Automatizuotas tvarkymas

Latvija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Latvijoje nėra specialios sistemos, kuria naudojantis būtų galima iškelti bylas ir pareikšti civilinius ieškinius internetu. Latvijoje neveikia speciali automatizuota procedūra arba svetainė, kuria naudojantis tokius veiksmus būtų galima atlikti elektroninėje aplinkoje.

Elektroninius dokumentus galima siųsti internetu.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Latvijoje neveikia speciali automatizuota procedūra arba svetainė, kuria naudojantis tokius veiksmus būtų galima atlikti elektroninėje aplinkoje.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Latvijoje neveikia speciali automatizuota procedūra arba svetainė, kuria naudojantis tokius veiksmus būtų galima atlikti elektroninėje aplinkoje.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Latvijoje neveikia speciali automatizuota procedūra arba svetainė, kuria naudojantis tokius veiksmus būtų galima atlikti elektroninėje aplinkoje.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Latvijoje neveikia speciali automatizuota procedūra arba svetainė, kuria naudojantis tokius veiksmus būtų galima atlikti elektroninėje aplinkoje.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Latvijoje neveikia speciali automatizuota procedūra arba svetainė, kuria naudojantis tokius veiksmus būtų galima atlikti elektroninėje aplinkoje.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Latvijoje neveikia speciali automatizuota procedūra arba svetainė, kuria naudojantis tokius veiksmus būtų galima atlikti elektroninėje aplinkoje.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Latvijoje neveikia speciali automatizuota procedūra arba svetainė, kuria naudojantis tokius veiksmus būtų galima atlikti elektroninėje aplinkoje.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Latvijoje neveikia speciali automatizuota procedūra arba svetainė, kuria naudojantis tokius veiksmus būtų galima atlikti elektroninėje aplinkoje.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Latvijoje neveikia speciali automatizuota procedūra arba svetainė, kuria naudojantis tokius veiksmus būtų galima atlikti elektroninėje aplinkoje.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Latvijoje neveikia speciali automatizuota procedūra arba svetainė, kuria naudojantis tokius veiksmus būtų galima atlikti elektroninėje aplinkoje.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Latvijoje numatyta galimybė siųsti elektroninius dokumentus.

Pagal 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos teismai privalo priimti elektroniniu būdu pasirašytus dokumentus.

Latvijos vidaus teisės akte, kuriuo reglamentuojama elektroninių dokumentų naudojimo tvarka, Elektroninių dokumentų įstatyme, nustatyta, kad autentifikuojant elektroninį dokumentą būtina išsiaiškinti dokumento autentifikavimo duomenis ir pasirašančiojo asmens duomenis; be to, kad būtų pripažinta, jog dokumentą pasirašė atitinkamas asmuo, dokumentas turi būti pasirašomas naudojant saugų elektroninį parašą. Naudojant elektroninius dokumentus duomenų saugumą, laikydamiesi Elektroninių dokumentų įstatymo ir Latvijoje galiojančių asmens duomenų apsaugos taisyklių, užtikrina saugaus elektroninio parašo paslaugų teikėjai. Asmuo turi duoti specialų sutikimą, kad galėtų su teismu susirašinėti naudodamas elektroninį parašą. Tai reiškia, kad teismo parengti dokumentai bus siunčiami elektronine forma.

Reikėtų paminėti, kad bet kokios rūšies ieškinius galima pareikšti naudojant dokumentus, kurių autentiškumas patvirtinamas saugiu elektroniniu parašu, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta speciali bylos pradėjimo procedūra. Keitimosi elektroniniais dokumentais procedūra netaikoma tam tikrų rūšių sutartims, susijusioms su nekilnojamuoju turtu, šeimos ir paveldėjimo teise, ir tam tikrų rūšių garantijų sutartimis.

Teisės aktuose kartais nurodoma, kad, be kitų sąlygų, konkretus dokumentas teisinę galią įgauna tik jei jis antspauduojamas: teikiant elektroninį dokumentą šis reikalavimas įgyvendinamas, jeigu elektroninis dokumentas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu su laiko žyma arba pasirašomas tik elektroniniu parašu, jeigu šalys raštu sutiko, kad elektroniniai dokumentai gali būti pasirašomi elektroniniu parašu pagal Elektroninių dokumentų įstatyme nustatytas procedūras.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Latvijoje neveikia speciali svetainė, kuria naudojantis tokius veiksmus būtų galima atlikti bendroje elektroninėje aplinkoje.

Teismo dokumentai gali būti įteikiami elektroniniu būdu, jeigu pareiškėjas prašyme nurodė, kad susirašinėjimui su teismu yra pasirengęs naudoti elektroninį paštą ir įprastą paštą.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Teismo dokumentai, įskaitant teismo sprendimus, gali būti įteikiami elektroniniu būdu, jeigu pareiškėjas prašyme nurodė, kad susirašinėjimui su teismu yra pasirengęs naudoti elektroninį paštą ir įprastą paštą.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Latvijoje neveikia speciali svetainė, kuria naudojantis tokius veiksmus būtų galima atlikti bendroje elektroninėje aplinkoje.

Asmuo turi duoti specialų sutikimą, kad galėtų su teismu susirašinėti naudodamas elektroninį parašą. Tai reiškia, kad teismo parengti dokumentai bus siunčiami elektronine forma.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Latvijoje neveikia speciali svetainė, kuria naudojantis tokius veiksmus būtų galima atlikti bendroje elektroninėje aplinkoje.

Asmuo elektroniniu būdu pasirašytus dokumentus gali naudoti susirašinėdamas su antstoliu.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Latvijoje neveikia speciali svetainė, kuria naudojantis tokius veiksmus būtų galima atlikti bendroje elektroninėje aplinkoje. Bylos eigą galima stebėti naudojantis internetiniu teismų portalu, kuriame pateikiama viešai prieinama informacija.

Bylos šalys gali klausyti teismo posėdžio garso įrašo, kurį gali rasti teismų portalo http://www.tiesas.lv/ skiltyje „Mano bylos“ (Manas lietas), jeigu teismas garso įrašo failą įkėlė į teismo informacinę sistemą: failus įkėlus į teismo informacinę sistemą ir suvienodinus duomenis, jie į portalo http://www.tiesas.lv/ duomenų paskirstymo sistemą įkeliami kas 24 valandas. Užsiregistravęs portale, naudotojas gali susipažinti tik su tų bylų informacija, kuriose jis įregistruotas kaip šalis, ir tokiose bylose jis gali atverti ir klausytis prie bylos dokumentų pridėtų garso įrašo failų. Bylos šalis gali patekti į skiltį „Mano bylos“ (Manas lietas) portale http://www.tiesas.lv/ pasinaudodama e. parašu arba elektronine tapatybės kortele arba nusiųsdamas Teismų administracijai (Tiesu administrācija) prašymą suteikti prieigos teises.

Paskutinis naujinimas: 16/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.