Automatizuotas tvarkymas

Nyderlandai
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. procesai civilinėse bylose, kuriose privalomas teisinis atstovavimas (bylos dėl daugiau kaip 25 000 EUR) ir kurios iškeltos Centrinių Nyderlandų ir Gelderlando apylinkių teismuose, turi būti vykdomi elektroniniu būdu (žr. svetainę De Rechtspraak).

Nuo 2019 m. spalio 1 d. elektroninis procesas galimas tik tais atvejais, kai bylos buvo pateiktos elektroniniu būdu Centrinių Nyderlandų ir Gelderlando apylinkių teismams po 2017 m. rugsėjo 1 d. Nuo 2019 m. spalio 1 d. naujų bylų pateikti elektroniniu būdu teismams nebegalima.

Administratoriai ir (arba) gavėjai gali elektroniniu būdu pateikti pranešimus apie sąskaitas ir mokėjimus per Parajonių skaitmeninių paslaugų tarnybą (Digitaal loket kanton). Metinį pranešimą apie sąskaitas ir mokėjimus (praėjusių metų pajamų, išlaidų, turto, reikalavimų ir skolų apžvalgą) galima užpildyti naudojant elektroninę formą ir elektroniniu būdu nusiųsti parajonio teismui, nebent pastarasis nusprendžia kitaip. Formai pateikti reikalingas skaitmeninis identifikavimas („DigID“ prisijungimo kodas).

Nuo 2017 m. lapkričio mėn. įvairių sričių administratorių paprašyta elektroniniu būdu susisiekti su teismais dėl administracinių bylų. Šis elektroninis metodas palaipsniui diegiamas visoms tarnyboms (žr. svetainę De Rechtspraak).

Aukščiausiajame teisme (Hoge Raad) civiliniai kasaciniai skundai visada turi būti teikiami elektroniniu būdu (žr. svetainę Hoge Raad der Nederlanden).

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. spalio 1 d. elektroninis procesas buvo privalomas civilinėms byloms, kuriose privalomas teisinis atstovavimas ir kurios iškeltos Centrinių Nyderlandų ir Gelderlando apylinkių teismuose. Bylų negalima perduoti kitiems teismams elektroninėmis priemonėmis. Iš esmės pirmiau minėtu laikotarpiu Centrinių Nyderlandų ir Gelderlando apylinkių teismuose iškeltos bylos bus baigtos elektroniniu būdu. (Taip pat žr. 3–16 punktus.)

Nyderlandų teisminės institucijos (de Rechtsprak) siekia suteikti naują skaitmeninę prieigą prie civilinių bylų. Pažangos ataskaitos bus pateiktos adresu De Rechtspraak.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Civilinių bylų, kuriose privalomas teisinis atstovavimas, iškeltos Centrinių Nyderlandų ir Gelderlando apylinkių teismuose 2 punkte nurodytu laikotarpiu, elektroniniai procesai vykdomi 24 valandų per parą, 7 dienas per savaitę. Su teismų pagalbos tarnyba (rechtsspraakservicecentrum) galima susisiekti elektroniniu būdu ir telefonu 8.00–20.00 val.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Taip, byla pradedama per teismų interneto portalą pateikiant pradinį dokumentą (procesinleiding).

