Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Automatizuotas tvarkymas

Kroatija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Tai neįmanoma.

Ieškiniai, atsiliepimai į ieškinius ir kiti ne teismo posėdyje teikiami pareiškimai, siūlymai ir pranešimai yra teikiami raštu (pareiškimai). Galiausiai pareiškimus pasirašo šalis, t. y. jos teisinis atstovas.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Netaikytina.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Netaikytina.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Netaikytina.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Netaikytina.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Netaikytina.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Netaikytina.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Netaikytina.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Netaikytina.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Netaikytina.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Netaikytina.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Civilinio proceso įstatyme (kroat. Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 ir 70/19) numatyta galimybė teikti dokumentus elektroniniu būdu per IT sistemą. Elektroniniu būdu pateikti dokumentai turi būti pasirašyti naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą pagal specialius teisės aktus. Tačiau valdžios institucijos, prokuratūra, advokatai, notarai, teismo ekspertai, teismo vertintojai, teismo vertėjai žodžiu, bankroto administratoriai, teismo pareigūnai ir juridiniai asmenys dokumentus visada privalo pateikti elektroniniu būdu.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Parengta ir įdiegta elektroninė pranešimų platforma (kroat. e-Oglasna ploča), kuria naudojantis tapo įmanoma teismo proceso dalyviams įteikti teisminius dokumentus – tai daroma per pranešimų platformą naudojantis IT sprendimais.

Teismų sprendimai elektroninėje pranešimų platformoje skelbiami Civilinio proceso įstatymo (kroat. Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys), Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 ir 70/19) 335 straipsnyje nustatytomis sąlygomis, o visi dokumentai – pagal Vykdymo įstatymo (kroat. Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys), Nr. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 ir 73/17) 8 straipsnį.

Be to, elektroninėje pranešimų platformoje skelbiami visi dokumentai, kurie pagal procesines taisykles skelbiami teismo pranešimų lentoje.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Tai neįmanoma.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Apeliacinio skundo internetu pateikti neįmanoma, o šalis apie sprendimą gali būti informuojama elektroninėje pranešimų platformoje, jeigu yra įvykdytos teisiškai būtinos sąlygos.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Tai neįmanoma.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Netaikytina.

Paskutinis naujinimas: 21/12/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.