Automatizuotas tvarkymas

Malta
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Taip, galima, tačiau tai priklauso nuo teismo, kuriame turi būti keliama byla.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Bylos, kurias galima pradėti pareiškiant ieškinį internetu:

  • procesas Ieškinių dėl nedidelių sumų teisme;
  • procesas Administracinės priežiūros teisme ir
  • procesas Maltos magistratų teisme arba Goco magistratų teisme (žemesniosios instancijos).

Tokių bylų, kurios gali būti pradedamos tik internetu, nėra.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Ši tarnyba veikia 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę, tačiau ieškiniai ir prašymai nagrinėjami tik teismų darbo valandomis, t. y. nuo 9:00 iki 15:00 val. (nuo spalio 1 d. iki birželio15 d) ir nuo 8:00 iki 12:00 val. (nuo birželio 16 d. iki rugsėjo 30 d.). Jei ieškinys ar prašymas pateikiamas ne šiomis valandomis, laikoma, kad jis patektas kitą darbo dieną pirmiau nurodytomis valandomis.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Reiškiant ieškinį Ieškinių dėl nedidelių sumų teisme, tam užpildoma atitinkama internete skelbiama forma, kurioje nurodoma visa reikiama informacija, kad jis būtų priimtas nagrinėti.

Jei procesas pradedamas Administracinės priežiūros teisme, taip pat Maltos magistratų teisme arba Goco magistratų teisme (žemesniosios instancijos), informaciją pirmiausia reikia pateikti užpildant nustatytą elektroninę formą ir pridėti įstatymų nustatyto formato ieškinio ir dokumentų (jei teikiami) skenuotą kopiją.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Duomenys perduodami užšifruoti, o jų saugojimas apibrėžtas Vyriausybės gairėmis.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Reiškiant ieškinį Ieškinių dėl nedidelių sumų teisme nebūtinas joks elektroninis parašas. Tačiau šiam teismui teikiami atsiliepimai, atsiliepimai į priešieškinius ir skundai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu, nes šiais atvejais reikia prisijungti prie sistemos pateikiant elektroninius tapatybės duomenis.

Jei ieškinys reiškiamas Administracinės priežiūros teisme, taip pat Maltos magistratų teisme arba Goco magistratų teisme (žemesniosios instancijos), jis automatiškai pasirašomas elektroniniu parašu, nes šia paslauga gali naudotis tik advokatai ir teisės prokuristai, kuriems ši paslauga teikiama prieš tai užsiregistravus ir pateikus savo elektroninius tapatybės duomenis.

Pateikus ieškinį ar prašymą, pateikimo laikas ir data užfiksuojami automatiškai.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Taip, mokestis už internetu pateiktą dokumentą taip pat sumokamas internetu. Mokesčiai yra tokie patys, kaip ir teikiant dokumentus ne elektroniniu būdu.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Internetu to padaryti neįmanoma. Norint nutraukti bylą, reikia asmeniškai atvykti į teismo raštinę.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Jei procesas vyksta Administracinės priežiūros teisme, taip pat Maltos magistratų teisme arba Goco magistratų teisme (žemesniosios instancijos), internetu galima pateikti tik ieškinį, kuriuo byla pradedama. Kol kas tokiame procese nėra galimybės internetu teikti atsiliepimus.

Jei procesas vyksta Ieškinių dėl nedidelių sumų teisme, internetu galima ne tik pareikšti ieškinį, bet ir pateikti atsiliepimą, atsiliepimą į priešieškinį ar skundą.

Atsakovas neprivalo teikti atsiliepimo internetu.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Byla nagrinėjama neatsižvelgiant į tai, ar pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Praėjus atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui, byla nagrinėjama neatsižvelgiant į tai, ar atsiliepimas pateiktas.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Elektroniniu būdu pateikti dokumentus galima tuo atveju, jei jie teikiami kartu su pirminiu ieškiniu, kuris taip pat reiškiamas elektroniniu būdu.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Pagal Maltos teisę teismo sprendimų įteikimas nėra būtinas.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Visi preliminarūs ir galutiniai sprendimai paskelbiami teismo posėdyje, o jų kopijos įteikiamos posėdyje dalyvaujančioms bylos šalims arba jų teisiniams atstovams. Tačiau, kaip paaiškinta toliau, įmanoma gauti ir elektroninę teismo sprendimo kopiją.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Pateikti skundą internetu galima tik tuomet, jei juo skundžiamas Ieškinių dėl nedidelių sumų teismo sprendimas, tačiau priimtas sprendimas negali būti pateiktas internetu.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Tokios galimybės nėra.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Interneto paslaugų svetainėje Teisingumo paslaugos teisininkai ir visuomenė gali nemokamai susipažinti su teismo sprendimais.

Teisininkai, be šios svetainės, dar gali su savo elektroniniais tapatybės duomenimis užsiregistruoti e. teismų paslaugų sistemoje https://ecourts.gov.mt/onlineservices/, kurioje galima susipažinti su bylomis, teismų dokumentais ir orderiais.

Paskutinis naujinimas: 06/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.