Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Szlovénia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen, a polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) lehetővé teszi, hogy polgári eljárás során a kérelmeket elektronikus formában nyújtsák be, és a bírósági eljárást interneten keresztül kezdeményezzék.

Közelebbről, a 105b. cikk kimondja, hogy a polgári eljárás során a kérelmeket írásban kell benyújtani, ahol írásbeli kérelemnek a kézzel írott kérelmeket vagy a nyomtatott és a kérelmező által saját kezűleg aláírt kérelmeket (írásbeli kérelem) vagy az elektronikus formában benyújtott és a kézzel írott aláírással egyenértékű elektronikus aláírással ellátott kérelmeket kell tekinteni. Az írásbeli kérelem postai úton vagy kommunikációs technológia alkalmazásával, közvetlenül az adott szervnek vagy a kérelmek benyújtásával hivatásszerűen foglalkozó személy (üzleti szolgáltató/poslovni ponudnik) útján kézbesítve is benyújtható. Az elektronikus formában benyújtott kérelmet elektronikus úton továbbítják a igazságszolgáltatási informatikai rendszerbe, és az informatikai rendszer automatikusan visszaigazolja a kérelem beérkezését.

A valamennyi polgári és kereskedelmi eljárásra vonatkozó, hatályos jogi rendelkezések (törvények és végrehajtási rendeletek) sérelme nélkül jelenleg csak az e-igazságszolgáltatás (e-Sodstvo) weboldalon található eljárások kezdeményezhetők az interneten keresztül vagy elektronikus úton: a végrehajtási eljárásban a végrehajtás iránti és egyéb kérelmek elektronikus formában is benyújthatók, valamint a jogi iratok kibocsátása és kézbesítése is történhet elektronikus formában, ahol néhány címzett esetében (közjegyzők, ügyvédek) az elektronikus kézbesítés kötelező; emellett a fizetésképtelenségi eljárásokban van lehetőség a kérelmek elektronikus úton történő benyújtására és a határozatok elektronikus úton történő kibocsátására, valamint a földhivatali eljárásokban a földhivatali kérelmek elektronikus úton történő benyújtására és a határozatok elektronikus úton történő kibocsátására.

Ezt a célt szolgálja az e-igazságszolgáltatás honlap Szlovéniában, amely lehetővé teszi az írásbeli anyagok elektronikus formában történő benyújtását: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Polgári perben és egyéb polgári bírósági eljárásokban lehetőség van a kérelmek elektronikus úton történő benyújtására és az iratok elektronikus úton történő kézbesítésére; ez esetben a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályait kell alkalmazni.

Ingatlan-nyilvántartási eljárás kizárólag online kezdeményezhető, mivel az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény (Zakon o zemljiški knjigi, ZZK-1) 125a. cikke kötelezővé teszi a dokumentumok elektronikus úton történő benyújtását; a kérelmező ugyanakkor a tulajdonjog saját javára – a kérelem benyújtásának megfelelő ranghellyel – történő bejegyzése iránti kérelmét személyesen is benyújthatja a kérelem tárgyát képező ingatlan helye szerint illetékes földhivatalhoz annak hivatali ideje alatt, ha ehhez az összes olyan dokumentumot benyújtják a földhivatalhoz, amely a törvény 142. cikkének (1) bekezdése alapján kért bejegyzés alapjául szolgál, és egyidejűleg befizették a kérelem eljárási illetékét. Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelmet elektronikus úton saját maga benyújtó fél, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárásban valamely felet képviselő közjegyző, ügyvéd, ingatlanokkal foglalkozó vállalkozás vagy ügyészség köteles az adott fél összes kérelmét elektronikus úton benyújtani (az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény 125a. cikkének (4) bekezdése).

Egyéb, elektronikusan kezdeményezhető eljárások esetében a jogszabályok továbbra is lehetővé teszik a kérelmek papíralapú benyújtását.

