való védekezést.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Lásd a 9. kérdésre adott választ.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Lásd a 9. kérdésre adott választ.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Lásd a 9. kérdésre adott választ.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Lásd az 1. és 9. kérdésre adott válaszokat.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

A végrehajtási eljárásban kibocsátott bírósági iratokra ugyanazok a szokásos jogi előírások vonatkoznak, mint az eljárási iratok kézbesítésére. Lásd az 1. kérdésre adott választ.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Nem alkalmazható. Az ügyek azonban a bíróságok portálján vagy a bíróságok épületében található információs pultoknál összefoglalva, az ügyszám, az ügy tárgya és a felek neve szerint osztályozva hozzáférhetők. A tervek szerint a jövőben bárkinek lehetősége lesz fizetés ellenében otthonról betekinteni a bírósági ügyiratokba.

Utolsó frissítés: 01/09/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.