Automatizuotas tvarkymas

Bulgarija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Bulgarijos teisėje tokia galimybė nenumatyta. Ieškiniai paduodami raštu teismo kanceliarijai ir turi būti surašyti bulgarų kalba. Ieškiniai gali būti siunčiami paštu, tačiau ne faksu ar e. paštu.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Žr. atsakymą į 1 klausimą.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Žr. atsakymą į 1 klausimą.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Žr. atsakymą į 1 klausimą.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Žr. atsakymą į 1 klausimą.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Žr. atsakymą į 1 klausimą.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Žr. atsakymą į 1 klausimą.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Žr. atsakymą į 1 klausimą.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Žr. atsakymą į 1 klausimą.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Žr. atsakymą į 1 klausimą.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Žr. atsakymą į 1 klausimą.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Pagal Bulgarijos teisę procesiniai šalių veiksmai civilinėse ir komercinėse bylose nelaikomi galiojančiais, jei atliekami elektroninėmis priemonėmis ir pasirašomi elektroniniu parašu. Šalys iškelia bylą teisme paduodamos bulgarų kalbą surašytą ir pasirašytą ieškinį. Ieškinį galima įteikti atitinkamo teismo tarnautojo biure arba, užrašius adresą, išsiųsti teismui paštu.

Civilinio proceso kodekso (GPK) 184 straipsniu elektroninius dokumentus ir popierinius dokumentus leidžiama pateikti kaip įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose. Elektroninis dokumentas gali būti pateikiamas teismui atspausdintas popieriuje. Jei dokumentą ginčija priešinga šalis, jį reikėtų pateikti elektroninėje laikmenoje. Jei nėra įrangos ir darbuotojų, kurie yra reikalingi norint atgaminti elektroninį dokumentą teismo posėdyje, teismas gali reikalauti, kad elektroninį dokumentą pateikusi šalis pateiktų kitoms šalims elektroninę jo kopiją.

Elektroninio dokumento, visų pirma elektroninio parašo, kuris yra privalomas teikiant elektroninį dokumentą, ginčijimo procedūra nustatyta Elektroninių dokumentų ir elektroninio parašo įstatyme.

Vienintelė Civilinio proceso kodekso nuostata dėl internetu atliekamo procesinio veiksmo yra susijusi su skolininko reikalavimų areštu vykdymo byloje. Ši teisinė tvarka yra vykdymo proceso dalis, o veiksmus atlieka antstolis.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 4 dalimi pranešimus šaliai civilinėje ar komercinėje byloje leidžiama įteikti e. paštu. Pranešimai pagal kodekso 44 straipsnio 3 dalį laikomi įteiktais tada, kai jie įvedami į nurodytą informacinę sistemą ir įteikimas patvirtinamas atitinkamo elektroninio įrašo kopija.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Žr. atsakymą į 13 klausimą.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Žr. atsakymą į 13 klausimą.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Bulgarijos teisėje tai nenumatyta. Žr. atsakymo į 12 klausimą paskutinę pastraipą.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Teismų sprendimai viešai prieinami (registruotis nebūtina) Bulgarijos Respublikos Aukščiausiosios teismų tarybos interneto svetainėje http://legalacts.justice.bg/. Teismo sprendimų galima ieškoti pagal įvairius kriterijus, pavyzdžiui, „teismas“, „bylos rūšis“, „metai“, „bylos numeris“ ir „raktiniai žodžiai“. Taip pat galimi papildomi, konkretesni paieškos kriterijai. Atlikusi paiešką, bylos šalis arba jos atstovas gali atsisiųsti teismo sprendimą „doc.“ formatu. Sprendimai skelbiami iš karto po jų priėmimo, laikantis Asmens duomenų apsaugos įstatymo ir Įslaptintos informacijos apsaugos įstatymo reikalavimų. Sprendimai skelbiami taip, kad negalėtų būti nustatyta juose nurodytų fizinių ir juridinių asmenų tapatybė. Sprendimai bylose dėl asmenų civilinės ar sveikatos būklės skelbiami be motyvų.

Be to, kiekvieno teismo interneto svetainėje galima stebėti bylų ir susijusių teismo sprendimų eigą. Teismo sprendimus ir informaciją apie bylos eigą galima susirasti naudojant pirmiau nurodytus paieškos kriterijus, o sprendimai skelbiami aprašytu būdu. Atlikusi paiešką, bylos šalis arba jos atstovas gali atsisiųsti teismo sprendimą „doc.“ formatu.

Paskutinis naujinimas: 25/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.