Végrehajtás: A követelések végrehajtásáról és biztosításáról szóló törvény (Zakon o izvršbi a zavarovanju, ZIZ) 29. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy az igazságügyi miniszter meghatározza a végrehajtási eljárások azon típusait, amelyek során a végrehajtás iránti és egyéb kérelmek elektronikus úton is benyújthatók és az informatikai rendszerben automatikusan kezelhetők, valamint ezen eljárások menetét is. A fenti cikk értelmében a végrehajtási eljárás formáira, típusaira és az automatizált végrehajtási eljárásokra vonatkozó szabályzat 5. melléklete megállapítja, hogy a kérelmező mely kérelmeket nyújthatja be elektronikus úton az e-igazságszolgáltatás honlapon keresztül (e-végrehajtás/e-Izvršba aloldal). A felek az e-igazságszolgáltatás honlap e-végrehajtás aloldalán keresztül minden kérelmet elektronikus formában nyújthatnak be.

Fizetésképtelenségi eljárások: A csődgondnok elektronikus formában, minősített tanúsítvánnyal ellenőrzött, biztonságos elektronikus aláírással ellátva köteles a bírósághoz benyújtani saját jelentéseit, az igazolt követelések listáját és egyéb dokumentumokat (a pénzügyi műveletekről, a fizetésképtelenségről és a kötelező megszűnésről szóló törvény/Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti a prisilnem prenehanju, ZFPPIPP 98. cikke). A fizetésképtelenségi eljárásban érintett felet képviselő ügyvéd a követelésekről szóló értesítéseket és e fél egyéb kérelmeit elektronikus formában, minősített tanúsítvánnyal ellenőrzött, biztonságos elektronikus aláírással ellátva köteles benyújtani (a pénzügyi műveletekről, a fizetésképtelenségről és a kötelező megszűnésről szóló törvény 123a. cikke); ha ezt elmulasztja, a bíróság elutasítja a kérelmet. A fizetésképtelenségi eljárásban a felet képviselő ügyvédnek és a csődgondnoknak minden dokumentumot elektronikus úton, biztonságos e-mail címre kézbesítenek.

A fizetésképtelenségi eljárásban a bíróság is elektronikus úton, a bíró minősített tanúsítvánnyal ellenőrzött, biztonságos elektronikus aláírásával ellátva bocsátja ki a meghozott eredeti határozatot vagy végzést (a pénzügyi műveletekről, a fizetésképtelenségről és a kötelező megszűnésről szóló törvény 124. cikke).

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Az e-igazságszolgáltatási információs rendszernek minden munkanapon 08:00 és 20:00 óra között lehetővé kell tennie az elektronikus műveletek elvégzését. Az e-igazságszolgáltatási informatikai rendszer felhasználói alapvetően a hét bármely napján, bármikor elvégezhetik elektronikus műveleteiket, mert a fenti korlátozások olyan esetekre vonatkoznak, amikor a rendszeren műszaki frissítést végeznek.

A polgári perrendtartásról szóló törvény 112. cikke kimondja, hogy az elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében az informatikai rendszerbe történő beérkezés időpontját kell a címzett bírósághoz történő kézbesítés időpontjának tekinteni. Végrehajtási rendelkezésként a polgári bírósági eljárásokban alkalmazott elektronikus műveletekre vonatkozó végrehajtási szabályzat kimondja, hogy ha egy kérelem elektronikus úton történő benyújtására határidő vonatkozik, a kérelmet az arra a szerverre való beérkezésének időpontjában kell benyújtottnak tekinteni, amelyen az azon polgári bírósági eljárástípusra vonatkozó e-nyilvántartási modul fut, amelyre a kérelmet az e-igazságügy informatikai rendszeren keresztül benyújtották (a szabályzat 18. cikke).

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Ha az elektronikus úton benyújtott kérelem szövegének nem szabványosított része eredetileg elektronikus dokumentumként íródott, azt PDF/A formában az elektronikus művelethez kell csatolni. A felhasználónak az elektronikus úton benyújtott kérelem eredetileg írásbeli dokumentumként készült, nem szabványosított részét, valamint bármely, írásbeli dokumentumként készült mellékletet szkennelés útján elektronikus formátumúvá kell átalakítania annak érdekében, hogy azt az elektronikus művelethez tudja csatolni. Az ily módon létrejött elektronikus dokumentumnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

  • PDF/A formátumú, fekete-fehér;
  • a felbontása 240dpi és 300dpi közötti;
  • ha az írásbeli dokumentum több oldalból áll, egyetlen PDF-fájlnak kell tartalmaznia minden oldalt úgy, hogy közte ne legyenek üres oldalak;
  • két vagy több csatolt dokumentum esetén minden dokumentumot külön PDF-fájlnak kell tartalmaznia.

