Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Románia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

A polgári perrendtartás 199. cikkének (1) bekezdése szerint a keresetet személyesen vagy képviselő útján, postán, faxon, a szkennelt példány e-mailben való megküldésével vagy elektronikus dokumentumként lehet benyújtani.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Polgári ügyekben a kereseteket a szkennelt példány e-mailben való megküldésével vagy elektronikus dokumentumként lehet benyújtani. Nincs olyan eljárás, amely kizárólag az interneten keresztül folyik.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Ez az eszköz mindig rendelkezésre áll.

A polgári perrendtartás 199. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a személyesen vagy képviselő útján postai, csomagküldő, fax szolgáltatással, szkennelt és e-mail-ben elküldött vagy elektronikus dokumentumként benyújtott kérelmeket nyilvántartásba kell venni és azok számára a bélyegzőlenyomat elhelyezésével konkrét időpontot kell kijelölni. A nyilvántartásba vételt követően a kérelmet és annak kísérő dokumentumait adott esetben a bírósághoz való benyújtásuk módjának bizonyítékaival együtt a bíróság elnökének vagy az általa kijelölt személynek kell átadni, aki azonnal intézkedik bírósági tanács jogszabályban meghatározott véletlenszerű kijelöléséről.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

A polgári perrendtartás nem írja elő a jogi követelések benyújtásának hivatalos formáját. A polgári eljárás általános szabályai határozzák meg néhány polgári jogi követelés (például kereset, védekezés, viszontkereset) tartalmát.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az adatátvitel és tárolás biztonságát az e-mail rendszerekbe beépített IT eszközök – például tűzfalak, tanúsítványok, vírusirtók, tisztség szerinti belépési ellenőrzések, stb. – segítségével biztosítják, amelyeket a területre vonatkozó bevált gyakorlatok egészítenek ki.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

A polgári perrendtartás 148. cikkének (2) és (5) bekezdései szerint a bírósághoz elektronikus dokumentum formájában is be lehet nyújtani a keresetet, feltéve, hogy annak jogi feltételei teljesülnek. A keresetnek aláírást is tartalmaznia kell. Az aláírás szerepelhet a szkennelt és e-mailben megküldött dokumentumon. Az aláírás akkor lehet elektronikus, ha a kereset elektronikus dokumentum formájában kerül benyújtásra.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Igen, a bírósági illetéket a bírósági illetékbélyegről szóló 80/2013. sz. sürgősségi kormányrendelet szerint kell megfizetni, de azok összege nem különbözik. Az illetékbélyeget az annak megfizetésére köteles személy készpénzben, banki átutalással vagy online fizeti be az erre elkülönített „Bírósági illetékbélyeg és egyéb illetékbélyegek” helyi költségvetési számlára, amelyet az a helyi igazgatási szerv vezet, amelynek területén a természetes személy lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a jogi személy bejegyzett székhelye található. Amennyiben a bírósági illetékbélyeg fizetésére kötelezett személynek nincs Románia területén lakóhelye, tartózkodási helye vagy adott esetben, székhelye, az illetékbélyeg díját annak a helyi igazgatási szervnek a helyi költségvetésébe kell befizetni, ahol az a bíróság található, ahol a keresetet benyújtották.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen, ugyanazokkal a feltételekkel, amelyek szerint a felperes visszavonhatja a keresetét. A polgári perrendtartás 406. cikke szerint a felperes a tárgyaláson szóban, vagy bármikor máskor írásban visszavonhatja keresetét.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Az alperesnek nem kötelező az internetet használnia.

A polgári perrendtartás 149. cikkének (4) bekezdése és 154. cikkének (6) bekezdése szerint az idézések és az eljárási dokumentumok kézbesítését a bírósági tisztségviselők vagy más alkalmazottak, illetve a címzett személy szerinti kerületek bíróságainak alkalmazottai vagy ügynökei hivatalból végzik. Az idézések és más eljárási dokumentumok kézbesítése történhet a bírósági titkár által, vagy fax és e-mail útján, illetve olyan egyéb módokon, amelyek biztosítják, hogy a dokumentum szövege megküldésre kerül és annak kézhezvétele megerősíthető, feltéve, hogy a fél megadta a bíróságnak az ehhez szükséges elérhetőségeit. A bíróságnak megerősítés céljából az eljárási dokumentum mellett az alábbiakat tartalmazó formanyomtatványt kell megküldenie: a bíróság neve, a kézbesítés dátuma, a kézbesített dokumentumok kézbesítéséért és az arra vonatkozó információnyújtásért felelős bírósági titkár neve. A címzett kiegészíti a formanyomtatványt a kézhezvétel napjával, az olvasható nevével és a dokumentum átvételéért felelős személy aláírásával és fax, e-mail vagy más módszerek segítségével megküldi azt a bíróságnak. Amennyiben a keresetet a jogszabály szerint faxon vagy e-mailben küldik meg, a bírósági titkár hivatalból köteles arról másolatokat készíteni. Ennek költségeit az a fél fizeti meg, akinek másolatokat kell biztosítania.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

A védekezést az eljárási dokumentumok kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint kell kézbesíteni. Lásd a 9. kérdésre adott választ.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

A polgári perrendtartás 208. cikke szerint a védekezés – megfelelő időben történő – benyújtása elmulasztásának szankciója a benyújtás módjától függetlenül minden esetben ugyanaz. A védekezés benyújtásának elmulasztása következtében, jogszabály ellenkező rendelkezésének hiányában az alperes elveszti a további bizonyítékok beterjesztésére, valamint a nem a közrenddel kapcsolatos kifogások emelésére vonatkozó jogát.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Lásd a 9. kérdésre adott választ.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Lásd a 9. kérdésre adott választ.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Lásd a 9. kérdésre adott választ.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Lásd az 1. és 9. kérdésre adott választ.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

A végrehajtási eljárásban kibocsátott bírósági dokumentumokra ugyanazok az általánosan alkalmazandó kézbesítési szabályok vonatkoznak, mint az eljárási dokumentumokra. Lásd a 1. kérdésre adott választ.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Tárgytalan.

A bíróságok weboldala ( http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) vagy az egyes bíróságokon található információs ügyfélszolgálatok az ügyszám, az ügy tárgya és a felek neve szerint elérhetővé teszik az ítéletek összefoglalóit. A jövőre nézve tervezik a bírósági akták díj ellenében, otthonról történő elérhetővé tételét is.

Utolsó frissítés: 04/05/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.