Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Szlovákia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Bírósági eljárást az interneten keresztül is lehet indítani, pontosabban a kereseteket és egyéb beadványokat elektronikusan is be lehet nyújtani, feltéve, hogy azok hitelesített elektronikus aláírással vannak ellátva.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

A dokumentumok elektronikus benyújtására minden fajta kereset és beadvány tekintetében lehetőség van. Amennyiben az ügyben hitelesítés (hitelesített elektronikus aláírás) nélkül nyújtanak be elektronikusan dokumentumot, azt ezt követően 10 napon belül papíron vagy hitelesített elektronikus aláírással ellátott elektronikus formában is meg kell küldeni, különben a bíróság figyelmen kívül hagyja a dokumentumot. A bíróság nem szólítja fel kifejezetten a benyújtót, hogy küldje meg ismételten a dokumentumot.

A nemperes ügyekben a dokumentumot bármely járásbírósághoz be lehet nyújtani, a bíróság pedig köteles a beadványt nyilvántartásba venni és haladéktalanul megküldeni az illetékes bíróságnak. Az ilyen benyújtás ugyanolyan joghatásokat vált ki, mint az illetékes bírósághoz történő benyújtás.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Mindig.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Nem követelnek meg meghatározott formát; a kereseteket azok tartalma alapján kell elbírálni. Amennyiben a keresetből valamely elem hiányzik, a bíróság felszólítja a felet, hogy legalább 10 napos határidőn belül javítsa ki vagy egészítse ki keresetét.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az adatok tárolására és átvitelére vonatkozó feltételeket a járásbíróságok, a törvényszékek, a különös hatáskörű bíróság és a katonai bíróságok eljárási és hivatali szabályairól szóló módosított 543/2005. sz. törvény (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (a továbbiakban: eljárási és hivatali szabályokról szóló törvény) tartalmazza.

a) Az interneten érkezett, hitelesített elektronikus aláírással ellátott dokumentumok elfogadására irányuló eljárást az elektronikus aláírásról és egyes törvények módosításáról szóló, a 679/2004. sz. törvénnyel módosított 2015/2002. sz. törvény (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.), valamint az üzleti és közigazgatási jogviszonyokban az elektronikus aláírások alkalmazásának módjáról és eljárásáról szóló 542/2002. sz. NBU rendelet (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom) szabályozza. Az így beérkezett dokumentumokat a postakezelő részleghez kell továbbítani, amely az eljárási és hivatali szabályokról szóló törvény 129. cikke szerint folytatja le eljárását. A bírósági postakezelő részleg szoftveres alkalmazást használ a benyújtott dokumentumok nyilvántartására;

b) A hitelesített elektronikus aláírás nélkül beküldött dokumentumokat haladéktalanul továbbítani kell a postakezelő részleghez, annak érdekében, hogy az az eljárási és hivatali szabályokról szóló törvény 129. cikke szerint eljárhasson.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Amennyiben hitelesített elektronikus aláírás nélkül nyújtanak be elektronikusan dokumentumot, azt ezt követően 10 napon belül papíron vagy hitelesített elektronikus aláírással ellátott elektronikus formában is meg kell küldeni, különben a bíróság figyelmen kívül hagyja a dokumentumot. Amennyiben a benyújtott dokumentum hitelesített elektronikus aláírással van ellátva, azt nem kell kiegészíteni. A benyújtott dokumentum beérkezésének pontos idejét fel kell jegyezni és nyilvántartásba kell venni.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Igen, bírósági illetéket kell fizetni, amely a bírósági aktát kitevő keresetnek és mellékleteinek, valamint a feleknek kézbesítendő keresetnek és mellékleteinek másolása tekintetében, ha a követelést elektronikusan nyújtották be és az elektronikus aláírásról és egyes törvények módosításáról szóló, 679/2004. sz. törvénnyel módosított 215/2002. sz. törvény, valamint az üzleti és közigazgatási jogviszonyokban az elektronikus aláírások alkalmazásának módjáról és eljárásáról szóló 542/2002. sz. NBU rendelet szerint hitelesített elektronikus aláírással látták el, oldalanként 0,1 EUR, de benyújtott keresetenként vagy eljárás megindítására irányuló kérelmenként és azok mellékleteiként legalább 10 EUR, és legalább 3 EUR minden más benyújtott dokumentumonként és annak mellékleteiként (a bírósági illetékről szóló, módosított 71/1992. sz. törvény [zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení] mellékletének 20a. pontja).