Ha az elektronikus művelethez csatolt elektronikus dokumentum nem felel meg ezeknek a követelményeknek, az elektronikus úton benyújtott kérelmet hiányosnak kell tekinteni (a polgári bírósági eljárásokban alkalmazott elektronikus műveletekre vonatkozó szabályzat 19. cikke).

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az e-igazságszolgáltatási informatikai rendszer a védett kormányzati hálózaton (HKOM) található, az adatokat pedig a HKOM-hálózat központi szerverén tárolják.

Az adathozzáférési jogokat a Szlovén Köztársaság legfelsőbb bíróságának (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) informatikai központja által szabályozott jogosultsági rendszeren keresztül kezelik, a polgári bírósági eljárásokban alkalmazott elektronikus műveletekre vonatkozó szabályzattal összhangban. Az elektronikus művelet elvégzése előtt az e-igazságszolgáltatási informatikai rendszer és a többi három aloldal minden felhasználójának regisztrálnia kell a biztonsági rendszerben. A felhasználói csoportokat az informatikai rendszerben való képviseletük szintje alapján különböztetik meg (rendes felhasználók, regisztrált felhasználók és minősített felhasználók). A weboldalon és az aloldalakon érvényesíthető felhasználói jogosultságok (elektronikus műveletek) száma attól függ, hogy az adott felhasználó mely felhasználói csoporthoz tartozik.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Minden elektronikus kérelmet a kérelmező elektronikus aláírásával kell ellátni (minősített digitális tanúsítvány). Az e-igazságszolgáltatási informatikai rendszer minden elektronikus kérelmet időbélyegzővel lát el annak beérkezésekor, a kérelmező pedig automatizált elektronikus igazolást kap, amely tartalmazza a kérelem e-igazságügyi informatikai rendszerbe történő beérkezésének időpontját.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Az eljárási illeték megfizetésére vonatkozó általános szabályozás az eljárási illetékekről szóló törvény (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), amely kimondja, hogy a szlovéniai bíróságokon e törvény rendelkezései értelmében eljárási illetéket kell fizetni. A törvény főszabályként nem tesz különbséget az elektronikus és a nem elektronikus eljárások között, de a végrehajtási eljárásoknál ösztönzi a kérelem elektronikus úton történő benyújtását azzal, hogy a kérelem elektronikus úton történő benyújtása esetén az illeték összege 20%-kal kisebb a papír alapú kérelem benyújtása esetén fizetendő illetéknél.

Végrehajtási eljárások:

A fizetési meghagyást a kérelem elektronikus úton történő benyújtását követően bocsátják ki, és a meghagyásban felhívják a kérelmező felet, hogy a meghagyás kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesse meg az eljárási illetéket az összegnek a vonatkozó számlaszámra történő átutalásával és a meghagyásban megjelölt hivatkozási szám feltüntetésével. Az eljárási illetékre vonatkozó fizetési meghagyást kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kérelmező vagy képviselője a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be.

