Automatizuotas tvarkymas

Belgija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Šis klausimas reglamentuojamas „Fenikso“ įstatymais, konkrečiai:

  • 2006 m. liepos 10 d. Įstatymu dėl elektroninėmis priemonėmis vedamų teismo procesų (loi relative à la procédure par voie électronique) (2006 m. rugsėjo 7 d. Belgijos oficialusis leidinys);
  • 2006 m. rugpjūčio 5 d. Įstatymas, kuriuo iš dalies keičiamos Teismų kodekso nuostatos dėl elektroninėmis priemonėmis vedamų teismo procesų (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (2006 m. rugsėjo 7 d. Belgijos oficialusis leidinys).

„Fenikso“ įstatymai taip vadinami dėl to paties pavadinimo IT projekto, kuriuo siekiama užtikrinti elektroninę prieigą prie visų Belgijos teismų, kad ilgainiui visas teismo procesas būtų rengiamas elektroninėmis priemonėmis.

Nuo 2012 m. gruodžio 31 d., be minėtų Fenikso įstatymų, laipsniškai įsigaliojo du įstatymai. Tai yra:

  • 2012 m. gruodžio 31 d. Įstatymas, kuriuo nustatomos įvairios nuostatos, visų pirma teisingumo srityje (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice);
  • 2012 m. gruodžio 31 d. Įstatymas, kuriuo nustatomos įvairios nuostatos teisingumo srityje (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

Tačiau laipsniškas įsigaliojimas dar nereiškia, kad teismo procesas gali vykti elektroninėmis priemonėmis, nes šios nuostatos daugiausia yra tokios, kurios galėtų būti taikomos ir rašytiniam teismo procesui. Taigi kol kas paprastai rengiamas „tradicinis“ neelektroninis teismo procesas.

Per tą laiką teismo kanceliarijoms ir prokuratūrų sekretoriatams buvo sudaryta galimybė naudoti bylų tvarkymo IT taikomąją programą, kuri leidžia visus dokumentus ir informaciją tvarkyti elektroninėmis priemonėmis. Be to, tiriamos įvairios galimybės, kad procesinius dokumentus ir įrodymus teismų kanceliarijoms būtų galima pateikti elektroninėmis priemonėmis.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Netaikytina.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Netaikytina.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Netaikytina.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Netaikytina.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Netaikytina.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Netaikytina.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Netaikytina.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Netaikytina.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Netaikytina.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Netaikytina.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Teismų kodekso (Code judiciaire) 32ter straipsnyje nustatyta, kad bet koks pranešimas ar dokumentas teismams, prokuratūroms ar teismo tarnyboms, įskaitant teismų kanceliarijas ir prokuratūrų sekretoriatus, taip pat bet koks teismo, prokuratūros ar teismo tarnybų, įskaitant teismo kanceliarijas ir prokuratūrų sekretoriatus, pranešimas advokatui, teismo pareigūnui arba notarui, taip pat advokato, teismo pareigūno ar notaro pranešimas gali būti teikiamas naudojant teismų IT sistemą.

Remiantis šia nuostata buvo sukurtas e-Box tinklas, skirtas pranešimams ir dokumentams pateikti, ir e-Deposit sistema, konkrečiai skirta reikalavimams, argumentams ir įrodymams pateikti civilinėse ir baudžiamose bylose.

Šios priemonės gali būti naudojamos tik ministro įsakyme nurodytuose teismuose.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Netaikytina.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Netaikytina.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Netaikytina.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Netaikytina.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Netaikytina.

Paskutinis naujinimas: 04/09/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.