Automatizuotas tvarkymas

Vokietija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Civilinėse bylose įmanoma teismui elektroniniu būdu pateikti ieškinį arba pareiškimą kaip elektroninį dokumentą. Tokiame ieškinyje arba pareiškime turi būti kvalifikuotas atsakingo asmens parašas arba tiesiog ieškinys arba pareiškimas turi būti pasirašytas atsakingo asmens ir pateiktas saugiomis perdavimo priemonėmis. Saugios perdavimo priemonės apibrėžtos Civilinio proceso kodekso (Zivilprozessordnung – ZPO) 130a straipsnio 4 dalyje.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Iš esmės ieškinį arba pareiškimą teismui visose civilinėse bylose galima pateikti elektroniniu būdu, kaip aprašyta atsakyme į 1 klausimą. Be to, tam tikrų rūšių procesuose visi procesiniai veiksmai gali būti atliekami elektroniniu būdu. Pavyzdžiai – tai, be kita ko, registracijos procedūros ir mokėjimo įsakymo procedūros (Mahnverfahren).

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Terminų nėra.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Elektroninis dokumentas turi būti tinkamas apdoroti. Techniniai perdavimo ir tinkamumo apdoroti parametrai nustatyti Elektroninės teisenos taisyklėse (Elektronische-Rechtsverkehr-Verordnung)

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Techniniai parametrai nustatyti Elektroninės teisenos taisyklėse.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Ieškinyje arba pareiškime, kuris pateikiamas kaip elektroninis dokumentas, turi būti kvalifikuotas atsakingo asmens parašas arba tiesiog ieškinys arba pareiškimas turi būti pasirašytas atsakingo asmens ir pateiktas saugiomis perdavimo priemonėmis (žr. atsakymą į 1 klausimą).

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Iš esmės naudojamų ryšių technologijų rūšis teismo mokesčių dydžiui poveikio neturi. Sumokėti galima įvairiais būdais: išrašant sąskaitą faktūrą, naudojant tiesioginį lėšų nurašymą iš sąskaitos ir elektroninį mokėjimą. Daugiau informacijos gali pateikti federacinių žemių teisminės institucijos.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Tai įmanoma: taikomos bendrosios taisyklės.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Neatsižvelgiant į tai, kokia forma pateikiamas ieškinys, advokatai, valdžios institucijos ir viešosios teisės reglamentuojami juridiniai asmenys paprastai privalo atsakymą teismui siųsti kaip elektroninį dokumentą. Bylos šalys procesinius dokumentus teismui taip pat gali teikti elektronine forma.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Taikomos įprastos taisyklės. Šiuo metu atskiro elektroninio civilinio proceso nėra.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Taikomos įprastos taisyklės. Šiuo metu atskiro elektroninio civilinio proceso nėra.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Dokumentai teismui tam tikromis aplinkybėmis gali būti siunčiami elektronine forma (žr. atsakymą į 1 klausimą).

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Teismo dokumentai, visų pirma sprendimai, gali būti įteikiami elektroniniu būdu saugiomis perdavimo priemonėmis (Civilinio proceso kodekso 173 straipsnio 1 dalis). Advokatai, notarai, antstoliai, valdžios institucijos, akcinės bendrovės ir viešosios teisės reglamentuojamos įstaigos privalo nurodyti saugias perdavimo priemones dokumentams įteikti. Elektroninis dokumentas kitam asmeniui gali būti įteikiamas tik tuo atveju, jeigu jis, būdamas fizinis asmuo, sutiko su elektroninių dokumentų įteikimu atitinkamoje byloje arba, būdamas juridinis asmuo, davė bendrą sutikimą įteikti elektroninius dokumentus (Civilinio proceso kodekso 173 straipsnio 4 dalies pirmas ir trečias sakiniai).

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Taip, teismo sprendimas gali būti perduodamas elektronine forma, kaip aprašyta atsakyme į 13 klausimą.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Taikomos pirmiau aprašytos bendrosios elektroninių dokumentų perdavimo ir įteikimo taisyklės (žr. atsakymus į 1 ir 13 klausimus).

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Kaip aprašyta atsakyme į 1 klausimą, elektroninėmis priemonėmis taip pat gali būti siunčiami vykdomieji dokumentai antstoliams ir vykdymo prašymai sprendimus vykdantiems teismams. Tam tikri siuntėjai, visų pirma advokatai ir valdžios institucijos, netgi privalo savo pareiškimus ar nurodymus teikti elektroniniu būdu (Civilinio proceso kodekso 753 straipsnio 5 dalis ir 130d straipsnis). Pridedamą medžiagą galima arba privaloma taip pat siųsti elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose numatyta, kad turi būti pateikiamas rašytinis dokumentas. Vykdytino dokumento kopija paprastai turi būti siunčiama raštu. Išimties tvarka, jeigu vykdytinas dokumentas yra sprendimas dėl vykdymo, kuriam nereikalingas vykdomasis dokumentas, o reikalavimas neviršija 5 000 EUR, vykdomasis dokumentas tam tikromis sąlygomis gali būti siunčiamas elektroniniu būdu. Tai taikoma, pavyzdžiui, elektroniniam vykdymo prašymui, susijusiam su piniginio reikalavimo areštu ir perdavimu (Civilinio proceso kodekso 829a straipsnis). Ši nuostata taip pat taikoma elektroniniu būdu pateikto piniginio reikalavimo vykdomajam dokumentui (Civilinio proceso kodekso 754a straipsnis).

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Paprastai tai neįmanoma. Kai kuriais atvejais elektroniniu būdu galima susipažinti su žemės registro / registracijos bylų informacija ir informacija apie paskirtus teismo posėdžių terminus.

Paskutinis naujinimas: 18/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.