Ha a kérelmező a fizetési meghagyásban foglaltaknak megfelelően a meghagyás kézbesítésétől számított nyolc napon belül nem fizeti meg az eljárási illetéket, és az illeték alóli mentességre, halasztott fizetésre vonatkozó feltételek nem állnak fenn, a kérelmet visszavontnak kell tekinteni. Az egyetlen kivétel az elektronikus úton benyújtott, hiteles okiraton alapuló végrehajtás iránti kérelem, amely esetében az illetékfizetési kötelezettség akkor keletkezik, amikor a kérelem bekerül az informatikai rendszerbe. A kérelmezőnek nem fizetési meghagyást bocsátanak ki, hanem megkapja az eljárási illeték megfizetéséhez szükséges adatokat. Amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtását követő nyolc napon belül nem fizeti be a központi okmányhitelesítő osztály (centralni oddelek za verodostojno listino, COVL) felelősségi körébe tartozó hiteles okiraton alapuló végrehajtás iránti kérelem eljárási illetékének összegét, a kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Nincs különbség az általános és az azon elektronikus kérelmek után fizetendő eljárási illeték megfizetése között, amelyek nem hiteles okiraton alapuló végrehajtás iránti kérelmek. Ha a hiteles okiraton alapuló végrehajtás iránti kérelmet papíralapon nyújtják be, és a kérelmező az igénylőlapon feltüntetett hivatkozásnak megfelelően nem fizeti meg eljárási illetéket, a bíróság fizetési meghagyást küld a részére.

Ingatlan-nyilvántartási eljárások: Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási kérelemért vagy más elektronikus kérelemért eljárási illetéket kell fizetni, a kérelem elektronikus úton történő benyújtásakor a kérelmező részére fizetési meghagyást bocsátanak ki, amely szerint a kérelmező a meghagyás kézbesítésétől számított nyolc napon belül köteles az eljárási illetéket a meghagyásban található hivatkozási szám feltüntetésével a vonatkozó számlaszámra átutalni. Az eljárási illetékre vonatkozó fizetési meghagyást kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kérelmező vagy képviselője a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be. Ha a kérelmező a fizetési meghagyásban foglaltaknak megfelelően a meghagyás kézbesítésétől számított nyolc napon belül nem fizeti meg az eljárási illetéket, a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Az elektronikus úton benyújtott kérelmek visszavonására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a papír alapú kérelmek visszavonására. Az elektronikus végrehajtási, fizetésképtelenségi és ingatlan-nyilvántartási eljárásoknál a benyújtott kérelem elektronikus úton is visszavonható.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

A fenti 1. pontban említettek szerint a kérelmek elektronikus úton történő benyújtására vonatkozó jogi rendelkezések megléte ellenére nem minden polgári eljárásban lehetséges még a kérelmek elektronikus úton történő benyújtása.

A végrehajtási eljárás formáira, típusaira és az automatizált végrehajtási eljárásokra vonatkozó szabályzat tartalmazza azon kérelmek és egyéb dokumentumok listáját, amelyek a végrehajtási eljárás során elektronikus úton is beküldhetők. Amennyiben a végrehajtási eljárásban az adós az e-igazságszolgáltatás honlapon (e-végrehajtás aloldal) keresztül kíván választ vagy elektronikus kérelmet benyújtani, azoknak meg kell felelniük az e-igazságszolgáltatási informatikai rendszer minősített külső felhasználóira vonatkozó feltételeknek (nyílt biztonságos elektronikus postafiók, minősített digitális tanúsítvány adószámmal rendelkező szlovén tanúsítótól), valamint a felhasználói csoportjától függő egyéb feltételeknek (a polgári bírósági eljárásokban alkalmazott elektronikus műveletekre vonatkozó szabályzat 12. cikke).

Az egyes résztvevőknek a dokumentumok elektronikus úton történő benyújtására vonatkozó kötelezettségeit és a fizetésképtelenségi eljárás feleinek kötelezettségeit illetően lásd a 2. pontban szereplő választ.

A kifogás vagy más jogorvoslati kérelem interneten keresztül is benyújtható az ingatlan-nyilvántartási és bizonyos típusú végrehajtási eljárások során. Az ingatlan-nyilvántartási eljárások során egyes résztvevők (ügyvédek, közjegyzők, állami szervek, ingatlanokkal foglalkozó vállalkozások) minden dokumentumot kötelesek elektronikus úton benyújtani.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Az elektronikus eljárás az ellenérdekű fél válaszának hiánya esetén ugyanúgy folytatódik, mint hasonló esetben az írásbeli eljárás. Az alperes vagy adós rendelkezésére álló válaszadási határidő lejártát követően a bíróság döntést hoz.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Lásd a 10. pontot – azonos kérdés.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

A polgári perrendtartásról szóló törvény 16a. cikke kimondja, hogy az elektronikus forma az írásos formával egyenértékű, ha az elektronikus formátumú adatokat a bíróság fel tudja dolgozni, az adatok hozzáférhetők és később felhasználhatók; az elektronikus formátumú adatok pedig nem tekinthetők bizonyító erővel nem rendelkező adatoknak csak azért, mert elektronikus formátumúak. Ugyanezt írja elő az elektronikus műveletekről és az elektronikus aláírásról szóló törvény (Zakon o elektronskem poslovanju a elektronskem podpisu, 13. cikk (1) bekezdése).