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen, benyújtási módjától függetlenül minden benyújtott dokumentumot részben vagy egészben vissza lehet vonni – a követelés visszavonása.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Az alperes élhet ezzel a lehetőséggel, de nem köteles erre.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

A dokumentumok elektronikus benyújtására vonatkozó eljárást a járásbíróságok, törvényszékek, a különös hatáskörű bíróság és katonai bíróságok eljárási és hivatali szabályairól szóló módosított 543/2005. sz. törvény szabályozza.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

A dokumentumok elektronikus benyújtására vonatkozó eljárást a járásbíróságok, törvényszékek, a különös hatáskörű bíróság és katonai bíróságok eljárási és hivatali szabályairól szóló módosított 543/2005. sz. törvény szabályozza.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Bizonyíték minden olyan módszer, amelynek segítségével az ügy lényegi kérdései megállapíthatóak, bizonyítási eszköz minden olyan eszköz, amelynek segítségével az ügy lényegi kérdései megállapíthatóak. Ezek az eljárások minden típusa esetén engedélyezettek. Bírósághoz dokumentumot benyújtani a polgári perrendtartás (Civilný sporový poriadok) 125. cikkében meghatározott feltételek szerint lehet.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A polgári perrendtartás 105. cikkének értelmében írásbeli dokumentumot az interneten keresztül is kézbesíteni lehet. A bíróságtól származó dokumentum a küldését követő ötödik napon minősül kézbesítettnek, akkor is, ha azt a címzett nem olvasta el.

Az interneten keresztül történő kézbesítés kizárt azonban az ítéletek, más bírósági határozatok, idézések és más olyan írásbeli dokumentumok tekintetében, amelyek személyes kézbesítését jogszabály előírja. Az ítéletet kizárólag személyesen lehet kézbesíteni; annak interneten történő kézbesítése nem lehetséges.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Nem. Az ítélet meghozatalára számítógépes technológia segítségével, előre nyomtatott, a Szlovák Köztársaság állami címerével ellátott sablonra, a következő szöveg hozzáadásával kerül sor: „A Szlovák Köztársaság nevében hozott ítélet”. Az írásbeli ítéletet a bírósági tanács elnöke vagy az egyesbíró aláírja.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Fellebbezés benyújtható az interneten keresztül is. Amennyiben hitelesített elektronikus aláírás nélkül nyújtják be elektronikusan a fellebbezést, azt ezt követően 10 napon belül papíron vagy hitelesített elektronikus aláírással ellátott elektronikus formában is meg kell küldeni. Amennyiben a fellebbező ezt nem teszi meg, a bíróság figyelmen kívül hagyja a dokumentumot. A fellebbezésről szóló határozatot nem lehet az interneten keresztül meghozni; azt kizárólag papíron lehet elkészíteni.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

A határozat végrehajtására irányuló kérelmet az interneten keresztül is be lehet nyújtani. Amennyiben az ügyben hitelesített elektronikus aláírás nélkül nyújtják be elektronikusan a kérelmet, azt ezt követően 10 napon belül papíron vagy hitelesített elektronikus aláírással ellátott elektronikus formában is meg kell küldeni. Amennyiben a fél ezt nem teszi meg, a bíróság figyelmen kívül hagyja a kérelmet.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

A felek és képviselőik kizárólag személyesen, csak bírósági tisztviselő jelenlétében tekinthetnek be az ügyiratokba.

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) honlapja lehetővé teszi a bírósági határozatok adatbázisában való keresést. Bárki indíthat keresést és megtekintheti a bírósági határozatokat; a határozatok között azok kibocsátási dátuma, kibocsátó bírósága, ügyszáma, a határozat formája, a határozat jellege, a jogterület, az alkalmazott jogszabályi rendelkezések, a bíró vagy határozatot kibocsátó bírósági tisztviselő neve szerint, vagy a határozatban használt kifejezések begépelésével lehet keresni.

Utolsó frissítés: 06/05/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.