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Žr. Darbo tvarkos taisykles svetainėje De Rechtspraak.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Taip, dokumentams pateikti reikalinga elektroninė atpažintis. Advokatai šiuo tikslu naudojasi turimu advokato leidimu, o piliečiai gali naudotis „DigID“ prisijungimo kodu arba elektroninės atpažinties kodu (verslo subjektams). Įstatyme nustatyta, kurias atpažinties priemones leidžiama naudoti.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Taip, teismo rinkliavos yra mokėtinos visuose procesuose. Advokatai teismų sistemoje turi einamąją sąskaitą. Elektroninių procesų atveju teismo rinkliavos sumokamos elektroniniu būdu. Jeigu mokėjimas negautas, negalima atlikti (tolesnių) veiksmų procesui pradėti.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Taip, įstatyme ir teismų sistemos procesinėse taisyklėse numatyta, kaip atsiimti ieškinį.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Taip, jeigu taikomi elektroninio proceso reglamentavimo teisės aktai, atsakovas gali internetu pateikti atsiliepimą į ieškinį. Jeigu atsakovas turi advokatą, atsiliepimas į ieškinį turi būti pateiktas internetu. Jeigu atsakovas turi teisę veikti savo vardu, atsiliepimą į ieškinį taip pat leidžiama pateikti popierine forma.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Visas elektroninis procesas vykdomas internetu. Atsakovui el. paštu pranešama apie kiekvieną elektroninėje byloje pateiktą naują dokumentą. Atsakovai gali elektroniniu būdu pridėti savo dokumentus ir susipažinti su savo byla. Teismo sprendimas paskelbiamas elektroniniu būdu.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Jeigu bylos dokumentai buvo tinkamai įteikti kitai šaliai, byla gali būti nagrinėjama jai nedalyvaujant. Kita šalis apie procesinius veiksmus informuojama raštu.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Žr. atsakymą į klausimą Nr. 1. Pranešimų ir dokumentų el. paštu pateikti neleidžiama, nes negalima garantuoti tinkamo saugumo.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Ne, teismo dokumentai internetu negali būti įteikiami ir internetu negali būti apie juos pranešama. Tačiau daugelis teismo sprendimų skelbiami svetainėje De Rechtspraak ir jiems suteikiamas ECLI numeris, todėl juos galima lengvai atsisiųsti. Posėdžio pirmininkas paprastai nusprendžia, ar teismo sprendimas turi būti skelbiamas minėtoje svetainėje. Internete skelbiami ne visi teismų sprendimai, o tik teismo praktikai aktualūs arba didelį (žiniasklaidos) susidomėjimą keliantys sprendimai.

Sprendime minimų asmenų vardai ir pavardės privatumo tikslu anoniminami. Verslo subjektų ir profesiniais tikslais procese dalyvaujančių asmenų duomenys neanoniminami.

Tais atvejais, kai procesas gali arba turi būti elektroninis, teismo sprendimas paskelbiamas elektroninėje byloje. Tokiu būdu apie teismo sprendimą pranešama šalims.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Ne, sprendimas internete skelbiamas po to, kai apie jį pranešama šalims, taigi, vėlesnę negu sprendimo priėmimo dieną. Taip pat žr. atsakymą į klausimą Nr. 13.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Ne, skundo pateikti elektroniniu būdu negalima. Tik tais atvejais, kai procesas vykdomas elektroniniu būdu, skundą galima pateikti elektroninėmis priemonėmis.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Ne.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Ne, tais atvejais, kai procesas vykdomas elektroniniu būdu, bet kuriuo metu susipažinti su bylos dokumentais gali tik advokatai.

Kai kurias formas galima atsisiųsti iš svetainės De Rechtspraak PDF formatu, tačiau norint, kad šie dokumentai būtų įtraukti į bylą, jie teismui taip pat turi būti siunčiami paprastu paštu. Šie dokumentai – tai, be kita ko, formos dėl turto atskyrimo ir senatvės pensijos padalijimo, tėvų valdžios pakeitimo, suaugusiojo globos, turto administravimo patikėjimo teise ir mentorystės, deklaracijų formos ekspertams ir vertėjams žodžiu, formos dėl nemokumo, formos dėl Europos mokėjimo įsakymo procedūrų, formos dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrų ir apeliacinio proceso skundų formos.

Informacija, kuri gali būti aktuali teismo procese ir informacija, kuria garantuojamas teisėjų nepriklausomumas, registruojama centriniu lygmeniu ir internetu skelbiama plačiajai visuomenei svetainėje De Rechtspraak. Internete galima pasitikrinti šią informaciją: pateikiamą Centrinio suaugusiųjų globos registre (Centraal Curateleregister), Centrinio nemokumo registre (Centraal Insolventieregister), Sutuoktinių turto registre (huwelijksgoederenregister) ir Teismų papildomų pozicijų registre (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht).

Paskutinis naujinimas: 09/02/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.