A követelések végrehajtására és biztosítására irányuló eljárásoknál a dokumentumokat és bizonyítékokat elektronikus formában is be lehet nyújtani. Ami az elektronikus dokumentumokra (csatolmányokra) – és nem az elektronikus kérelmekre – vonatkozó műszaki követelményeknek való megfelelést illeti, az elektronikus dokumentumokra vonatkozó szabályzat 19. cikkének (1) és (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó. Lásd még a 4. pontban adott választ.

A dokumentumok elektronikus formában is benyújthatók. Az elektronikus kérelem olyan elektronikus dokumentum, amely a polgári bírósági eljárás peres felének kérelmét tartalmazza (a polgári bírósági eljárásban alkalmazott elektronikus műveletekre vonatkozó szabályzat). Ugyanezen szabályzat meghatározza az „elektronikus csatolmány” fogalmát is, ami tudniillik az elektronikus kérelemhez csatolt, elektronikus formátumúvá átalakított írott dokumentum.

Elektronikus kérelem benyújtásához a felhasználó az e-igazságszolgáltatás honlapon kiválasztja az elektronikus kérelem benyújtására szolgáló megfelelő elektronikus műveletet, és a képernyőn található (online) űrlap megfelelő mezőjében megadja a kérelem szövegének szabványosított részéből a szükséges információkat. Ahol az elektronikus kérelem a törvény értelmében vagy a kérelmező döntése szerint magyarázó részt is tartalmaz, a felhasználó olyan külön elektronikus dokumentumot hoz létre a magyarázó rész szövegéből (az elektronikus kérelem szövegének nem szabványosított részéből), amely megfelel a polgári bírósági eljárásokban alkalmazott elektronikus műveletekre vonatkozó szabályzat 19. cikkében említett követelményeknek, és ezt az elektronikus dokumentumot csatolja az e-végrehajtási művelethez. A felhasználó az elektronikus kérelmet saját biztonságos elektronikus aláírásával látja el. Ugyanez vonatkozik az elektronikus kérelmek elektronikus csatolmányaira. Lásd még a fenti válaszokat.

A jogbiztonság érdekében, valamint arra tekintettel, hogy az elektronikus formátumúvá átalakított dokumentum jellege megegyezik az eredeti példány jellegével (bizonyító erejével), külön szabály vonatkozik az ingatlan-nyilvántartási eljárásokra; eszerint csak közjegyző – mint közbizalmat élvező személy – alakíthatja a magánjogi okiratokat (szerződéseket) elektronikus formátumúvá. A közjegyző a közjegyzői letétre vonatkozó szabályok szerint köteles e dokumentumot megőrizni, amíg a bejegyzés jogerőre nem emelkedik. A peres fél/kérelmező saját maga is elektronikus formátumúvá alakíthatja a bejegyzés alapjául szolgáló egyéb dokumentumokat (bírósági határozatok és egyéb állami szerv határozatai).

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A polgári bírósági eljárásban alkalmazott elektronikus műveletekre vonatkozó szabályzat szerint az elektronikus bírósági határozatot eredeti bírósági határozatnak kell tekinteni. A bírósági határozat elektronikus kézbesítése során az elektronikus bírósági határozat egy példányát elektronikus dokumentumként küldik el. A bírósági határozat postai kézbesítése során az elektronikus bírósági határozat kinyomtatott példányát küldik el.

*Meg kell jegyezni, hogy a gyakorlatban és az érvényes jogi rendelkezések ellenére jelenleg – a fizetésképtelenségi és az ingatlan-nyilvántartási eljárás kivételével – a polgári és kereskedelmi jogi ügyekben a dokumentumok nem továbbíthatók elektronikus úton. 2014. április 10. óta a bírósági dokumentumokat is elektronikus formában, azaz elektronikus úton küldik meg az ügyvédek és végrehajtók részére.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Igen. Az elektronikus formában kibocsátott ítéletet vagy határozatot a bírói testület elnöke saját biztonságos elektronikus aláírásával és a bíróság biztonságos elektronikus aláírásával látja el, amelyet minősített tanúsítvánnyal igazoltak. Ha a bírói testület elnökének biztonságos elektronikus aláírását olyan minősített tanúsítvánnyal igazolták, amely a bíróság megnevezését is tartalmazza, a bíróság saját biztonságos elektronikus aláírására nincs szükség. Az informatikai rendszerben automatikusan kezelt ítéleteken a pecsét és aláírás helyén azok másolata is elhelyezhető.

Papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott határozat hiteles másolatban, elektronikus (szkennelt) példányban vagy elektronikus formában is kézbesíthető a felek részére. Lásd még a 13. pontra adott válaszhoz tartozó megjegyzést.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Mint már említettük, a meglévő jogi rendelkezések ellenére nem minden eljárásban lehet elektronikus kérelmeket, például fellebbezéseket benyújtani, bár az elektronikus úton történő benyújtásra a végrehajtási, a fizetésképtelenségi és az ingatlan-nyilvántartási eljárások esetében lehetőség van, ha a kérelmező megfelel az e-igazságügyi informatikai rendszer felhasználóira vonatkozó feltételeknek. Lásd még a fenti válaszokat.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Igen, az e-igazságszolgáltatás honlapon keresztül lehetséges az elektronikus végrehajtás (e-végrehajtás) is. A kérelmező mint regisztrált és külső minősített felhasználó az e-igazságszolgáltatás honlapon (az e-végrehajtás aloldalon keresztül) hiteles okiraton alapuló, végrehajtás iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmező az e-végrehajtás aloldalon keresztül csak külső minősített felhasználóként nyújthat be végrehajtási jogcímen alapuló végrehajtási kérelmet, illetve a követelések biztosítására irányuló kérelmet. Ki kell emelni, hogy ez a követelések végrehajtására és biztosítására vonatkozó nemzeti szabályozás (a követelések végrehajtásáról és biztosításáról szóló törvény) alapján lefolytatott eljárás.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

A félnek jogában áll az informatikai rendszerben elektronikus formában tárolt fájlt megtekinteni és lemásolni, ha személyazonosságát minősített tanúsítvánnyal ellenőrzött elektronikus aláírással tudja igazolni.

A követelésekre vonatkozóan a helyi bíróságok (okrajna sodišča) előtt zajló végrehajtási és biztosítási eljárásokban az e-végrehajtási aloldalon keresztül elektronikus kérelmet benyújtó felhasználók megtekinthetik saját dokumentumaikat, valamint az üggyel kapcsolatos azon eljárási cselekmények dokumentumait, amelyekre vonatkozóan az elektronikus kérelmet benyújtották, és amelyeknél résztvevőként szerepelnek. A végrehajtási eljárás formáira, típusaira és az automatizált végrehajtási eljárásokra vonatkozó szabályzat határozza meg, hogy mely felhasználói csoport felhasználói rendelkeznek betekintési jogosultsággal.

Az iratokba való betekintés az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban is engedélyezett. Az ingatlan-nyilvántartási és a végrehajtási eljárások közötti egyik különbség az, hogy minden regisztrált felhasználó (azaz nemcsak a kérelmezők és egyéb résztvevők) számára megengedett az adott fájlba történő betekintés mindaddig, amíg az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés jogerőre nem emelkedik. Betekintés céljából csak az eljárási iratok (kérelem, bírósági határozat stb.) hozzáférhetők mindenki számára; a csatolmányokat, vagyis a dokumentumokat a résztvevők személyes adatainak védelme miatt nem lehet megtekinteni.

Kapcsolódó linkek

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Utolsó frissítés: 10/02/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.